Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2005

21. prosinec 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005 konaného dne 21. 12. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 21. 12. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: H. Žáková, J. Slámečka, J. Jež.

V úvodu zasedání nebyli přítomni: J. Huňáček, J. Běhounek, L. Joukl.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

M. Vystrčil navrhl zastupitelstvu kraje zařazení bodu 45. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

Zastupitelstvo kraje vznesený návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

1.      Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2005

 1. Zpráva o činnosti rady kraje
 2. Informace o činnosti krajského úřadu
 3. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
 4. Uzavření budoucích darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov
 5. Darování pozemků v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
 6. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín - změna usnesení
 7. Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
 8. Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"
 9. Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
 10. Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice
 11. Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
 12. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
 14. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí
 15. Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
 16. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička
 17. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 18. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006
 20. Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
 21. Profil kraje Vysočina - prosinec 2005
 22. Program rozvoje kraje Vysočina - programová část
 23. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 24. Smlouva o partnerství pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
 25. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
 26. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
 27. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 28. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 29. Náhrada výdělku
 30. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
 31. Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy
 32. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
 33. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005
 34. Grantové schéma 3.2 SROP
 35. Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek
 36. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 37. Zdravotní plán kraje Vysočina
 38. Fond Vysočiny - grantový program Veřejně přístupný internet II
 39. Fond Vysočiny - grantový program GIS V
 40. Fond Vysočiny - grantový program "Nevyužívané památky"
 41. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
 42. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 43. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
 44. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
 45. Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0530/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jan Nekula, Ing. Vladimír Novotný.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0531/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Jana Nekulu, Ing. Vladimíra Novotného ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje č. 36 – 37/2005 poskytl zastupitelstvu kraje doplňující informace z jednání Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo 9. 12. 2005. Stručně přiblížil diskusi v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, týkající se návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Informoval o úloze nově navržené veřejnoprávní instituce Regionální radě regionů soudržnosti, důvodech jejího vzniku a postupu při konstituování jejích orgánů. Seznámil přítomné se změnami v Komisi pro financování krajů Rady AKČR, jejímž členem se za kraj Vysočina stal M. Houška, a s účastí M. Černé v Komisi pro evropské záležitosti Rady AKČR.

V souvislosti s kladně vyřízenou žádostí kraje o změnu účelovosti dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR na oddlužení nemocnic předal zastupitelům písemnou odpověď I. náměstka ministra financí E. Janoty. Krátký komentář doplnil sdělením, že tyto prostředky budou poukázány Nemocnici Jihlava a zprostředkovaně Nemocnici Havlíčkův Brod.

Dále se vyjádřil k předpokládanému nárůstu daňových příjmů v roce 2006 a k dopadům vládou nařízeného navýšení mzdových tarifů státních zaměstnanců na rozpočet kraje.

Detailně se věnoval problematice dálnice D1; upozornil na nedostatečnou funkčnost informačního systému, chybějící doplňková opatření, umožňující včasné řešení krizové situace, a zdůraznil potřebu pružné a koordinované spolupráce složek integrovaného záchranného systému kraje se státní policií.

Zastupitele rovněž informoval o výsledcích výběrového řízení, na jejichž základě byl radou kraje jmenován MUDr. Lukáš Kettner ředitelem Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.

Závěrem oznámil předběžné termíny zasedání zastupitelstva kraje v 1. pololetí 2006: 14. 2. 2006, 28. 3. 2006 a 20. 6. 2006.

K. Tvrdý vyslovil svůj názor na projednávání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a dotázal se na bližší podrobnosti o nově vznikající instituci na úrovni NUTS II.

Odpověď M. Vystrčila doplnila M. Černá sdělením, že potřeba tohoto právního subjektu byla vyvolána vznikem regionálních operačních programů, řízených jednotlivými NUTS II, a je zakotvena v novelizaci zákona o podpoře regionálního rozvoje. Uvedla hrubý nástin počtu pracovníků a způsob financování uvedené instituce.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0532/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-02.doc

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová zhodnotila celoroční činnost krajského úřadu nejprve v její obecné rovině, a to jak ve vztahu ke státním ústředním orgánům, tak k obecním samosprávám a asociaci krajů. Na konkrétních příkladech pak dokumentovala výsledky kvalitní práce úřadu. Závěrem poděkovala zastupitelstvu kraje za dosavadní spolupráci a podporu.

L. Joukl se dostavil na jednání zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0533/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-03.doc, ZK-09-2005-03, př. 1, ZK-09-2005-03, př. 2, ZK-09-2005-03, př. 3

 

04. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006

M. Vystrčil zrekapituloval přípravu návrhu rozpočtu kraje, jenž je koncipován jako vyrovnaný. Podrobněji komentoval rozsah a určení rezerv a některé vybrané kapitoly rozpočtu. Na jednání zastupitelstva kraje se dostavil J. Běhounek.

V. Novotný ve svém příspěvku upozornil, že by současně se schvalováním rozpočtu měly být závazně přijímány i přílohy materiálů, obsahující jednotlivé investiční akce. V této souvislosti zmínil otázku investic v dopravě, a rovněž ve zdravotnictví, kde postrádá položku, vztahující se k záměru zřízení onkologického centra na Vysočině. Poukázal na potřebu nadstranického zaměření novin Kraj Vysočina a navrhl zvážení jiné formy financování politických klubů zastupitelstva kraje. Přítomné zastupitele seznámil s usnesením Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, v němž je doporučeno projednání návrhu rozpočtu kraje na rok 2006.

Z. Dobrý přednesl připomínky klubu KSČM, které se rovněž týkají schvalování příloh jako součástí usnesení o rozpočtu kraje, kompetencí rady kraje k rozpočtovým změnám, výše nákladů na výrobu a distribuci krajských novin, a dále navýšení kapitoly 16 rezerva a rozvoj kraje o finanční prostředky na analýzu a realizaci návrhu na transformaci správ a údržeb silnic (SÚS) kraje. Dále seznámil zastupitele s návrhem na nové řešení zabezpečení politických klubů, které by umožňovalo i opozičním zastupitelům získávání odborných posudků k projednávaným návrhům.

D. Oulehla se nesouhlasně vyslovil k poskytnutí finančních prostředků Policii ČR, uvedených v kapitole 9 požární ochrana a integrovaný záchranný systém.

M. Báňa zdůraznil potřebu včasného zahájení investičních akcí plánovaných v roce 2006 v oblasti dopravy. Dále se vyjádřil k usnesení rady kraje, vyjímající ze zimní údržby některé úseky silnic.

M. Vystrčil nejprve reagoval na připomínku ohledně schvalování příloh rozpočtu a uvedl, že koncepce rozpočtu je založena na maximální otevřenosti vůči zastupitelstvu i občanům kraje. Rada kraje pak při schvalování rozpočtových opatření respektuje akce uvedené v jeho přílohách. V případě navrhovaných změn finančního zabezpečení politických klubů doporučil, aby konkrétní řešení byla projednána příslušnými výbory zastupitelstva kraje a pregnantně formulována v přijatých usneseních, jež by byla podkladem pro další jednání. Dále komentoval poznámku, týkající se prezentace koaličních stran v novinách Kraj Vysočina. K názoru D. Oulehly dodal, že zmíněná finanční podpora na zavedení informačních technologií zjednoduší nutnou spolupráci kraje s Policií ČR v rámci integrovaného záchranného systému. Blok odpovědí zakončil citací usnesení Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, která doporučuje přijmout rozpočet a schválit pravomoci rady kraje v navrhovaném rozsahu.

V. Kodet zdůvodnil M. Báňovi nařízení kraje, které omezilo zimní údržbu na určitých úsecích komunikací. Souhlasil s možností personálního posílení majetkového odboru v souvislosti s přípravou investičních akcí v dopravě. K poznámce Z. Dobrého uvedl, že o transformaci SÚS bylo diskutováno na semináři zastupitelstva kraje a pro reálné vyhodnocení tohoto záměru je navýšení finančních prostředků nezbytné.

M. Vystrčil na doplňující upozornění Z. Dobrého přislíbil písemné porovnání realizovaných a schválených akcí dle příloh rozpočtu na rok 2005.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0534/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozpočet kraje Vysočina na rok 2006 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-09-2005-04, př. 1 - Hlavní kniha rozpočtu 2006;

·          závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-09-2005-04, př. 1 (hlavní kniha rozpočtu roku 2006, část D);

svěřuje

radě kraje provádění:

·          všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;

·          všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;

·          všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a)     ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě odvodu z provozu příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu jako příspěvek na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty z minulých let;

b)     ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

-          příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

-          příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;

-          příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu

a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;

·         úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření;

bere na vědomí

přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-09-2005-04, př. 4 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2006 probíhat formou rozpočtových opatření.

odpovědnost: rada kraje

termín: 21.12.2005

Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-04.doc, ZK-09-2005-04, př. 1, ZK-09-2005-04, př. 2, ZK-09-2005-04, př. 3, ZK-09-2005-04, př. 4

 

05. Uzavření budoucích darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov

M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na uzavření budoucích darovacích smluv s uvedenými obcemi. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0535/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcemi Heřmanov, Milešín a Vidonín na převod místních komunikací včetně zastavěných pozemků v k. ú. Heřmanov, Milešín a Vidonín dle materiálu ZK-09-2005-05, př. 3 z vlastnictví těchto obcí do vlastnictví kraje Vysočina;

·         uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Milešín na převod části silnice III/3902 v úseku 0,611 km - 3,251 km a zastavěných pozemků v k. ú. Milešín dle materiálu ZK-09-2005-05, př. 4 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Milešín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-05.doc, ZK-09-2005-05, př. 1, ZK-09-2005-05, př. 2, ZK-09-2005-05, př. 3, ZK-09-2005-05, př. 4

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 6 – 17 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

06. Darování pozemků v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká

Usnesení 0536/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 1037/4 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 91 m2, par. č. 1037/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2, par. č. 1037/6 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 21 m2, par. č. 1037/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2, par. č. 1037/9 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 22 m2, par. č. 1037/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, par. č. 1037/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 1037/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79 m2 a par. č. 1037/16 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 16 m2, všechny v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká, vytvořených geometrickým plánem č. 225-230/2005 do vlastnictví obce Vysoká;

·         Dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-06.doc, ZK-09-2005-06, př. 1

 

07. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín - změna usnesení

Usnesení 0537/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 0368/06/2005/ZK;

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 739/10 - ost. pl. silnice o výměře 2 m2, par. č. 739/11 - ost. pl. silnice o výměře 60 m2, par. č. 739/12 - ost. pl. silnice o výměře 132 m2 a par. č. 739/13 - ost pl. silnice o výměře 12 m2 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín vytvořených GP 70-660/2004 do vlastnictví obce Sedletín;

·         dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-07, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-07.doc, ZK-09-2005-07, př. 1

 

08. Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory

Usnesení 0538/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 595/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory do vlastnictví obce Stříbrné Hory;

·         dodatek č. 90 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-08.doc, ZK-09-2005-08, př. 1

 

09. Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"

Usnesení 0539/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu " II/360 Štěpánovice-Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1. etapa" v rozsahu a za ceny uvedené v materiálech ZK-09-2005-09, př. 1 a př. 2 plus ceny trvalých porostů na nabývaných pozemcích za cenu zjištěnou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-09.doc, ZK-09-2005-09, př. 1, ZK-09-2005-09, př. 2

 

10. Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

Usnesení 0540/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi pozemků a porostů na nich dle materiálu ZK-09-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-10.doc, ZK-09-2005-10, př. 1

 

11. Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice

Usnesení 0541/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 2527/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 nově odměřeného dle geometrického plánu č. 484-89/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Petra Nováka, bytem Kožichovice 44, 674 01 Třebíč za kupní cenu 3.654,- Kč;

·         dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-09-2005-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-11.doc, ZK-09-2005-11, př. 1

 

12. Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň

Usnesení 0542/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 463/10 - orná půda o výměře 130 m2 a ideální 1/2 pozemku par. č. 463/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 580 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň od Věry Janákové, bytem Bítov 1, 391 20 Radenín, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 8 820,- Kč;

·         Dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-12.doc, ZK-09-2005-12, př. 1

 

13. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň

Usnesení 0543/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej budovy č.p. 54 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/6 včetně součástí, příslušenství a vnitřního vybavení domu č.p. 54, pozemku par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 - zast. plocha o výměře 127 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Růženy a Petra Lazarových, bytem Lidmaň 54, za kupní cenu 453.810,- Kč;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň dle materiálu ZK-09-2005-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: I. pol. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-13.doc, ZK-09-2005-13, př. 1

 

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov

Usnesení 0544/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 820/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 490 m2 a par. č. 820/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Kalhov zaměřených geometrickým plánem č. 75-86/2005 ze dne 9. 11. 2005 do vlastnictví obce Kalhov;

·         dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-09-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-14.doc, ZK-09-2005-14, př. 1

 

15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí

Usnesení 0545/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemků par. č. 1506/10 zahrada o výměře 32 m2, st. par. č. 285 zastavěná plocha, rodinný dům o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřených geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 882,-Kč do vlastnictví manželů Marie a Karla Krandových, bytem Kožlí 58;

·         dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-15, př. 1;

·         prodej pozemku par. č. 1506/11 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřeného geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 693,-Kč do vlastnictví Jitky a Marie Novákových, bytem Kožlí 62;

·         dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-15, př. 2;

·         prodej pozemku par. č. 1506/12 zahrada o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřeného geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 504,-Kč do vlastnictví Josefa Pechy, bytem Kožlí 190;

·         dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-15, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-15.doc, ZK-09-2005-15, př. 1, ZK-09-2005-15, př. 2, ZK-09-2005-15, př. 3

 

16. Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"

Usnesení 0546/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

mění

usnesení 326/07/2003/ZK tak, že materiál ZK-07-2003-07, př. 1, se mění dle materiálu ZK-09-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-16.doc, ZK-09-2005-16, př. 1

 

17. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička

Usnesení 0547/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

mění

usnesení 056/02/2003/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2003-19, př. 2 u pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 206/29 v k. ú. Oslavička se místo vlastníka Josefa Střechy uvádí noví vlastníci Anna Blahová, bytem Horný Bar id. 1/12 celku, Radomíra Patlejchová, bytem Sadová 220, Dolní Poustevna id. 1/12 celku, Jaroslav Pospíšil, bytem Oslavice 129 id. 7/18 celku, Marie Potůčková, bytem Javorová 1041, Podklášteří, Třebíč id. 5/36 celku, Věra Přívratská, bytem Salmovská 539, Velký Šenov id. 1/12 celku, Ing. Josef Střecha, bytem U První baterie 55, Břevnov, Praha id. 1/6 celku a Dana Pospíšilová, bytem K Buči 4, Velké Meziříčí id. 1/18 celku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-17.doc

 

18. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0548/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-09-2005-18, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-18.doc, ZK-09-2005-18, př. 1

 

19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje ve veřejné linkové osobní dopravě a veřejné drážní dopravě.

D. Oulehla se dotázal, zda na území kraje byly správně vypočítány prokazatelné ztráty v železniční dopravě.

V. Kodet sdělil, že české dráhy při výpočtu vycházely z platné vyhlášky o prokazování ztráty a nad rámec tohoto předpisu mohou vyčíslit i ztrátu u jednotlivých spojů.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0549/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2006:

·         ve veřejné linkové osobní dopravě podle varianty 4, tj. ve výši 220 634 tis. Kč;

·         ve veřejné drážní osobní dopravě podle varianty 2 v rozsahu 248 000 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-19.doc, ZK-09-2005-19, př. 1, ZK-09-2005-19, př. 2, ZK-09-2005-19, př. 3

 

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0550/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši max. 14 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. s tím, že rozpočtové opatření bude provedeno v roce 2006 a finanční prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v roce 2006 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje

termín: 4. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-20.doc

 

21. Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k navrhovanému postupu při poskytování členského příspěvku RRAV.

V. Novotný podal podrobný komentář ke stanovisku a doporučení finančního výboru uvedených v podkladovém materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0551/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytování členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře Vysočina v režimu stanoveném Nařízením Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001;

navrhuje

Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina stanovit členský příspěvek kraje Vysočina na rok 2006 ve výši 0 Kč.

odpovědnost: ORR

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-21.doc, , ZK-09-2005-21, př. 1, ZK-09-2005-21, př. 2

 

22. Profil kraje Vysočina - prosinec 2005

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s aktualizací Profilu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0552/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-09-2005-22, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2006.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: červen 2006

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-22.doc, ZK-09-2005-22, př. 1

 

23. Program rozvoje kraje Vysočina - programová část

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina a doplnila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Z. Dobrý poznamenal, že v dílčím cíli 2. 3. zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik se bez dalších určitých údajů a podkladů nemůže ztotožnit s některými formulacemi, a to především:“je potřebné restrukturalizovat určitou část lůžek akutní péče na lůžka péče následné“; „nezbytností se jeví funkční spolupráce zdravotnických zařízení s nutností optimalizace jejich současného uspořádání a fungování“.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0553/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

programovou část Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-09-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-23.doc, ZK-09-2005-23, př. 1

 

24. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0554/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek ke Smlouvě na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006, který je obsahem materiálu ZK-09-2005-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-24.doc

 

25. Smlouva o partnerství pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0555/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs" mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-09-2005-25, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-25.doc, ZK-09-2005-25, př. 1

 

26. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s nominací členů Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina na základě návrhu politických klubů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0556/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

odvolává

z Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila, Ing. Tomáše Hermanna, Bc. Jaromíra Baráka a Vladimíra Dolejše, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina;

jmenuje

do Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina za kraj Vysočina:

·         Vítězslava Jonáše;

·         Martina Čížka,

·         Miroslava Houšku;

·         Ladislava Péťu

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury vysočina;

navrhuje

Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina:

·         odvolat členy předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila a Ing. Tomáše Hermanna;

·         zvolit za členy předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina za kraj Vysočina Vítězslava Jonáše, Ladislava Péťu;

·         odvolat z kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina Vladimíra Dolejše a Bc. Jaromíra Baráka;

·         zvolit za člena kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina za kraj Vysočina Martina Čížka, Miroslava Houšku.

odpovědnost: ORR

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-26.doc, ZK-09-2005-26, př. 1

 

27. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace na územně plánovací činnost obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0557/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000, par. 3635, v celkové výši 5 797 161,00 Kč, dle materiálu ZK-09-2005-27, př. 1 a

neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace obcím Nová Cerekev a Žižkovo Pole z důvodů nesplnění podmínek "Pravidel".

odpovědnost: OÚPSŘ

termín: 10. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-27.doc, ZK-09-2005-27, př. 1

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 28 - 30 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

28. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

Usnesení 0558/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2005 - 30. 11. 2005 dle materiálu ZK-09-2005-28, př. 1;

·         odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2005 - 30. 11. 2005 dle materiálu ZK-09-2005-28, př. 2.

odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-28.doc, ZK-09-2005-28, př. 1, ZK-09-2005-28, př. 2

 

29. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

Usnesení 0559/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2005 - 30. 11. 2005 dle materiálu ZK-09-2005-29, př. 1.

odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-29.doc, ZK-09-2005-29, př. 1

 

30. Náhrada výdělku

Usnesení 0560/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

výši paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-09-2005-30.

odpovědnost: OSH, EO

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-30.doc

 

31. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu přidělit účelové prostředky na realizaci projektů PILOT 1 a PILOT Z. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0561/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·         přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 10 960 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1;

·         přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši celkem 41 785 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z.

odpovědnost: OŠMS, EO

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-31.doc

 

32. Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh záměrů změn v systému škol. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0562/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

se záměry změn v systému škol, v jejich označení a v názvech právních subjektů, které jsou uvedeny v materiálu ZK-09-2005-32, př. 2;

schvaluje

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální škola, Havlíčkův Brod. U Trojice 2104 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 2;

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 4;

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Moravské Budějovice dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 5;

·         dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 6;

·         dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 7;

·         dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 8;

·         dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 9;

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá 154 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 10;

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Pelhřimov, Komenského 1326 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 11;

·         dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč, 9. května 3 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 12;

·         dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 13;

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velká Bíteš, U stadionu 285 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 14;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Humpolec, Husova 391 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 15;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola Pacov, Španovského 319 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 16;

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-32.doc, ZK-09-2005-32, př. 1, ZK-09-2005-32, př. 2, ZK-09-2005-32, př. 3, ZK-09-2005-32, př. 4, ZK-09-2005-32, př. 5, ZK-09-2005-32, př. 6, ZK-09-2005-32, př. 7, ZK-09-2005-32, př. 8, ZK-09-2005-32, př. 9, ZK-09-2005-32, př. 10, ZK-09-2005-32, př. 11, ZK-09-2005-32, př. 12, ZK-09-2005-32, př. 13, ZK-09-2005-32, př. 14, ZK-09-2005-32, př. 15, ZK-09-2005-32, př. 16, ZK-09-2005-32, př. 17

 

33. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0563/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 58 700 Kč dle materiálu ZK-09-2005-33, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 1 123 128 Kč dle materiálu ZK-09-2005-33, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-33.doc, ZK-09-2005-33, př. 1, ZK-09-2005-33, př. 2

 

34. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozpočtové změny v rámci kapitoly Školství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0564/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-09-2005-34, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-09-2005-34, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-34.doc, ZK-09-2005-34, př. 1, ZK-09-2005-34, př. 2, ZK-09-2005-34, př. 3

 

35. Grantové schéma 3.2 SROP

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení upravený návrh na poskytnutí finančních prostředků na akce v rámci opatření 3.2 SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0565/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí prostředků na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2 upr1 v plné výši dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1;

·         akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1;

·         akci uvedenou v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1 jako náhradní ve výši a za podmínek stanovených v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1;

·         spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1 do výší uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1 z fondu strategických rezerv;

pověřuje

OŠMS poskytováním finančních prostředků příjemcům podpory na realizaci akcí dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006.

odpovědnost: OŠMS

termín: do 28. 2. 2006 podepsat smlouvy s žadateli

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-35.doc

 

45. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu přidělit účelové prostředky Pedagogicko-psychologické poradně Třebíč na realizaci uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0566/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Vltavínská 1289, Třebíč na realizaci projektu Financování, realizace, koncepce a péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních v jednotlivých krajích v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských zařízeních ve výši 41 000,‑ Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-45

 

36. Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnu části usnesení č. 0144/02/2005/ZK týkající se poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0567/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu v příloze č. 1 usnesení č. 0144/02/2005/ZK o poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v souladu s materiálem ZK-09-2005-36, př. 1.

odpovědnost: OKPP

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-36.doc, ZK-09-2005-36, př. 1

 

37. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic kraje Vysočina.

Z. Dobrý opětovně vyjádřil svůj negativní postoj k záměru zřídit akciové společnosti; z tohoto důvodu nebude o předloženém návrhu hlasovat.

M. Vystrčil vysvětlil, že úprava zřizovacích listin nemá přímou souvislost se vznikem akciových společností.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0568/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 1;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 2;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 3;

·         dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 4;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 5.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 10. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-37.doc, ZK-09-2005-37, př. 1, ZK-09-2005-37, př. 2, ZK-09-2005-37, př. 3, ZK-09-2005-37, př. 4, ZK-09-2005-37, př. 5

 

38. Zdravotní plán kraje Vysočina

P. Hájek podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na prodloužení termínu pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina.

V. Novotný krátce okomentoval doporučení zdravotní komise ve smyslu doplnění úvodní statistické části zdravotního plánu konkrétními číselnými údaji za krajský úřad. Dále navrhl do závěrečné části strukturální analýzy zdravotnických zařízení zapracovat přesné statistické údaje, které firma STAPRO získá na základě konzultací s vedením a jednotlivými lékaři všech nemocnic kraje.

Z. Dobrý se dotázal na výši finančních prostředků dosud vynaložených na zpracování dokumentace ke zdravotnímu plánu a na předpokládaný termín dalšího pracovního semináře k tomuto tématu.

P. Hájek ke vzneseným příspěvkům a dotazům sdělil, že v současné době probíhají konzultace s managementy nemocnic, požadované údaje jsou doplňovány informacemi poskytnutými VZP. Bezprostředně po dopracování tohoto materiálu bude příslušný seminář realizován.

M. Vystrčil doplnil, že k termínu 30. 4. 2006 by měli mít všichni členové zastupitelstva objektivní profil zdravotního plánu k dispozici, a zároveň upozornil na složitost zpracování programové části zdravotního plánu vzhledem ke změnám a současné situaci ve zdravotnictví.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0569/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodloužení termínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 4. 2006.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 4. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-38.doc, ZK-09-2005-38, př. 1, ZK-09-2005-38, př. 1a, ZK-09-2005-38, př. 1b, ZK-09-2005-38, př. 1c, ZK-09-2005-38, př. 1d

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 39, 40 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

 

39. Fond Vysočiny - grantový program Veřejně přístupný internet II

Usnesení 0570/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Veřejně přístupný internet II“ dle materiálu ZK-09-2005-39, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný internet II“ ve složení:

ODS – Ivoš Uher (TR); Jaroslav Makovec (PE);

KDU-ČSL – Štěpán Komárek (TR); Josef Švec (ZR);

KSČM – Hana Hyksová (HB); Martin Herzán (HB);

ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Dušan Horváth (ZR);

SNK – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);

·          Jiřího Horta předsedou řídicího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet II“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-39.doc, ZK-09-2005-39, př. 1, ZK-09-2005-39, př. 2

 

40. Fond Vysočiny - grantový program GIS V

Usnesení 0571/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „GIS V“ dle materiálu ZK-09-2005-40, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „GIS V“ ve složení:

ODS – Josef Tomšovský (HB); Jaroslav Huňáček (JI);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);

KSČM – Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Vladimír Dolejš (HB);

SNK – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);

·          Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS V“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „GIS V“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-40.doc, ZK-09-2005-40, př. 1, ZK-09-2005-40, př. 2

 

41. Fond Vysočiny - grantový program "Nevyužívané památky"

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu grantového programu na podporu zpracování studií využití kulturních památek.

D. Oulehla požádal o upřesnění použitého termínu „kulturní památky“ a sdělení, zda se v tomto případě jedná pouze o nemovitosti. Dále navrhl zařadit do specifických kritérií, na jejichž základě budou žadatelé posuzováni, k jakému účelu budou památky využívány a naopak odstranit kritérium diskriminující vlastníky, ucházející se o podobný grant poprvé. Doporučil zkrátit vymezenou dobu 18 měsíců na zpracování studie.

M. Matějková k připomínkám D. Oulehly uvedla, že se jedná o nemovitou kulturní památku, povinnou přílohou žádosti jsou identifikační údaje kulturní památky a jejího vlastníka, stanovisko památkového ústavu nebylo z důvodů zvýšení administrativní náročnosti požadováno. Účelem je podpořit kulturní využití památek, a to zejména u těch vlastníků, kteří se dlouhodobě aktivně starají o daný objekt. Vyjádření M. Matějkové ještě doplnil M. Vystrčil.

M. Černá se připojila k názoru D. Oulehly na diskriminující opatření a sdělila, že tímto kritériem mohou být omezováni vlastníci, kteří nabyli památku až v posledních letech.

K uvedenému stanovisku D. Oulehly se připojil i L. Joukl.

H. Kubíček, vedoucí odboru kontroly a památkové péče, upřesnil, že se jedná o pilotní program, zaměřený na dlouhodobě nevyužívané objekty, které ztratily svou původní funkci jako např. fary, panská sídla, hospodářské objekty, kaple ad. U těchto objektů nedošlo k velkým změnám vlastníků. Grantový program preferuje ty, kteří nějakým způsobem přistoupili k obnově těchto památek se záměrem opravit objekt bez ohledu na jeho budoucí využití. Cílem projektu je pak hledání možnosti, účelu, jemuž by obnovená památka mohla sloužit.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0572/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Nevyužívané památky“ na podporu zpracování studií využití kulturních památek dle materiálu ZK-09-2005-41, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Nevyužívané památky“ ve složení:

ODS – Martina Matějková (HB); Jan Nekula (TR);

KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Miroslav Houška (PE);

KSČM – Drahoslav Oulehla (TR); Pavel Hodač (PE);

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB); Josef Vašíček (HB);

SNK – Marek Buš (TR); Zdeňka Marková (ZR);

·          Martinu Matějkovou předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Nevyužívané památky“;

·          Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Nevyužívané památky“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: OKPP

termín: 21.12.2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-41.doc, ZK-09-2005-41, př. 1

 

42. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0573/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-09-2005-42, př. 1.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-42.doc, ZK-09-2005-42, př. 1

 

43. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina

D. Oulehla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými zápisy o provedených kontrolách.

M. Vystrčil v souvislosti se zněním druhé části návrhu usnesení upozornil, že další finanční prostředky na oddlužení nemocnic nebudou dle písemného vyjádření I. náměstka ministra financí E. Janoty kraji Vysočina poskytnuty.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0574/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005 předložené kontrolním výborem zastupitelstva kraje;

prodlužuje

zmocnění z Usnesení 320/06/2003/ZK dané Radě kraje Vysočina pro jednání o podmínkách a k přijetí podmínek, za kterých budou finanční prostředky pro kraj Vysočina uvolněny.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-43.doc, ZK-09-2005-43, př. 1, ZK-09-2005-43, př. 2, ZK-09-2005-43, př. 3, ZK-09-2005-43, př. 4

 

44. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

P. Kesl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výše uvedeného výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0575/09/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-09-2005-44, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-09-2005-44.doc, ZK-09-2005-44, př. 1

 

46. Rozprava členů zastupitelstva

J. Hulák informoval o semináři k projednání územního plánu VÚC kraje Vysočina, který se uskuteční 23. 1. 2005 v sídle kraje Vysočina v Jihlavě.

M. Vystrčil v rámci závěrečné slova poděkoval zastupitelům za konstruktivní a ukázněný přístup a všem přítomným popřál k novému roku.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jan Nekula                                          ……...……………………………………

 

 

Ing. Vladimír Novotný                                …..………………………………….……

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005 dne 21. 12. 2005.

Zapsaly: I. Schallnerová, M. Jakoubková dne 30. 12. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.1.2006 / 13.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze