Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní Rady kraje Vysočina č. 7/2005

16. prosinec 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní Rady kraje Vysočina č. 7/2005

konané dne 16. 12. 2005

Přítomni:

1. Miroslav Březina

4. Václav Kodet

7. Drahoslav Ryba

2. Dionýz Domik

5. Zdeněk Linhart

8. Edita Richterová

3. Roman Heinz

6. Pavel Maslák (místopředseda)

9. Miloš Vystrčil (předseda)

Nepřítomni:

1. Simeona Zikmundová

2. Jan Murárik

Hosté:

1. Martin Kalivoda (OSH KrÚ)

2. Marie Filakovská (VARS Brno)

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

1.      Bezpečnostní situace na území kraje za období ½ 2005 (plk. JUDr. Roman Heinz);

2.      Statistika činnosti HZS za období ½ 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

3.      Informace o zpracování studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina (Ing. Jan Murárik, Mgr. Martin Kalivoda);

4.      Schválení Pracovního plánu BRK na rok 2006 (Pavel Maslák);

5.      Projednání revize havarijního plánu kraje (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr, pracovní oběd

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní Rady kraje Vysočina (dále jen BRK), uvítal přítomné a zahájil jednání. Zvláště uvítal Václava Kodeta, nového člena BRK, který byl jmenován do této funkce po Františku Dohnalovi. Omluvil nepřítomné členy BRK – Simeonu Zikmundovou a Jana Murárika. V souladu s čl. 2, odst. 4 Jednacího řádu Bezpečnostní rady kraje Vysočina dal souhlas s tím, aby nepřítomná Simeona Zikmundová byla zastoupena Miroslavem Březinou. Na základě tohoto souhlasu bude mít Miroslav Březina při jednání právo hlasovací. Konstatoval, že BRK je usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl 9 hlasy schválen (0 proti, 0 se zdrželo).

 

1. Bezpečnostní situace na území kraje za období ½ 2005 (plk. JUDr. Roman Heinz)

BRK uložila P ČR Správě Jihomoravského kraje předložit vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina.

 

Roman Heinz sdělil, že dle výše zmiňovaného úkolu, byla na základě dostupných statistických výstupů a vyžádaných písemných zpráv ředitelů OŘ PČR Havlíčkův Brod (Správa Východočeského kraje), OŘ PČR Pelhřimov (Správa Jihočeského kraje) a OŘ PČR Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou (vše Správa Jihomoravského kraje) zpracována písemná zpráva „Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za období od 1. 1. do 31. 8. let 2004 a 2005“. Tato zpráva obsahuje statistické ukazatele po jednotlivých problematikách, vyhodnocení dopravní nehodovosti, zhodnocení všech oblastí trestné činnosti a celkové shrnutí.

 

Roman Heinz poukázal na celkový nárůst trestné činnosti v ČR, vyzdvihl kvalitní výsledky P ČR v objasněnosti kriminálních případů.

 

Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda by bylo možné předložit statistické ukazatele po jednotlivých problematikách za rok 2004 a 2005 i za ostatní kraje v ČR. Roman Heinz konstatoval, že je to možné. Toto bude zapracováno jako úkol do usnesení.

 

Usnesení 021/07/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina (porovnání) r. 2004-2005 dle materiálu BRK 07-2005-1P, BRK 07-2005-1P pr1,

ukládá

zajistit předkládání obdobné zprávy vždy za uplynulé období roku (1/2) do posledního dne následujícího měsíce,

ukládá

zajistit předložení statistických ukazatelů za rok 2004 a 2005 za všechny kraje v ČR do 31. 1. 2006.

Odpovědnost: plk. JUDr. Roman Heinz, Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje

Termín: vždy k 31. 6. a 31. 12.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.

Zdrojové materiály BRK 07-2005-01P, BRK 07-2005-01Ppr1

 

2. Statistika činnosti HZS za období ½ 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

Usnesením Bezpečnostní rady kraje Vysočina bylo uloženo řediteli HZS v pravidelných pololetních termínech předkládat Statistiku činnosti HZS kraje Vysočina.

 

Drahoslav Ryba uvedl, že předložený materiál obsahuje přehled událostí, vyhodnocení počtu kontrol provedených HZS a přehled požárů v kraji Vysočina za období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 včetně vyčíslení uchráněných hodnot. Ucelené zprávy jsou kraji Vysočina předloženy každoročně v Roční zprávě o stavu požární ochrany v kraji Vysočina.

 

Pavel Maslák informoval, žeBezpečnostní komise Rady kraje Vysočina projednala uvedený materiál na svém zasedání  č. 7/2005 dne 29. 9.2005 a doporučuje materiál vzít na vědomí.

 

Václav Kodet vznesl dotaz, jak je prováděn výpočet hodnoty uchráněného majetku. Drahoslav Ryba sdělil, že tyto výpočty provádí odborník a u požárů je povinen vyčíslit tyto hodnoty do haléře.

 

Miroslav Březina se dotázal, z jakého důvodu počet planých poplachů za okres Třebíč převyšuje ostatní okresy. Drahoslav Ryba uvedl, že důvodem zvýšeného počtu planých poplachů za okres Třebíč je umístění JE Dukovany.

 

Usnesení 022/07/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

statistiku činnosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina za ½ pololetí roku 2005 dle materiálu BRK 07-2005-2P,  BRK 07-2005-2P pr1,

ukládá

řediteli HZS kraje Vysočina předložit statistiku činnosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina vždy za uplynulé období roku (1/2) a za celý rok.

Odpovědnost: plk. Ing. Drahoslav Ryba ředitel HZS kraje Vysočina

Termín: vždy k 31.6. a 31. 12.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.

Zdrojové materiály BRK 07-2005-02P, BRK 07-2005-02Ppr1

 

3. Informace o zpracování studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina (Ing. Jan Murárik, Mgr. Martin Kalivoda)

Martin Kalivoda informoval členy BRK, že po zapracování připomínek předal zhotovitel ve smluvním termínu upravenou studii proveditelnosti objednateli – s touto verzí dnes seznámí členy BRK Marie Filakovská formou prezentace. Členové bezpečnostní rady kraje mohou před konečným převzetím díla vznášet připomínky ke studii proveditelnosti k jejich zapracování zhotovitelem anebo doporučit další připomínky neuplatňovat.

Zmínil, že odbor dopravy a silničního hospodářství neměl k materiálu připomínky, odbor informatiky je s předkládanou podobou studie seznámen a svoje technické připomínky již uplatnil.

 

Marie Filakovská seznámila členy BRK formou prezentace s upravenou studí proveditelnosti. Představila:

-          cíle studie proveditelnosti,

-          obsah studie proveditelnosti (analýza současného stavu a rizik, návrhová část – projekt MIS (vazba na JSDI), komplexní závěr a doporučení (závěry a doporučení dostali členové BRK v písemné podobě),

-          přínosy studie proveditelnosti pro kraj Vysočina,

-          další možný rozvoj.

 

Členové BRK kvitovali strukturu a zpracování studie proveditelnosti.

 

Miloš Vystrčil vznesl připomínku, že v studii proveditelnosti postrádá přehled prvků (kromě monitoringu), které se lze využít k zajištění bezpečnosti D1. Martin Kalivoda konstatoval, že tento úkol nebyl v zadání studie. Členové BRK vyzdvihli význam a potřebnost tohoto přehledu.

 

Václav Kodet vznesl dotaz na propojitelnost zařízení v souvislosti se zavedením elektronického mýtného. Marie Filakovská ho ujistila, že je s tím počítáno.

 

Pavel Maslák konstatoval, že pracovní skupina k D1, koordinační řídicí výbor a firma VARS Brno zaslouží poděkování, první výsledky jejich práce jsou již vidět.

 

Roman Heinz a Drahoslav Ryba poukázali na část studie, která hovoří o liniové komunikaci, shodli se na tom, že by měla být více akcentována role kraje, jako nového regionálního uspořádání, a význam kvalitního krajského operačního řízení. Svůj názor oba pánové podpořili i konkrétními zkušenosti ze zásahů na D1. Edita Richterová jejich připomínku rovněž podpořila. Dionýz Domik v této souvislosti zdůraznil význam prevence.

 

Pavel Maslák sdělil, že studie proveditelnosti je „živý“ materiál – je tedy možno stále vznášet podněty a připomínky.

 

Na základě proběhnuvší diskuse byly zaznamenány dvě zásadní připomínky:

-          akcentovat roli kraje, jako nového regionálního uspořádání, a význam kvalitního krajského operačního řízení,

-          zapracovat jako součást studie přehled prvků, které se lze využít k zajištění bezpečnosti D1 (kromě monitoringu, pouze soupis, nerozvádět podrobně).

Zprostředkování připomínek v písemné podobě firmě VARS Brno zajistí tajemník.

 

Členové bezpečnostní rady se shodli, že návrh usnesení bude rozšířen o úkol pro tajemníka: zajistit dopracování studie proveditelnosti dle připomínek.

 

Usnesení 023/07/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

studii proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina dle materiálu BRK-07-2005-03P BRK 07-2005-03P,pr1a BRK 07-2005-03Npr2 a

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady kraje:

-          zajistit dopracování studie proveditelnosti dle připomínek,

-          oslovit příslušné instituce - především vlastníka a správce dálnice D1 – s požadavkem na upřesnění jejich vlastních záměrů v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na dálnici D1,

-          předložit podrobnou informaci o možnostech realizace monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 na nejbližším jednání bezpečnostní rady.

Odpovědnost:  tajemník bezpečnostní rady

Termín: 31. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.

Zdrojové materiály BRK 07-2005-03P, BRK 07-2005-03Ppr1, BRK 07-2005-03Ppr2

 

4. Schválení Pracovního plánu BRK na rok 2006 (Pavel Maslák)

Na základě Jednacího řádu BRK čl. 3 byl předložen návrh Pracovního plánu BRK na rok 2006. Pavel Maslák uvedl, že jednání BRK se řídí Pracovním plánem na rok. Pracovní plán byl zpracován na základě připomínek a návrhů členů BRK.

 

Usnesení 024/07/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

doporučuje

hejtmanovi kraje schválit návrhPracovního plánu BRK na rok 2006 dle materiálu BRK 07-2005-04P, BRK 07-2005-04Ppr1.

Odpovědnost:hejtman kraje, tajemník BRK

Termín: do 16. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.

Zdrojové materiály BRK 07-2005-04P, BRK 07-2005-04Ppr1

 

5. Projednání revize havarijního plánu kraje (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

Drahoslav Ryba v úvodu zrekapituloval dosavadní vývoj: HZS kraje Vysočina zpracoval v součinnosti s dalšími krizovými orgány kraje a v souladu se zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., Havarijní plán kraje Vysočina. Ten byl dne 27. 10. 2004 projednán v BRK a doporučen hejtmanovi kraje ke schválení. Zároveň byla řediteli HZS kraje Vysočina uložena povinnost pravidelně plán aktualizovat.

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2005 došlo k významným změnám, zasahujícím do více částí plánu, bylo přistoupeno k celkové revizi dokumentu. HZS revidoval informační a operativní část dokumentu a všichni věcně příslušní zpracovatelé plánů konkrétních činností byli požádáni o provedení revize jejich částí plánu.

 

Tento proces se týkal zejména oprav souvisejících s:

-          změnou hranic kraje Vysočina,

-          změnou organizační struktury HZS – utlumení činnosti územních OPISů,

-          změnami v plánu vyrozumění,

-          aktualizací nebezpečných objektů,

-          změnou struktury ZZS,

-          aktualizací údajů ve všech plánech konkrétních činností.

 

Zdeněk Linhart vznesl připomínku, že kontakty na JE Dukovany, které jsou uvedeny v materiálu, nejsou aktuální.

 

Miloš Vystrčil vyzdvihl nutnost a význam aktuálních údajů v Havarijním plánu kraje Vysočina. V této souvislosti Drahoslav Ryba konstatoval, že v operativní dokumentaci je prováděna aktualizace neprodleně, Havarijní plán kraje Vysočina je vzhledem ke své rozsáhlosti aktualizován jednou za čas.

 

Usnesení 025/07/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

revizi Havarijního plánu kraje Vysočina dle materiálu BRK 07-2005-05P, BRK 07-2005-05Ppr1

doporučuje

hejtmanovi kraje schválit revizi havarijního plánu kraje na základě § 11, odst. d) zákona 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,

ukládá

1)      řediteli HZS kraje Vysočina zpracovat a předat v souladu s § 25 odst. 6 vyhl. č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, výpisy z revidovaného plánu složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí,

2)      dotčeným členům BRK Vysočina činnosti z plánu rozpracovat do prováděcích plánů činností svých složek dle zabezpečované oblasti působnosti,

Odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina, příslušní členové BRK Vysočina

Termín: I. čtvrtletí r. 2006.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.

Zdrojové materiály BRK 07-2005-05P

 

6. Diskuse a různé

Miloš Vystrčil informoval členy BRK, že obdržel žádost ředitelky Krajské správy sociálního zabezpečení o zařazení do skupiny těch, kteří mají být mimořádně očkování proti chřipce. Odpověď hejtmana na tuto žádost zajistí tajemník BRK, BRK bude na svém příštím zasedání o znění odpovědi informována.

 

Pavel Maslák uvedl, že se uskutečnila porada ředitelů MP a P ČR – komentoval obsah a závěry, poděkoval Romanu Heinzovi za dosavadní dobrou spolupráci MP a P ČR. Informoval o rozšíření kompetencí MP. Tlumočil žádost o znovuvyhlášení grantového programu na GPS.

 

Drahoslav Ryba tlumočil informace z porady s generálem HZS – ten zvažuje, zda skutečně přistoupí k rušení požárních stanic, tento návrh bude znovu projednán s ministrem vnitra.

Drahoslav Ryba předal medaili za zásluhy Romanu Heinzovi.

 

Roman Heinz pohovořil o kompetencích MP dle nových platných zákonů a o dopisu od ministra vnitra, který se týkal bezpečnostní situace v kraji. V této souvislosti vyzdvihl význam krajského ředitelství P ČR. Miloš Vystrčil konstatoval, že dopis rovněž obdržel – tajemník BRK má již připravený koncept odpovědi.

 

Dionýz Domik sdělil, že počátkem roku 2006 navštíví Jihlavu náčelník generálního štábu A ČR. Vznesl dotaz na hejtmana, zda-li bude mít zájem o setkání. Miloš Vystrčil poděkoval za nabídku, přijal ji a požádal o sdělení přesného termínu, až bude znám.

 

Miloš Vystrčil informoval o tom, že projednání návrhu na začlenění 2 okresů kraje Vysočina pod správu P ČR Jihomoravského kraje bylo staženo z jednání. Vznesl dotaz na Zdeňka Linharta, zda-li nemá bližší informace k možnému zřízení hlubinného úložiště v kraji Vysočina. Zdeněk Linhart konstatoval, že o této věci nemá žádné informace. Miloš Vystrčil dále informoval, že se uskutečnila závěrečná tisková konference k problematice Mostiště – bylo konstatováno, že hlavní práce byly provedeny, havárie je zažehnána.

 

7. Závěr, pracovní oběd

Miloš Vystrčil poděkoval všem členům BRK za spolupráci, aktivní účast a přístup na jednáních, popřál příjemné a pohodové prožití svátků vánočních, vše dobré do nového roku a ukončil jednání.

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

Pavel Maslák v. r.

místopředseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 20. 12. 2005

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.1.2006 / 4.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies