Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

28. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina č. 2/2002

konaného dne 28. února 2002

 

 

Přítomni:

-         7 členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         pplk. Ing. František Zadina – 1. náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

-         Ing. Jan Murárik - tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina – kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém

3.      Problematika Letecké záchranné služby

4.      Pracovní skupina pro přípravu koncepce prevence kriminality

5.      Výsledky zasedání Bezpečnostní rady kraje č. 2/2002

6.      Diskuse a různé

7.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

Pavel Maslák, předseda komise, přivítal přítomné v Zámeckém hotelu v Třešti. Krátce se zmínil o historii a možnostech využití tohoto objektu.Přednesl program zasedání. Ten byl schválen 7 hlasy. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Návrh rozpočtu kraje Vysočina – kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém

            Předseda informoval přítomné, že rozpočet kraje Vysočina bude 5. 3. 2002 projednáván na pracovním setkání zastupitelstva a předložen ke schválení na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2002 dne 19. 3. 2002.

            Předložil členům komise dvě varianty návrhu řešení kapitoly požární ochrana a integrovaný záchranný systém výdajové části rozpočtu kraje Vysočina. Podrobně popsal jednotlivé výdaje varianty č. I. Pohovořil o nutnosti vytvoření krizového plánu kraje Vysočina (měl by být schválen v roce 2004), zabezpečení jednání Bezpečnostní rady kraje, krizového štábu a povodňové komise, zabezpečení softwarového vybavení, vybavení pracoviště krajského úřadu pro ochranu utajovaných skutečností, školení a cvičení základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) a smluvní zajištění ostatních složek IZS.

            K problematice požární ochrany – dobrovolné i profesionální části – pohovořil Ing. František Zadina. Podrobně popsal požadavky HZS, současný stav požární techniky. Zdůraznil nutnost obnovení a modernizace požární výbavy a techniky.

            V diskusi byly vzneseny dotazy k bližší specifikace JPO I, II, III, IV a V, převodu kompetencí z okresních úřadů na kraje, nutné finanční částce pro obnovu požární techniky.

            Ing. František Zadina pohovořil o problematice rekonstrukce a přístavby pobočné stanice HZS v Ledči nad Sázavou. Zdůraznil prioritu této akce.

            Předseda informoval přítomné, že budova „D“ v objektu Žižkových kasáren bude sloužit nejen pro účely HZS, ale zároveň jako pracoviště krizového řízení krajského úřadu. Dále konstatoval, že bude existovat jedno krajské operační středisko HZS pro kraj Vysočina.

            Předseda přednesl přítomným variantu č. II návrhu řešení kapitoly požární ochrana a integrovaný záchranný systém výdajové části rozpočtu kraje Vysočina. Upozornil na dvě změny oproti variantě č. I. Byla snížena částka na ostatní složky a činnosti IZS. Členové komise konstatovali, že tento fakt je akceptovatelný. Dále byl odebrán příspěvek na rekonstrukci a přístavbu pobočné stanice HZS v Ledči nad Sázavou. Členové komise konstatovali, že tento fakt není akceptovatelný.

            V diskusi byly vzneseny dotazy k metodice rozdělování finančních prostředků pro ostatní složky IZS, k dotacím na požární techniku.

 

Usnesení 004/02/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

trvá

na ponechání finančního příspěvku ve výši 2 000 000 Kč na rekonstrukci a přístavbu pobočné stanice HZS v Ledči nad Sázavou.

Toto usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 005/02/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

konstatuje,

že celková částka kapitoly požární ochrana a integrovaný záchranný systém výdajové části rozpočtu kraje Vysočina je akceptovatelná v celkové výši 14 300 000 Kč.

Toto usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Problematika Letecké záchranné služby

            Předseda informoval členy komise o zaslání dopisu Prof. MUDr. Bohumilu Fišerovi, CSc., ministru zdravotnictví ČR. Tento dopis obsahoval žádost o podporu možnosti prodloužení denních a především povolení nočních letů Letecké záchranné služby kraje Vysočina. Dále informoval o interpelacích poslanců v řešení této problematiky. Předseda konstatoval, že Ministerstvo zdravotnictví ČR na tento dopis ani na zmiňované interpelace nijak nereagovalo.

            Předseda zdůraznil fakt, že kraj Vysočina nemá vlastní traumatologické centrum, proto je nutný rychlý a šetrný transport do Úrazové nemocnice Brno. Dále vyzdvihl fakt, že kraj Vysočina protíná dálnice D-1, která je zdrojem relativně velkého množství závažných dopravních nehod. Konstatoval, že možnost nočních letů byla povolena pouze v kraji Olomouckém a Ostravském. Vyslovil návrh, aby bezpečnostní komise podpořila aktivity vedení kraje Vysočina v řešení této problematiky.

            Stanislav Mastný vznesl dotaz, čím bylo zrušení nočních letů Letecké záchranné služby v kraji Vysočina argumentováno. Předseda konstatoval, že hlavními dvěma argumenty byla absence státní koncepce pro noční lety a špatné povětrnostní podmínky v kraji Vysočina.

            Předseda vyzval přítomné, aby ve věci řešení výše zmíněné problematiky interpelovali u poslanců jednotlivých politických stran, za které byli delegováni.

            Stanislav Mastný doporučil interpelaci u Ing. Jaroslava Tvrdíka, ministra obrany ČR.

            Závěrem předseda informoval o problémech Rychlé záchranné služby v okrese Pelhřimov.

 

Usnesení 006/02/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

podporuje

aktivitu vedení kraje Vysočina a

trvá

na zajištěnosti nočních letů Letecké záchranné služby z důvodu zajištění bezpečnosti občanů.

Toto usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

4. Pracovní skupina pro přípravu koncepce prevence kriminality

            V úvodu předseda pohovořil o obsahu jednání s preventisty kriminality z jednotlivých okresů kraje Vysočina. Hlavním cílem tohoto jednání byl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality, jejíž členové by byly delegováni bezpečnostní komisí Rady kraje Vysočina. V této skupině bude zastoupen vždy jeden zástupce za každý okres a dva zástupci za bezpečnostní komisi. Předseda informoval přítomné, že již byla obeslána všechna okresní města, aby delegovala své zástupce do této pracovní skupiny. Kraj Vysočina dosud obdržel delegace od všech okresů vyjma okresu Žďár nad Sázavou. Zástupce tohoto okresu bude proto delegován ihned po obdržení vyjádření okresního města. Pavel Maslák zdůraznil fakt, že termín pro dokončení koncepce prevence kriminality je 30. listopadu 2002.

            V souvislosti s touto problematikou informoval předseda přítomné, že přebírá za krajský úřad gesci nad koncepcí kriminality, protidrogovou problematikou, integrací cizinců na území ČR a romskou koordinací. Konstatoval, že vznesl žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení místa koordinátora všech výše zmiňovaných skupin. Informoval o jednání se zástupci Romské iniciativy v kraji Vysočina.

 

Usnesení 007/02/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

vytvoření pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality a

deleguje

členy této pracovní skupiny:     za okres Pelhřimov                              Mgr. Miroslav Pech

                                               za okres Havlíčkův Brod                     Mgr. Marek Topolovský

                                               za okres Třebíč                                   Bc. Martina Bártová

                                               za okres Jihlava                                   Michaela Vítková

                                               za okres Žďár nad Sázavou                 dodelegován později

                                               za bezpečnostní komisi                        Pavel Maslák

                                                                                                          Dalibor Šrůtek

stanovuje

klíč k hlasování v pracovní skupině tímto způsobem: každý člen má právo jednoho hlasu, přizvaný odborník má pouze hlas poradní

ukládá

pracovní skupině nejpozději do konce října 2002 předložit bezpečnostní komisi Rady kraje Vysočina strategii koncepce prevence kriminality.

Toto usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

5. Výsledky jednání Bezpečnostní rady kraje č. 2/2002

            Předseda informoval přítomné, že dne 26. 2. 2002 se konalo zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2002. Podrobně pohovořil o obsahu tohoto jednání. Informoval, že byl schválen bezpečnostní plán rady kraje, byly prezentovány závěry mise OSART (podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách ČEZu), byl schválen návrh struktury krizového štábu kraje a vnější havarijní plán Dukovan, projednávala se problematika traumatologického plánu kraje Vysočina a plán cvičení složek integrovaného záchranného systému v kraji (připravuje se jedno celokrajské a pět okresních cvičení složek IZS), byla předložena roční zpráva o stavu požární ochrany.

            Pavel Maslák přislíbil, že zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2002 a roční zprávu o stavu požární ochrany (na CD) obdrží členové komise spolu ze zápisem z dnešního jednání.

 

 

6. Diskuse a různé

            Milan Plodík vznesl návrh, aby se zasedání bezpečnostní komise č. 3/2002 konalo v Havlíčkově Brodě. Návrh byl členy komise akceptován.

            Jan Slámečka vznesl návrh, aby se zasedání bezpečnostní komise č. 4/2002 konalo ve Žďáru nad Sázavou. Návrh byl členy komise akceptován.

            Dalibor Šrůtek informoval přítomné, že od 12. 2. 2002 je možno na tísňovou linku volat i z mobilního telefonu.

            Stanislav Mastný podal návrh na usnesení:

 

Usnesení 008/02/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

žádá

radu kraje o předložení metodických pokynů týkajících se žádostí o finanční příspěvky, které budou čerpány z Fondu Vysočiny.

Toto usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

            Dále se diskutovalo o metodice číslování zasedání komisí a o odměňování členů komisí rady kraje.

 

 

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil , že termín a program dalšího zasedání bezpečnostní komise bude upřesněn a včas rozeslán na pozvánce.

 

 

                                                                                              Pavel Maslák

                                                                                  předseda bezpečnostní komise

                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina dne 28. 2. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.3.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze