Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

25. leden 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 25. ledna 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

5. Vítězslav Jonáš (předseda)

2. Marie Černá (místopředsedkyně)

6. Zdeněk Novák

3. Milan Havlíček

7. Ladislav Péťa

4. Miroslav Houška

8. Martin Černý (tajemník)

Nepřítomni:

1. František Kavina

 

2. Hana Žáková

Hosté:

1.       Dušan Vichr (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

2.       Jaroslav Hulák (Radní kraje Vysočina)

Program:

1.       Zahájení;

2.       Projednání Návrhu plánu činnosti VRR na rok 2006;

3.       Seznámení s upraveným jednacím řádem výborů ZK Vysočina;

4.       Alokace Fondu Vysočiny a návrh rozdělení prostředků;

5.       Ustavení pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina;

6.       Diskuse a různé;

7.       Závěr.

 

1.       Zahájení

V. Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal všechny přítomné členy a hosty VRR a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl přítomnými schválen.

 

2.       Projednání Návrhu plánu činnosti VRR na rok 2006

V. Jonáš přednesl návrh Návrhu plánu činnosti VRR na rok 2006 a stručně ho komentoval. Na základě diskuse bylo přijato doporučující usnesení.

 

Usnesení 01/01/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

Návrh plánu činnosti VRR na rok 2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Úkol

Zpracovat materiál „Návrh Plánu činnosti VRR na rok 2006“ radě kraje a zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odpovědnost: V. Jonáš, M. Černá, K. Kubová.

 

3.       Seznámení s upraveným jednacím řádem výborů ZK Vysočina

M. Černá komentovala podkladový materiál, který schválila rada kraje na jednání č. 2/2006 (dne 17. 1. 2006). Činnost a jednání výborů upravuje Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina. Dosavadní způsob označování a číslování podkladových materiálů nepodléhal zvláštní úpravě.

Zavedení systémového řešení agend samosprávných orgánů by mělo mít své ukotvení i v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina. Obsahové změny se týkají Čl. 3 „Podkladové materiály pro jednání“ (vložen nový článek). Ostatní změny mají pouze formální charakter a týkají se čl. 4 „Jednání výborů“ a čl. 5 „Závěrečná ustanovení“ (přečíslování článků).

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje, z důvodu jednotného způsobu označování materiálů, vyšší přehlednosti a usnadnění orientace v problematice pro členy výborů i koordinátory, aby forma a podoba materiálů byla sjednocena, zrušit stávající Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 20. 9. 2005, který byl schválen usnesením č. 0352/06/2005/ZK a zapracovat tuto problematiku do Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina, který stávající jednací řád nahradí.

 

Usnesení 02/01/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

upravený Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.       Alokace Fondu Vysočiny a návrh rozdělení prostředků

J. Hulák představil přehled GP navrhovaných jednotlivými odbory KrÚ pro rok 2006. Stručně komentoval filosofii návrhu alokace finančních prostředků Fondu Vysočiny na rok 2006 a konstatoval, že konečnou verzi návrhu projedná Rada Fondu Vysočiny a poté bude předložena Zastupitelstvu kraje Vysočina č. 1/2006 dne 14. 1. 2006 ke schválení.

M. Černá a J. Hulák stručně komentovali jednotlivé navrhované GP pro rok 2006 (Výzkum vývoj inovace 2006, Certifikace-osvědčení 2006, Rozvoj malých podnikatelů 2006, Rozvoj vesnice 2006, Rozvoj mikroregionů 2006, Modernizace ubytovacích zařízení 2006, Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006, Školní vzdělávací programy v základním vzdělávání ‑ vzdělávání týmů, Podpora absorpční kapacity v oblasti lidských zdrojů pro období 2007 – 2013, Učitel učiteli, Podpora jazykové a IT vzdělanosti obyvatel kraje Vysočina, Zvyšování odbornosti učitelů a mistrů odborného vzdělávání, Bydlete na venkově 2006, Prevence kriminality 2006, Generely bezbariérových tras, Dobrovolnictví 2006, Tábory 2005, Sportoviště 2006, .Volný čas 2007, Jednorázové akce 2006, Edice Vysočiny IV, Klenotnice Vysočiny 2006, Diagnóza památek, Regionální kultura VI, Bezpečná silnice 2006, Webové stránky, Veřejný přístup k internetu III, Metropolitní sítě V, Bezpečnost v ICT II, GIS programy, Čistá voda 2006, Systém sběru a třídění odpadu 2006, Bioodpady 2006, Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2006).

Předseda vyzval přítomné, aby do čtvrtka 26. 1. 2006 do večerních hodin zaslali své případné připomínky J. Hulákovi na elektronickou adresu hulak.j@kr-vysocina.cz.

Bylo dohodnuto, že Závěrečná zpráva (dopad grantových programů) Fondu Vysočiny za rok 2005 bude předložena VRR k projednání.

M. Černý komentoval zprávu o tvorbě HDP v kraji Vysočina v rámci dotačního věstníku. Tato zpráva bude členům VRR předána na dalším jednání VRR.

 

Usnesení 03/01/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

návrh alokace grantových programů FV na rok 2006 a

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

variantu č. 1 předloženého návrhu dle materiálu VRR-01-2006-04, s tím že členové byli seznámeni s grantovými programy varianty č. 2, které mohou být doporučeny na základě rozhodnutí Rady Fondu Vysočiny.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

M. Houška se omluvil z dalšího jednání.

 

5.       Ustavení pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina

M. Černá pohovořila o problematice projektu Světové zdravotnické organizace Zdravá města a regiony. Kraj Vysočina se do Projektu Zdravých měst zapojil v roce 2004. Součástí deklarace Zdravých měst je vytvoření poradního orgánu pro místní agendu a udržitelný rozvoj kraje založeného na partnerském principu. Podala návrh na to, aby VRR zřídil jako poradní orgán pracovní skupinu pro Zdravý kraj Vysočina, do kterého by byli nominováni zástupci partnerských subjektů. Nominace by byly vyžádány od dotčených subjektů na základě partnerské spolupráce. Koordinátorem projektu Zdravý kraj Vysočina je Dita Tesařová, pracovnice ORR, která zpracovala podklad na návrh na vytvoření Pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina.

Podkladové materiály k tomuto bodu budou rozeslány jako přílohy zápisu VRR č. 1/2006 (VRR‑01-2006-05).

 

Usnesení 04/01/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

rozhodla

zřídit  pracovní skupinu VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina, jejímž stálým členem bude M. Černá, radní kraje Vysočina a místopředsedkyně VRR. Tajemníkem stanovila Ditu Tesařovou, koordinátorku projektu Zdravý kraj Vysočina (ORR).

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Dále byly projednány návrhy partnerských subjektů. Ti budou osloveni a požádáni o nominace svých zástupců, které VRR projedná na některém z dalších zasedání výboru.

6.       Diskuse a různé

Z. Novák vznesl připomínku k problematice Územního plánu VÚC kraje Vysočina. J. Hulák reagoval s tím, že jednání souvislosti s ochranou území budoucí trasy vysokorychlostní trati probíhají a kromě původních dvou variant je MD plánována i třetí. Konstatoval, že vedení kraje Vysočina by mělo v této chvíli převzít iniciativu a tuto problematiku v rámci meziresortní koordinační skupiny, složené ze zástupců kraje, MMR a MD, aktivně řešit.

Dále byla diskutována problematika úložiště jaderného odpadu v kraji Vysočina. Podle předsedy VRR by mělo vedení kraje Vysočina dát jasné stanovisko.

Z. Blažek vznesl připomínku na vznik Úřadu regionální rady pro administraci projektů z EU v rámci Regionálního operačního programu. M. Černá reagovala na dotaz s tím, že tento úřad bude zřízen v souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje. Sídlo úřadu o předběžně předpokládané velikosti cca 50 zaměstnanců je dle návrhu zákona v Brně (možnost detašovaného pracoviště v Jihlavě). Zákon ještě není účinný. Musí jej projednat senát a podepsat prezident republiky.

M. Havlíček vznesl připomínku k jednáním VRR, zda by bylo možné stanovit pravidelný den jednání VRR. Bylo dohodnuto, že VRR se bude scházet pravidelně ve středy v 9:00 hod. Termín VRR č. 2/2006 byl stanoven na 8. března 2006, předběžný termín VRR č. 3/2006 byl stanoven dne 19. dubna 2006.

Z. Blažek vznesl připomínku na podporu fiskálních pokladen, v rámci podpory školství.

 

7.       Závěr

Předseda VRR poděkoval všem přítomným za celoroční práci a ukončil jednání. Termín zasedání VRR č. 2/2006 byl stanoven na 8. března 2006, v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina zasedací místnost C 1.21.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala: Kateřina Kubová, DiS. dne 26. 1. 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.2.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze