Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2002

12. únor 2002
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2002 konaného dne 12. 2. 2002

v Národním domě – BESEDA v Moravských Budějovicích

 

Přítomno:

-          38 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 12. 2. 2002

-          ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

Zahájení jednání

F. Dohnal přivítal přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť v době zahájení jednání je přítomno 37 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Omluvili se členové zastupitelstva kraje– J. Bambasová, J. Barák, V. Hink, J. Jež, J. Kruntorád, R. Křivánek, G. Kul’ha.

Byli určeni skrutátoři – J. Bína, Z. Fixa, A. Seifert, M. Brzák a zapisovatelky – K. Nedvědová, Š. Polívková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi S. Mastný, P. Maslák.

Návrh byl schválen 37 hlasy.

Zápis z minulého jednaní zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy.

 

Navržený program jednání:

 

1.      Složení slibu nového člena zastupitelstva

2.      Zpráva o činnosti rady kraje

3.      Informace o činnosti krajského úřadu

4.      Návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

5.      Dodatky ke zřizovacím listinám

6.      Změna ve vymezení majetku příspěvkové organizace kraje Vysočina - Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava

7.      Uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

8.      Prodej nemovitého majetku kraje v k. ú. Helenín, obec Jihlava

9.      Dodatek ke zřizovací listině

10.    Postup při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina

11.    Dlouhodobé pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku

12.    Posouzení podnětu k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova k Ústavnímu soudu

13.    Program rozvoje kraje Vysočina

14.    Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002

15.    Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

16.    Rozprava

Navržený program jednání byl schválen 37 hlasy.

 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva

F. Dohnal požádal Ivanu Denčevovou, aby složila slib člena zastupitelstva. Po složení slibu I. Denčevové hejtman konstatoval, že zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

Zastupitelé kraje obdrželi zápisy z jednání rady kraje, která se konala od posledního zasedání zastupitelstva kraje.

F. Dohnal pohovořil o poskytnutí daru Vojtěchu Ostatnickému, prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému 1. 1. 2002, o projektech v rámci realizace zákona o svobodného přístupu k informacím. Rovněž pohovořil o přechodu zřizovatelských funkcí, závazků a majetků z okresních úřadů na kraje. Podal informaci o setkání se starosty měst a obcí kraje Vysočina, které proběhlo dne 17. 1. 2002. Dále informoval, že 12. 6. 2002 bude v kraji Vysočina zasedaní vlády ČR.

Dotazy vznesli Z. Dobrý a M. Bišof:

Z. Dobrý

Vznesl žádost, zda by mu mohly být poskytnuty příslušné materiály k radou projednávanému Programu obnovy silnic II. a III. třídy, k problematice odpisových plánů, darovacích smluv a poradenské služby k úpravě komunikací.

M. Bišof

Doporučil, aby rada kraje zařadila na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2002 zprávu o plnění usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje a tento bod předkládala zastupitelstvu pravidelně dvakrát do roka. Vznesl dotaz k přejímaní komunikací obcí do majetku kraje.

F. Dohnal

Oba výše zmíněné návrhy shledal jako akceptovatelné, konstatoval, že sekretariát hejtmana zajistí zaslání příslušných materiálů vyžadovaných Z. Dobrým.

P. Pospíchal

Zodpověděl dotaz M. Bišofa k přejímání komunikací obcí do majetku kraje. Informoval, že rada kraje schválila Pravidla pro přejímání některých komunikací do majetku kraje a naopak. Tento dokument budu rovněž projednáván na zasedání zastupitelstva kraje.

 

Usnesení 001/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovídá:

termín:

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, sdělila další skutečnosti k organizační struktuře krajského úřadu. Informovala, že rada kraje na svém zasedání č. 5/2002 schválila navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu na 214. Pohovořila o prostorovém zajištění krajského úřadu. Zmínila výpověď Komerční banky z objektu v ulici Palackého 53. Konstatovala, že po vzájemné dohodě bylo přislíbeno, že krajský úřad může ve zmíněných prostorách setrvat až do konce dubna 2002. Pohovořila o přípravách logistiky stěhování do prostor bývalých Žižkových kasáren a zdůraznila fakt, že tyto prostory jsou nedostatečné pro současný i plánovaný stav zaměstnanců krajského úřadu. Hovořila o hledání optimálního pojištění pro majetek kraje, o metodické pomoci pro obce, o reformě veřejné správy.

 

Usnesení 002/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

4. Návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení opravený návrh odměn pro členy bezpečnostní komise rady kraje za období 1. 7. – 30. 11. 2001.

Připomínku vznesl S. Mastný:

S. Mastný

Vznesl formální připomínku k číslování pozvánek a zápisů z jednání bezpečnostní komise rady kraje.

 

Usnesení 003/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedu, místopředsedy a členy komise bezpečnostní ve výši dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2002-04 vyjma těch členů komise, kteří jsou současně členy zastupitelstva kraje dlouhodobě uvolněnými pro výkon funkce.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 37 .hlasy.

 

5. Dodatky ke zřizovacím listinám

A. Štěrbová předložila ke schválení návrhy dodatků ke zřizovacím listinám. Popsala strukturu a charakter těchto dokumentů.

Dotaz vznesl Z. Dobrý:

Z. Dobrý

Navrhl vyjádření doplňkové činnosti škol ve stejné jednotce (v Kč).

A. Štěrbová

Konstatovala, že s touto variantou je do budoucna počítáno.

 

Usnesení 004/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky zřizovacích listin následujících škol:

·          Střední odborné učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410

·          Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

·          Střední zemědělská a ekonomická škola, Třebíč, Žižkova 505

·          Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295

·          Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

·          Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola strojnická, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405

·          Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2

dle příloh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiálu ZK-01-2002-05.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

6. Změna ve vymezení majetku příspěvkové organizace kraje Vysočina - Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava

M. Vystrčil pohovořil k problematice a přednesl návrh na usnesení.

Usnesení 005/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2002-06.

odpovědnost: vedoucí odboru majetkového

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

7. Uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

M. Vystrčil informoval, že na kraj Vysočina se obrátili investoři s návrhy smluv a dohody o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Podle § 36 písm. m) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, je rozhodnutí o zřízení věcného břemene vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Konstatoval, že rada kraje na svém zasedání č. 4/2002 projednala návrhy smluv a dohody a doporučila zastupitelstvu kraje uzavření smluv schválit.

Dotaz vznesl Z. Dobrý:

Z. Dobrý

Vznesl dotaz k právní relevanci pojmu „Vysočina“. Vznesl požadavek, zda by k výše zmiňované problematice nemohl být přiložen geometrický plánek.

F. Dohnal

Potvrdil právní relevanci pojmu „Vysočina“. Informoval, že geometrický plánek je možno shlédnout na majetkovém odboru krajského úřadu.

V průběhu jednání se dostavil J. Černý a odešla M. Matějková.

 

Usnesení 006/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle příloh 1, 2 a 3 materiálu ZK-01-2002-07.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do 28. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

8. Prodej nemovitého majetku kraje v k. ú. Helenín, obec Jihlava

M. Vystrčil konstatoval, že rada kraje doporučila prodání nemovitostí v k. ú. Helenín, obec Jihlava. Zmínil, že oddělení právní a správní sekretariátu ředitelky krajského úřadu provedlo kontrolu předložené kupní smlouvy a nemělo k ní žádné připomínky. Vznesl návrh na doplnění návrhu usnesení o celkovou cenu.

Dotaz vznesl Z. Dobrý:

Z. Dobrý

Vznesl dotaz k problematice náhradních prostor, nájemní smlouvě, provozním nákladům, zajištění a financování stěhování, ceně pozemku, k počtu zájemců o prodej nemovitosti.

P. Kolář (vedoucí majetkového odboru krajského uřadu)

Zodpověděl dotazy Z. Dobrého. Vysvětlil, že znalecký posudek nechal zpracovat kraj – odhad úřední i tržní ceny. Konstatoval, že na kupujícím bude požadována cena úřední, protože je tato cena o 1000000 Kč vyšší než cena tržní. Informoval, že jsou uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem díla a nájemní smlouva na pronájem strojů. Zmínil neekonomičnost stěhování vlastních strojů do pronajatých prostor. Zmínil, že nájemné na období příštího roku bylo uzavřeno v nižší výši než je tržní nájemné a je předpoklad, že pro školní rok 2003/2004 se škola přestěhuje do jiných prostor.

A. Štěrbová

Vyjádřila se k dotazu náhradních prostor.

F. Dohnal

Konstatoval, že o prodej nemovitosti v k. ú. Helenín, obec Jihlava projevila zájem pouze firma TESCO Stores ČR.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

Členové zastupitelstva kraje přistoupili ke schvalování návrhu usnesení doplněného dle návrhu M. Vystrčila o celkovou cenu.

 

Usnesení 007/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej pozemku p. č. 274/2 o výměře 760 m2, budovy označené jako jiná stavba bez č. p. na pozemku p. č. 274/2 a pozemku p. č. 278/5 o výměře 282 m2, vše v k. ú. Helenín a obec Jihlava, společnosti TESCO Stores ČR, a. s. Praha za celkovou cenu 5 269 210,- Kč dle návrhu kupní smlouvy ve znění přílohy 1 materiálu ZK-01-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

9. Dodatek ke zřizovací listině

Na základě schválení usnesení o prodeji pozemku v k. ú. Helenín, obec Jihlava předložila A. Štěrbová dodatek ke zřizovací listině Střediska praktického vyučování, Jihlava, Brněnská 65. V tomto dodatku dochází oproti původnímu znění (schválené usnesením zastupitelstva kraje 045/05/01/ZK) k novému názvu a změně sídla, dále pak k v příloze č. 1, tabulce č. 1 zřizovací listiny a nemovitosti k vyjmutí z majetku svěřeného do správy.

 

Usnesení 008/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střediska praktického vyučování, Jihlava, Brněnská 65 dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2002-09.

odpovědnost: Z. Ludvík, P. Kolář

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

10. Postup při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil konstatoval, že rada kraje na svém zasedání č. 3/2002 vyjádřila souhlas s navrhovaným postupem při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje a doporučila zastupitelstvu kraje tento postup schválit. Návrh byl rovněž konzultován s právním a správním oddělením sekretariátu ředitelky krajského úřadu. Podal návrh, aby v návrhu usnesení byl plně citován postup při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina obsažený v příloze materiálu.

Dotazy a připomínky vznesli K. Tvrdý, J. Koten, Z. Dobrý, M. Bišof:

K. Tvrdý

Doporučil stáhnout tento bod z programu jednání zastupitelstva kraje z důvodu nesouladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Vznesl protinávrh usnesení: zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje znovu se zabývat postupem při nabývaní nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina a výsledný návrh znovu předložit zastupitelstvu kraje k projednání. Tento protinávrh usnesení nebyl přijat.

Z. Dobrý, M. Bišof

Podpořili připomínku K. Tvrdého.

F. Dohnal

Konstatoval, že výše zmíněný postup je zcela v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích.

J. Koten

Vznesl protinávrh na usnesení. Tento protinávrh byl na jeho žádost v průběhu projednávání bodu č. 10 stažen.

Členové zastupitelstva přistoupili ke schvalování návrhu usnesení upraveného dle návrhu M. Vystrčila.

 

Usnesení 009/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

následující postup při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina:

1.       Odbor majetkový krajského úřadu zpracuje a předloží Radě kraje Vysočina požadavek na převod nemovitého majetku od jiných osob do vlastnictví kraje Vysočina.

2.       Rada kraje Vysočina schválí předložení žádosti o úplatný či bezplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina svým usnesením a uloží odboru majetkovému krajského úřadu vypravit a odeslat žádost o převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina současnému vlastníkovi, připravit podklady a projednat podmínky převodu. Pokud žádost rada kraje neschválí, nejdou další kroky činěny.

3.       Po zpracování bude prostřednictvím rady kraje předložena příslušná kupní či darovací smlouva zastupitelstvu kraje k rozhodnutí o nabytí nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.

odpovědnost: rada kraje

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 29 hlasy.

 

11. Dlouhodobé pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku

M. Vystrčil pohovořil k problematice. Informoval, že rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit návrhy dlouhodobých pronájmů a výpůjček nemovitého majetku.

V průběhu jednání odešli K. Tvrdý, T. Hermann, V. Kodet, Z. Dobrý, J. Novotný.

 

Usnesení 010/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o dlouhodobém pronájmu a smluv o výpůjčce nemovitého majetku dle materiálu ZK-01-2002-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy.

 

12. Posouzení podnětu k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova k Ústavnímu soudu

V průběhu jednání přišli K. Tvrdý, T. Hermann, V. Kodet, Z. Dobrý, J. Novotný.

Hejtman informoval, že na kraj Vysočina se prostřednictvím svého právního zástupce obrátilo DUP – družstvo Pelhřimov s podnětem k podání návrhu na zrušení vyhlášky k Ústavnímu soudu. F. Dohnal tlumočil stanovisko rady kraje k výše zmíněné problematice.

Připomínky vznesli J. Koten a I. Denčevová:

J. Koten

Navrhl vypustit z návrhu usnesení dovětek obsahující zdůvodňující stanovisko.

I. Denčevová

Podpořila návrh J. Kotena.

Členové zastupitelstva kraje přistoupili ke schvalování upraveného návrhu usnesení.

 

Usnesení 011/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

podnět k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimov č. 2/2000 ze dne 8. 11. 2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška o regulativech územního rozvoje Města Pelhřimov, k Ústavnímu soudu a

rozhodlo

nepředkládat Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky Města Pelhřimov č. 2/2000 ze dne 8. 11. 2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška o regulativech územního rozvoje Města Pelhřimov.

odpovědnost: sekretariát ředitelky úřadu

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

13. Program rozvoje kraje Vysočina

M. Černá pohovořila o pracích na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen PRK). Konstatovala, že závěrem práce jednotlivých pracovních skupin bylo stanovení konkrétních prioritních akcí, které by se měly v daných oblastech realizovat v návrhovém období PRKu, včetně jejich finančního vyčíslení a požadavků na finanční zdroje. Pohovořila o spolupráci s firmou GaREP, spol. s r.o. Brno. Zmínila, že původní i aktualizovaná verze PRKu je vyvěšena na webových stránkách kraje Vysočina.

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu, představila přítomným hlavní změny v částech Profil a SWOT analýza PRKu.

M. Černá okomentovala hlavní změny v části Specifikace opatření PRKu. Vyjádřila se k části Finanční alokace.

Dotazy a připomínky vznesli J. Nekula, B. Kotlán, Z. Dobrý, J. Novotný, J. Koten a z řad veřejnosti M. Mašek (starosta města Třebíče):

J. Nekula

Vyjádřil své stanovisko k problematice silnice č. I/38. Vznesl návrh vrátit se k původnímu znění SWOT analýzy (str. 107, označení původního návrhu O.1, označení aktualizovaného návrhu O.3). Dále vznesl návrh na usnesení: zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje zajistit vypracování komplexního materiálu o skutečném stavu výstavby rychlostní komunikace E59. Návrh na tohoto usnesení nebyl schválen.

M. Mašek (starosta města Třebíče)

Vyjádřil se k problematice silnice č. I/38.

J. Koten

Podpořil návrh J. Nekuly na usnesení.

J. Novotný

Vyjádřil se k problematice silnice č. I/38.

P. Pospíchal

Vyjádřil se k problematice silnice č. I/38, tlumočil stanovisko dopravní komise rady kraje.

B. Kotlán

Pohovořil o prioritách kraje Vysočina.

Z. Dobrý

Vyjádřil se k části Finanční alokace PRKu. Navrhl, aby byly vypracovány jednotlivé dílčí programy.

M. Černá

Konstatovala, že návrh J. Nekuly na ponechání původního znění SWOT analýzy je akceptovatelný.

 

Usnesení 012/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

aktualizovaný Program rozvoje kraje Vysočina jako základní programový dokument krajské regionální politiky dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-01-2002-13 v rozsahu kapitol 1, 2, 3, 4 a 6,

bere na vědomí

kapitolu č. 5 Programu rozvoje kraje - Finanční alokace dle přílohy 5 materiálu ZK-01-2002-13 a

ukládá

zástupkyni hejtmana Marii Černé a ředitelce krajského úřadu Simeoně Zikmundové zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v částech Informační a komunikační technologie a Územně plánovací dokumentace a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje.

odpovědnost: M. Černá; ředitelka krajského úřadu

termín: do 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy.

 

14. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002

A. Štěrbová informovala přítomné, že plán činnosti byl projednán na zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 14. 1. 2002. Při sestavování tohoto dokumentu vycházel výbor především z aktuálních potřeb, činnosti v oblasti školství a zkušeností členů výboru.

Usnesení 013/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle přílohy 1 materiálu

ZK-01-2002-14.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

15. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

M. Černá informovala přítomné, že plán činnosti byl projednán na zasedání výboru regionálního rozvoje dne 25. 1. 2002. Při sestavování tohoto dokumentu vycházel výbor především z aktuálních potřeb, činnosti v oblasti regionálního rozvoje a zkušeností členů výboru.

 

Usnesení 014/01/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2002-15.

odpovědnost: předseda výboru

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

16. Rozprava

M. Plodík

Vznesl dotaz k aktuálnímu stavu skládky v Pozďátkách.

M. Černá

Zodpověděla dotaz M. Plodíka. Konstatovala, že v současnosti je tato problematika řešena jako havarijní stav Okresním úřadem v Třebíči.

M. Matějková

Pozvala přítomné na prezentaci krajské knihovny v Havlíčkově Brodě dne 13. 2. 2002, na koncert kraje Vysočina pořádaný pod záštitou hejtmana kraje v Horáckém divadle v Jihlavě dne 16. 2. 2002, dále pak na mezinárodní festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, který bude probíhat ve dnech 1. – 29. 7. 2002.

V. Vacek

Vznesl dotaz k rozdělování finančních částek pro projekty v Programu obnovy venkova.

 

M. Černá

Vyzdvihla funkci meziresortních řídích komisí, které zřizují krajské výběrové výbory pro Program obnovy venkova, ve kterých je rovnoměrné zastoupení ze všech okresů kraje Vysočina. Pohovořila o činnosti a pravomocích tohoto výboru.

J. Slámečka

Vznesl požadavek, aby zastupitelstvo kraje vyjádřilo stanovisko k iniciativě Kraje Jihomoravského týkající se změny hranic krajů.

F. Dohnal

Akceptoval návrh J. Slámečky.

J. Novotný

Pohovořil k problematice regionální funkce knihoven.

M. Matějková

Vyjádřila se k dotazu J. Novotného. Nedostatečnou regionální funkci knihoven odůvodnila tím, že tento proces je teprve v počátcích a nyní se bude postup vyvíjet a zdokonalovat.

J. Nekula

Vyzval přítomné, aby se v případě zájmu zúčastnili po skončení jednání prohlídky Muzea v Moravských Budějovicích.

 

F. Dohnal poděkoval J. Nekulovi za pohostinnost a vytvoření příjemných podmínek pro jednání.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   František Dohnal

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Stanislav Mastný                                                         ……...……………………………………

 

 

Pavel Maslák                                                              …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2002 dne 12. 2. 2002.

Zapsala: Kateřina Nedvědová, dne 13. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.2.2002 / 24.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze