Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočiny č. 2/2002

15. únor 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2002

konaného dne 15. února 2002

 

 

 

Přítomno:      

-         7 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Mgr. Věra Jourová – tajemnice výboru

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ kraje Vysočina

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Připomínky k zápisu z 1. zasedání

3.       Návrh rozpočtu kraje Vysočina

4.       Návrh Fondu rozvoje kraje Vysočina

5.       Různé

6.       Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

 

 

1. Zahájení

 

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 2. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2002 a přivítala všechny přítomné členy a hosty, které představila. Ing. Marie Černá  přednesla program 2. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Připomínky k zápisu z 1. zasedání

 

            Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 1/2002 z 25. ledna 2002.

 

3. Návrh rozpočtu kraje Vysočina

 

            Ing. Černá předala slovo Ing. Krištofové, vedoucí ekonomického odboru a  RNDr. Vystrčilovi, kteří seznámili členy výboru s Návrhem rozpočtu kraje Vysočina. RNDr. Vystrčil zmínil jeho 4 části:

· 1. část – finance, které budou sloužit k zajištění provozu úřadu a organizací, které zřizujeme nebo o které máme ze zákona povinnost se starat.

· 2. část – finance, které se budou investovat do našich zařízení určitou formou

· 3. část – rezerva

· 4. část – finance, které budou určeny na rozvoj kraje Vysočina /tzv. Fond Vysočina/

Ing. Krištofová doplnila RNDr. Vystrčila o další poznatky týkající se výše uvedených částí a  zmínila postavení rozpočtu jako vyrovnané /tj. příjmy = výdaje/, nepředpokládá se přebytek ani schodek. Hovořila o rozpočtu kraje, který vychází ze zákona „o rozpočtovém určení daní.“ Uvedla, že rozpočet kraje ve své velké části závisí na státním rozpočtu a jeho samostatnost není v takové míře, jak by si ho představovali. Ing. Černá vyjádřila k tématu připomínku, že PRK je ve vysoké míře obecnosti a je tudíž potřeba  na něj navázat konkrétními rozpracováními jednotlivých priorit /studie/. RNDr. Vystrčil vyjádřil myšlenku týkající se rozpočtu, aby schválené peníze na provoz či investice se z velké části neměnily. Ing. Černý hovořil o důležitosti koncepčních materiálů, které by měly udávat směr rozhodování. Ing. Černá doplnila Ing. Černého o poznatek, kde zmínila závěry studií koncepčního rázu, které bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo v souvislosti s rozpočtem, zda se záměr začne připravovat investičně či nikoliv. Ing. Krištofová zodpověděla dotaz Ing. Hermanna týkající se „krajské knihovny v Havlíčkově Brodě“ a jejího financování.

 

4. Návrh Fondu rozvoje kraje Vysočina

 

            RNDr. Vystrčil sdělil členům výboru, že do Fondu Vysočiny /FV/ je navrženo v převodu prozatím 30 mil. Kč. Je jedním z nástrojů pro realizaci PRKu. Ing. Černá hovořila o vývoji názvu a jeho konečném znění. Uvedla podmínky, které musí být splněny a schváleny zastupitelstvem kraje:

· musí být návrh na statut a zásady, podle kterých se bude podpora poskytovat

· musí být jasné, jaké budou řídící a monitorovací orgány

· jakým způsobem se budou přijímat a vyhodnocovat žádosti

· zastupitelstvo musí schválit jednotlivé grantové programy a schválit výši prostředků na ně

Ing. Černá provedla členy výboru regionálního rozvoje celým záměrem. Seznámila přítomné s programy, které jsou přichystané a z jakých oblastí /příloha č.1/.

     

 

4. Různé

 

            Na žádost členů výboru regionálního rozvoje bude příloha č. 1 rozeslána všem v e-mailové podobě. Ing. Hermann zmínil změnu v čl. 3 statutu FV, kde je věta v bodě č. 2 doplněna o slovo „každému.“ Zastupitelstvo by mělo jmenovat řídící a monitorovací orgány dle čl. 3 statutu FV, kde základ tvoří komise RK či výbory ZK s dojmenováním členů ZK. Ing. Černý vyjádřil požadavek, aby o částkách nad 200.000,- Kč rozhodovalo zastupitelstvo kraje. Na příštím zasedání budou podány informace o RRAV.

 

 

 

 

5. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

           

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a termín dalšího zasedání stanovila na pátek 29. 3. 2002 v 8:00 hod. v budově Okresního úřadu v Jihlavě, Tolstého 15.

                                                                       

 

                                                                          Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                          Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. února 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 25. února 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/


 

 

 

 Příloha č. 1

 

 

 

Souhrnný přehled grantových programů

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

Název grantového programu

Výše objemu grantu

Maximální dotace

Minimální dotace

1.

Grantový program na rozvoj komunikační infrastruktury

4.450.000,-

200.000,-

 -

2.

Grantový program na rozvoj aktivit v oblasti informatiky

250.000,-

200.000,-

 -

3.

Grantový program na podporu projektů v oblasti cestovního ruchu

5.000.000,-

200.000,-

50.000,-

4.

Grantový program na podporu projektů v oblasti enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty

 -

200.000,-

50.000,-

5.

Grantový program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje kraje

1.200.000,-

200.000,-

50.000,-

6.

Grantový program na podporu obnovy a zachování nemovitých a movitých kulturních památek

13.500.000,-

200.000,-

50.000,-

7.

Grantový program na podporu významných kulturních a společenských akcí v kraji

 -

500.000,-

100.000,-

8.

Grantový program na podporu rozvoje a zachování kulturních aktivit v kraji

 -

200.000,-

30.000,-

9.

Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a číštění odpadních vod

7.000.000,-

200.000,-

25.000,-

10.

Grantový program na podporu projektů v oblasti aktivit popularizující možnosti celoživotního vzdělávání

300.000,-

100.000,-

30.000,-

11.

Grantový program na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

800.000,-

300.000,-

30.000,-

12.

Grantový program na podporu obnovy místních částí měst a obcí Vysočiny

7.000.000,-

150.000,-

30.000,-

13.

Grantový program na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů

4.000.000,-

 -

 -

14.

Grantový program na podporu rozvoje volnočasových aktivit a sportu

3.100.000,-

50.000,- až 100.000,-

25.000,- až 50.000,-

15.

Grantový program na podporu nestátních neziskových subjektů vyvíjejících činnost v oblasti sociální

 -

200.000,-

50.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2002 / 7.3.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze