Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání pracovní skupiny CIP Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2006

9. březen 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Pracovní skupiny CIP č. 1/2006

konaného dne 9. 3. 2006

 

Přítomni:

1. V. Dvořák (zástupce)

6. P. Vaněk

2. E. Richterová (zástupce)

7. M. Kalivoda

3. P. Maslák (předseda)

8. P. Pavlinec

4. J. Němec

 

5. F. Zadina

 

 

Nepřítomni:

1. L. Kettner – v zastoupení E. Richterové

 

2. J. Šibíček – v zastoupení V. Dvořáka

3. J. Murárik (tajemník)

 

Hosté:

1. pplk. Ing. Luděk Prudil – ředitel Odboru operačního řízení GŘ HZS

 

Program:

1.       Zahájení a ustavení pracovní skupiny

2.       Vstupní informace – zmapování stávajícího stavu

3.       Stanovení podmínek pro integraci základních složek IZS na úrovni kraje Vysočina a stanovení cílů

4.       Diskuse a různé

5.       Závěr

 

1.       Zahájení a ustavení pracovní skupiny

Předseda Pracovní skupiny pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (dále jen PS CIP OŘ) přivítal členy skupiny a zahájil jednání.

P. Maslák sdělil, že pracovní skupina CIP byla vytvořena na základě usnesení Bezpečnostní rady 020/06/05/BRK ze dne 24. 11. 2005, které doporučuje hejtmanovi kraje Vysočina ustanovit pracovní skupinu a jejího předsedu pro řešení problematiky výstavby CIP OŘ IZS a KŘ kraje Vysočina.

P. Maslák navrhl projednání Jednacího řádu a Zaměření rozvoje operačních středisek HZS krajů. Jednací řád byl připomínkován a pozměněn tak, aby bylo jasné, jakým způsobem bude zastupován předseda pracovní skupiny v případě jeho nepřítomnosti.

 

Usnesení 001/01/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

schvaluje

Jednací řád pracovní skupiny CIP a Zaměření rozvoje operačních středisek HZS krajů.

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

P. Maslák navrhuje, aby přítomní představili sebe a organizace, kterou zastupují. Zároveň představil hosta jednání, pplk. Ing. Luďka Prudila, ředitele Odboru operačního řízení GŘ HZS.

 

2.       Vstupní informace – zmapování stávajícího stavu

P. Maslák informuje přítomné o úkolech a cílech PS CIP OŘ. Členové skupiny jsou seznámeni se stávajícím stavem struktury operačních středisek jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS).

P. Maslák předal slovo L. Prudilovi:

L. Prudil uvedl, že GŘ HZS podporuje proces integrace a poté navázal informacemi o materiálu „Zaměření rozvoje operačních středisek HZS krajů“, který mají členové k dispozici. Dále pohovořil o jednáních, jež se vztahují k problematice operačních středisek. Poukázal na trend, který je v současné době v zemích Evropské unie. Ten předpokládá vybudování centrálních operačních středisek, tj. centrálních integrovaných pracovišť, která by zajišťovala činnost složek IZS a sjednocení čísla tísňového volání. V případě, že budou mít jednotlivé složky IZS zájem, je integrovaný záchranný systém v České republice na změnu připraven.

L. Prudil dále přítomné informoval o možnosti získání finančních prostředků na činnost CIP z Evropské unie.

Předseda pracovní skupiny poděkoval L. Prudilovi za informace.

F. Zadina doplňuje, proč HZS iniciují toto jednání a apeluje na dostatečnou přípravu pro další roky dle trendu integrace IZS.

P. Maslák upozorňuje přítomné, že v předloženém materiálu jsou uvedeny termíny, které je nutné BRk aktualizovat.  Tyto termíny budou opraveny.

K tomuto bodu proběhla diskuse.

 

3.       Stanovení podmínek pro integraci základních složek IZS na úrovni kraje Vysočina a stanovení cílů

P. Maslák navrhuje, aby zástupci jednotlivých složek IZS zpracovali k tomuto bodu materiál, ve kterém navrhnou podmínky pro centralizaci tísňového volání,  integraci operační a krizového řízení složek IZS na úrovni kraje Vysočina, a stanovili cíle. V materiálu jednotlivé složky uvedou svá stanoviska.

 

Usnesení 002/01/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

ukládá

jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému a Krajskému úřadu kraje Vysočina

zpracovat vstupní materiál s podmínkami pro centralizaci tísňového volání,  integraci operačního a krizového řízení složek IZS na úrovni kraje Vysočina a stanovit cíle. Po vyhotovení materiál elektronicky odeslat na adresu pavel_maslak@hasici-vysocina.cz do 9. června 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4.       Diskuse a různé

V diskusi přítomní hovořili o prohlídce Centrálního operačního střediska v Ostravě, získání informací o tomto středisku.

V diskusi zazněl návrh, aby se zasedání PS CIP OŘ jako host zúčastnil ředitel městské policie v Jihlavě. Důvodem je možná spolupráce IZS s městkou policií, např. při ochraně CIP.

Bylo řečeno, že se uskuteční další zasedání PS CIP OŘ do termínu 9. června 2006

 

6.       Závěr

Předseda pracovní skupiny CIP poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Maslák v. r.

předseda pracovní skupiny  pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina

 

Zpracoval: Jan Jaroš, 13. března 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.3.2006 / 22.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies