Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 5/2002

5. únor 2002
 

 
 

 

 

Zápis z 5. zasedání rady kraje, konaného dne 5. února 2002

v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 4. jednání

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 2. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast M. Matějkové.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu z 4. zasedání
  2. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(13.05-13.15, P. Kolář, RK-05-2002-02)

  1. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(13.15-13.25, H. Kubíček, RK-05-2002-03)

  1. Účast kraje Vysočina na Výstavě Územní plánování digitálně – Praha, konané ve dnech 6. 2. - 28. 2. 2002

(13.25-13.35, P. Pavlinec, RK-05-2002-04)

  1. Návrh na schválení mimořádné odměny

(13.35-13.45, E. Šálek, RK-05-2002-05)

  1. Veřejná zakázka na vybavení kanceláří Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem

(13.45-13.55, E. Šarapatková, RK-05-2002-06)

  1. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

(13.55-14.05, S. Zikmundová, RK-05-2002-07)

  1. Rezignace člena kulturní komise Rady kraje Vysočina

(14.05-14.15, A. Štěrbová, RK-05-2002-08)

  1. Návrh na jmenování předsedy komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina za ODS

(14.15-14.25, M. Vystrčil, RK-05-2002-09)

  1. Rozprava členů rady

Navržený programu jednání byl schválen 8 hlasy.

Zápis z 4. jednání rady kraje bude předložen k připomínkování na 6. jednání rady kraje.

 

2. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru ubytovacího bloku D – Střední odborné učiliště služeb, Karolíny Světlé 2, Jihlava. Vznikla diskuse o úloze příspěvkové organizace jako investora a situaci při investování do nemovitostí. Bylo dohodnuto připravit návrh na jednotný postup při takových investicích i v případě akcí financovaných z tzv. ISPROFINu. Na závěr rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 047/05/2002/RK

Rada kraje

deleguje

·          pana Eduarda Jozífka, vedoucího oddělení správy realit odboru majetkového, jako zástupce zřizovatele;

·          paní Helenu Havlíčkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a sportu, jako náhradnici za zástupce zřizovatele

do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru ubytovacího bloku D – Střední odborné učiliště služeb, Karolíny Světlé 2, Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

3. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi krajem Vysočina a Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

Na návrh předkladatele byl předložený návrh odložen na příští jednání rady kraje.

Z důvodu, že není dosud zpracování účetní uzávěrka k 31. 12. 2001 a není právně ověřený stav účtu, předložil H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, návrh na odložení bodu jednání do doby než budou krajskou knihovnou tyto skutečnosti předloženy.

Rada kraje návrh předkladatele akceptovala a zároveň doporučila předkladateli hledat i jiné možné formy převodu majetku.

 

4. Účast kraje Vysočina na Výstavě Územní plánování digitálně – Praha, konané ve dnech 6. 2. - 28. 2. 2002

 

J. Hiess informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Kraji Vysočina bylo nabídnuto spolupořadatelství na výstavě Územní plánování digitálně která se uskuteční ve dnech 6. - 22. 2. 2002 v Praze.

Po krátké diskusi přijala rada kraje upravený návrh usnesení.

Usnesení 048/05/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s úhradou finanční částky do 10.000,- Kč České asociaci pro geoinformace na zajištění výstavy Územní plánování digitálně - Praha konané ve dnech 6. - 28. 2. 2002  a

ukládá

vedoucímu odboru informatiky organizačně zajistit účast kraje Vysočina na této výstavě dle přílohy 1 materiálu RK-05-2002-04.

odpovědnost: vedoucí odboru informatiky

termín: 6. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

5. Návrh na schválení mimořádné odměny

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na schválení mimořádných odměn ředitelům správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina, kteří se podíleli v roce 2001 na převodu těchto organizací ze státu na kraj.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 049/05/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí odměn ředitelům správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina, ve výši upraveného dle materiálu RK-05-2002-05.

odpovědnost: Z. Šálek

termín: 6. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

6. Veřejná zakázka na vybavení kanceláří Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

V rámci dokončování výstavby nového sídla Krajského úřadu kraje Vysočina je potřeba zahájit vybavení budovy B, jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek. K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje jmenovala členy komisí a přijala upravený a rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 050/05/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na vybavení části budov sídla krajského úřadu nábytkem dle přílohy 1 materiálu RK-05-2002-06;

·          seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-05-2002-06;

jmenuje

·          devítičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné a upravené přílohy 3 materiálu RK-05-2002-06;

·          tříčlennou komisi pro otevírání obálek dle doplněné přílohy 4 materiálu RK-05-2002-06 a

ukládá

odboru majetkovému a sekretariátu ředitelky krajského úřadu zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu

RK-05-2002-06.

odpovědnost: E. Šarapatková

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

7. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, předložila radním návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje. Navržené navýšení se týká sekretariátu ředitelky, odboru životního prostředí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru informatiky, odboru majetkového a oddělení kontrolního.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 051/05/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 6. 2. 2002 na 214 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

8. Rezignace člena kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

Radě kraje byl předložen návrh na rezignaci Jaromíra Janaty na funkci člena a zároveň místopředsedy kulturní komise.

K přeloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 052/05/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Jaromíra Janaty, bytem Březník 87, 675 74 Březník, na funkci člena a zároveň místopředsedy kulturní komise Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 5. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy


9. Návrh na jmenování předsedy komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina za ODS

 

M. Vystrčil předložil přítomným návrh na jmenování PaedDr. Jaroslava Ptáčka na funkci člena a zároveň předsedy komise pro vnější vztahy.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 053/05/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

členem a zároveň předsedou komise pro vnější vztahy PaedDr. Jaroslava Ptáčka, bytem Štursova 7/13, 591 01 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín : 5. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

 

10. Rozprava členů rady

 

F. Dohnal informoval přítomné o problematice přechodu zřizovatelské funkce Psychiatrické léčebny v Jihlavě. K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Závěrem diskuse přednesl F. Dohnal návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 054/05/2002/RK
Rada kraje

se obrací

na Poslaneckou sněmovnu ČR o systémové řešení zřizovatelské funkce Psychiatrické léčebny v Jihlavě převodem na Ministerstvo zdravotnictví ČR a

ukládá

hejtmanovi kraje Vysočina odeslat oficiální žádost Poslanecké sněmovně ČR.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 6. 2. 2002

 

M. Vystrčil podal informaci o jednání se zástupci Třebíče ve věci převzetí některých funkcí investora při rozšíření kapacity úseku komunikace II/360 mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím.

M. Vystrčil informoval přítomné o jednání se zástupci Nemocnice Jihlava - Ing. D. Hubačem, ředitelem nemocnice, Ing. P. Izdným, ekonomickým náměstkem nemocnice. M. Vystrčil tlumočil přítomným zástupcům stanovisko rady kraje k zaslanému dopisu ze dne 21. 1. 2002.

M. Černá podala přítomným informace o zasedání mezirezortní řídící komise pro Program obnovy venkova, které se konalo dne 31. 1. 2002 v Praze.

 

F. Dohnal ukončil jednání s tím, že další zasedání rady kraje se uskuteční dne 19. 2. 2002 od 8.00 hod. v zasedací místnosti č. 315 kanceláře přednosty Okresního úřadu Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na 5. jednání rady kraje dne 5. 2. 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.2.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze