Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

29. březen 2006
 

 
 

 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 29. 3. 2006

 

Přítomni:

1. Vladimír Novotný (předseda)

5. Vladimír Hink

2. Jaroslav Hulák (místopředseda)

6. Bohumil Kotlán

3. Zdeněk Dobrý

7. Tomáš Křišťan

 

4. Zdeněk Forman

8. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Jaroslav Kruntorád

 

2. Zbyněk Pípal

 

Hosté:

1. Houška Miroslav (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Závěrečný účet roku 2005;

4.      Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005;

5.      Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2005;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Sdělil, že Vladimír Hink se ze začátku jednání omlouvá. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

Přednesl program zasedání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení. Konstatoval, že do příštího jednání nadále přetrvává tento úkol:

Promyslet další náměty na kontrolu a náměty výjezdního zasedání.

Odpovědnost: členové výboru

Termín: trvale

 

Úkol týkající se kontroly Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina je splněn. Zastupitelstvo kraje k tomuto přijalo upravené usnesení výboru 010/02/2006/FV.

 

 

 

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

·            Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-2/2006;

·            Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 24. 3. 2006;

·            Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Dále pohovořila o:

·            vývoji daňových příjmů – příznivý vývoj;

·            změně frekvence  zasílání plateb na přímé výdaje školám a školským zařízením (soulad s MŠMT, který platby rozesílá čtvrtletně);

·            změnách (vracení přplatků záloh občanům), které přinesou nové daňové zákony týkající se fyzických osob v návaznosti na krajský rozpočet a rozpočty obcí (negativní dopad). Jaroslav Hulák zmínil částku 5 miliard korun.

 

Vladimír Novotný vznesl dotaz, zda-li má odbor ekonomický přehled, kolik stála a ještě bude stát zimní údržba komunikací. Anna Krištofová reaguje tím, že přesné údaje k dispozici nemá. Je toho názoru, že tyto informace bude mít  odbor dopravy.

 

V této souvislosti byl podán požadavek o poskytnutí těchto informací, směrovaný na vedoucího odboru dopravy Ladislava Staňka.

 

K dotazu posléze proběhla krátká diskuse, ve které zaznělo:

·            návrh Vladimíra Novotného uspořádat výjezdní zasedání výboru na některé ze Správ a údržeb silnic (SÚS);

·            výše investic do oprav komunikací – technologie a způsob oprav komunikací;

·            nové finanční zdroje;

·            kapacity stavebních firem zabývající se opravami komunikací – možnost zvládnout velké množství požadavků na výstavbu a opravy komunikací;

·            složitá administrativa při čerpání finančních prostředků z Evropské unie (konkrétní příklad stavby čističky odpadních vod).

Přítomní se shodli na tom, že vývoj hospodaření je velice příznivý.

 

K materiálům nebyly vzneseny připomínky.

 

Miroslav Houška vznesl připomínku k problematice volných finančních prostředků (nespokojenost s KB a. s.) a navrhl přesunutí finančních prostředků k jinému správci.

Rozvinula se diskuse o postupu s naložením volných finančních prostředků. Z diskuse vyplynulo:

 

Úkol: Promyslet do příštího zasedání, jakým způsobem naložit s volnými finančními prostředky spravovanými Komerční bankou a. s.

Odpovědnost: členové výboru

Termín: příští zasedání výboru, tj. 26. dubna 2006

 

Na zasedání se dostavil Vladimír Hink.

 

Usnesení 012/03/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Další připomínky nebyly vzneseny.

 

3. Závěrečný účet roku 2005

Členové s předstihem obdrželi podkladový materiál:

·            Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 12/2005;

·            Návrh závěrečného účtu kraje k 31. 12. 2005.

 

Anna Krištofová okomentovala předložený materiál. Sdělila, že pokud Ministerstvo financí zpracuje Zprávu o přezkumu hospodaření –povinná příloha závěrečné zprávy - (již proběhly dvě etapy přezkumu), bude materiál „Návrh závěrečného účtu kraje k 31. 12. 2005“ předložen na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 16. května 2006.

 

Vladimír Novotný navrhl přesunout projednávání závěrečné zprávy ve formě materiálu do zastupitelstva kraje na příští zasedání výboru.

 

K tomuto bodu nebyly vzneseny další připomínky.

 

4. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005

Vladimír Novotný požádal Jaroslava Huláka o komentář. Jaroslav Hulák sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005 a pohovořil o důležitých bodech uvedených v Závěrečné zprávě o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005:

·            Výše finančních prostředků alokovaných ve Fondu Vysočiny

·            Celková hodnota vytvořených projektů činí 850 milionů korun; z toho vyplývá, že jedna koruna poskytnutá Fondem Vysočiny vygenerovala další dvě koruny z jiných zdrojů;

·            Meziroční rozdíly ve výši nákladů;

·            Počet programů, žádostí;

·            Odměny členů řídících výborů grantových programů;

·            Míra propagace Fondu Vysočina a grantových programů;

·            Nominace (grantový program Vysočina bez bariér - MOSTY 2004, Fond Vysočiny – nominace na ocenění OSN za veřejné služby za rok 2005, projekt GIS Hrotovicko – proměněná nominace v soutěži Geoaplikace na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě);

·            Dubnové zasedání Rady Fondu Vysočiny (zavádění instrukcí pro členy výboru, jak hodnotit projekty; jednání o základních dokumentech Fondu Vysočiny; změna v posuzování grantových programů v odborných částech; problematika „Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti“).

Upozornil na mapovou část Fondu Vysočiny, která byla předložena na zasedání výboru.

 

Dále reagoval na připomínku Bohumila Kotlána, aby u jednotlivých vyhodnocovaných grantových programů bylo uvedeno, zda-li je daný program ukončen či nikoliv (např. formou přidaného sloupce s poznámkou „ukončen“) a zmínil grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“, který byl ustanoven již v roce 2002.

Bohumil Kotlán (jež je také členem řídícího výboru tohoto programu) informoval přítomné o situaci, která nastala a v jakém stavu se grantový program nachází.

Jaroslav Hulák upozornil, že zde došlo k rozporu s přijatou metodikou.

Vladimír Novotný a Miroslav Houška se pozastavili nad tím, co bude řídící výbor na zasedání hodnotit.

 

Proběhla krátká diskuse:

·            Schvalování metodiky k řídícím výborům grantových programů a vzorové smlouvy;

·            Nevyčerpaná částka v grantovém programu;

·            Neúspěšnost grantového programu;

·            Konkrétní případ vzdělávání dospělých (školení pro získání odborné způsobilosti – v této souvislosti reagoval Miroslav Houška).

 

Usnesení 013/03/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2005

Členové s předstihem obdrželi materiál „Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2005. Anna Krištofová okomentovala tento materiál a sdělila, že bude součástí materiálu „Závěrečný účet kraje“.

Byly vzneseny dotazy k hospodářským výsledkům organizací. Anna Krištofová dotazy objasnila.

 

K hospodářskému výsledku příspěvkové organizace Nemocnice Jihlava proběhla diskuse.

 

Usnesení 014/03/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

navrhuje

radě kraje vzhledem k výsledku hospodaření Nemocnice Jihlava přezkoumání výsledku hospodaření této příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Zmínila, že pobočka VZP Jihlava platí později než pobočky v ostatních okresech, ale nezaznamenala, z jakého důvodu. Reagoval Vladimír Novotný tím, že pro informace je potřeba obrátit se na krajského ředitele VZP.

 

Anna Krištofová pokračovala v komentáři předloženého materiálu (odvětví školství). Vladimír Novotný vznesl dotaz, jak domovy důchodců docílí přebytku v hospodaření. Anna Krištofová tento dotaz objasnila.

 

Bohumil Kotlán požádal o vysvětlení k dosud neuzavřené kauze mezi VZP a Zdravotnickou záchrannou službou kraje ve věci neuznaného vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za roky 2001 a 2002. Vladimír Novotný tuto situaci objasnil. Odpověď Vladimíra Novotného doplnila Anna Krištofová.

 

Dále se Bohumil Kotlán obrátil na Annu Krištofovou s dotazem, zda-li má ekonomický odbor přehled o hospodaření SÚS. Upozornil na velké rozdíly mezi jednotlivými SÚS vykazovaných v nákladových položkách.

Vladimír Novotný navrhl pozvat vedoucího odboru dopravy Ladislava Staňka na zasedání finančního výboru. Anna Krištofová zmínila informaci o přípravě transformace SÚS. Doplnil ji Miroslav Houška.

 

Miroslav Houška se ještě vrátil k předloženému materiálu k tomuto bodu, pohovořil o úbytku dlouhodobého majetku v odvětví dopravy a zmínil jeho příčinu. Informoval o jednání s Jihomoravským krajem ve věci mostu a komunikací, ležících na hranicích mezi kraji.

Miroslav Houška v této souvislosti požádal přítomné o názor: Jakým způsobem převést pozemky pod těmito komunikacemi na Jihomoravský kraj?

 

Přítomní vyjádřili své názory. Z následné diskuse vyplynulo, že členové zastávají názor převést pozemky pod těmito komunikacemi darem.

 

 

 

 

6. Diskuse, různé

Vladimír Novotný informoval přítomné o zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2006.

Jaroslav Hulák navrhl pozvat na jednání výboru také Václava Kodeta. Členové výboru souhlasí.

Vladimír Novotný připomněl návrh, pořádat výjezdní zasedání výboru na některé ze zřizovaných SÚS.

Zdeněk Forman se omluvil z příštího zasedání výboru.

 

 

7. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 4/2006 byl stanoven dle předem schváleného harmonogramu na středu 26. dubna 2006 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B, zasedací místnost 1.32).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal Jan Jaroš dne 30. března 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.4.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze