Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Krizového štábu kraje Vysočina č. 2/2006

10. duben 2006
 

 
 

 

Zápis z jednání

Krizového štábu kraje Vysočina č. 2/2006

konaného dne 10. 4. 2006

 

Přítomni:

1. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina

9. Pavel Maslák, HZS kraje Vysočina

2. Miroslav Březina, zástupce ředitelky KrÚ

10. Jaroslav Mikyna, tajemník PKK

3. Roman Heinz, PČR

11. Ivo Rohovský, radní kraje Vysočina

4. Drahoslav Ryba, HZS kraje Vysočina

12. Martin Kalivoda, KrÚ

5. Lukáš Kettner, ZZS kraje Vysočina

13. Radim Schell, KrÚ

6. Jan Murárik, tajemník KŠ kraje 

14. Jan Kaleta, KrÚ

7. Vladimír Trávník, KVV Jihlava

15. Petr Beneš, HZS kraje Vysočina

8. Zdeněk Linhart, JE Dukovany

 

 

Program:

1.       Zahájení jednání a schválení programu (Miloš Vystrčil);

2.       Zásobování složek IZS pohonnými hmotami a mazivy Státních hmotných rezerv (Drahoslav Ryba);

3.       Informace o povodňové situaci (Jaroslav Mikyna);

4.       Informace o realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy (Jan Murárik);

5.       Rozprava;

6.       Závěr.

 

Přílohy k jednání:

1.        Sumář požadavků na PHM;

2.        Předběžný požadavek na uvolnění PHM pro potřebu IZS;

3.        Požadavek na uvolnění PHM pro potřeby IZS;

4.        Zásobování PHM ze státních hmotných rezerv.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Na úvod sdělil členům Krizového štábu kraje Vysočina důvody svolání tohoto mimořádného zasedání. Omluvil nepřítomné členy – Simeonu Zikmundovou a Dionýze Domika - a dal souhlas s tím, aby nepřítomná Simeona Zikmundová byla zastoupena Miroslavem Březinou a Dionýz Domik Vladimírem Trávníkem.

 

2. Zásobování složek IZS pohonnými hmotami a mazivy Státních hmotných rezerv

Drahoslav Ryba podal informaci, že usnesením vlády č. 348 ze dne 30. 3. 2006, o poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení povodňové situace 2006, vláda ČR mimo jiné souhlasila s tím, aby po dobu trvání povodňové situace, nejdéle však do 30. 4. 2006, Správa státních hmotných rezerv poskytla pro území, která jsou postižena povodní hmotné rezervy pro potřeby složek integrovaného záchranného systému při zásahu na postiženém území. (viz příloha 4)

 

Z části III. materiálu projednávaného vládou dále vyplývá, že tyto hmotné rezervy je oprávněn bezplatně poskytnout předseda Správy státních hmotných rezerv na základě oprávněných požadavků složek IZS a krajských úřadů.

 

V návaznosti na tyto skutečnosti a na základě jednání zástupců MV-generálního ředitelství HZS ČR se zástupci Správy státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“) dne 6. 4. 2006 se doporučuje při vyžadování pohonných hmot a maziv (dále jen „PHM“) pro potřeby integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) postupovat takto:

·         krizovým štábem kraje zpracovat požadavek na uvolnění PHM pro potřebu, který by měl zejména obsahovat:

o        důvody předložení požadavku,

o        pro které subjekty je tento požadavek určen,

o        určení kontaktních osob (dle podmínek a rozhodnutí hejtmana kraje (primátora hl. m. Prahy), která je určena a odpovědna k řešení požadavku uplatňovaného krizovým štábem kraje,

·         zpracovaný požadavek adresovaný: SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Smíchov, schvaluje hejtman kraje (primátor hl. m. Prahy).

 

Na HZS proběhla krátká porada, kde byl dohodnut postup při sumarizaci požadavků složek IZS na doplnění PHM ze zásob SSHR. Výsledek sumarizace je v příloze č. 1. Následně byl zpracován Předběžný požadavek na uvolnění PHM pro potřeby IZS - viz příloha č. 2.

 

Vladimír Trávník uvedl, že v  Číchově ještě probíhají práce s technikou na dostavbě mostu příslušníky A ČR – počítá se s navýšením 70 l benzínu a 500 l nafty. V důsledky toho byly navýšeny požadované částky na uvolnění PHM v příloze č. 2. Odběr PHM součástmi A ČR bude provedeno silami A ČR. Následně bude zpracován Požadavek na uvolnění PHM pro potřeby IZS, dle přílohy č. 3.

 

Usnesení č. KŠ 02/02/2006

Krizový štáb kraje

schvaluje

podání předběžného požadavku na uvolnění PHM pro potřeby IZS, dle přílohy č. 2, upr.1.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím (proti 0, zdržel se 0).

 

Zaslání předběžného požadavku na Správu státních hmotných rezerv zajistí HZS kraje Vysočina.

 

3. Informace o povodňové situaci

Jaroslav Mikyna, tajemník Povodňové komise kraje Vysočina, krátce informoval přítomné o povodňové situaci v kraji Vysočina při letošním jarním tání.

 

Povodňová situace na území kraje trvala od úterý 28. 3. 2006, kdy byly povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností vyhlášeny II. a III. stupně povodňové aktivity, do úterý 4. 4. 2006, kdy došlo k odvolání II. SPA. I. kulminace na většině vodních toků proběhla v noci ze středy    29. 3. 2006 na čtvrtek 30. 3. 2006, II. kulminace pak v noci z pátku 31. 3. 2006 na sobotu          1. 4. 2006. Nejvážnější situace byla na řece Jihlavě na Třebíčsku, řece Sázavě na Havlíčkobrodsku a na Velkomeziříčsku pod vodním dílem Mostiště. Povodňová komise kraje zasedala během povodně v zúženém složení prakticky každý den. Okolo 150 obcí bylo více či méně postiženo povodněmi. Na některých významných vodních tocích se jednalo o průtoky ve výši až tzv. padesátileté vody, tj. Q 50. V současné době se provádí mapování škod a vodoprávní úřad kraje Vysočina zajišťuje zpracování zprávy o povodni.

 

Hejtman poděkoval členům povodňové komise, HZS kraje Vysočina, Policii ČR, KVV Vysočina a všem dalším, kteří se na této činnosti podíleli, za odvedenou práci.

 

Hejtman podal informaci, že kraj formou dopisu požádá stát o finanční prostředky, které byly vynaloženy při povodňové situaci v kraji Vysočina.

 

Členové Krizového štábu kraje Vysočina vyslechli a vzali na vědomí informace o povodňové situaci v kraji Vysočina.

 

4. Informace o realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy

Jan Murárik podal informaci o následujících řešeních v oblasti HOPKS v důsledku povodní v kraji:

A.Výstavby mostních provizorií

Popis situace:

Číchov

V sobotu 1. 4. 2006 byl při povodňové situaci stržen rozvodněnou řekou Jihlavou do koryta tohoto vodního toku most na místní komunikaci v obci Číchov.

Naloučany

V sobotu 1. 4. 2006 byla z preventivních důvodů překopána komunikace III. třídy mezi obcemi Ocmanice a Naloučany, tak aby byl umožněn odtok stoupající řeky Oslavy a nedošlo ke stržení mostu a zaplavení přilehlých částí obce.

 

Reakce kraje

V sobotu 1. 4. 2006 byla za účelem odstranění zbytků spadlého mostu v obci Číchov vyžádána pomoc u Vojenského záchranného útvaru Kutná Hora. Z důvodu slabého pokrytí signálem mobilního operátora bylo, po firmě Eurotel vyžádáno okamžité posílení signálu pro lokalitu Číchov. Tato služba pokračuje do odvolání.

V neděli 2. 4. 2006 uplatnil kraj Vysočina, v souladu s předem připravenými pravidly pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, u Správy státních hmotných rezerv požadavek na mostovou soupravu pro obec Číchov včetně stavby mostního provizoria.

V pondělí 3. 4. 2006 byl u SSHR uplatněn požadavek na mostovou soupravu pro obec Naloučany včetně stavby mostního provizoria.

 

Realizace staveb

Číchov 

Vojenský záchranný útvar Kutná Hora, pod vedením pplk. Štefla, zahájil práce na odstranění trosek mostu z vodního toku v obci Číchov a v neděli 2. 4. 2006 provedl základní zabezpečovací práce a odstranění kmenů stromů v okolí spadlého mostu a tím napomohl odtoku vody.  Z důvodu stále silného průtoku v řece Jihlavě musely být vyprošťovací práce na odstranění betonového torza mostu z řečiště přerušeny. Ve středu 5. 4. 2006 byl po projednání se správcem vodního toku silami SÚS Třebíč zpevněn kamenem pravý břeh řeky a opravena vozovka pro výstavbu provizorního mostu.

Ve čtvrtek 6. 4. 2006 započaly další vyprošťovací práce na odstranění tělesa mostu z řečiště. Byla vyproštěna polovina betonového torza. V pátek 7. 4. 2006 vyprošťovací práce pokračovaly. Přes veškeré úsilí se nepodařilo betonový zbytek mostu z řečiště vyprostit.

Po konzultaci s velitelem záchranného odřadu Kutná Hora, Povodím Moravy, s.p. a přivolanou firmou Destrukce Třebíč, s.r.o. bylo navrženo po snížení hladiny řeky provést rozbití betonového monolitu na menší kusy a následně tyto vyprostit z koryta řeky. Tato práce však předpokládá snížení průtoků v řece Jihlavě. Stavba mostu tedy musela být odložena. PO opadnutí vody bylo koryto řeky vyčištěno péčí Povodí Moravy  ve dnech 10 až 12. 4. 2006. 12. 4. 2006 krajem Vysočina byl opět vyžádán 151. záchranný prapor Bechyně k postavení mostu. Akce byla provedena ve čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4.  2006. Most je provozuschopný.

Naloučany

Ve čtvrtek 6. 4. 2006 byla započata stavba mostního provizoria na silnici III/3993  přes výkop za mostem přes řeku Oslavu mezi obcemi Naloučany a Ocmanicemi. Stavbu prováděl 151. ženijní prapor Bechyně pod vedením kpt. Hraly.  Akce byla dokončena ve čtvrtek 6. 4. 2006 ve večerních hodinách.

Byl podepsán Protokol o předání mostního provizoria mezi MO ČR VÚ 3517 Bechyně a SÚS Třebíč za písemného souhlasu Správy státních hmotných rezerv. V nejbližších dnech bude uzavřena smlouva o bezúplatné výpůjčce. Z důvodu nutnosti úpravy nájezdu bylo mostní provizorium uvedeno do provozu v pátek 7. 4. 2006.

 

B. Distribuce desinfekčních prostředků

Ve čtvrtek 6. 4. 2006 informoval ředitel KHS MUDr. Jiří Říha hejtmane kraje o skutečnosti, že ze skladů SSHR bude  v pátek 7. 4. 2006 dopraveno  do skladu HZS ve Velké Bíteši 3000 l prostředku SAVO a 15 000 kg chloraminu  poskytnutých zdarma pro potřeby  zaplavených  domácností při úklidu po povodních. Jednalo se o desinfekční prostředky k desinfekci obytných místností, sklepů, nábytku a studní apod. Jelikož byl předpoklad, že obyvatelé  - zaplavené domácnosti  budou chtít využít  nadcházejícího  víkendu k provedení úklidu  bylo  velmi žádoucí dopravit  tyto prostředky co nejrychleji k občanům. Hejtman kraje učinil opatření ke splnění tohoto úkolu. V pátek 7. 4. 2006 proběhla za řízení ředitele HZS kraje pracovní jednání zúžené Povodňové komise kraje Vysočina k zabezpečení realizace distribuce desinfekčních prostředků. Distribuci prováděl HZS ve spolupráci se starosty postižených obcí. Přes víkend se podařilo distribuovat prostředky do postižených oblastí.

 

Usnesení č. KŠ 03/02/2006

Krizový štáb kraje

bere na vědomí

informaci o výstavbě mostních provizorií v Číchově a v Naloučanech a distribuci desinfekčních prostředků obyvatelstvu.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím (proti 0, zdržel se 0).

 

5. Rozprava

Jan Murárik sdělil, že z Krajské hygienické stanice byla na kraj doručena informace, že, dle dopisu Hlavního hygienika ČR bude do skladu Správy státních hmotných rezerv dovezeno 15 tun larvicidního přípravku VectoBac (přípravek proti komárům). Ve zprávě byla žádost o sdělení, zda kraj Vysočina bude tento přípravek požadovat. Pokud ano je nutné sdělit jaké množství a dále jedno místo v kraji (přesná adresa, kontaktní osoba a telefonní spojení), kam by tento přípravek pro potřeby našeho kraje měl být dále převezen a uskladněn do doby použití. Český překlad, kde budou uvedeny poměry ředění, bude zaslán po obdržení z Ministerstva zdravotnictví ČR. Termín byl stanoven do pátku 14. 4. 2006 do 9:00 hod. s tím, že požadavek za kraj Vysočina následně odešle KHS na Ministerstvo zdravotnictví. Za tímto účelem byly osloveny obce prostřednictvím úseků krizového řízení a životního prostředí. Byl vznesen pouze jeden požadavek, a to od města Pelhřimov pro obec Hořepník.

 

Hejtman vznesl dotaz, zda-li krajský úřad dodržel všechny organizační náležitosti a pravidla. Jaroslav Mikyna a Jan Murárik konstatovali, že ano, a popsali konkrétní postup, který byl při předání požadavku učiněn.

 

Jan Murárik informoval, že v Číchově byl vznesen 1. 4. požadavek na posílení signálu firmou Eurotel Praha což zatím funguje do odvolání. Vznesl návrh na zrušení činnosti zesilovací stanice po dokončení opravy mostu

 

Usnesení č. KŠ 04/02/2006

Krizový štáb kraje

souhlasí

s ukončením činnosti mobilní stanice firmy Eurotel Praha, poté co bude dokončena výstavba provizorního přemostění obce Číchov a

pověřuje

Jana Murárika organizačním zajištěním této záležitosti.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím (proti 0, zdržel se 0).

 

Hejtman podal informaci, že v Praze proběhla tisková konference týkající se zajišťování bezpečnosti dálnice D1 – studie proveditelnosti, kterou představil kraj Vysočina, byla přijata s kladným ohlasem. Hejtman poděkoval OSH a celému týmu, který se na jejím zpracování podílel.

 

6. Závěr

Hejtman poděkoval přítomným účast a ukončil jednání.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Zpracovali Jan Murárik a Kateřina Nedvědová dne 14. 4. 2006.

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 26.4.2006 / 22.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze