Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 8/2005

8. prosinec 2005
 

 
 

 

Zápis z jednání

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 8/2005

konaného dne 8. 12. 2005

 

Přítomni:

1. Josef Chalupa

6. Petr Píša

11. Horymír Kubíček (tajemník)

2. Věra Chladová

 

7. Jarmila Rosecká

 

3. Pavel Hodač

8. Luboš Rudišar

 

4. Jaroslav Hulák (předseda)

9. Tomáš Škaryd

 

5. Eva Krpálková

10. Olga Zachariášová

 

 

Nepřítomni:

1. Václav Jehlička

2. Jaromíra Hanáčková

 

 

3. Zdeňka Marková

 

Hosté:

1. Jaroslava Panáčková

2. Katina Lisá

 

Program:

  1. Zahájení jednání

2.      Koncepce památkové péče ve světle nových zákonů

3.      Vyhodnocení grantových programů

4.      Příprava plánu práce kulturní komise Rady kraje Vysočina na rok 2006

5.      Diskuse a různé

6.      Závěr

 

 

1.      Zahájení jednání

J. Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina (dále jen Kkpp), přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že Kkpp usnášeníschopná.

2.      Koncepce památkové péče ve světle nových zákonů

Tajemník komise H. Kubíček  informoval přítomné o pracovní verzi Koncepce a strategie památkové péče pro léta 2006 - 2013 ministerstva kultury. Dále  informoval členy Kkpp, že Kulturní komise pro kulturu a památkovou péči Rady asociace krajů ČR chce pokračovat ve změně přístupu ve věci památkové péče a stojí za názory krajů převést  Národní památkové ústavy , včetně správy památkových objektů v jejich ( státním)  majetku  na kraje.

K tomuto bodu proběhla diskuse. Josef Chalupa v diskusi zmínil i pokus o zřízení Ústavu památkové péče v kraji Vysočina.

V následné diskuzi se členy komise H. Kubíček dále rozebral a vyhodnotil hlavní úkoly a koncepce Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina (OKPP) a zhodnotil organizaci proběhnuvších výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizací – ředitele Oblastní galerie Vysočiny, ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Horáckého divadla Jihlava. Zvláště u prvních dvou jmenovaných institucí pochválil práci ředitelů, kteří v nich stabilizovali celkovou situaci. Katina Lisá se připojila k hodnocení a potvrdila změnu klimatu v organizacích k lepšímu. Stejný názor má i J. Hulák.

OKKP navázal spolupráci se zahraničními partnery. Jako dobrá se ukázala spolupráce se slovenskými,  italskými a rakouskými partnery. Dále byl zhodnocen pilotní projekt ankety Zlatá jeřabina. První ročník ukázal, že Zlatá Jeřabina má svůj smysl a veřejnost ji vnímá kladně.

 

Naopak se nedaří posunout jednání ve věci Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Byli osloveni poslanci a senátoři za kraj Vysočina za účelem pomoci při žádosti o dotaci na výstavbu. J. Hulák dodává, že také Rada Moravskoslezského kraje neuspěla ve věci žádosti peněz od vlády na výstavbu.

Proběhla krátká diskuse k situaci v Ústavu sociální péče Zboží a ke kulturnímu počinu – křest knihy „Sázava milovaná“ od F. Plevy v Ledči nad Sázavou. Kniha vyšla v Edici Vysočina.

 

3.      Vyhodnocení grantových programů

K tomuto bodu jednání měli přítomní k dispozici podkladový materiál vypracovaný OKPP.          H. Kubíček předal slovo J. Panáčkové, která okomentovala podkladový materiál a zhodnotila grantové programy v roce 2005.

Dále uvedla, že byl vyhlášen grantový program Regionální kultura V., do kterého je možné posílat přihlášky do 9. ledna 2006.

Při vyhlašování nových grantových programů dochází ke změně, kdy jeden subjekt může podat jen jednu žádost. Důvodem je velký převis žádostí.

 

V zájmu zdokonalení výzev grantových programů požádali pracovníci OKPP členy Kkpp o spolupráci při řešení  klíčových úkolů:

Úkol 1: Doplnit, seřadit nebo pozměnit specifická kritéria u grantového programu Klenotnice Vysočiny. H. Kubíček přepošle členům Kkpp podkladové materiály.

.

Úkol 2:  Zvážit  možnost a potřebu vypsání grantového programu na podporu vzniku dokumentárních filmů o našem kraji, případně navrhnout specifická hodnotící kritéria. Zvážit udělování ceny kraje Vysočiny za nejlepší dokumentární film roku o kraji, jeho občanech, krajině, přírodě, architektuře, atd.

 

4.      Příprava plánu práce kulturní komise Rady kraje Vysočina na rok 2006

Katina Lisá navrhuje zabývat se na jednání Kkpp přípravou projektů pro oblast regionálních operačních programů (dále ROP), seznámit se s materiály, přihlásit Krajskou knihovnu Vysočiny jako projekt do ROPu.

Rozvinula se diskuse o návrzích činnosti komise v příštím roce. Tajemník komise byl pověřen přípravou návrhu plánu činnosti na rok 2006 – tento návrh bude projednán na zasedání komise kultury a památkové péče č. 1/2006 dne 19. 1. 2005.

 

5.      Diskuse a různé

Zástupci OKPP pohovořili o konečné verzi   nového grantového programu „Nevyužívané památky“, který bude projednáván na zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005 dne 21. 12. 2005.

V diskusi se přítomní zaobírali těmito tématy:

-          pobočka Muzea Vysočiny v Polné – změna zřizovatelských pravomocí

-          kultura v Jihlavě – v návaznosti na veřejnou zakázku na zajišťovatele kultury v Jihlavě na rok 2006

 

6.       Závěr

Termín zasedání Kkpp č. 1/2006 byl stanoven na čtvrtek 19. ledna 2006, ve 14:00 hodin v zasedací místnosti KrÚ A 2.21.

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Kkpp dne 8. 12. 2005.

Zapsal Jan Jaroš dne 14. 12. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu)

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.1.2006 / 5.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze