Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Finanční prostředky ze zvláštního účtu vod Kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod

 

 
 

Poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu Kraje Vysočina k odstraně

následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových

vod

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 15.02.2005 Zásady

Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu Kraje

Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních

nebo povrchových vod (dále jen „Zásady“). Zásady upravují, v souladu se schváleným

rozpočtem kraje, poskytování finančních prostředků k odstranění dlouhodobých havárií na

území kraje, zejména starých ekologických zátěží. Dlouhodobou havárií s dopadem na

jakost podzemních nebo povrchových vod se rozumí přetrvávající závažné zhoršení nebo

přetrvávající závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, kdy původce

havárie není znám nebo není dosažitelný a náhrada nákladů vynaložených na odstraně

následků by nebyla vymahatelná. Obecně se jedná o případy, kdy původci havárie nelze

uložit opatření k nápravě.

Finanční prostředky lze poskytnout na úhradu nákladů přímo souvisejících s nezbytnými

opatřeními k nápravě dlouhodobé havárie, která podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.,

o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů zabezpečil nebo uložil příslušný

vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního prostředí.

Náklady se rozumí náklady na hydrogeologický průzkum, analýzu rizika, sanaci, supervizi,

monitoring a režijní náklady krajského úřadu zejména na znalecké a oponentní posudky.

Žadatelem o poskytnutí finančních prostředků může být obec nebo svazek obcí, pokud

dlouhodobě (minimálně 3 roky) zajišťuje činnost obcí.

Žádost o poskytnutí finančních prostředků předkládá žadatel Krajskému úřadu Kraje

Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,

který ji prověří z hlediska věcné správnosti a úplnosti podkladů a provede posouzení podle

Zásad, přičemž si může od žadatele vyžádat další potřebné doklady a posudky. Poskytnutí

finančních prostředků schvaluje usnesením Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Na základě

usnesení zastupitelstva kraje uzavře kraj s žadatelem smlouvu o poskytnutí finančních prostředků.

Maximální výše poskytnutých finančních prostředků může činit až 100 % celkových

rozpočtových nákladů, pokud jsou žadateli poskytovány finanční prostředky z jiných zdrojů,

může souběh těchto prostředků dosáhnout maximální výše 100 % celkových rozpočtových

nákladů.

Zásady se všemi přílohami jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu.

Kontaktní pracovníci:

Ing. Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Mgr. Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 14.3.2006 / 20.1.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze