Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005

 

 
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2005

 

Schválena na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2006 dne 28. března 2006

 

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

 

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu Vysočiny v roce 2005

 

1.1  Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005

1.2  Financování

1.3  Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

2. Monitoring Fondu Vysočiny

 

2.1  Rada Fondu Vysočiny

2.2  Audit Fondu Vysočiny

2.3  Hodnocení grantových programů

2.4  Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

2.5  Databáze Fondu Vysočiny

 

3. Analýza dopadů podpory z Fondu Vysočiny

 

4. Propagace Fondu Vysočiny

 

5. Závěr

 

Přílohy závěrečné zprávy:

 

Př. 1 Poměrné rozdělení prostředků FV pro rok 2005                    

Př. 2 Přehled grantových programů vyhlášených v roce 2005       

Př. 3 Souhrnný statistický přehled GP                                            

Př. 4 Čerpání prostředků FV dle dílčích cílů PRK v roce 2005       

Př. 5 Skutečné čerpání Fondu Vysočiny – proplacená podpora     

Př. 6 Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2005                      

Př. 7 Přehled odměn členů řídicích výborů za rok 2005                 

Př. 8 Přehled členů a složení řídicích výborů grant. programů       

Př. 9 Hodnocení GP č. 87-121 a 124-128 garanty                          

Př. 10 Čerpání prostředků FV dle územního členění kraje              

Př. 11 Analýza žádostí dle zaměření podpory a dle typu žadatele 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2005

 

 

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2005

 

1.1 Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005

 

Na druhém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 19. 3. 2002 v Jihlavě byl zřízen rozvojový účelový FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond), schválen jeho Statut a Zásady pro poskytování podpory z Fondu (v roce 2004 byly oba dokumenty sloučeny do Statutu). V návaznosti na schvalování rozpočtu kraje byl schválen finanční rámec FV pro rok 2002 ve výši 81,4 mil. Kč a poměrné rozdělení prostředků Fondu podle cílů a dílčích cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK). Zároveň byl zřízen monitorovací orgán Fondu – Rada Fondu - v personálním složení odpovídajícímu radě kraje.

 

Na jednání ZK 18. 2. 2003 byl zastupitelstvem schválen příděl prostředků do FV pro rok 2003 ve výši 80 mil. Kč. Zároveň byl na základě zkušeností s čerpáním Fondu mírně upraven finanční rámec FV. Podle stejného klíče byl rozdělen i dodatečný příděl prostředků do FV ve výši 40 mil. Kč schválený zastupitelstvem 18. listopadu 2003, čímž byla roční dotace zvýšena na 120 mil. Kč.

 

Alokace pro rok 2004 byla schválena na jednání ZK dne 20.4. 2004 -  pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity pouze zůstatky z předchozích roku ve výši 86,8 mil. Kč a znovu přerozděleny dle klíče: 56,8 mil. Kč (= 65,4 %) rozděleno dle Programového doplňku 2004, 30 mil. Kč (34,6 %) dle procentuálního klíče z roku 2003. Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 3,05 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a dále bylo ještě navýšeno opatření 2.4.1 o 4 mil. Kč, aby bylo umožněno v předstihu vyhlášení 3 volnočasových GP. V roce 2004 FV celkem hospodařil celkem s 93,85 mil. Kč.

 

Pro rok 2005 byla alokace schválena na jednání ZK dne 15.2. 2005 -  pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku a FV byl dále povýšen o částku 60 mil. Kč - celková částka 81,6 mil. Kč (rozdělení prostředků ilustruje příloha č. 1a) byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů.  Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,5 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. V roce 2005 FV celkem hospodařil s cca 84,1 mil. Kč.

 

Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:

rok 2002:                                              81,4 mil. Kč 

rok 2003:                                            120,0 mil. Kč

rok 2004:                                                4,0 mil. Kč

rok 2005:                                              60,0 mil. Kč

Celkem za roky 2002 – 2005:            265,4 mil. Kč

 

Od zřízení Fondu jsou zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy (GP), jejichž účelem je cílené financování rozvojových aktivit ze strany kraje Vysočina. Návrhy grantových programů jsou připravovány ve spolupráci odborných komisí rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny vyhlášené programy vycházejí z cílů a opatření Programu rozvoje kraje.

 

V roce 2002 bylo vyhlášeno celkem 25 programů v celkovém objemu 49.022.131 Kč, z nichž 20 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2002, pět bylo hodnoceno v průběhu roku 2003.

V roce 2003 bylo vyhlášeno celkem 32 programů v souhrnném objemu 72.540.000 Kč. Z nich 25 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2003, sedm bylo hodnoceno na jaře 2004.

V roce 2004 bylo vyhlášeno celkem 40 programů v souhrnném objemu 90.449.120 Kč.

Z nich 29 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2004, jedenáct bylo hodnoceno v prvním čtvrtletí 2005. Jeden GP (Zemědělské projekty 2004 II.) byl usnesením zastupitelstva kraje zrušen.

V roce 2005 bylo vyhlášeno celkem 36 programů v souhrnném objemu 74.892.089 Kč.

Z nich 29 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2005, sedm bude vyhodnoceno v prvním čtvrtletí 2005.

 

Od začátku fungování FV do konce roku 2005 byly vyhlášeny grantové programy v souhrnném objemu 286.903.340,- Kč.

 

Programy vyhlášené v roce 2005 pokrývají 14 ze 16 dílčích cílů PRK. V dílčích cílech 2.1 (zvyšování vzdělanosti) a 3.4 (územní plánování) nebyl vyhlášen žádný grantový program. Přehled a stručný popis programů je uveden v příloze č. 2. Z těchto 36 programů bylo 24 opakovaných z předchozích let (stejných či modifikovaných), 8 bylo nově zaměřených (šlo o GP - Líbí se nám v knihovně, Elektronické podatelny, Veřejně přístupný internet, Leader Vysočiny, Mezinárodní projekty 2005, Nevyužívané památky, Bezpečnost ICT a Bioodpady 2005).

 

Programy byly během roku vyhlašovány následovně:

ZK-1-2005, 15. 2. 2004                        5  GP

ZK-2-2005, 29. 3. 2004                        3  GP

ZK-3-2005, 17. 5. 2004                        8  GP

ZK-4-2005, 29. 6. 2004                        5  GP

ZK-5-2005, 22. 7. 2004                        2  GP

ZK-6-2005, 20. 9. 2004                        5  GP

ZK-7-2005, 18. 10. 2004                      3  GP

ZK-8-2005, 29. 11. 2004                      2  GP

ZK-9-2005, 21. 12. 2004                      3  GP

 

Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí, výše podpory a celkového objemu projektů uvádí příloha č. 3.

Statistika čerpání FV dle dílčích cílů PRK v roce 2005 je uvedena v příloze č. 4.

 

Ve zprávě uváděná čísla a statistiky jsou až na výjimky vždy za 40 GP vyhodnocených v průběhu roku 2005.

 

1.2 Financování

 

Rozdělená podpora k 31. 12. 2005:                                    245.474.983 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2002:                          18.392.869 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2003:                          40.613.157 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2004:                          55.219.925 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2005:                          67.149.679 Kč

Celková skutečně vyplacená podpora k 31. 12. 2005:      181.375.630 Kč

           

Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků je nižší než schválená podpora vzhledem k různému způsobu financování programů, kdy část nebo celá platba může proběhnout až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování. Pouze menší část projektů je podpořena zálohovou platbou v částečné nebo celkové výši podpory. Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího kalendářního roku. Podrobnější rozklad financování projektů v roce 2005 podle jednotlivých GP je uveden v příloze č. 5.

 

1.3 Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů. Příloha č. 6 představuje hlavní druhy nákladů, které se dají vyčíslit nebo odhadnout. Mnoho úkonů se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady tvoří nejvyšší položku z celkových nákladů. Na základě podrobného rozkladu administrace GP, který byl součástí závěrečné zprávy za rok 2003 vychází průměrná časová náročnost 1 GP na 35-40 pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce.

 

Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 183 hodnotitelů, z toho 41 zastupitelů, 45 členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje, 97 (!) dalších nezastupitelů a 39 garantů programů s hlasem rozhodujícím či poradním (viz příloha č. 8). Odměny za jejich práci proplacené v roce 2005 činí celkem 199.000 Kč, z toho na členy řídících výborů připadá 142.000 Kč. Z jiného pohledu lze uvést, že cca 47 % hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro cca 53 %  „nově příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu. Všem bez rozdílu patří poděkování za vklad, jímž napomohli vcelku bezproblémovému fungování celého systému hodnocení projektů a rozdělování podpory.

 

Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze pouze odhadovat; vyčíslené celkové náklady za rok 2005 činí cca 445.404,- Kč (rok 2004 - 427.183,- Kč, rok 2003 - 420.000,- Kč), se mzdovými náklady zaměstnanců kraje (včetně zastřešujících činností) pak cca 4,15 mil. Kč (rok 2004 - 3,85 mil. Kč; rok 2003 – 3,27 mil. Kč), což je přibližně 4,9 % z rozdělené částky 84,5 mil. Kč (rok 2004 - 5,7 % z rozdělené částky 67,7 mil. Kč; rok 2003 - 5,8 % z rozdělené částky 56,5 mil. Kč). Oproti roku 2004 se celkové náklady zvýšily o cca 400 tis. Kč a to zejména díky tomu, že bylo vyhodnoceno o čtyři GP více než v předchozím roce. Tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu. V přepočtu na počet žádostí se jedná cca o 3 290 Kč na administraci jednoho schváleného projektu (v roce 2004 – 3 800 Kč), případně 1 840 Kč (v roce 2004 – 2 250 Kč) na jednu došlou žádost, jichž bylo celkem 2 260. Jedná se o částku nezanedbatelnou, přesto by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 1 262 nejrůznějších projektů v rámci celého kraje Vysočina.

 

 

2. MONITORING FONDU VYSOČINY

 

2.1 Rada Fondu Vysočiny

 

Rada Fondu Vysočiny zasedala v roce 2005 celkem čtyřikrát, a to 25.1., 15.3., 24.5. a 9.8.  Na svých jednáních se vedle schválení Závěrečné zprávy za rok 2004 a přípravou návrhu alokace prostředků pro rok 2005 zabývala zejména vyhodnocením připomínek k Fondu Vysočiny ze strany garantů, žadatelů a členů řídicích výborů. Zapracování připomínek vedlo k úpravám řady dokumentů FV, upraveny v průběhu roku byly: Výzva k předkládání projektů, Podklady pro hodnocení projektů, rámcová Smlouva o poskytnutí podpory, Metodická příručka pro garanty GP a nově byl vytvořen vzor čestného prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis).

 

Největších změn doznala výzva k předkládání projektů, kde se úprava týkala terminologické úpravy u specifických kriterií, kdy bylo schváleno zaměnit pojem „váha kritéria“ za „bodové rozpětí“. Výraz „váha kritéria“ byl pro garanty matoucí a neodpovídal požadovanému významu – tj. bodové škále, na které se dané kritérium bude hodnotit. Do šablony výzvy bylo také doplněno doporučení pro garanty rozepisovat, za jakých podmínek bude příslušný počet bodů u specifických kritérií přidělen. Tato úprava přispěla k transparentnějšímu rozhodování v řídících výborech. S úpravou terminologie u výzvy k předkládání projektů korespondovala i úprava hodnotitelských tabulek.

Do metodické příručky pro garanty byly doplněny body související s poskytováním podpor malého rozsahu (de minimis) a dále byly upraveny po konzultaci s odborem kontroly články týkající se monitoringu a veřejnoprávní kontroly tak, aby současné postupy kontroly FV splňovaly podmínky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

U vzoru smlouvy o poskytnutí podpory byla schválena úprava bodů týkajících se účtování nákladů projektu (upravované body byly částečně rozporu) a zpřesnění podmínky, týkající se možnosti zahrnout do celkových nákladů daň z přidané hodnoty.

 

Dále bylo v roce 2005 schváleno, že pokud je v rámci grantového programu poskytována podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (ES) č.69/2001, je povinen žadatel před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory dle článku VI. Veřejná podpora předložit čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky obdržel (podpora de minimis nesmí přesáhnou částku 100 000 EUR za 3 roky, přičemž se sčítá podpora malého rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem nebo z veřejných zdrojů).

 

Vedle klasických jednání rady fondu se konalo ještě dne 23.3. 2005 pracovní setkání garantů s RF za účelem lepší vzájemné informovanosti a výměny zkušeností. Bylo diskutováno zejména předkládání výzev grantových programů do RK a průběh hodnocení žádostí v řídících výborech. Přítomní byli dále seznámení se vznikem, fungováním a přínosem datového skladu, kde FV je jedním ze dvou fungujících datových tržišť.

Garanti dále získali informace o provádění předběžných a průběžných veřejnosprávních kontrol u podpořených žadatelů. Tyto kontroly mají probíhat u 5 % vzorku podpořených projektů.

Zástupci odboru kontroly pohovořili o kontrole na místě u příjemců podpory z FV, o fázích veřejnoprávní kontroly, etapách kontroly, přípravě na kontrolu, právech a povinnostech kontrolních pracovníků a postupech při zjištění nedostatků.

 

2.2 Audit Fondu Vysočiny

 

Útvar interního auditu v průběhu roku 2005 poskytoval průběžné konzultace garantům ve sporných otázkách a záležitostech, zejména v souvislosti s vyúčtováním a dodržováním ustanovení smlouvy.

 

2.3 Hodnocení grantových programů

 

Předkládání výzev grantových programů - připomínky:

I když se kvalita předkládaných Výzev postupně zlepšuje, pozornost vyžaduje zejména:

-          zacílení grantového programu (vliv na případné převisy či naopak na nedočerpání alokace GP)

-          nedublovat finanční pomoc na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV; vhodné zacílit GP např. na projektovou dokumentaci jako součást žádosti o podporu z jiného zdroje

-          přesná definice specifických kritérií – tj. za jakých podmínek bude příslušný počet bodů u specifických kritérií přidělen – velký vliv na výběr projektů

-          vymezení přijatelných a nepřijatelných výdajů – velký vliv na rozpočet a skladbu projektu

-          zařazení a specifikace povinných příloh (úzká vazba na hodnocení žádostí – zejména u specifických kritérií; při velkém počtu příloh zvážit, zda nedochází k zbytečnému zatížení žadatelů)

 

Výběr projektů - připomínky:

-          část procesu s nejvyšším rizikovým faktorem (potenciální rizika se odvíjí zejména od výběru hodnotitelů (odbornost, zájem/účast, nestrannost, zachování mlčenlivosti);

-          přesné a transparentní rozhodování řídicího výboru velmi závisí na kvalitě Výzvy k předkládání projektů (viz výše);

-          u některých GP dochází ke zbytečnému krácení podpor na úkor méně kvalitních projektů; ne vždy platí, že ŘV pouze výjimečně navrhne nižší částku než je požadována;

-          hodnocení závisí i na přístupu a kvalitní přípravě garantů na zasedání ŘV (někteří garanti praktikují podrobnou „kuchařku“ pro hodnotitele – osvědčilo se podrobné rozpracování jednotlivých kritérií – tj. nejen specifických);

-          problematické hodnocení jednotlivých projektů členy výboru, kteří se neúčastní zasedání ŘV (předávání žádostí, informací o tom jak hodnotit apod.)

-          vzhledem k bodování žádostí je důležité snažit se udržet při hodnocení stejnou náročnost (přísnost); více hodnotitelů jedné žádosti zaručuje větší objektivitu hodnocení;

-          nutné vyspecifikovat jaké informace při celém procesu vyhodnocování GP jsou veřejné a jaké pouze interní;

 

V roce 2005 byla podpora přidělena z 2260 došlých žádostí 1262 žadatelům v celkem 40 programech. Rozdělená podpora činila celkem 84,5 mil. Kč, což bylo nejvíce za kalendářní rok od založení FV. Zhodnocení programů z pohledu jejich garantů s vyzdvihnutím nejzajímavějších podpořených projektů uvádí příloha č. 9.

 

Nejvyšší počet žádostí tradičně přichází na programy podporující volnočasové aktivity a sport (celkem 807 žádostí v osmi GP -  tj. v průmětu více jak 100 žádostí na 1 GP). Průměrný počet žádostí na jeden GP byl přitom 56,5 žádosti (2004 – 48 žádostí). Významný počet žádostí zaznamenaly i GP Regionální kultura IV. (144 žádostí), Líbí se nám v knihovně (119 žádostí) a Rozvoj vesnice 2005 (100 žádostí). Naopak „relativně snadnou“ úlohu při vyhodnocování měl ŘV u GP Veřejná letiště 2005 a GP Výzkum-vývoj-inovace 2005 kde došlo pouze 9 resp. 7 žádostí.

Vůbec nejnižší procento uspokojených žadostí bylo u GP Čistá voda (28,8 %), což bylo pravděpodobně dáno i tím, že přestože šlo o podporu zpracování projektových dokumentací, dosahuje náročnost těchto projektových dokumentací často i několik milionů. Nízké procento uspokojených žadatelů bylo i u GP GIS-IV, Rozvoj vesnice 2004-II, Rozvoj vesnice 2005 a Jednorázové akce 2005. Všechny tyto GP jsou tradičními granty v oblasti s vysokou poptávkou a vysoký převis u těchto programů je částečně dán větší zkušeností žadatelů s podáváním žádostí i tím, že se Fond Vysočiny již pevně dostal do širšího povědomí. Stoprocentně byli žadatelé uspokojeni pouze u dvou již výše zmíněných GP s nejmenším počtem žádostí.

Nejnižší procento uspokojených požadavků korespondovalo úzce s procentem uspokojených žádostí – „rekordní“ byly v tomto směru GP Rozvoj vesnice 2004-II (36,4 %) a Rozvoj vesnice 2005 (33,8 %). Absolutně se zde sešly požadavky za 13,7 mil. Kč a 14,8 mil. Kč.

U 14 GP byla alokovaná částka rozdělena bez zůstatků. Nejnižší čerpání grantu bylo naopak u grantových programů Krajina Vysočiny 2004 (53,2 %), Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 (74,6 %) a  GP Veřejná letiště 2005 (74,9 %).

 

Nejvíce vlastních prostředků žadatelů na 1 Kčz FV generovaly GP Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 (7,5 Kč), Sport pro všechny 2005 (5,5 Kč) Regionální kultura IV. (5 Kč) a Sportoviště 2005 (4,8 Kč). Průměr za všech 40 vyhodnocených GP činil 2,3 Kč.

 

Celkově se oproti roku 2004 mírně snížilo procento uspokojených žádostí (ze 59,4 na 55,8 %), ale u procenta uspokojených finančních požadavků došlo již čtvrtý rok po sobě ke zvýšení (36,5 % - 2002; 39,7 % - 2003, 45,8 % - 2004; 53,9 % - 2005), čímž dochází ke snižování rizika ztráty dobrého jména kraje, k němuž může snadno dojít a tato skutečnost se může negativně odrazit na vnímání FV ze strany veřejnosti. Předcházení riziku klade nároky zejména na formulaci podmínek programů.

 

Statistiku jednotlivých GP a rozložení grantových programů dle dílčích cílů PRK vč. čerpání alokace uvádí přílohy č. 3 a 4. Z přílohy č. 4 je také patrné, že kromě dvou dílčích cílů se v roce 2005 podařilo najít v téměř všech dílčích cílech PRK vhodné programy a vyhlásit je. Poměrně vysoké nečerpané částky zůstaly v dílčích cílech 2.1 (vzdělávání), 2.3 (zdravotní a sociální služby) a 3.1 (doprava) - to bylo způsobeno buď velkými zůstatky u vyhodnocených GP nebo nevyhlášením plánovaných GP.

Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů:

 

GP 87. Metropolitní sítě III  - program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

- třetí kolo tohoto GP; stabilně přiměřený počet žádostí; uspokojeno cca 70 % požadavků; cílem tohoto programu bylo umožnit malým obcím v kraji spolufinancovat budování metropolitních a obecních sítí – pro většinu z těchto obcí bylo obtížné dosáhnout na prostředky EU, mezi žádostmi se objevily i inovativní projekty řešící rozvody na kabelové televizi apod.

 

GP 88. Vzdělávání seniorů v oblasti ICT  - program na podporu rozvoje informační gramotnosti

- nový GP; nízké procento uspokojených požadavků; cílem tohoto programu bylo umožnit seniorům základní práci s počítačem, internetem a naučit je využívat některé z dalších možností informačních technologií; kladně byla hodnocena i spolupráce seniorů s mládeží, která pomáhala při výuce; program se obecně setkal s velkým ohlasem – velký zájem o podporu podobných projektů i do budoucna

 

GP 89. Krajina Vysočiny 2004 –- program na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí

- vysoké procento podpořených žádostí; rozdělena pouze cca polovina alokované částky; grantový program doznal oproti minulému ročníku řady změn, které přispěly k několikanásobnému zvýšení zájmu žadatelů (rok 2003 – 3 žadatelé); GP byl zaměřen na pouze na podporu projektových dokumentací; od roku 2006 bude zřejmě tento GP vyhlašován ve dvouletých intervalech

 

GP 90. Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004výroby elektrické energie, vytápění a ohřebu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách

- druhé kolo tohoto GP; stabilní zájem žadatelů; vysoké procento uspokojených požadavků; vyčerpáno pouze ¾ alokace, přestože grantový program doznal oproti minulému ročníku mnohých úprav; GP byl zaměřen na podporu projektových dokumentací i k realizacím solárních systémů u objektů vlastněných soukromými osobami

 

GP 91. Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005 - program na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina

-druhé kolo tohoto GP, stabilně nízký počet žadatelů (okolo 15); uspokojeno cca 70 % požadavků; cílem programu bylo snížení užívání všech typů drog a potencionálního rizika a škod, které mohou jednotlivcům i společnosti v důsledku jejich užívání nastat, a to prostřednictvím podpory poskytovatelů služeb specifické primární prevence, léčby a resocializace a harm reduction (snižování rizik)

 

GP 92. Regionální kultura IV. - program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

- již čtvrté kolo oblíbeného GP; druhý nejvyšší počet žádostí mezi vyhodnocenými GP v roce 2005; jeden z GP, který generuje nejvíce prostředků žadatele na 1 Kč vydanou z FV; GP si našel trvalé místo v systémové podpoře živé kultury v kraji Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny; patřičným způsobem zviditelňuje kraj Vysočina – zejména při propagaci jednotlivých kulturních akcí, které jsou nedílnou součástí kulturního života obcí kraje Vysočina a dále i osobní účastí představitelů kraje na konkrétních akcích; vybrané kulturní akce se budou i v letošním roce ucházet o umístění v anketě Zlatá jeřabina 2005, která ocení nejlepší kulturní počiny v této oblasti za rok 2005

 

GP 93. Rozvoj vesnice 2004 - II  - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

- čtvrté opakování tohoto GP s výrazným převisem; GP s dvěma podprogramy - podprogram A byl zaměřený na obnovu místních komunikací a podprogram B byl zaměřený na obnovu a výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu; místní komunikace na Vysočině jsou obecně ve velmi špatném stavu, takže tento grantový program přispěl alespoň k lokálnímu zlepšení této situace v některých místních částech obcí a měst; vhodný doplněk POV

 

GP 94. Volný čas 2005  - program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

- tradiční GP s vysokým počtem žádostí; uspokojena necelá polovina všech požadavků; řídící výbor se shodl na tom, že by pro další vyhlášení grantového programu bylo dobré lépe definovat okruh příjemců podpory a zaměřit program úžeji; velmi kladně byla hodnocena metodika hodnocení projektů (definování specifických kritérií), což umožnilo objektivnější hodnocení projektů; také úroveň předložených projektů byla hodnocena velmi kladně

 

GP 95. Jednorázové akce 2005program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

- nejvyšší absolutní počet žádostí (174); velká administrativní náročnost pro garanty; podpora významnou měrou pomáhá v organizování akcí, které by jinak neproběhly nebo proběhly pouze v omezené míře; velká rozmanitosti jednotlivých projektů (od slavnosti svěcení praporu obce až po rozsáhlé sportovní akce); ŘV navrhnul, aby akce, které jsou z tohoto grantového programu podporovány opakovaně byly podporovány z rozpočtu kraje jiným systémovým způsobem mimo FV

 

GP 96. Sport pro všechny 2005program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu)

- uspokojena více jak polovina žádostí; oproti předchozímu kolu výraznější narůst žádostí; finanční podpora byla určena především na sportovní akce celokrajského a nadkrajského významu se zaměřením na rozvoj propagace sportu a tělesné výchovy, na zvýšení společenské hodnoty a role sportu, na změnu hodnotové orientace občanů a na reprezentaci kraje Vysočina.

 

GP 97. Cizí jazyky – brána k novému poznání 2004-IIprogram na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků

- přiměřený převis; GP navazuje na minulé kolo, které bylo velmi dobře přijato - dokumentuje to mimo jiné značný podíl projektů, které navazují na předešlý grantový program a rozvíjejí tak započaté úsilí; kontaktů škol na mezinárodní úrovni velmi přibývá a tento GP přispívá k bourání jazykových bariér v těchto stycích; do kurzů různé intenzity a stupně pokročilosti se zapojilo asi 350 pedagogů; největší zájem, stejně jako v minulém GP, byl o pravidelné vzdělávání

 

GP 98. Čistá voda 2005  - program na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod

- jeden z tradičních GP doprovází stabilně vysoký převis požadavků; dle garanta je program dobře zacílen, protože finanční prostředky pro spolufinancování těchto typů projektů, které jsou mnohdy velice nákladné a pro menší obce i finančně hůře dostupné, v dostatečné míře nepodporují jiné dotační tituly, přičemž finanční náročnost těchto projektových dokumentací dosahuje často i několik milionů Kč; většina těchto PD slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky, ať už z EU (strukturální fondy, fond soudržnosti) nebo jiných dotačních titulů (MZe, MŽP, SFŽP, kraj, aj.)

 

GP 99. Sportoviště 2005program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

- stabilní zájem žadatelů s velkým převisem požadavků; uspokojena necelá polovina žadatelů; GP měl dva podprogramy - podprogram A byl zaměřen na drobné úpravy a opravy sportovišť a sportovních areálů (opravy plotů, lajnování hřišť, apod.), podprogramu B byl směřován na vetší investiční akce (modernizaci a rekonstrukci sportovních  a tělovýchovných zařízení); velké množství podpořených projektů na rekonstrukce lyžařských vleků a jízdáren pro jezdecký sport.

 

GP 100. Tábory 2005program na podporu obnovy vybavení letních táborů

- druhé kolo GP; velké procento uspokojených žadatelů; GP si již mezi žadateli našel svoje pevné místo a jeho cíl – tedy spolufinancování obnovy táborového vybavení je naplňován; v roce 2005 bylo podpořeno celkem 21 táborových základen na Vysočině; podpora ve všech případech sloužila především k obnově nebo nákupu nových podsadových stanů (případně materiálu pro výrobu), vybavení kuchyní a obnově hygienického zázemí táborových základen

 

GP 101. Systém sběru a třídění odpadu 2005program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

- třetí opakování úspěšného GP; výrazně poklesl počet žádostí oproti minulému kolu; vysoké procento uspokojených požadavků; GP se uskutečnil s přispěním společnosti Eko-kom, a.s. (2.500.000,- Kč); grantový program byl zaměřen na rozšíření, zkvalitnění a propojení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu; žádosti se týkaly nákupu sběrných nádob na oddělený sběr a rozšíření vybavení sběrných dvorů

 

GP 102. Bezpečná silnice 2005program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

- opakování úspěšného GP; stabilní zájem; vysoké procento uspokojených požadavků (podpořeny téměř všechny žádosti, které prošly administrativním souladem); rozsahem největšími a současně nejčetnějšími akcemi jsou rekonstrukce dopravního značení ve městech a na železničních přejezdech; ze strany žadatelů je velká poptávka po pokračování tohoto GP; je zde i návaznost na vládou vyhlášenou Národní strategii BESIP

 

GP 103. Mezinárodní projekty 2005program na podporu mezinárodních projektů pro děti a mládež

- nový GP; vysoké procento uspokojených požadavků (podpořeny téměř všechny žádosti, které prošly administrativním souladem); GP umožnil navázání nových zahraničních partnerství škol a NNO a upevnění jejich stávajících partnerství; spektrum zemí, se kterými žadatelé v rámci projektů spolupracovali, bylo velmi široké: Ukrajina, Finsko, Dánsko, Chorvatsko, Švýcarsko , Rusko, Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Řecko atd.; podpořeny byly školní výměny žáků, klasické výměny a setkání mládeže (mimo rámec školního vyučování), kulturní projekty a jeden workcamp

 

GP 104. Líbí se nám v knihovněprogram na podporu veřejných knihoven v kraji

- nový GP; velký zájem ze strany žadatelů, uspokojeno cca 60 % požadavků; cílem GP bylo vytvořit a zlepšit podmínky knihoven v kraji jako nezastupitelných kulturních institucí a zkvalitnit nabídku knihovnických služeb ve prospěch čtenářů a návštěvníků knihoven; realizací GP došlo ke zkvalitnění vybavení výpůjčních míst pro dospělé i dětské čtenáře a zlepšení podmínek pro práci zaměstnanců pracujících s knižními fondy;

 

GP 105. Veřejná letiště 2005program na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť

- malý počet žádostí; uspokojeno 100 % požadavků; cca ¼ alokace GP nerozdělena; dle garanta byl GP správně zacílen a aerokluby a další subjekty mají o tuto formu pomoci při rozvoji a modernizaci veřejných letišť zájem

 

GP 106. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního

- opakovaný GP; snížení alokace programu oproti minulému kolu; tříčtvrtinová úspěšnost žadatelů; úspěšné projekty byly zaměřeny zejména na modernizace zimních areálů (odbavovací zařízení lyžařských vleků, zařízení na výrobu technického sněhu apod.) a dále pak na informační systémy a zkvalitnění sportovní nabídky rekreačních středisek (lanový park, fitcentrum, tenisové hřiště) - vše v rámci sportovních areálů ubytovacích zařízení

 

GP 107. Modernizace ubytovacích zařízení 2005program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

- opakovaný GP; GP generuje velké množství vlastních prostředků žadatele; dle typu ubytovacích zařízení byly v rámci podpořených žádostí uspokojeny 3 hotely, 8 penzionů, 3 turistické ubytovny a 6 farem nebo malých ubytovacích možností s vlastním vařením na venkově; odd. cestovního ruchu navrhuje další opakování tohoto programu, neboť pouze kvalitní ubytovací zařízení je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících nárůst návštěvnosti regionu, zvýšení využití lůžek a prodloužení doby pobytu v ubytovacích zařízeních, resp. v kraji Vysočina

 

GP 108. Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

- opakovaný GP; stabilní zájem žadatelů bez výrazných převisů - uspokojeni žadatelé, kteří prošli administrativním souladem; grantový program je zaměřen na objektivní informování o stavu a vývoji životního prostředí pro občany, kteří tak získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání

 

GP 109. Elektronické podatelnyprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy a přístupu veřejnosti k informacím

- nový GP; předkládání žádostí předcházel seminář pro potenciální žadatele, kde byla představena technická i právní stránka problematiky - seminář se setkal s velkým ohlasem, což se odrazilo i na předložených žádostech; cílem programu bylo zlepšení komunikace mezi občanem a úřadem prostřednictvím vytvoření široké nabídky elektronických služeb veřejné správy na území kraje Vysočina

 

GP 110. Veřejně přístupný internetprogram zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

- nový GP; program byl rozdělen na dva podtituly - titul A - veřejně přístupný internet pro obce, města, organizace zřizované samosprávou a NNO a  titul B - veřejně přístupný internet v komerční sféře; v titulu B pouze 4 žádosti, přesto byl celkově o program velký zájem – zejména ze stran knihoven, které jeho prostřednictvím řeší projekty podpořené v rámci programu Internetizace knihoven (MI ČR)

 

GP 111. Bydlete na venkově 2005program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina

- 4 kolo tohoto GP; uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativní souladem; stejně jako každoročně, i tentokrát se většina takto podpořených projektových dokumentací stala součástí žádostí o státní dotaci na realizaci investičních záměrů obcí v oblasti nájemního bydlení - účel grantového programu byl tedy bezezbytku naplněn a proto bude navržen k vyhlášení i v roce 2006

 

GP 112. Veřejná osobní doprava 2005program na podporu zlepšování infrastruktury pro uživatele veřejné osobní dopravy a zvýšení atraktivity veřejné osobní dopravy

- přiměřený převis; uspokojeny téměř všechny žádosti hodnocené v ŘV; velký nerozdělený  zůstatek; GP zaměřen na zkvalitnění prostředí pro cestující veřejnou dopravou; většina projektů zaměřena na vybudování eventuelně opravu čekáren pro veřejnou dopravu, mnohdy i s úpravou okolních ploch; za přínos lze považovat zvyšující se podíl čekáren s bezbariérovou úpravou nástupišť

 

GP 113. Výzkum – vývoj – inovace 2005  – program na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace

- opakovaný GP; uspokojeny všechny žádosti; projekty byly směrovány na řešení konkrétních potřeb firem, které se ve snaze zvýšit svoji konkurenceschopnost rozhodly inovovat svoje technologické postupy či vyvinout zcela novou podobu již prodávaného produktu; zaměření jednotlivých žádostí bylo velmi široké – od vývoje nového software, nových technologických postupů až po projekty na ochranu životního prostředí

 

GP 114. Certifikace – osvědčení 2005program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000, ISO 14001, ISO 17799, OHSAS 18001, HACCP nebo validace EMAS 

- nízký převis; GP byl určitou modifikací předcházejících grantových programů Certifikace ISO a Certifikace – osvědčení; valná většina projektů řešila konkrétní potřeby firem, které se ve snaze zvýšit svoji konkurenceschopnost rozhodly pro zavádění určitých postupů a norem ve svých firmách - výsledkem jejich snažení bylo obdržení příslušného certifikátu; pokračující zájem mezi podnikateli o tuto formu pomoci

 

GP 115. Metropolitní sítě IV  - program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

- opakovaný GP; GP zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím; stále častěji se vyskytují projekty zabývající se komplexním řešením pro několik obcí, několik projektů navazovalo na projekty realizované v dřívějších GP zaměřených na podporu metropolitních sítí; vítaná a přínosná je snaha menších obcí o zavedení vysokorychlostního internetu

 

GP 116. Systém sběru a třídění odpadu 2005/IIprogram na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu)

- vzhledem k nedočerpání alokace z minulého kola bylo vyhlášeno ve stejném roce ještě čtvrté kolo tohoto GP; i přes nízký počet žádostí byla uspokojena necelá polovina požadavků; celkový objem zrealizovaných projektů během obou kol vyhodnocených v roce 2005 dosáhl téměř 13 mil. Kč; velký zájem ze strany žadatelů o řešenou problematiku vede k přípravě tohoto GP i pro rok 2006

 

GP 117. Rozvoj malých podnikatelů 2005program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

- velké snížení žádostí oproti předchozímu kolu; GP generuje velké množství vlastních prostředků žadatelů; vzhledem k tomu, že v tomto roce byla vyhlášena grantová schémata na MSP v ekonomicky slabých regionech, byl tento grantový program vyhlášen pouze pro regiony, kterých se grantová schémata netýkají; nejvíce žádostí z dřevozpracujících, stavebních a kovoobráběcích firem, kde jsou velké finanční nároky na pořízení nových technologií a mechanismů

 

GP 118. Edice Vysočiny III.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

- postupně se snižující počet žádostí v každém ze tří ročníků; odbor kultury a památkové péče považuje vydávání odborných a populárně naučných publikací za ověřený projekt podpory paměti našeho kraje; prezentace vydaných publikací na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a na setkání příznivců a patriotů památkové péče v Pelhřimově; knihy jsou prezentovány i v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v knihovnách dalších organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury

 

GP 119. Prevence kriminality 2005program na podporu specifických programů prevence kriminality

- zvýšený zájem o pokračování tohoto GP; díky podpoře z FV vznikly dva zcela nové programy určené pro cizince a národnostní menšiny, které doposud nebyly v kraji nikým cíleně realizovány; podařilo se též motivovat školy k zařazování témat prevence kriminality (bezpečné chování, trestní odpovědnost, sociálně nežádoucí jevy apod.) do školních preventivních programů; ŘV doporučuje jeho opakování; dle ohlasů od příjemců dotace a dalších subjektů lze v příštím roce očekávat ještě vyšší zájem o podporu z FV

 

GP 120. GIS - IVprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

- jedno z nejnižších procent uspokojených požadavků;stabilně převládá požadavek na pořízení a údržbu základních vrstev geodat – titul B; osvědčuje se spolupráce s odborem územního plánování a stavebního řádu při digitalizaci územně technických podkladů a při postupné standardizaci projektování pro dotované ÚP obcí; GP GIS jsou pravidelně propagovány na seminářích a konferencích v tuzemsku i v zahraničí, projekt GIS Hrotovicko získal ocenění v prestižní soutěži Geoaplikace roku na konferenci ISSS 2005

 

GP 121. Rozvoj vesnice 2005 - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

- páté kolo tohoto GP; i nadále platí, že u tohoto GP je jedno z nejnižších procent uspokojených žádostí; vhodný doplněk POV; grantový program měl opět dva podprogramy – podprogram A zaměřený na obnovu místních komunikací a podprogram B zaměřený na úpravu veřejných prostranství a obnovu a zřizování veřejné zeleně; zejména podpora investic do místních komunikací je ze strany obcí vždy kladně přijímána

 

GP 124. Sport pro všechny 2006program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

-  4 kolo tohoto GP s tradičně velkým počtem žádostí; účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit podíl kraje na spolufinancování rozvoje dlouhodobých (celoročních) sportovních a tělovýchovných aktivit v regionu, především spolufinancování činnosti subjektů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, obcí, škol a školských zařízení

 

GP 125. Volný čas 2006  - program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

- GP se stabilně  vysokou poptávkou; cílem programu byla podpora dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v kraji Vysočina; bylo podpořeno 35 občanských sdružení, 6 církevních organizací, 6 základních škol, 4 střední školy, 1 mateřská škola a 1 dům dětí a mládeže; řídící výbor pozitivně hodnotil přípravu hodnocení specifických kritérií, kdy byla pro řídící výbor připravena podrobná metodika hodnocení projektů

 

GP 126. Webové stránky měst a obcí - III - program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

- velký zájem o tento tradiční program; GP zaměřen zejména na zvýšení obsahové, popř. výtvarné úrovně stávajících stránek; v případě zkvalitňování webových stránek je vítáno užití aplikací informujících o agendách veřejné správy, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené spoluobčany (blind friendly web), informace pro turisty i občany obce, tvorba jazykových mutací apod.; mezi úspěšnými žadateli se objevují i vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv)

 

GP 127. Bezpečnost ICT - program na podporu bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury

- nový GP; podpořeny všechny projekty hodnocené v ŘV; program byl zaměřen na konkrétní témata jako zavedení ochrany ICT obcí a měst v oblasti antivirové, antispamové (nevyžádaná pošta), antispywarové (spyware, adware, malware), aktualizace OS („záplatování“), síťové bezpečnosti (firewally, IDS, IPS), zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur a prevence (penetrační testy, profilaxe, bezpečnostní směrnice, atd.)

 

GP 128. LEADER Vysočinyprogram na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

- nový GP; v rámci tohoto grantového programu byly realizovány příspěvky kraje na provozní náklady či založení Místních akčních skupin na Vysočině, jako subjektů potřebných k čerpání prostředků z Evropských fondů v období 2007 – 2013; v případě pokračování tohoto GP bylo řídicím výborem navrženo uvážit spíše jejich systémovou podporu

           

Podrobnější hodnocení těchto GP ze strany garantů je obsahem přílohy č. 9.

 

Dle Statutu účelového Fondu Vysočiny má závěrečná zpráva obsahovat také přehled podpořených projektů. Přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy jsou uvedeny na veřejně přístupných stránkách FV www.fondvysociny.cz, odkaz „Vyhodnocené programy“.

 

 

2.4 Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

 

Odbor kontroly vykonal v roce 2005 celkem 23 následných veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců veřejných finančních podpor z Fondu Vysočiny. Tyto kontroly byly provedeny u vybraného vzorku akcí tak, aby zahrnuly  minimálně 5 % z celkového ročního objemu poskytnutých podpor.

Ke kontrole bylo vybráno 11 grantových programů. U jednotlivých příjemců bylo ověřováno dodržení všech podmínek použití podpory a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí podpory. V jednom kontrolovaném případě bylo zjištěno nepoužití podpory (projekt nebyl realizován), o čemž byl informován příslušný garant programu.

Jednotliví garanti v roce 2005 zahájili provádění průběžných veřejnosprávních kontrol na místě, kterými nahradili monitoring. Tuto povinnost ukládá zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a odkazuje na ni i platný Statut Fondu Vysočiny.

Celkem bylo garanty během roku 2005 provedeno 45 průběžných veřejnosprávních kontrol. Tyto kontroly provedly odbory regionálního rozvoje, informatiky, sekretariátu hejtmana, kultury a životního prostředí na vzorku z jimi administrovaných GP.

 

2.5 Databáze Fondu Vysočiny

 

Do databáze FV, která již funguje od jara 2003, jsou průběžně vkládána a editována data o všech projektech a to podle toho jak jsou jednotlivé grantové programy vyhlašovány, vyhodnocovány a ukončovány. Systematické a přesné doplňování dat (ovlivňováno lidským faktorem), jakož i některé technické problémy (ztráta vložených dat), zůstávají slabším místem elektronické evidence projektů. Vzhledem k tomu, že databáze je již z dřívější doby odladěna, došlo v roce 2005 pouze k drobným změnám mezi položkami, které jsou garanti povinni vyplňovat a které nikoliv. Právě zachování povinných údajů umožňuje vytvářet  přehledy o podpořených a nepodpořených projektech a rozdělených částkách – ty jsou následně po vyhodnocení GP zveřejňovány i na webových stránkách kraje. Databáze dále poskytuje i datové podklady pro různý druh výstupů dle potřeby zadavatele a to v číselném (tabulkovém), případně grafickém (grafy, mapy) zobrazení.

Během roku 2005 byla ukončena realizace analytického nástroje FV - datového tržiště, které je možné využívat pro interaktivní analýzu shromážděných dat o projektech a grantových programech. Předpokládá se využití pracovníky napříč celým úřadem od radních, zastupitelů přes pracovníky různých odborů. Primárním cílem je získat zpětnou vazbu z vyhodnocení konkrétních programů.

Datové tržiště FV obsahuje informace o grantových programech fondu v návaznosti na Program rozvoje kraje. Dále jsou zde podrobné informace o jednotlivých projektech a statistiky projektů v rámci každého grantového programu. Pro přístup k datům slouží aplikace BI Portál, která je dostupná z intranetu krajského úřadu (tlačítko „Datový sklad“). Zde je možné si prohlédnou přednastavené sestavy i dle potřeby uživatele další libovolné sestavy vytvářet. Záměrem je přístup i pro externí uživatele z webové stránky kraje.

 

 

3. ANALÝZA DOPADŮ PODPORY Z FONDU VYSOČINY

 

Analytické mapové přílohy jsou součástí přílohy č.10 a vztahují se ke  40 vyhodnoceným GP v roce 2005.

 

Jde celkem o 4 mapová díla:

1) Územní rozložení žádostí o grantovou podporu dle počtu podaných a uspokojených žádostí

2) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle typu žadatele

3) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle odvětvového zaměření projektů

4) Souhrnná analýza grantové podpory na území kraje Vysočina dle celkového objemu podpořených projektů a přidělené podpory z FV

 

 

Územní členění každé mapy je:        Obec

                                                           Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (II)

                                                           Obvod obce s rozšířenou působností (III)

                                                           Okres

 

 

4. PROPAGACE FONDU VYSOČINY

 

Na propagaci Fondu Vysočiny bylo v roce 2005 vydáno cca 54.000 Kč. Tato částka zahrnuje zejména inzerci v regionálních novinách týkající se vyhlášení grantových programů. Významným pomocníkem v šíření informací o výsledcích FV a vyhlašovaných programech se staly od roku 2004 i noviny kraje Vysočina dodávané jednou měsíčně do schránek všech domácností. Důležitou úlohu plní i Zpravodaj kraje Vysočina, který je měsíčně distribuován na všechny obce a instituce v kraji.

 

O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech byla pravidelně informována média na tiskových konferencích. V březnu 2005 byla médiím na tiskové konferenci prezentována skutečnost, že FV „oslavil třetí narozeniny“. Byla vydána řada tiskových zpráv jak ze strany tiskového mluvčího a oddělení vnějších vztahů, tak garanty programů.

 

O Fondu byli aktuálně informováni starostové měst a obcí a veřejnost na setkáních s radou kraje. Někteří garanti programů cíleně obesílali okruh potenciálních žadatelů (většinou elektronickou poštou), případně informovali o programech při jednáních a kontaktech se svými partnery. Za zmínku stojí kompletní informační servis o FV pro nestátní neziskové organizace, který zajišťuje odbor regionálního rozvoje. Fond má samostatný odkaz na webové stránce kraje (existuje i samostatná doména www.fondvysociny.cz), kde jsou k dispozici veškeré informace pro žadatele. Na těchto stránkách byla v roce 2005 nově vytvořena „diskuse FV“, kde je možné položit na téma FV jakýkoliv dotaz.

 

V průběhu roku byl Fond Vysočiny či konkrétní grantové programy prezentovány na nejrůznějších akcích – např.: seminář pro pracovníky knihoven „Knihovny seniorům“ (duben 2005), seminář Národní sítě zdravých měst k projektu Partnerství (duben 2005), celokrajský seminář pro neziskové organizace (březen 2005), seminář Mládež a sport na Vysočině (duben 2005), konference věnovaná projektu hippoturistiky na Vysočině (listopad 2005), konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" (březen 2005), konference "Cestovní ruch na Vysočině - nástroje a cesty pro efektivní využívání turistického potenciálu regionu" (červen 2006) nebo konference ISSS -- Internet ve státní správě a samosprávě (duben 2005). V celistvosti a jednotnosti systému stále existuje náskok kraje Vysočina před ostatními regiony (jednotlivé kraje granty rovněž vypisují – v některých případech je zjevná inspirace systémem FV).

 

Významným počinem pro propagaci dobrého jména kraje byla nominace grantového programu „Vysočina bez bariér“ na cenu Mosty 2004 udělovanou Národní radou pro zdravotně postižené ČR v kategorii pro instituce veřejné správy, přestože kraj při vyhlášení výsledků v březnu 2005 cenu nakonec nezískal. Obdobným úspěchem byla nominace Fondu Vysočiny na ocenění OSN za veřejné služby za rok 2004, kdy výsledky byly opět známy až v roce 2005. Významná ocenění získávají i jednotlivé podpořené projekty z FV na nejrůznějších akcích – např. GIS Hrotovicko získal ocenění v prestižní soutěži Geoaplikace roku na konferenci ISSS 2005, mezi podpořenými žadateli z FV se objevují i vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv).

 

Smluvní podmínkou udělení podpory je také ve většině případů informování médií o projektu. Podpořené publikace a tištěné materiály uvádějí logo FV. Na řadu podpořených kulturních či sportovních akcí byl zapůjčen transparent s logem kraje.

 

5. ZÁVĚR

 

Při řízení Fondu Vysočiny se snažíme o dlouhodobou udržitelnost funkčnosti celého systému a o provázanost jednotlivých vazeb, které jsou pro fungování FV nezbytné. Toto se uskutečňuje. Vzniklé problémy jsou vyhodnocovány a řešeny jednak Radou Fondu změnou dokumentů upravujících pravidla chodu FV, a garanty GP při přípravě nových Výzev.

 

Nastavený systém FV, jako nástroje s jednotnými pravidly pro řadu odlišných oblastí, s sebou nese řadu rizik, jimž je třeba se nadále věnovat:

 

-     přestože se snažíme systém co nejvíce optimalizovat, stále jde o relativně složitý a rozsáhlý proces, který klade finanční a kapacitní nároky na koordinaci kroků, administraci programů a správu systému

-          výběr projektů klade nároky na přípravu hodnocení, čas a odbornost hodnotitelů

-          riziko ztráty prostředků vybízí k upřednostnění následných plateb po realizaci projektu, kde to charakter programu umožňuje; zálohové platby jsou výjimečné a pečlivě zvažované; průkazné prokazování vlastních podílů žadatelů má i výchovný efekt

-          na riziko poškození dobrého jména kraje mají vliv převisy poptávky, transparentnost výběru, jasnost podmínek programu, které úzce souvisí s kvalitní formulací Výzvy grantového programu

-          cena analytických výstupů závisí na přesnosti a úplnosti údajů vkládaných do databáze garanty GP

-          fungování FV v převážné míře závisí na kvalitě a odpovědnosti lidí zapojených do přípravy, administrace (garantů) a vyhodnocování programů (členové ŘV)

-          významnou roli hraje i nastavení kontrolních mechanismů, zakomponovaných do procesu přidělování finančních prostředků, včetně kontrolních mechanismů Odboru kontroly při prováděných následných veřejnoprávních kontrolách a garantů GP při prováděných průběžných veřejnoprávních kontrolách (dle zákona o finanční kontrole), stejně i mechanismů při vyúčtování a využívání finanční podpory

 

Reakce potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií zůstávají převážně pozitivní, i přes kritické ohlasy některých žadatelů, týkající se zejména vyřazování žádostí pro (z jejich pohledu) drobná administrativní pochybení, případně malý počet uspokojených žádostí. Negativní vliv má „vynášení informací“ z jednání Řídícího výboru, kdy sice jeho členové podepisují závazek nestrannosti a mlčenlivosti, ale mnohdy ho nedodržují. Obecně však je oceňována idea systémové a transparentní podpory rozvojových a dalších aktivit z úrovně kraje.

 

Nastavený systém kultivuje žadatele ve směru poznání základních principů tvorby a obhajoby projektů. Pro další období lze i s ohledem na strukturální fondy EU doporučit:

 

-          upřednostnit vypisování programů, které se v souladu s principy fungování EU zaměří na skutečně rozvojové aktivity a jejich iniciaci, spíše než na podporu aktivit, které proběhnou i bez podpory z FV

-          kontrolovat, aby nedocházelo k vypisování GP, jejichž naplnění je dublování finanční pomoci projektů, které mohou být financovány z jiných zdrojů, než FV

-          hledat náměty na vyhlášení nových programů, jež posilují horizontální partnerství

-          udržovat (i přes tlak ze strany části žadatelů na zjednodušení procedur) a upřesňovat požadavky na formální i obsahovou úplnost předkládaných projektů. Žadatelé dokáží tuto zkušenost zúročit při případném podávání projektů do strukturálních fondů EU.

 

Většina krajů v ČR rozděluje část svých prostředků pomocí grantů. Fond Vysočiny však zůstává jediným funkčním uceleným systémem takové podpory. Přes snahu části žadatelů na zjednodušení procedur nepovažujeme za účelné slevovat z požadavků na formální i obsahovou úplnost předkládaných projektů. Zákonem danou odpovědnost za účelné rozdělování veřejných prostředků z nás nikdo nesejme.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 12.4.2006 / 12.4.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies