Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

25. leden 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

konaného dne 25. 1. 2006

 

Přítomni:

1. Novotný Vladimír (předseda)

6. Křišťan Tomáš

2. Hulák Jaroslav (místopředseda)

7. Hink Vladimír

3. Dobrý Zdeněk

8. Kruntorád Jaroslav

4. Kotlán Bohumil

9. Krištofová Anna (tajemnice)

5. Forman Zdeněk

 

 

Nepřítomni:

1. Pípal Zbyněk

 

Hosté:

1. Houška Miroslav (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;
  2. Projednání a schválení plánu činnosti finančního výboru na rok 2006;
  3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
  4. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

(PhDr. Zdeněk Dobrý);

  1. Diskuse, různé;
  2. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a představil Miroslava Houšku, který byl jmenován do funkce člena Rady kraje Vysočina po rezignaci Františka Dohnala. Miroslav Houška má na starosti resort ekonomický a majetkový. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

Přednesl program zasedání – navrhl doplnění bodu „Informace o přípravě alokace Fondu Vysočiny na rok 2006“ (přednese Jaroslav Hulák) – tento návrh byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení. Konstatoval, že do příštího jednání nadále přetrvává tento úkol:

 

Úkol:

Zaslat elektronicky Tomáši Křišťanovi (v kopii předsedovi výboru) výši neinvestiční dotace na jednoho žáka středních škol (postačí výběr cca 10 škol, nemusí být všechny).

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: do zasedání finančního výboru č. 2/2006 (22. 2. 2006)

 

2. Projednání a schválení plánu činnosti finančního výboru na rok 2006

Členům výboru byl s předstihem zaslán návrh plánu finančního výboru na rok 2006, který zpracoval předseda výboru. K tomuto návrh se rozvinula diskuse.

 

Usnesení 001/01/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti finančního výboru na rok 2006,

pověřuje

předsedu výboru předložením tohoto materiálu na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006 dne 14. 2. 2006,

žádá

Miroslava Houšku, aby seznámil Radu kraje Vysočina se zněním Plánu činnosti finančního výboru na rok 2006 na nejbližším jednání rady kraje.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol:

Připravit veškeré formality k předložení Plánu činnosti finančního výboru na rok 2006 na jednání rady a zastupitelstva kraje.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 31. 1. 2006

 

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru s předstihem obdrželi tyto podkladové materiály:

-          Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje Vysočina z roku 2005;

-          Seznam rozpočtových opatření za rok 2005.

 

Anna Krištofová uvedla, že disponibilní zdroje finančních prostředků na základním běžném účtu kraje po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005 činí cca 150 milionů Kč. V tuto chvíli jsou zpracovány 2 návrhy na rozdělení části přebytku – oba podrobně komentovala. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje bude předložen na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006 dne 14. 2. 2006.

 

Miroslav Houška sdělil, že rada kraje po projednání obou návrhů na rozdělení přebytku doporučila variantu 2. Podal komentář k problematice energetických auditů.

 

Zdeněk Dobrý vznesl připomínku, že rada kraje v rámci svých pravomocí při schvalování rozpočtových opatření schválila v roce 2005 nové akce, které nebyly uvedeny v přílohách schváleného rozpočtu, a o kterých zastupitelstvo kraje nebylo informováno. Vyjádřil názor, že finanční výbor by se touto problematikou měl zabývat.

 

Miroslav Houška nabídl Zdeňku Dobrému diskusi nad rozpočtovými opatřeními, kterých se výše zaznamenaná připomínka týkala. Zdeněk Dobrý předal Miroslavu Houškovi konkrétní seznam dotčených rozpočtových opatření za rok 2005 (21, 22, 23, 113, 134, 135, 136, 180, 181, 193, 198, 203).

 

Rozvinula se diskuse k:

-          oběma návrhům na rozdělení přebytku;

-          tvorba nového zákona o NNO, schůzka premiéra a ministra zdravotnictví s hejtmany, argumenty obou stran;

-          pravomoci rady kraje při schvalování rozpočtových opatření;

-          výhody a nevýhody možnosti schvalování příloh rozpočtu spolu s rozpočtem;

-          aktuální situace zhodnocování volných finančních prostředků (tato problematika bude zařazena jako samostatný bod na jednání finančního výboru č. 2/2006).

 

Usnesení 002/01/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 003/01/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

rozdělení části přebytku hospodaření kraje Vysočina z roku 2005 dle varianty 2.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi).

 

4. Informace o přípravě alokace Fondu Vysočiny na rok 2006

Jaroslav Hulák pohovořil o:

-          porovnání rozdělené podpory z Fondu Vysočiny s minulými lety – stoupající tendence přidělené podpory;

-          nutnost kraje kofinancovat evropské projekty, což bude znamenat velké zatížení rozpočtu;

-          v tuto chvíli se zpracovává souhrnná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2005;

-          proběhla diskuse s garanty, o požadavcích a připravovaných grantových programech na rok 2006 a o možnosti financovat některé věci jiným způsobem než z Fondu Vysočiny (možnost systémové podpory přímo z rozpočtu).

 

Úkol:

Rozeslat členům připravovaný materiál Přehled rozdělených podpor ze schválených alokací FV + navrhované GP jednotlivými odbory KrÚ pro rok 2006.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: spolu se zápisem

 

Usnesení 004/01/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě alokace Fondu Vysočiny na rok 2005.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

Zdeněk Dobrý pohovořil o:

-          informace o průběhu kontroly;

-          závěry kontrolní skupiny v mnohém korespondují se závěry analýzy, která zde byla provedena odbornou firmou;

-          v současné době pracuje na závěrečném protokolu o kontrole včetně doporučení pro zastupitelstvo kraje;

-          dnes se zúčastní schůzky s novým ředitelem ZZS;

-          dotaz: jak řešit problematiku zabezpečení mlčenlivosti i u nečlenů ZK;

-          dotaz: jak dále nakládat s podkladovými materiály, které byly při kontrole použity a shromážděny.

 

Úkol:

-          Požádat Věru Švarcovou, vedoucí OSVZ, o doplňující materiál pro kontrolu ZZS kraje Vysočina: Vnitřní směrnice pro zadávání zakázek (pokud existuje, pokud ne, tak alespoň odpověď písemně). Zaslat tento materiál Zdeňku Dobrému, vedoucímu kontrolní skupiny.

-          Zajistit odpovědi na dotazy Zdeňka Dobrého: jak řešit problematiku zabezpečení mlčenlivosti i u nečlenů ZK a jak dále nakládat s podkladovými materiály, které byly při kontrole použity a shromážděny. O výsledku informovat členy finančního výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: jednání finančního výboru č. 2/2006 (22. 2. 2006)

 

Miroslav Houška uvedl, že Pravidla rady kraje č. 2/05 řeší zadávání zakázek i u příspěvkových organizací.

 

Tomáš Křišťan tlumočil svoje poznatky z kontroly ZZS, závěry a zjištění. Podal návrh,aby se finanční výbor znovu po čase vrátil k nejpalčivějším bodům kontroly, zda byly naplněny.

 

Rozvinula se diskuse o načasování a zmíněných postřezích z kontroly ZZS kraje Vysočina, problematice zadávání veřejných zakázek.

 

Usnesení 005/01/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

průběžné informace o kontrole ZZS kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

Předseda vyzval členy výboru, aby do příštího jednání finančního výboru promysleli další náměty na kontrolu a náměty výjezdního zasedání.

 

7. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 2/2006 byl stanoven dle předem schváleného harmogramu na středu 22. února 2006 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost 1.21).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 31. 1. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.2.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze