Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2006

 

 
 

 

                                                                                     

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2006

konaného dne 22. 2. 2006

 

Přítomni:

1. Novotný Vladimír (předseda)

4. Forman Zdeněk

2. Hulák Jaroslav (místopředseda)

5. Pípal Zbyněk

3. Dobrý Zdeněk

6. Krištofová Anna (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Hink Vladimír

 

2. Kotlán Bohumil

3. Kruntorád Jaroslav

4. Křišťan Tomáš

 

Hosté:

1. Houška Miroslav (člen Rady kraje Vysočina)

2. Matějková Martina (členka Rady kraje Vysočina)

3. Vonka Tomáš (ekonomický odbor KrÚ)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;
  2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
  3. Finanční čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005; plán na rok 2006;
  4. Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2005;
  5. Vyhodnocení a závěrečná zpráva ke kontrole ZZS kraje Vysočina

(PhDr. Zdeněk Dobrý);

  1. Diskuse, různé;
  2. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a představil Jana Jaroše, nového koordinátora práce komisí a výborů, který na tuto pozici nastoupil po Kateřině Kubové. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

Přednesl program zasedání – navrhl doplnění bodu „Dotace statutárnímu městu Jihlava na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu, ul. Jiráskova, Jihlava“ (přednese Martina Matějková) – tento návrh byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení. Konstatoval, že do příštího jednání nadále přetrvává tento úkol:

Promyslet další náměty na kontrolu a náměty výjezdního zasedání.

Odpovědnost: členové výboru

Termín: trvale

 

Zdeněk Dobrý konstatoval, že vedoucí OSVZ ve své odpovědi nesdělila, jakým způsobem byla Pravidla RK pro zadávání veřejných zakázek konkrétně aplikována na ZZS kraje Vysočina. Anna Krištofová uvedla, že aplikace je úkolem ředitele organizace, následnou kontrolu potom prování odbor kontroly KrÚ.

 

Miroslav Houška zadal majetkovému odboru KrÚ zpracování konkrétnějších vysvětlení k rozpočtovým opatřením, které na minulém zasedání finančního výboru připomínkoval Zdeněk Dobrý – úkol tedy trvá, dokud nebude výše zmiňovaný výstup od majetkového odboru KrÚ.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 1. 1. 2006 – 17. 2. 2006);

-          Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v lednu 2006;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. 2006 – 17. 2. 2006.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Dále pohovořila o:

-          vývoj daňových příjmů je příznivý;

-          uzavřena I. část přezkumu hospodaření (písemná zpráva dosud není);

-          nyní začne II. fáze přezkumu hospodaření, poté nastane III. a IV. etapa (komentuje zaměření);

-          připravuje se závěrečný účet kraje (váže se na závěrečnou zprávu z přezkumu hospodaření – dříve není možno závěrečný účet předložit orgánům kraje k projednání);

-          rozbíhají se evropské projekty.

 

Vladimír Novotný vznesl dotaz k rozpočtovému opatření č. 8. Anna Krištofová dotaz uspokojivě osvětlila.

 

Miroslav Houška podal informace o:

-          příznivý vývoj daňových příjmů;

-          úvaha kraje o úvěru (důvod, zkušenosti z ostatních krajů, na KrÚ proběhly dosud konzultace o možnostech čerpání se dvěma bankami), jakmile budou známy další konkrétní kroky bude to projednáno na finančním výboru);

-          problematika úvěrů byla diskutována na Komisi pro financování Rady Asociace krajů ČR;

-          finanční prostředky získané díky úvěru by byly investovány do dopravní infrastruktury.

 

Zdeněk Forman vznesl dotaz, zda-li kraj pro úvěr uvažuje o české nebo zahraniční bance. Miroslav Houška uvedl, že dosud v této věci není rozhodnuto, blíže komentoval podmínky, které kraji banky nabídly (jako výhodnější se jeví nabídka z Evropské investiční banky).

 

Zdeněk Dobrý vznesl připomínku, že by bylo dobré, aby se výběrového řízení na poskytnutí úvěru účastnil rovněž nějaký zástupce finančního výboru.

 

Usnesení 006/02/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

3. Finanční čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005; plán na rok 2006

Jaroslav Hulák uvedl, že stále probíhají práce na Závěrečné zprávě Fondu Vysočiny za rok 2005 – konečný termín je 28. 2. 2006. Tento materiál bude předložen na jednání ZK č. 2/2006 dne 28. 3. 2006 a na jednání finančního výboru č. 3/2006 dne 29. 3. 2006.

 

Jaroslav Hulák přímo na jednání prezentoval přehledné grafy výstupů Fondu Vysočiny za rok 2005.

 

Dále uvedl, že proběhla kontrola Fondu Vysočiny – odbor kontroly, který ji provedl, shledal, že nejslabším článkem jsou řídicí výbory. Otevřel diskusi k možným námětům na zlepšení této situace.

 

Členové výboru diskutovali o:

-          zkušenosti z řídicích výborů;

-          postupy hodnocení;

-          kvalita zpracování projektů;

-          důležitost transparentnosti;

-          možnost zaslat členům řídicích výborů podmínky a pravidla spolu s jmenovacím dekretem.

 

Zdeněk Dobrý vznesl podnět, že přehledné grafické výstupy, které Jaroslav Hulák prezentoval, by bylo dobré dát k dispozici i pověřeným obcí III. stupně. Dále by bylo dobré zpracovat graficky přehled těch žádostí, které nesplnily formální náležitosti.

 

Zbyněk Pípal vznesl námět, aby v metodice hodnocení projektů byly uvedeny i konkrétní příklady a ukázky hodnocení.

 

Usnesení 007/02/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Jaroslava Huláka o finančním čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005 a plán na rok 2006.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

4. Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2005

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v roce 2005“.

 

Anna Krištofová pohovořila o výběru správců portfolia (Komerční Banka, Česká spořitelna, Key Investments), o jejich dosavadních výsledcích při zhodnocování. Uvedla, že celkově za roky 2004 a 2005 bylo z částky 160 milionů Kč uložené u správců portfolia dosaženo čistého výnosu ve výši 5.822.162,92 Kč, v procentuálním vyjádření přepočteno na roční bázi čisté zhodnocení 1,88%.

Komentovala návrh dalšího postupu: postupné čerpání finančních prostředků na kofinancování evropských projektů – postupné stahování finančních prostředků od jednotlivých správců portfolia v tomto pořadí: nejdříve Komerční banka, pak Česká spořitelna, nakonec Key Investments.

 

Rozvinula se diskuse o navrhovaném postupu.

 

Usnesení 008/02/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

pokračovat ve správě portfolia a schvaluje navržený postup postupného čerpání finančních prostředků na kofinancování evropských projektů.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

5. Dotace statutárnímu městu Jihlava na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu, ul. Jiráskova, Jihlava

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Martina Matějková seznámila přítomné s problematikou. Uvedla, že rekonstrukce fotbalového stadionu v Jihlavě je projekt jednoznačně nadregionálního významu. Projekt je podpořen krajským orgánem v dané oblasti i jeho nižšími složkami (krajský fotbalový svaz, okresní fotbalové svazy, fotbalové kluby). Realizace projektu je prospěšná pro rozvoj i propagaci kraje. Pro informaci sdělila, že vlastníkem stadionu je Statutární město Jihlava, FC Vysočina Jihlava je vlastněna třemi akcionáři: 50% Statutární město Jihlava, 40% PSJ holding, 10% Pivovar Ježek.

 

Rozvinula se diskuse:

-          získání finančních prostředků, z čeho budou dokryty zbývající peníze;

-          úspěchy, které byly v této oblasti (mládeže a sportu) dosaženy;

-          precedens pro ostatní možné požadavky – můžou se objevit i další žádostí sportovních klubů, které splní podmínky.

 

Usnesení 009/02/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

po rozsáhlé diskusi poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na rekonstrukci fotbalového stadionu, ul. Jiráskova, Jihlava, v navrhované výši 35 milionů Kč.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

6. Vyhodnocení a závěrečná zpráva ke kontrole ZZS kraje Vysočina

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Zdeněk Dobrý rekapituloval zadání kontroly, komentoval konkrétní zjištění z provedené kontroly a podrobně popsal závěr. Konstatoval, že by bylo dobré v budoucnu udělat následnou kontrolu.

 

Úkol:

-          Upravit po formální stránce závěrečnou zprávu ke kontrole ZZS, zaslat jej k vyjádření hejtmanovi a řediteli ZZS kraje Vysočina; po obdržení stanovisek (termín 10. 3. 2006) výše zmiňovaných osob zpracovat podkladový materiál pro předložení závěrečné zprávy ke kontrole ZZS kraje Vysočina pro jednání ZK č. 2/2006 dne 28. března 2006.

-          Všechny podkladové materiály budou případným zájemcům k dispozici v kanceláři u K. Nedvědové.

-          Požádat o vyjádření k závěrečnému protokolu Drahoslava Oulehlu, předsedu kontrolního výboru, a toto vyjádření zaslat Vladimíru Novotnému, předsedovi finančního výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

 

Usnesení 010/02/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

závěrečnou zprávu ke kontrole ZZS kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje projednat tuto závěrečnou zprávu a uložit radě kraje zajistit opatření vyplývající ze závěrů kontroly ZZS kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

7. Diskuse, různé

Jaroslav Hulák pohovořil o možnosti zadání zpracování atlasu ortofotomap kraje Vysočina. Přinesl ukázky atlasů ortofotomap z ostatních krajů. Pohovořil o cenové kalkulaci. Vyzdvihl přínos pro vizuální propagaci kraje.

 

Zbyněk Pípal vznesl námět, že na zpracování atlasu ortofotomap kraje Vysočina je možno získat dotaci ze strukturálních fondů EU. Jaroslav Hulák bude tento námět tlumočit na jednání rady kraje.

 

Rozvinula se diskuse o potřebnosti, přínosu, finančních nákladech pořízení atlasu ortofotomap kraje Vysočina.

 

Usnesení 011/02/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

uvolnit finanční prostředky z položky Péče o majetek a lidské zdroje na pořízení atlasu ortofotomap kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

8. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 3/2006 byl stanoven dle předem schváleného harmonogramu na středu 29. března 2006 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 22. 2. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.2.2006 / 24.2.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze