Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

14. únor 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2006 konaného dne 14. 2. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 14. 2. 2006;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Slámečka, P. Hájek, B. Kotlán.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu.

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2005

2.      Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2005

3.      Informace o činnosti krajského úřadu

4.      Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně

5.      Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina

6.      Žádost obce Onšov o finanční pomoc po povodni ze dne 8. července 2004

7.      Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Červená Řečice o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005

8.      Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Želiv o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005

9.      Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2006

10.  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2006

11.  Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2005 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2006

12.  Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav

13.  Darování pozemku v k. ú. a obci Okrouhlička

14.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

15.  Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a k. ú. a obci Havlíčkův Brod

16.  Darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava

17.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Záborná

18.  Výkup pozemku v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem

19.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

20.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec

21.  Výkupy pozemků v k. ú. a obci Černov

22.  Prodej 2 ks transformátorů - k. ú. Myslotín, k. ú. Horní Cerekev

23.  Výkupy pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem

24.  Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

25.  Nabytí technického zhodnocení silnice II/399 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje

26.  Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy SÚS Žďár nad Sázavou

27.  Výkup pozemku v k. ú. a obci Dolní Libochová

28.  Darování pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory

29.  Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná

30.  Prodej bytové jednotky v obci Jihlava

31.  Změny v silniční síti v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a k. ú. Starý Telečkov, obec Pavlov

32.  Darování nemovitostí v k. ú. Nový Jimramov a obci Nový Jimramov

33.  Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz

34.  Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

35.  Výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

36.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou silnice "III/36066 - Petrůvky - Ostašov"

37.  Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - most"

38.  Výkup pozemku pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

39.  Darování pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou

40.  Nabytí pozemků pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"

41.  Nabytí pozemků pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah"

42.  Investiční záměry na krajských silnicích v rámci Společného regionálního operačního programu

43.  Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

44.  Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

45.  Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby

46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením

47.  Úprava zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

48.  Podpora kraje Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR

49.  Schvalování formálních změn, Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

50.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2

52.  Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

53.  Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

54.  Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 2. výzva

55.  Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 2. výzva

56.  Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024

57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko

58.  Žádost Statutárního města Jihlava o mimořádnou dotaci

59.  Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637

60.  Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

61.  Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

62.  Kompenzace provozních nákladů Speciálního pedagogického centra Jihlava

63.  Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium

64.  Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190

65.  Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

66.  Změny ve školském rejstříku

67.  FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2006

68.  FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2006 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

69.  FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2006

70.  FOND VYSOČINY - Grantový program Tábory 2006

71.  FOND VYSOČINY - Grantový program Jednorázové akce 2006

72.  Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

73.  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

74.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0001/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jiří Jež, Ing. Libor Joukl

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0002/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Jiřího Ježe, Ing. Libora Joukla ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2006.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2005

M. Vystrčil v rámci svého úvodního slova nejprve informoval o hlavních tématech projednávaných na zasedáních Rady Asociace krajů ČR (dále jen Rada AKČR). Jedná se zejména o přípravu regionálních operačních programů, jednotný postup krajů při jejich implementaci a s tím související navýšení rozpočtu Asociace. Dále seznámil zastupitele se změnami ve Výboru regionů; členem delegace byl nově jmenován hejtman Jihomoravského kraje S. Juránek, náhradníkem na tuto funkci pak M. Vystrčil.

V druhé části se věnoval situaci ve zdravotnictví; zmínil setkání hejtmanů s premiérem ČR J. Paroubkem a ministrem zdravotnictví D. Rathem dne 13. 1. 2006, které se mj. týkalo připravovaného zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Informoval zastupitelstvo kraje o kritickém postoji Rady AKČR k této nové verzi uvedeného zákona, shrnul její základní nedostatky, a uvedl, že Rada AKČR iniciovala zpracování alternativního návrhu. Dále referoval o vývoji krajského zdravotnictví a připravovaných finančních plánech nemocnic. Rovněž se vyjádřil k rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva kraje č. 0463/07/2005/ZK a k dalšímu postupu kraje v této věci.

V třetím bloku se zabýval bezpečností kraje; koordinací spolupráce složek integrovaného záchranného systému při problémech na dálnici D1 a sněhovou kalamitou. Zdůraznil, že obce s rozšířenou působností byly již 3. 1. 2006 Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina písemně upozorněny na hrozící zřícení střech a vyzvány k přijetí příslušných opatření. Podrobně komentoval doporučení krizového štábu a pomoc kraje – možnost uhrazení nákladů na statika, zveřejnění seznamu firem profesionálně odstraňujících sníh ad.

Závěrečné informace zahrnovaly reakci na dopis občanského sdružení Pozďátky bez jedů, kdy citoval odpovídající usnesení rady kraje, dále seznámení s výstupem datového skladu, hodnocení Zimní olympiády v Hradci Králové a Folklorního plesu ve Žďáru na Sázavou. Krátce zmínil návštěvu premiéra ČR J. Paroubka v Dětském centru Jihlava a setkání s ministrem vnitra F. Bublanem.

V. Novotný se dotázal, proč byla odložena Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina, projednávaná na zasedání rady kraje 1/2006 (10. 1. 2006). Dále k jakým změnám došlo v mandátní smlouvě s PATROL group s. r. o., projednávané taktéž 10. 1. 2006. A požádal o upřesnění návrhu smlouvy o výpůjčce parkovacích stání pro HZS kraje Vysočina, kterou rada kraje po připomínkování odložila z jednání 2/2006 (17. 1. 2006).

V. Kodet v odpovědi na dotaz, týkající se koncepce BESIP, uvedl, že předkladateli bylo doporučeno ještě některé části konzultovat se správcem datového skladu a pracovníky odboru regionálního rozvoje. Doplněným materiálem se rada kraje bude opětovně zabývat.

S. Zikmundová nejprve popsala obsahové změny ve smlouvě s PATROL group s. r. o.; jde zejména o problematiku krizových situací a začlenění sankčních ustanovení. V případě výpůjčky parkovacích stání v garážích krajského úřadu sdělila, že na základě navrhované dohody budou uvedená místa hasičským záchranným sborem vždy po předchozím upozornění uvolněna pro potřeby krajského úřadu.

M. Plodík požádal o bližší informace k organizaci LSPP, o níž jednala rada kraje na zasedání 38/2005 (6. 12. 2005).

M. Vystrčil zdůvodnil M. Poldíkovi radou kraje schválený postup a zdůraznil, že koncept řešení LSPP, který bude v průběhu 1. pololetí 2006 zpracován, nemusí být v celém kraji jednotný, bude však zohledňovat potřeby dané lokality.

L. Joukl citoval tiskovou zprávu ze setkání s ministrem vnitra F. Bublanem, které se uskutečnilo 13. 2. 2006. Z ní vyplývá, že k vytvoření plnohodnotných krajských ředitelství Policie ČR není v současné době obecná ekonomická ani politická vůle. V rámci krajských samosprávných celků, kde chybí adekvátní krajská ředitelství, lze v průběhu několika měsíců vybudovat operační střediska, jež by soustřeďovala a předávala informace.

M. Vystrčil vyjádřil svůj názor na postoj ministra vnitra k vybudování příslušného ředitelství v kraji Vysočina.

K. Tvrdý v návaznosti na informace M. Vystrčila ohledně skládky v Pozďátkách seznámil přítomné se stanoviskem Zastupitelstva města Třebíč.

D. Oulehla vyzval zastupitelstvo a radu kraje, aby zvážila smluvní sjednání paušálních plateb s Ochranným svazem autorským za hudební produkce při rozhlasových hlášeních v obcích. Rovněž podporu a vytváření podmínek pro vznik dalšího statutárního města v kraji. A upozornil na termín podání návrhu na státní vyznamenání významných osobností kraje.

M. Vystrčil kladně hodnotil uvedené podněty, jež mohou být projednány v příslušných orgánech kraje.

P. Šlechtický s odkazem na radou kraje 1/2006 (10. 1. 2006) zrušené zásady pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých tříd a jejich změny v silniční síti kraje se dotázal, jaký bude nyní postup při posuzování změn v silniční síti.

V. Kodet k dotazu P. Šlechtického uvedl, že při zpětném posouzení aplikace těchto zásad v praxi, byly shledány nadbytečnými, neboť k žádostem o změnu v síti bylo nutno vždy přistupovat individuálně.

Z. Dobrý v souvislosti se zmíněným rozhodnutím MV ČR o pozastavení výkonu usnesení podotkl, že k případnému podání rozkladu by se mělo vyjádřit zastupitelstvo kraje. Dále vyslovil svůj názor na připomínkování nové verze zákona o neziskových nemocnicích a pochybnost, zda i tímto se nemělo zabývat zastupitelstvo kraje.

M. Vystrčil reagoval na poznámku Z. Dobrého sdělením, že návrh zákona byl hejtmanům předán osobně na schůzce s premiérem, nikoliv standardní cestou, a v rámci připomínkovacího procesu se k němu věcně vyjádřili kompetentní pracovníci krajského úřadu. Zdůraznil, že se jedná o běžný postup, jímž se krajský úřad řídí i v ostatních případech.

J. Běhounek požádal o upřesnění radou kraje 38/2005 (6. 12. 2005) a 40/2005 (20. 12. 2005) přijatých usnesení 1566, 1690, 1697, která se váží k dotaci Ministerstva financí ČR (MF ČR) poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Dále se dotázal, z jakého důvodu byl řešen nejprve nájem a pak výpůjčka mezi Havlíčkobrodskou nemocnicí, a. s., a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací a mezi Pelhřimovskou nemocnicí, a. s., a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, rada kraje 41/2005 (28. 12. 2005), 2/2006 (17. 1. 2006).

M. Vystrčil podrobně objasnil důvody změny usnesení, které souvisely s nevyhovující účelovostí dotace MF ČR, jež byla na základě žádosti kraje Vysočina dodatečně změněna. O těchto okolnostech byli zastupitelé průběžně informováni na předchozích zasedáních. K druhému dotazu uvedl, že po zpracované analýze a konzultaci s řediteli nemocnic, byla shledána forma výpůjčky optimálnější, proto byla radou kraje přijata nová usnesení.

M. Báňa se s odkazem na radou kraje 1/2006 (10. 1. 2006) projednávaný návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranží SÚS dotázal, zda jsou připravována rozpočtová opatření na povýšení finančních prostředků pro SÚS.

V. Kodet k dotazu M. Báni uvedl, že nyní jsou ukončovány práce na finančních plánech jednotlivých SÚS, současně probíhají pravidelná jednání s jejich řediteli, chybějící finanční prostředky budou pak řešeny operativně.

Zastupitelé M. Plodík, D. Oulehla a Z. Dobrý vyjádřili svůj kritický názor na obsah měsíčníku Kraj Vysočina.

Z. Dobrý přednesl protinávrh a předsedající vyzval zastupitelstvo kraje, aby o něm hlasovalo.

Zastupitelstvo kraje

zřizuje

pracovní skupinu zastupitelstva kraje pro přípravu redakční rady měsíčníku Kraj Vysočina a

ukládá

této pracovní skupině připravit k posouzení zastupitelstvu kraje v březnu nebo červnu návrh statutu redakční rady měsíčníku.

Protinávrh nebyl přijat. Pro18 hlasů, proti 7, zdrželo se 14.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·          zprávu o činnosti rady kraje;

·          zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2005 a

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2006-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-02.doc, ZK-01-2006-02, př. 1

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová v návaznosti na předložené písemné materiály informovala zastupitelstvo kraje o stěžejních cílech krajského úřadu, jimiž je příprava na nové plánovací období v letech 2007 – 2013 pro čerpání peněz z evropských fondů, aplikace nového správního řádu a zachování výkonu ostatní agendy na stabilní vysoké úrovni. Podrobněji se věnovala prostorovému zajištění činnosti krajského úřadu, statistickým údajům o počtu zaměstnanců a jejich možnému navýšení.

P. Šlechtický vyjádřil svůj názor na růst počtu pracovníků krajského úřadu.

S. Zikmundová zdůvodnila zvyšování počtu zaměstnanců nárůstem agend a činností, které jsou správním úřadům uloženy zákonem. Konkrétní požadavek na nového pracovníka je vždy pečlivě zvažován a posuzován vedením krajského úřadu a radou kraje.

J. Běhounek se dotázal, jak jsou odměňováni zaměstnanci, jimž je veřejně vyslovena verbální pochvala, a zda je tento postup zachycen v nějakém interním prémiovém řádu. Současně požádal o podání konkrétních informací o jeho struktuře a dalších možnostech poskytování odměn.

S. Zikmundová odpověděla, že zaměstnanci krajského úřadu jsou odměňováni dle stanovených tabulek, a nabídla J. Běhounkovi osobní konzultaci k nastavenému tarifnímu systému.

J. Běhounek s poděkováním přijal nabídku S. Zikmundové.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-03.doc, ZK-01-2006-03, př. 1, ZK-01-2006-03, př. 2, ZK-01-2006-03, př. 3

 

04. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně

Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Běhounek. M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Krajského soudu v Brně o zvolení přísedících Krajského soudu v Brně a představil přítomné kandidáty. Na základě písemného podnětu od zastupitelů odděleně hlasovat o jednotlivých kandidátech, s nímž se ztotožnil, přednesl následující návrhy usnesení.

Usnesení 0005/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

paní Miladu Kalouskovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.

 

Usnesení 0006/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

pana Milana Pěnkavu do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

 

Usnesení 0007/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

paní Jaroslavu Pěnkavovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

 

Usnesení 0008/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo kraje

volí

paní Vladimíru Weissovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení nebylo přijato. Pro 12 hlasy, proti 7, zdrželo se 21.

 

Usnesení 0009/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

paní Ivanu Brožovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Usnesení 0010/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

ukládá

radě kraje doporučit předsedům krajských soudů, aby v dostatečném předstihu před termínem předložení kandidátky přísedících soudů upozornili Krajské zastupitelstvo kraje Vysočina na možnost podávat návrhy na kandidáty přísedících soudů v jejich kompetenci.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-04.doc

 

05. Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh jednacího řádu výborů zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2006-05, př. 1.

odpovědnost: OSH

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 39hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-05.doc, ZK-01-2006-05, př. 1

 

06. Žádost obce Onšov o finanční pomoc po povodni ze dne 8. července 2004

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zamítnout obci Onšov navýšení dotace na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Onšov dle materiálu ZK-01-2006-06, př. 1 o navýšení dotace na odstranění povodňových škod.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 28. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-06.doc, ZK-01-2006-06, př. 1

 

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Červená Řečice o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí dotace obci Červená Řečice na odstranění povodňových škod ve výši 37.000,- Kč;

schvaluje

povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 37.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 14. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-07.doc, ZK-01-2006-07, př. 1

 

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Želiv o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí dotace Želiv na odstranění povodňových škod ve výši 843.000,- Kč;

schvaluje

povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 843.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 14. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-08.doc, ZK-01-2006-08, př. 1

 

09. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2006

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení seznam organizátorů akcí včetně výše finanční dotace na konkrétní akce jimi pořádané.

Z. Dobrý požádal o poskytnutí smlouvy uzavírané s jednotlivými organizátory akcí.

M. Vystrčil přislíbil, že požadovaná vzorová smlouva bude Z. Dobrému poskytnuta.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí dotací organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí dle materiálu ZK-01-2006-09, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-09.doc, ZK-01-2006-09, př. 1

 

10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2006

M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-10, př. 1.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-10.doc, ZK-01-2006-10, př. 1, ZK-01-2006-10, př. 2

 

11. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2005 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2006

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na rozdělení části přebytku hospodaření za rok 2005.

V. Novotný informoval přítomné o jednání finančního výboru, které se konalo dne 25. 1. 2006 a seznámil se zněním přijatého usnesení: “Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje rozdělení části přebytku hospodaření kraje Vysočina z roku 2005 dle varianty č. 2”. Varianta č. 2 je v souladu se zněním návrhu usnesení předkládaného zastupitelstvu kraje ke schválení.

Vzhledem k negativnímu postoji ke schválenému rozhodnutí o založení akciových společností Z. Dobrý dodal, že rámci kapitoly zdravotnictví není vůle podpořit částku, související se zpracováním návrhu postupu a s vlastní realizací procesu změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0017/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 v celkové výši 28 625 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-11, př. 1.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 30. 6. 2006

Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 1, zdrželo se 13.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-11.doc, ZK-01-2006-11, př. 1

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 12– 19, 21, 23 – 25, 27 – 30, 32 – 37, 39 – 41 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

12. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav

Usnesení 0018/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru dle geometrického plánu č. 1108-19/2005 pozemků par. č. 1813/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2, par. č. 1813/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 110 m2 a par. č. 1813/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 332 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina;

·          darování stavby silničního tělesa na pozemcích par. č. 1813/1, par. č. 1813/2, par. č. 1813/3, par. č. 1813/4, par. č. 1813/5, par. č. 1813/6 a par. č. 1723 včetně dvou mostů, součástí a příslušenství, dále pozemků par. č. st. 1228 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, par. č. 1/13 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 719 m2, par. č. 167/11 - trvalý travní porost o výměře 639 m2, par. č. 978/6 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 217 m2, par. č. 978/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 34 m2, par. č. 1651/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, par. č. 1651/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, par. č. 1651/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 255 m2 a dle geometrického plánu č. 1108-19/2005 pozemku par. č. 1813/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 522 m2, vše v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

·          darování stavby silničního tělesa na pozemcích par. č. 127/3, par. č. 127/13, par. č. 127/14 a par. č. 127/15 včetně součástí a příslušenství a dále pozemku par. č. 127/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 046 m2, vše v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

·          dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-12, př. 1;

·          dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-12, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-12.doc, ZK-01-2006-12, př. 1, ZK-01-2006-12, př. 2

 

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Okrouhlička

Usnesení 0019/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dílu "a" pozemku par. č. 1442/37 - orná půda o výměře 135 m2 v k. ú. a obci Okrouhlička odděleného geometrickým plánem č. 230-25/2005 do vlastnictví obce Okrouhlická;

·         dodatek č. 96 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-13.doc, ZK-01-2006-13, př. 1

 

14. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0020/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-14.doc, ZK-01-2006-14, př. 1

 

15. Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0021/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764dle materiálu ZK-01-2006-15, př. 1;

·         dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-15, př. 2;

·         darování budovy čp. 644 - objekt občanské vybavenosti na pozemku st. par. č. 697, pozemku st. par. č. 697 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 412 m2 a pozemku označeného v geometrickém plánu č. 1731-249/2005 ze dne 24. 11. 2005 jako par. č. 1229/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 317 m2, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764 dle materiálu ZK-01-2006-15, př. 3;

·         darování pozemků par. č. 138/2 ostatní plocha, manipulační pozemek o výměře 291 m2 a par. č. 127/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 255 m2, oba v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

·         dodatek č. 7 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764dle materiálu ZK-01-2006-15, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-15.doc, ZK-01-2006-15, př. 1, ZK-01-2006-15, př. 2, ZK-01-2006-15, př. 3, ZK-01-2006-15, př. 4

 

16. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava

Usnesení 0022/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování částí pozemku par. č. 6005 označených dle GPL č. 3697-31/2005 jako pozemky par. č. 6005/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, par. č. 6005/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a par. č. 6005/4- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlavy;

·          Dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2006-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-16.doc, ZK-01-2006-16, př. 1

 

17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Záborná

Usnesení 0023/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 761/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, par. č. 784/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2 a par. č. 784/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Záborná do vlastnictví obce Záborná;

·         přijetí daru pozemku par. č. 7/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Záborná od obce Záborná do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 51 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2006-17, př. 1;

·         dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2006-17, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-17.doc, ZK-01-2006-17, př. 1, ZK-01-2006-17, př. 2

 

18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem

Usnesení 0024/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-18.doc, ZK-01-2006-18, př. 1

 

19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 0025/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 3372/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy TBG Čechy a Morava a. s., Beroun 660, PSČ 266 01 za kupní cenu 29 670,- Kč.

·         Dodatek č. 111 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-19.doc, ZK-01-2006-19, př. 1

 

21. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Černov

Usnesení 0026/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků v k. ú. a obci Černov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 114 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 2;

·         dodatek č. 115 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 3;

·         dodatek č. 116 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-21.doc, ZK-01-2006-21, př. 1, ZK-01-2006-21, př. 2, ZK-01-2006-21, př. 3, ZK-01-2006-21, př. 4

 

23. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem

Usnesení 0027/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-23.doc, ZK-01-2006-23, př. 1

 

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

Usnesení 0028/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 2594/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 152 m2, par. č. 2498/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 998 m2 a par. č. 2518/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 083 m2 včetně staveb pozemních komunikací do vlastnictví města Pacov;

·         dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-24.doc, ZK-01-2006-24, př. 1

 

25. Nabytí technického zhodnocení silnice II/399 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje

Usnesení 0029/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru stavby "Rekonstrukce komunikace II/399 ul. mjr. Šandery v Náměšti nad Oslavou" v celkové hodnotě 7 318 762,- Kč, včetně všech součástí a příslušenství, v úseku km 11,290 - 11,620 jako technické zhodnocení silnice II/399 od města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 131 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2006-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-25.doc, ZK-01-2006-25, př. 1

 

27. Výkup pozemku v k. ú. a obci Dolní Libochová

Usnesení 0030/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-27.doc, ZK-01-2006-27, př. 1

 

28. Darování pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory

Usnesení 0031/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků dle GP 201-14/2005 par. č. 1140/3 - ost. pl., ost. kom. o výměře 133 m2 a 1140/4 - ost. pl. ost. kom. o výměře 134 m2 v k. ú. Dolní Bory a obci Bory do vlastnictví obce Bory;

·         dodatek č. 148 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-28.doc, ZK-01-2006-28, př. 1

 

29. Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná

Usnesení 0032/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 1525/35 - ostatní plocha o výměře 18 m2, par. č. 1525/34 - ostatní plocha o výměře 23 m2 odměřených geometrickým plánem č. 332-48/2005 a pozemků par. č. 1569/4 - ostatní plocha o výměře 586 m2, par. č. 1569/5 - ostatní plocha o výměře 57 m2 odměřených geometrickým plánem č. 329-3/2005, vše v k. ú. a obci Rožná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná;

·          dodatek č. 151 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-29.doc

 

30. Prodej bytové jednotky v obci Jihlava

Usnesení 0033/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-30.doc

 

32. Darování nemovitostí v k. ú. Nový Jimramov a obci Nový Jimramov

Usnesení 0034/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. st. 128 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m2, budovy č. p. 30 - objekt bydlení na pozemku par. č. st. 128 a pozemku par. č. 75/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 676 m2 v k. ú. a obci Nový Jimramov do vlastnictví obce Nový Jimramov;

·         Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 dle materiálu ZK-01-2006-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-32.doc, ZK-01-2006-32, př. 1

 

33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz

Usnesení 0035/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-33.doc, ZK-01-2006-33, př. 1

 

34. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

Usnesení 0036/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 1;

·          dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 2;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 3;

·          dodatek č. 8 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-34.doc, ZK-01-2006-34, př. 1, ZK-01-2006-34, př. 2, ZK-01-2006-34, př. 3, ZK-01-2006-34, př. 4

 

35. Výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

Usnesení 0037/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-35.doc

 

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou silnice "III/36066 - Petrůvky - Ostašov"

Usnesení 0038/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "III/36066 - Petrůvky-Ostašov" v k. ú. Ostašov na Moravě a v k. ú. Petrůvky v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2006-36, př. 1.

odpovědnost: OM

termín: 31. 5. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-36.doc, ZK-01-2006-36, př. 1

 

37. Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - most"

Usnesení 0039/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a městem Jaroměřice nad Rokytnou jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - most" v rozsahu dle materiálu ZK-01-2006-37, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-37.doc, ZK-01-2006-37, př. 1

 

39. Darování pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou

Usnesení 0040/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 959/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 a par. č. 959/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou do vlastnictví obce Libice nad Doubravou;

·         Dodatek č. 99 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-39.doc, ZK-01-2006-39, př. 1

 

40. Nabytí pozemků pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"

Usnesení 0041/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako kupujícím a vlastníky pozemků jako prodávajícími a smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Urbanov jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2006-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-40.doc, ZK-01-2006-40, př. 1

 

41. Nabytí pozemků pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah"

Usnesení 0042/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako kupujícím a vlastníky pozemků jako prodávajícími a smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Vlkov jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou "Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah" v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2006-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-41.doc, ZK-01-2006-41, př. 1

 

20. Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec do vlastnictví firmy BENZINA a. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků par. č. 2444/10 - orná půda o výměře 396 m2, par. č. 2444/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2 a par. č. st. 3354/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje do vlastnictví firmy BENZINA a. s., se sídlem v Praze, Dělnická 12 za kupní cenu 53 500,- Kč;

·          Dodatek č. 112 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-20, př. 1;

·          Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-01-2006-20, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-20.doc, ZK-01-2006-20, př. 1, ZK-01-2006-20, př. 2

 

22. Prodej 2 ks transformátorů - k. ú. Myslotín, k. ú. Horní Cerekev

M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o návrhu prodat transformátory do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika.

Z. Dobrý vyjádřil svůj negativní postoj k postupu při ocenění nepotřebného majetku a prodeji společnosti E.ON Česká republika, a. s.

P. Kolář objasnil důvody, které kraj Vysočina vedly k předložení návrhu prodat nepotřebný majetek společnosti E.ON Česká republika, a. s.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej 2 ks transformátorů účetně vedených Správou a údržbou silnic Pelhřimov, ev. č. 3 362 114-500, ev.č. 3 362 144-400 a 3 365 009-654 společnosti E.ON Česká republika, a.s. za dohodnutou kupní cenu v celkové částce 69 950,- Kč;

·          dodatek č. 117 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-22.doc, ZK-01-2006-22, př. 1

 

26. Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy SÚS Žďár nad Sázavou

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatků zřizovací listiny zmíněné příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 143 a č. Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-26, př. 1;

·         dodatek č. 144 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-26, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-26.doc, ZK-01-2006-26, př. 1, ZK-01-2006-26, př. 2

 

31. Změny v silniční síti v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a k. ú. Starý Telečkov, obec Pavlov

M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovacích smluv s obcemi Bohdalov, Kyjov a navrhované změně přílohy 1 tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0046/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemků par. č. 497/2 - ost. plocha o výměře 3276 m2, par. č. 497/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, par č. 497/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 497/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m2, par. č. 497/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, par. č. 497/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1020 m2, par. č. 497/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 983 m2, par. č. 497/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 a par. č. 497/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, komunikace na těchto pozemcích vybudovanou od obce Bohdalov, pozemku par. č. 264/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7296 m2 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a komunikace na tomto pozemkem vybudovanou od obce Kyjov do vlastnictví kraje Vysočina;

·         uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kyjov, podle které kraj daruje obci pozemek par. č. 386/2 o výměře 9 580 m2 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a část stavby silnice III/35431 ležící na uvedeném pozemku a pozemku par. č. 188/1 v k.ú. Starý Telečkov, obec Pavlov do vlastnictví obce Kyjov;

·         darování pozemku par. č. 386/2 o výměře 9 580 m2 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a části stavby silnice III/35431 ležící na uvedeném pozemku a pozemku par. č. 188/1 v k.ú. Starý Telečkov, obec Pavlov do vlastnictví obce Kyjov po vyřazení tohoto úseku silnice III. třídy ze silniční sítě kraje Vysočina;

·         dodatek č. 152 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-31, př. 1upr1;

·         dodatek č. 153 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-31, př. 2;

·         dodatek č. 154 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-31, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-31.doc, ZK-01-2006-31, př. 1, ZK-01-2006-31, př. 2, ZK-01-2006-31, př. 3

 

38. Výkup pozemku pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na koupi pozemku v k. ú. a obci Studénky v upravené částce 6. 620,- Kč. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0047/01/2006/ZK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-38.doc

 

42. Investiční záměry na krajských silnicích v rámci Společného regionálního operačního programu

V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaných investičních záměrech.

M. Báňa poznamenal k navrhovaným projektům, že s ohledem na stávající stav komunikace a podrobnou analýzu firmy Pavex by bylo vhodnější řešit rekonstrukci úseku Velké Meziříčí – Velká Bíteš po hranice kraje.

L. Péťa podpořil návrh M. Báni.

V. Kodet k poznámce M. Báni sdělil, že uvedené navrhované projekty byly z hlediska rozpracovanosti projektové dokumentace a podmínek SROP vytipovány a doporučeny zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0048/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů:

·          Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice .......... do výše 43 mil. Kč;

·          Rekonstrukce mostu ev.č.152 - 018 v Jaroměřicích......... do výše 23 mil. Kč;

·          II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce .................do výše 45 mil. Kč

s tím, že prostředky budou na zvláštní účet/účty uvolňovány v letech 2006 až 2008 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2008

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-42.doc, ZK-01-2006-42, př. 1

 

43. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Na základě sdělení M. Báni byla v příloze 1 tohoto materiálu opravena adresa žadatele - Lesní družstvo Velká Bíteš, Březské 46 a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0049/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-01-2006-43, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-43.doc, ZK-01-2006-43, př. 1

 

44. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0050/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi podle materiálu ZK-01-2006-44, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-44.doc, ZK-01-2006-44, př. 1

 

45. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby

J. Vondráček seznámil zastupitelstvo kraje s následujícími návrhy na úpravu předložených Zásad:

·          čl. 5, odst. 3 nahradit slovo „umístěným“ slovem „působícím“;

·          čl. 7, odst. 2, písm. c) nahradit slovo „uvedeným“ slovem „neuvedeným“;

·          čl. 8, odst. 1 nahradit v první větě číslici „6“ číslicí „5“.

Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0051/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby dle materiálu ZK-01-2006-45, př. 1upr1.

odpovědnost: OSVZ

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-45.doc, ZK-01-2006-45, př. 1, ZK-01-2006-45, př. 2, ZK-01-2006-45, př. 3

 

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením

J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0052/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Sociální věci) o částku 50 176 000 Kč o účelovou dotaci z MPSV na podporu nestátním neziskovým organizacím poskytujících sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s rozdělením dle materiálu ZK-01-2006-46, př. 1 a

rozhoduje

o poskytnutí záloh na dotaci nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle materiálu ZK-01-2006-46, př. 2 ve výši 30% dotace MPSV v roce 2005 (částka 14 791 260 Kč) na jednotlivé projekty.

odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-46.doc, ZK-01-2006-46, př. 1, ZK-01-2006-46, př. 2

 

47. Úprava zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny zmíněné příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0053/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2006-47, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 10. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-47.doc, ZK-01-2006-47, př. 1

 

48. Podpora kraje Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR

Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili J. Kruntorád, L. Péťa. M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s cílem strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0054/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyjadřuje

·         podporu Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR dle materiálu ZK-01-2006-48, př. 1;

·         souhlas s cíli a prioritními osami Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR dle materiálu ZK-01-2006-48, př. 1;

·         vůli spolupodílet se na realizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR dle materiálu ZK-01-2006-48, př. 1.

odpovědnost: ORR, ODSH

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-48.doc, ZK-01-2006-48, př. 1

 

49. Schvalování formálních změn, Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

M. Černá přednesla zastupitelstvu kraje podrobný komentář k možnostem provádění formálních úprav do Smluv o poskytnutí podpory na realizace akcí v rámci grantových schémat kraje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0055/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

zmocňuje

Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat:

·          Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu,

·          Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu,

·          Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu,

·          Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu,

·          Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu,

které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

schvaluje

dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - Propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.1/1615 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 dle materiálu ZK-01-2006-49, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-49.doc

 

Vzhledem k tomu, že k bodům 50 – 56 nebyly vzneseny žádné dotazy předkladatel přednesl zastupitelstvu kraje ke schválení následující návrhy usnesení.

 

50. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

Usnesení 0056/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Travellers hostel Třebíč" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 19. 8. 2005 dle materiálu ZK-01-2006-50, př. 6;

·         dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "U Bílého koníčka - přístavba ubytovacích kapacit, I. etapa" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2018 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 19. 8. 2005 dle materiálu ZK-01-2006-50, př. 7;

·         dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Přístavba a stavební úpravy domu č.p. 181 v ulici Hronová v Pacově - zřízení penzionu a restauračního zařízení" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2026 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 29. 9. 2005 dle materiálu ZK-01-2006-50, př. 8;

·         dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření a modernizace ubytovacích zařízení rodinného Penzionu u Raušů ve Velké Bíteši" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/1883 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 1. 12. 2005 dle materiálu ZK-01-2006-50, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-50.doc

 

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2

Usnesení 0057/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši:

·          max. 20 215 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;

·          max. 10 835 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;

·          max. 12 640 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP;

·          max. 34 845 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 64) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina;

·          s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou uskutečňovány v roce 2006 průběžně, dle intenzity a výše schválených žádostí o platby u jednotlivých akcí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Ekonomický odbor

termín: 15. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-51.doc

 

52. Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

Usnesení 0058/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 ;

·         seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-52, př. 5;

rozhoduje

·         o poskytnutí podpory v plné výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-52, př. 4,

·         o neposkytnutí podpory příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-52, př. 5 na realizaci akce nedoporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-52, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-52.doc

 

53. Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

Usnesení 0059/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 ;

·          seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 5;

·          seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 6,

rozhoduje

·          poskytnutí podpory v plné výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4;

·          poskytnutí podpory v navržené nižší výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 v případě, že se snížením navrhované podpory bude příjemce podpory souhlasit;

·          neposkytnutí podpory příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-53.doc

 

54. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 2. výzva

Usnesení 0060/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-54, př.3,

·         seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-54, př. 4;

rozhoduje

·         o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3,

·         neposkytnutí podpory příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-54, př. 4 na realizaci uvedených v materiálu ZK-01-2006-54, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-54.doc

 

55. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 2. výzva

Usnesení 0061/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 3;

·          seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 4;

·          seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 5;

rozhoduje

·          o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3,

·          o neposkytnutí podpory příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-55, př. 5 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-55.doc

 

56. Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024

Usnesení 0062/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024 učiněné dne 18. 10. 2005 usnesením č. 0460/07/2005/ZK příjemci uvedenému v materiálu ZK-01-2006-56, př. 1 ve výši 1.976.256,- Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-56.doc

 

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0063/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o uzavření Smlouvy o půjčce dle materiálu ZK-01-2006-57, př. 3 a

schvaluje

·         převod finančních prostředků ve výši 3 625 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2006, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií za účelem zvýšení příspěvku na provoz o částku 700 tis. Kč a poskytnutí půjčky v částce 2 925 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu "Jihlava - město střední Evropy od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit";

·         změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 700 tis. Kč určenou na realizaci projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, "Jihlava - město střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

termín: duben 2007

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-57.doc, ZK-01-2006-57, př. 1, ZK-01-2006-57, př. 2, ZK-01-2006-57, př. 3

 

58. Žádost Statutárního města Jihlava o mimořádnou dotaci

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0064/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 1 000 tis. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva;

·          investiční dotaci Statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 000 tis. Kč jako finanční spoluúčast kraje dle materiálu ZK-01-2006-58.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-58.doc, ZK-01-2006-58, př. 1

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 59 – 61 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

59. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637

Usnesení 0065/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637 dle materiálu ZK-01-2006-59, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-59.doc, ZK-01-2006-59, př. 1

 

60. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

Usnesení 0066/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu ZK-01-2006-60, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-60.doc, ZK-01-2006-60, př. 1

 

61. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

Usnesení 0067/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-01-2006-61, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-61.doc, ZK-01-2006-61, př. 1

 

62. Kompenzace provozních nákladů Speciálního pedagogického centra Jihlava

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Mateřské škole se speciálními třídami Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0068/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci Statutárnímu městu Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Mateřské škole se speciálními třídami Jihlava, Demlova 28 ve výši 207 tis. Kč (§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče) z prostředků kapitoly Školství, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-62.doc, ZK-01-2006-62, př. 1

 

63. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem přidělit účelové prostředky Gymnázium Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0069/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 120 500,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-63.doc

 

64. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0070/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek Zřizovací listiny Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 dle materiálu ZK-01-2006-64, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-64.doc, ZK-01-2006-64, př. 1

 

65. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Matějková podrobněji seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem, který byl v upravené verzi vč. příloh předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0071/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         změnu čl. 29 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 7;

·         změnu čl. 31 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 pro grantové schéma „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006“ dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 8;

·         průběžné poskytování finančních prostředků v roce 2006 ve výši maximálně 15 000 tis. Kčz Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem zajištění průběžného financování akcí (poskytování půjček) dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5;

·         převod finančních prostředků ve výši 2 700 tis. Kčz Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem poskytnutí půjček na realizaci akcí žadatelům dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5;

·          Prováděcí směrnici pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2006-65upr1, př. 1upr1 a ZK-01-2006-65upr1, př. 2;

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2006-65upr1, př. 3 upr1 a ZK-01-2006-65upr1, př. 4;

rozhoduje

o uzavření smluv o poskytnutí půjčky dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 9 s žadateli a v maximální výši dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5;

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy Prováděcí směrnice pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 a Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS předloží schválenou dokumentaci do 28. 2. 2006 Centru pro regionální rozvoj

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-65.doc, ZK-01-2006-65, př. 1, ZK-01-2006-65, př. 2, ZK-01-2006-65, př. 3, ZK-01-2006-65, př. 4

 

66. Změny ve školském rejstříku

Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Brychta. M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve školském rejstříku a doplněném stanovisku výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

P. Kesl, předseda výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, konstatoval, že se výbor opakovaně materiálem zabýval a svým usnesením jej doporučil zastupitelstvu kraje ke schválení.

K předloženému materiálu vyjádřili své názory M. Báňa, Z. Dobrý.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0072/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku školy zřizované krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2006-66upr1, př. 2 kódy 5A,B,C.

odpovědnost: OŠMS

termín: konec února 2006

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-66.doc, ZK-01-2006-66, př. 1, ZK-01-2006-66, př. 2

 

67. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2006

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2006 a požádal o opravu označení přílohy “1”na přílohu “5” uvedené v první odrážce návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0073/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-67, př. 5;

·          převod částky 35 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.

odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-67.doc, ZK-01-2006-67, př. 1, ZK-01-2006-67, př. 2ab, ZK-01-2006-67, př. 3, ZK-01-2006-67, př. 4, ZK-01-2006-67, př. 5

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68 –71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

 

68. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2006 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Usnesení 0074/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s převodem příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění Dodatku č. 2 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a. s., schváleného usnesením č.0069/02/2006/RK ze dne 17. 1. 2006 ve výši 2 700 000,- Kč do kapitoly Životní prostředí, § 3727 a finančních prostředků ve výši 2.200.000,- Kč do Fondu Vysočiny, dílčí cíl 4.2 "Podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání s odpady";

schvaluje

·         rozpočtové opatření, kterým by se po přijetí prostředků od firmy EKO-KOM, a.s. převedla částka 2 200 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny a o zbývající částku 2 700 tis. Kč by byl posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727;

·         vyhlášení grantového programu "Systém sběru a třídění odpadu 2006" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-01-2006-68, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006“ ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Huňáček (JI);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Jiří Vondráček (HB);

KSČM – Jiří Vlach (JI); Jan Musil (HB);

ČSSD – Martin Hyský (JI); Tomáš Koubek (PE);

SNK-ED – Pavel Gregor (TR); Pavel Vosátka (TR);

·         Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2006 “;

·         Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2006“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-68.doc, ZK-01-2006-68, př. 1

 

69. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2006

Usnesení 0075/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina s názvem "SPORTOVIŠTĚ 2006" dle materiálu ZK-01-2006-69, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu "SPORTOVIŠTĚ 2006" ve složení:

ODS – Vladislav Nechvátal (JI); Pavel Trvaj (TR);

KDU-ČSL – Ladislav Bárta (ZR); Hana Žáková (TR);

KSČM – Ladislav Brož (PE); Milan Havlíček (TR);

ČSSD – Jindřiška Zápotočná (JI); Josef Vašíček (HB);

SNK-ED – Jindřich Skočdopole (JI); Josef Bulušek (PE);

·          Ladislava Bártu předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2006“;

·          Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2006“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: OŠMS

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-69.doc, ZK-01-2006-69, př. 1

 

70. FOND VYSOČINY - Grantový program Tábory 2006

Usnesení 0076/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů s názvem "TÁBORY 2006" dle ZK-01-2006-70, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu "Tábory 2006" ve složení:

ODS – Milan Šmíd (PE); Jan Tecl (HB);

KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE); Petr Kesl (PE);

KSČM – Jaroslava Bambasová (PE); Roman Ondrušek (PE);

ČSSD – Zdeněk Studenec (TR); Ivana Mojžyšková (HB);

SNK-ED – Tomáš Homa (JI); Jan Lapeš (JI);

·          Tomáše Homu předsedou řídicího výboru grantového programu „Tábory 2006“;

·          Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Tábory 2006“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: OŠMS

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-70.doc, ZK-01-2006-70, př. 1

 

71. FOND VYSOČINY - Grantový program Jednorázové akce 2006

Usnesení 0077/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit s názvem "JEDNORÁZOVÉ AKCE 2006" dle ZK-01-2006-71, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu "Jednorázové akce 2006" ve složení:

ODS – Martina Matějková (HB); Vítězslav Jonáš (TR);

KDU-ČSL – Josef Scháněl (PE); Jaroslav Poborský (HB);

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Pavel Šlechtický (JI);

ČSSD – Jindřiška Zápotočná (TR); Vladimír Dolejš (HB);

SNK-ED – Dana Svobodová (TR); Jarmila Daňková (JI);

·          Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2006“;

·          Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2006“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: OŠMS

termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-71.doc, ZK-01-2006-71, př. 1

 

72. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

V. Jonáš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru regionálního rozvoje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0078/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-72, př. 1.

odpovědnost: V. Jonáš, předseda VRR

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-72.doc, ZK-01-2006-72, př. 1

 

73. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0079/01/2006/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-73, př. 1.

odpovědnost: V. Novotný, předseda finančního výboru

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2006-73.doc, ZK-01-2006-73, př. 1

 

74. Rozprava

D. Oulehla detailně seznámil přítomné se závěry kontrolního výboru, týkající se dodatečného oddlužení nemocnic kraje Vysočina (dopis náměstka ministra financí Ing. E. Janoty ze dne 8. 12. 2005, předaný zastupitelům na zasedání č. 9/2005). Kontrolní výbor bere text na vědomí a konstatuje:

1.      dodatečné požadavky kraje na dodatečné oddlužení nevznikly převážně chybou zdravotnických zařízení, ale z neochoty státu dostát svým závazkům;

2.      statisticko-evidenční chyba nemohla být krajem ovlivněna, protože časově spadá před převzetí nemocnic krajem, tj. do odpovědnosti státu, okresních úřadů jakožto zřizovatele;

3.      nevypořádané dluhy měly být kryty jen částečně podle metodiky ministerstva zdravotnictví;

4.      zastavení platby avizované v dopise náměstka ministra financí krátí výpočet i z této omezující metodiky;

5.      kontrolní výbor nesouhlasí s postupem, který by měl plynout z dopisu náměstka ministra zdravotnictví Ing. Janoty a doporučuje radě kraje dále pokračovat v jednání o podmínkách, za kterých budou finanční prostředky pro kraj uvolněny.

M. Vystrčil se ztotožnil s citovanými závěry kontrolního výboru, jež budou součástí připravovaného dopisu Ministerstvu financí ČR reflektujícího odlišný názor kraje na sdělení Ing. E. Janoty.

L. Joukl požádal V. Kodeta o sumarizační přehled finančních nákladů vynaložených do komunikací kraje Vysočina. Současně na příkladu cestmistrovství Chotěboř, střediska Přibyslav, upozornil na nadměrnou vytíženost pracovníků některých SÚS.

M. Vystrčil k příspěvku L. Joukla sdělil, že v současné době je odborem dopravy a silničního hospodářství zpracováván přehled plánovaných investic, se kterým budou zastupitelé seznámeni na chystaném pracovním semináři. K popsanému způsobu fungování SÚS uvedl, že plnou zodpovědnost za své pracovníky nese zaměstnavatel, závažná upozornění na porušování pracovněprávních vztahů budou prověřována.

Závěrem M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 28. 3. 2006.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jiří Jež                                                ……...……………………………………

 

Ing. Libor Joukl                                          …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2006.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2006 dne 14. 2. 2006.

Zapsaly: I. Schallnerová, M. Jakoubková dne 24. 2. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.3.2006 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2021

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze