Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (Opatření 3.3)

Kraj Vysočina vyhlásil dne 19. 4. 2005 výzvu k předkládání grantových projektů. Celkem bylo přijato 24 žádostí, 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti, zbylých 17 žádostí postoupilo do věcného hodnocení, které prováděla hodnotitelská komise. Dále žádosti posoudila výběrová komise, která předložila svůj návrh Zastupitelstvu kraje Vysočina. Dne 18. 10. 2005 Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením č. 0450/07/2005/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 9 projektů.
 

 
 

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (Opatření 3.3)

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory

z OP RLZ předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu

„Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (Opatření 3.3)

 

 

Obecné informace

Kraj Vysočina vyhlásil dne 19. 4. 2005 výzvu k předkládání grantových projektů. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz a www.vysocina-finance.cz, v deníku Mladé fronty Dnes a měsíčníku Kraj Vysočina. Žadatelé mohli své žádosti předkládat do 24. 6. 2005 do 12 hodin.

Celkem bylo přijato 24 žádostí, z toho 14 žádostí v rámci programu podpory A – Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených a 10 žádostí v rámci programu podpory B – Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání. 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Zbylých 17 žádostí postoupilo do věcného hodnocení. Tuto činnost prováděla hodnotitelská komise, složená z 9 členů, kteří jsou vedeni v Centrální databázi hodnotitelů spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Každý projekt byl hodnocen třemi členy hodnotitelské komise, kterým byly projekty náhodně rozdány. Výsledný počet bodů byl průměr všech tří hodnocení. Při tomto procesu 4 žádosti nedosáhly 65 bodů.

 

Zasedání výběrové komise

Výběrová komise zasedala dne 21. 9. 2005 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina. Jejím úkolem bylo doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina, s přihlédnutím k výsledkům věcného hodnocení, projekty k financování do výše alokace pro první výzvu, která činila 26 000 000,- Kč. Celkem bylo k výběru předloženo 17 projektů. V rámci tohoto zasedání si výběrová komise nejprve stanovila kritéria, v rámci nichž měla možnost nezařazovat dané žádosti do seznamu žádostí o finanční podporu doporučených k obdržení finanční podpory. Následně proběhla diskuse ke každému projektu na základě podkladových materiálů k projektům, které členové výběrové komise obdrželi. Výběrová komise se svým hlasováním usnesla na výsledném doporučení, a to ve vztahu ke kritériím a vždy ke každému projektu zvlášť.

 

Vybrané projekty

Dne 18. 10. 2005 Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením č. 0450/07/2005/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro následujících 9 projektů.

 

Registrační číslo

Žadatel

Projekt

Výše přidělené finanční podpory (Kč)

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002

Univerzita Palackého – Právnická fakulta UP

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro úředníky

2 750 000,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016

Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč

Blended learningová akademie pro síťové specialisty

5 357 300,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0019

CC Systems a.s.

Kreativní metody ve sféře DPV

3 534 655,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0013

EURONEST s.r.o.

PERSPEKTIVA – systém vstupního a následného vzdělávání klientů sítě podnikatelských inkubátorů a začínajících podnikatelů

1 335 200,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0015

CC Systems a.s.

Profesní e-learningová příprava

4 169 480,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021

Zemědělský svaz České republiky, Praha

Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů zemědělských organizací z kraje Vysočina

4 656 005,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004

Asistenční centrum, a.s.

Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v kraji Vysočina

1 762 000,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0023

Miroslav Přibyl

Odborné vzdělání a certifikace lektorů, instruktorů, technologů a řídících pracovníků ATB – autorizované středisko svařování plastů

1 495 140,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0001

Univerzita Palackého – Právnická fakulta UP

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro vzdělavatele

670 000,-

 

U pěti z vybraných projektů došlo ke krácení požadované finanční podpory z důvodu nepřiměřenosti nákladů. Celkem bylo rozděleno 25 729 780,- Kč, zbývající částka 270 220,- Kč bude přesunuta do 2. výzvy.


Zásobník projektů

Další 3 projekty byly vybrány do Zásobníku projektů pro případ, že by některý z vybraných žadatelů od svého grantového projektu odstoupil, nebo že by byl některý z vybraných projektů předčasně ukončen.

 

Registrační číslo

Název žadatele

Projekt

Výše přidělené finanční podpory (Kč)

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0022

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Poradensko-vzdělávací portál pro vznik a rozvoj drobného a středního podnikání v kraji Vysočina

1 083 100,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0010

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s.r.o.

Pomoc pramení z porozumění

1 291 150,-

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007

EuroProfis, s.r.o.

Předávání know how: využití metody Job-rotation pro personalisty, konzultanty a poradce ÚP z kraje Vysočina

471 076,-

 

Informace pro další výzvu

Očekávaný termín vyhlášení 2. výzvy je začátek roku 2006. Do dalšího kola výzvy mohou být předloženy projekty, které nebyly podpořeny, tj. i projekty ze zásobníku. Je však nutno je zaktualizovat, přinejmenším v časovém harmonogramu a dle podmínek pro další výzvu.

 

Seznam všech podaných projektů

Program podpory A „Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených“

 

Registrační číslo

Název žadatele

Název projektu

Stav*)

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002

Univerzita Palackého – Právnická fakulta UP

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro úředníky

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004

Asistenční centrum, a.s.

Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v kraji Vysočina

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0006

EuroProfis, s.r.o.

Využití dalšího vzdělávání pro snížení míry nezaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti podniků v kraji Vysočina

N

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0008

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Účetní specialista

V

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0010

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s.r.o.

Pomoc pramení z porozumění

Z

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0012

Střední odborná škola obchodu a služeb a Střední odborné učiliště Třebíč

Vzdělanostní portfolio zaměstnance

V

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0013

EURONEST s.r.o.

PERSPEKTIVA – systém vstupního a následného vzdělávání klientů sítě podnikatelských inkubátorů a začínajících podnikatelů

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0014

EDUCEU o.s.

Vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky veřejné správy v kraji Vysočina

N

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0015

CC Systems, a.s.

Profesní e-learningová příprava

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016

Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč

Blended learningová akademie pro síťové specialisty

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0018

Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč

Mobilní učebna pro výuku jazyků

P

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0020

NEWTON Solutions Focused, a.s., Praha

Realizace vzdělávacího programu Euromanažer zaměřeného na zvýšení manažerských a vůdčích schopností vedoucích úředníků v kraji Vysočina a na zvýšení zákaznického přístupu v těchto institucích

P

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021

Zemědělský svaz České republiky, Praha

Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů zemědělských organizací z kraje Vysočina

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0022

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Poradensko-vzdělávací portál pro vznik a rozvoj drobného a středního podnikání v kraji Vysočina

Z

 

Program podpory B „Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání“

 

Registrační číslo

Název žadatele

Název projektu

Stav*)

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0001

Univerzita Palackého – Právnická fakulta UP

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro vzdělavatele

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0003

Základní škola Třebíč Na Kopcích

Vzdělávání se ZŠ Na Kopcích aneb podpora dalšího profesního vzdělávání na okrese Třebíč

P

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0005

Asistenční centrum, a.s.

Projektový management pro školy a vzdělávací organizace v Kraji Vysočina

V

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007

EuroProfis, s.r.o

Předávání know how: využití metody Job-rotation pro personalisty, konzultanty a poradce ÚP z kraje Vysočina

Z

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0009

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Příprava a proškolení lektorů, konzultantů a personalistů pro práci s lidskými zdroji

P

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0011

S E L L I, s.r.o. Žatec

Tvořivý učitel tvořivé informatiky

P

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0017

Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč

Jazyková podpora v dalším profesním růstu

P

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0019

CC Systems a.s., Hodonín

Kreativní metody ve sféře DPV

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0023

Miroslav Přibyl

Odborné vzdělání a certifikace lektorů, instruktorů, technologů a řídících pracovníků ATB – autorizované středisko svařování plastů

A

CZ.04.1.03/3.3.10.1/0024

Základní škola Pelhřimov

Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce – Vzdělávání pro budoucnost

P

 

*) Stav projektu:

A – projekt je vybrán k poskytnutí finanční podpory

Z – projekt byl zařazen do zásobníku projektů

N – projekt nebyl vybrán k poskytnutí finanční podpory

P – projekt byl vyřazen při hodnocení přijatelnosti

V – projekt byl vyřazen při věcném hodnocení (projekt získal méně než 65 bodů).

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2006 / 18.1.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze