Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pravidla kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
 

Pravidla kontrolní činnosti výboru

 

1)      V rámci přípravy kontroly sestaví výbor jednoduchý program kontroly, v němž uvede zejména:

  • co bude kontrolovat
  • kontrolovanou osobu (orgán kraje, organizační složku kraje, příspěvkovou organizaci, právnickou osobu kraje, obec, tj. koho bude kontrolovat)
  • termín kontroly (časové rozmezí od kdy do kdy bude kontrola prováděna)
  • složení pověřené kontrolní skupiny sestavené z členů výboru, která kontrolu provede s určením vedoucího této kontrolní skupiny (kontrolní skupina je nejméně dvoučlenná), přičemž členem kontrolní skupiny může být i přizvaný odborník.

 

2)      Vedoucí kontrolní skupiny provede oznámení kontroly 5 kalendářních dnů před zahájením kontroly vedoucímu kontrolované osoby, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Pokud by mohlo dojít ke zmaření výsledků kontroly učiní toto oznámení nejpozději bezprostředně před zahájením kontroly.

 

3)      S programem kontroly seznámí vedoucí pověřené kontrolní skupiny vedoucího kontrolované osoby při zahájení kontroly. 

 

4)      Kontrolu provádí členové pověřené kontrolní skupiny obvykle formou:

·         nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidencí, protokolů, účetních a jiných dokladů  apod.)

·         pohovoru s pracovníky, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem)

·         místního šetření, kde zjistí skutečný stav věcí v terénu.

 

5)      Členové kontrolních skupin jsou povinni :

  • šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
  • zajistit ochranu převzatých dokladů před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím
  • objektivně zjišťovat skutečný stav věcí a konkrétně specifikovat a doložit zjištěné nedostatky
  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly

 

6)      O provedené kontrole pořídí členové kontrolní skupiny zápis, který obsahuje:

·         předmět kontroly

·         výsledky kontroly s uvedením konkrétních zjištěných nedostatků 

·         důsledky zjištěných nedostatků

·         přiměřené návrhy na opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků

 

 

 

Zápis podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, zaměstnanec kraje, jehož pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. Podepsaný zápis předloží předseda příslušného výboru zastupitelstvu kraje. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala,  k zjištěným nedostatkům.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.2.2006 / 22.2.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze