Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 2/2002

6. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise

volnočasových aktivit č. 2/2002

ze dne 6. února 2002

 

 

 

Přítomno:

-         9 členů komise volnočasových aktivit – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise

-         Tomáš Hermann – členy Rady kraje Vysočina

-         Tomáš Homa – KR-Pionýr, Vladimír Daniel – PST ZÁLESÁK JIHLAVA

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Zpráva o výjezdním zasedání na SEV Chaloupky

4.      Schválení plánu činnosti komise na rok 2002

5.      Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina – schválení struktury a doporučení k veřejnému připomínkování

6.      Projednání obecných podmínek FRKu

7.      FRK – schválení pravidel pro vyhlášení grantového řízení

8.      Diskuse různé

9.      Závěr

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

            Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal a představil přítomné hosty. Dále přednesl návrh programu jednání. V této souvislosti Jan Burda, tajemník komise, požádal zda by bylo možné body týkající se FRKu zařadit na program operativně, podle toho kdy se dostaví Tomáš Hermann, člen rady kraje, který se má k těmto bodům vyjádřit a právě se účastní jiného jednání. Program byl schválen všemi členy komise.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

             Předseda v několika větách shrnul zasedání komise č. 1/2002 a přistoupil ke kontrole usnesení minulého jednání. Uvedl, že usnesení 001/01/2002/VčaK bylo splněno a usnesení 002/01/2002/VčaK bude splněno dnešním dnem.

 

 

3.      Zpráva o výjezdním zasedání na SEV Chaloupky

             Z důvodu ohlášeného pozdního příchodu místopředsedy, který má o tomto bodu pohovořit, navrhl předseda operativně přesunout bod na program, až se Roman Křivánek dostaví.

 

 

 

 

 

4.      Schválení plánu činnosti komise na rok 2002

            Josef Plucar přítomné vyzval k rozšíření původně 7 bodů plánu činnosti o další aktivity, které by komise chtěla realizovat v průběhu celého roku 2002.

             Proběhla rozsáhlá diskuse, jejímž vyústěním bylo sestavení a následné schválení plánu činnosti komise na rok 2002 (viz příloha č. 1).

 

Usnesení 004/02/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina a pověřuje sekretariát hejtmana jeho předložením na jednání Rady kraje Vysočina.

Odpovědnost: Alena Štěrbová

Termín: 19. února 2002

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

3.   Zpráva o výjezdním zasedání na SEV Chaloupky

            Roman Křivánek pohovořil o jednání na SEV Chaloupky. Uvedl, že diskuse byla vedena o vzdělávání, o školním vzdělávacím programu, o grantové politice, apod.

 

Usnesení 005/02/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Romana Křivánka o environmentální výchově.

 

 

5.      Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina – schválení struktury a doporučení k veřejnému připomínkování

             Předseda vyjádřil své poděkování tajemníkovi komise, který podrobně zpracoval materiál „Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004“.

Jan Burda upřesnil, že se jedná o pracovní materiál, který ještě není úplný a zdůraznil, že očekává připomínky členů komise. Dále prezentoval své přesvědčení, že by komise měla po zapracování připomínek členů komise tento materiál postoupit k připomínkování také veřejnosti.

             Proběhla krátká diskuse, kde nebyly vzneseny závažnější připomínky k tomuto materiálu.

 

Usnesení 006/02/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

materiál „Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004“ a doporučuje ho ke zveřejnění k veřejnému připomínkování.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Projednání obecných podmínek FRK

V tomto bodu programu vystoupil Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina, který se problematikou FRKu zabývá. Na úvod přítomným sdělil, že vítá případné připomínky k materiálu „Fond Vysočiny“. Dále pohovořil o obsahu a řízení Fondu a o obecných zásadách pro poskytování podpory. Uvedl, že „Fond Vysočiny“ by měl být samostatný fond s rozhodovací pravomocí a rozhodování by mělo být jednostupňové, tzn. řídící výbor (komise RK rozšířená o vedoucí odborů, případně o odborníky z dané oblasti) by měl mít pravomoc rozhodnout, kam budou peníze investovány.

Jan Burda namítl, že v materiálu není zmíněno, že řídící výbor bude složen z členů komise RK. Dále vznesl dotaz, kdo bude rozhodovat o dalších členech řídícího výboru a jestli je možné, aby komise navrhla další členy.

Tomáš Hermann poznamenal, že připomínky musí být do materiálu zapracovány do 19. února 2002, kdy by měl být tento materiál na programu jednání RK.

 

Tomáš Hermann dále informoval, že na jednání ZK 5. března 2002 by už mohlo dojít ke schválení některých grantových programů.

Jan Burda vyjádřil své přesvědčení, že by bylo vhodné vyhlásit větší počet grantů, a to i za cenu menšího objemu finančních prostředků na každý z nich, s odůvodněním, že v takovém případě bude mít možnost naučit se vycházet z fondového hospodaření větší počet organizací i hodnotících komisí.

 

Usnesení 007/02/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Tomáše Hermanna a doporučuje RK a ZK schválení všech grantů, které komise navrhuje.

 

 

7.      FRK – schválení pravidel pro vyhlášení grantového řízení

            Jan Burda podrobně pohovořil o grantovém programu „Programy na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů“, který byl vybrán, aby byl vyhlášen.

 

Usnesení 008/02/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Programy na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů“ a pověřuje tajemníka komise dalším jednání o předložení tohoto grantového programu ke schválení RK a ZK.

 

 

8.      Diskuse a různé

             K tomuto bodu programu nebyly vzneseny žádné další podněty a připomínky.

 

 

 

 

 

 

 

Úkol:

Vytvořit přehled o účasti členů na jednání komise dle prezenčních listin.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 13. března 2002

 

 

9.      Závěr

             Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání na 13. března 2002 ve 12:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Plucar v.r.

          předseda komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 6. února 2002.

Zapsala: Hana Doležalová dne 11. února 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.2.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze