Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2006

8. březen 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2006

konaného dne 8. března 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

5. Vítězslav Jonáš (předseda)

2. Marie Černá (místopředsedkyně)

6. František Kavina

3. Milan Havlíček

7. Zdeněk Novák

4. Miroslav Houška

8. Ladislav Péťa

 

9. Hana Žáková

10. Martin Černý (tajemník)

 

Hosté:

1.       Dušan Vichr (Odbor regionálního rozvoje KrÚ)

2.       Jaroslav Hulák (Radní kraje Vysočina)

3.       Luděk Hrůza (ORR KrÚ)

4.       Martina Kršňáková (ORR KrÚ)

Program:

1.       Zahájení

2.       Využití vratek z POVV roku 2005

3.       Projednání výzvy grantového programu Mikroregionální projekty

4.       Informace o stavu příprav Regionálního operačního programu (ROP) na roky 2007 – 2013

5.       Informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů v příštím plánovacím období – stav projektu Partnerství pro Vysočinu

6.       Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) – stav čerpání dle nových pravidel

7.       Projednání závěrečné zprávy FV za rok 2005

8.       Diskuse a různé

9.       Závěr

 

1.       Zahájení

V. Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal všechny přítomné členy a hosty VRR a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu. D. Vichr požádal o změnu pořadí projednávání bodů:

1.      Zahájení

2.      Projednání výzvy grantového programu Mikroregionální projekty

3.      Využití vratek z POVV roku 2005

4.      Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) – stav čerpání dle nových pravidel

5.      Informace o stavu příprav Regionálního operačního programu (ROP) na roky 2007 – 2013

6.      Informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů v příštím plánovacím období – stav projektu Partnerství pro Vysočinu

7.      Projednání závěrečné zprávy FV za rok 2005

8.      Diskuse a různé

9.      Závěr

 

Změna programu byla přijata 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

2.       Projednání výzvy grantového programu Mikroregionální projekty

Vzhledem k tomu, že byla oblast podpory svazků obcí (mikroregionů) oproti roku 2005 ze Zásad Programu obnovy venkova vyňata, připravil odbor regionálního rozvoje návrh výzvy grantového programu zacíleného do této oblasti. Předseda V. Jonáš předal slovo L. Hrůzovi, aby přítomným představil výzvu grantového programu na podporu realizace projektů rozvíjejících území mikroregionu. GP je zaměřený do dvou podprogramů – podprogram A je zacílený na poradenství, vzdělávání a partnerství v oblasti obnovy vesnic a rozvoje venkova, proprogram B pak na obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury nadmístního významu, rozvoj cestovního ruchu, péči o krajinu a kulturní hodnoty v území. Alokace GP je navrhována ve výši 6.500.000, -Kč. M. Černá hovoří o problematice manažerů mikroregionů. Kladně jsou vnímáni starostové, kteří činnost pro mikroregion dělají ze své iniciativy.

 

Usnesení 05/02/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje  Zastupitelstva kraje Vysočina

Doporučuje Radě kraje Vysočina

schválit

vyhlášení grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006"

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

3.       Využití vratek z POVV roku 2005

V. Jonáš požádal D. Vichra o informaci, jakým způsobem bylo naloženo se zbylými finančními prostředky – vratkami z Programu obnovy venkova z roku 2005. D. Vichr informoval přítomné, že vrácená částka ve výši 706.390,- Kč byla usnesením rady kraje převedena k alokaci na POVV pro letošní rok.

 

4.       Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) – stav čerpání dle nových pravidel

D. Vichr podal informace k tomuto bodu a okomentoval předložený materiál „POV 2006 – statistický přehled. Celkem bylo podáno v rámci POVV 570 žádostí s požadavkem ve výši cca 75 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok je navrhováno stanovit maximální přidělenou podporu na 127 tis. Kč. Ze zůstatku ve výši 579 390 Kč bude čerpáno 304 950 Kč jako odměna obcím s rozšířenou působností za výpomoc při administraci POV.  Částka ve výši 274 440 Kč zůstává nerozdělena. Tato suma by mohla být převedena spolu s vratkami na rok 2007. Z informací D. Vichra se přítomní dozvěděli, že 91 obcí kraje Vysočina (potenciálních žadatelů) nepodalo žádosti o podporu POV.

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse.

 

Úkol: Zpracovat analýzu k žádostem obcí o podporu POV(členit ji dle obcí III. typu) a zaslat ji členům VRR.

Odpovědnost: ORR

Termín: 3. zasedání VRR 19. dubna 2006

 

5.       Informace o stavu příprav Regionálního operačního programu (ROP) na roky 2007 – 2013

M. Černá informovala členy VRR o zpracování S.W.O.T. analýzy, která je nyní připomínkována. M. Černá hovořila o navržených prioritách ROPu (dvě obsahové priority a technická priorita sloužící k zajištění a administraci programu):

·         Dopravní a informační infrastruktura – snaha alokovat do této oblasti maximum z poskytnutých prostředků. Jihomoravský kraj obdrží z této částky 50 %.

·         Rozvoj venkovských a urbánních oblastí – rozvoj cestovního ruchu, infrastruktura lidských zdrojů, podnikání a urbánní problematiky – likvidace brownfieldů.

·         Technická priorita

Nyní probíhají intenzivní jednání o navržených prioritách. Dále M. Černá pohovořila o jednání hejtmanů s ministrem pro místní rozvoj R. Martínkem.

M. Černá odchází z jednání. Pokračuje M. Černý. Ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina S. Zikmundové byl zaslán návrh na jmenování pracovní skupiny. Priority ROPu budou projednány na Radě Jihomoravského kraje 9. března 2006. M. Černý byl dotázán na to, jak čerpáme prostředky z Evropské unie. Z tisku vyplývá, že prostředky z EU neumíme čerpat. M. Černý vysvětluje, že tyto informace jsou zkreslené. Tuto situaci zapříčinil způsob proplácení plateb. Projekty jsou zrealizované, ale finanční toky nejsou úplné a nepokračují k žadatelům.

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse.

 

6.       Informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů v příštím plánovacím období – stav projektu Partnerství pro Vysočinu

Členové výboru obdrželi podkladový materiál, který M. Černý okomentoval. Seznámil přítomné se základními informacemi o stavu projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“ - Partnerství pro Vysočinu a připravovaných materiálech k tomuto projektu.

Dále pohovořil o konání workshopů, na kterých jsou projednávány jednotlivé projekty. Uvedl konkrétní praktický příklad v Lukách nad Jihlavou, kde se realizují dva evropské projekty. Krátce se zmínil o Regionálním operačním plánu kraje Vysočina a Akčním plánu pro zvýšení absorpční kapacity 2007 – 2013. V této souvislosti hovořil o připravované komplexní analýze neziskového sektoru. Data budou poté poskytnuta Českému statistickému úřadu v Jihlavě. O získaných datech bude ORR informovat na závěrečné konferenci.

M. Černý se též dotkl, v materiálu uvedeném, benchmaringu obcí s rozšířenou působností III. stupně. Dále informoval přítomné o realizaci metody CAF. V rámci Krajského úřadu kraje Vysočina pracuje skupina, která se touto metodou zabývá.

V rámci dalších aktivit se M. Černý zmínil o dlouhodobé stáži v Bruselu. Myslí si, že by bylo možná vhodné představit kraj Vysočina v rámci Open Days.

Také sdělil informaci k aktivitě Twinning.

Předseda VRR V. Jonáš poděkoval M. Černému za informace. Ten ještě doplnil, že tento materiál bude dáván k projednání Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

7.       Projednání závěrečné zprávy FV za rok 2005

Předseda výboru V. Jonáš požádal radního J. Huláka o informace ke stavu čerpání z Fondu Vysočiny za rok 2005 dle předloženého materiálu. J. Hulák krátce okomentoval předložený materiál. Přítomným byla k dispozici mapa Fondu Vysočiny. K tomuto bodu proběhla krátká diskuse.

 

8.       Diskuse a různé

M. Kršňáková předložila žádost o Změnu alokace grantových schémat v rámci SROP opatření 1.1. podpora podnikání ve vybraných regionech a hodnocení akcí v rámci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů – 2. výzva. Členové obdrželi materiál v papírové podobě. M. Kršňáková stručně okomentovala a zdůvodnila předloženou žádost.

 

Usnesení 06/02/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Radě kraje Vysočina

Ø          požádat ředitelku Řídícího orgánu Společného regionálního operačního programu o povolení přesunu prostředků v objemu 3 507 477,- Kč z Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů ve prospěch Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů, která jsou realizována v rámci opatření 1.1. SROP Podpora podnikání ve vybraných regionech

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

M. Černý informoval přítomné o materiálu do Zastupitelstva kraje Vysočina, ve kterém se žádá o přealokaci 10 mil. Kč z opatření Služeb cestovní ruchu do opatření Infrastruktury. Přítomní vzali informaci na vědomí.

M. Černý navrhuje, aby jedním z bodů příštího zasedání byla i prohlídka školícího střediska Erudito v Lukách nad Jihlavou. Členové VRR s návrhem souhlasí.

Diskutována byla funkce rozvojové banky a možných mikropůjček pro podnikatele na venkově.

 

9.       Závěr

Předseda VRR poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání VRR č. 3/2006 byl stanoven na 19. dubna 2006 (náhradní termín 3. května 2006), v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina zasedací místnost B 1.32.

Po konzultaci s předsedou výboru se zasedání VRR č. 3/2006 uskuteční v náhradním termínu 3. května 2006 od 9:00 hod. v prostorách školícího střediska ERUDITO v Lukách nad Jihlavou.

 

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš dne 9. března 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.3.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze