Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

6. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina č. 1/2002

konaného dne 6. února 2002

 

 

Přítomni:

-         9 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ivo Rohovský – radní kraje Vysočina

-         Ing. Karel Coufal – ředitel OAK Třebíč

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZ  KrÚ

-         Mgr. Jaroslav Mikyna – pracovník odboru LVHZ KrÚ

-         Ing. Martin Drápela – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Informace o nových právních předpisech ve vztahu k zemědělství (vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích)
  3. Projednání podmínek grantového programu Fondu rozvoje kraje Vysočina „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“
  4. Prezentace Regionálního plánu implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou  zástupci Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ kraje Vysočina
  5. Seznámení s konečnou verzí Programu rozvoje kraje Vysočina
  6. Diskuse a různé
  7. Závěr

 

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda zemědělské komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání komise. Ten byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Informace o nových právních předpisech ve vztahu k zemědělství (vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích)

            Mgr. Jaroslav Mikyna, pracovník odboru LVHZ KrÚ, podrobně informoval o nových zákonech, které nabyly účinnosti ke dni 1.1.2002. Jedná se o zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Seznámil přítomné s problematikou obou zákonů a s vybranými ustanoveními (zejména společnými, přechodnými a závěrečnými) těchto zákonů.  

Informoval o povinnosti kraje v samostatné působnosti, vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb. zajistit v termínu do 31.12.2004 zpracování, projednání a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje či jeho části (dále PRVKUC). Konstatoval, že Ministerstvo zemědělství ČR chystá metodiku k vybraným ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích mimo jiné i ke zpracování PRVKUC.

            Podrobně pohovořil o vodním zákoně. Zmínil především velké množství prováděcích předpisů a skutečnost, že do znění vodního zákona byly promítnuty právní předpisy Evropských společenství.

            Hovořil také o novém zákonu č. 449/2001 Sb. o myslivosti, který nabývá účinnosti dne 1.7.2002 a o kompetencích krajského úřadu v této souvislosti.

            V diskusi byly vzneseny a projednávány dotazy, týkající se změn ve vodním zákoně a zákoně o vodovodech a kanalizacích, údržby koryta vodního toku, vlastnických práv k pozemkům, které tvoří koryta vodních toků a přechodu vlastnických práv k melioračním zařízením státu umístěným na cizích pozemcích.

 

 

3. Projednání podmínek grantového programu Fondu rozvoje kraje Vysočina „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“

            K této problematice pohovořil Ing. Martin Drápela, tajemník komise. Předložil členům komise návrh materiálu o podmínkách programu pro udělování grantů na vybrané projekty v oblasti „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“. Popsal podrobně obsah materiálu, jednotlivé podmínky, cíle, opatření, kritéria a hodnocení projektů, zásady pro čerpání financí z grantových programů.

            Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru LVHZ KrÚ, podal ke grantovému programu doplňující komentář.

            Rozsáhlá diskuse byla věnována kritériím pro výběr projektů. Byl vznesen návrh, aby byly připraveny objektivní parametry pro posouzení projektů a aby byla lépe specifikována formulace a časový harmonogram průběhu projektu. Členové komise si sdělili své dosavadní zkušenosti s realizací a financováním grantových projektů. Přítomným členům komise byly zodpovězeny všechny dotazy.

            Radní Ivo Rohovský tlumočil stanovisko Rady kraje Vysočina.

 

Úkol:

Případné připomínky a návrhy ke kritériím výběru projektů zaslat tajemníkovi komise na e-mailovou adresu drapela.m@kr-vysocina.cz.  

Odpovědnost: členové zemědělské komise

Termín: 8. 2. 2002

 

 

4. Prezentace Regionálního plánu implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou  zástupci Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ kraje Vysočina

            Úvod do problematiky pronesl Ing. Petr Bureš. Mgr. Jaroslav Mikyna dal členům komise k nahlédnutí materiál týkající se Regionálního plánu implementace. Konstatoval, že tento rozsáhlý materiál je k dispozici na odboru LVHZ KrÚ i v elektronické podobě. Připomínkovaný materiál bude předložen na 6. zasedání rady kraje (dne 19.2.2001) a poté zaslán Ministerstvu zemědělství ČR.  Pohovořil o účelu a významu tohoto dokumentu. Regionální plán řeší rozsah potřebných investic v oblasti vodního hospodářství na území kraje (odvádění a čištění komunálních odpadních vod a zásobování sídel pitnou vodou). Plán bude sloužit jednak jako jeden z podkladů pro souhrnnou dokumentaci žádosti o stanovení přechodných období pro celou ČR a jednak jako podklad pro zpracování PRVKUC.  Zmínil, že k připomínkování byly vyzvány i referáty životních prostředí jednotlivých okresních úřadů v kraji a významní vlastníci a provozovatelé  vodovodů a kanalizací na území kraje. Okomentoval zásadnější dosud obdržené připomínky.

            Ivo Rohovský vyzdvihl fakt, že obsah výše zmíněného dokumentu byl měl korespondovat s obsahem Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

 

5. Seznámení s konečnou verzí Programu rozvoje kraje Vysočina

            Tajemník komise informoval, že práce na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina byly dokončeny. Konstatoval, že v oblasti rozvoje zemědělství a obnovy venkova byly zapracovány všechny připomínky a úpravy navržené zemědělskou komisí. Informoval přítomné, že aktualizovaná verze Programu rozvoje kraje Vysočina bude projednávána na zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 2. 2002. Původní i upravenou verzi výše zmíněného dokumentu je možno shlédnou na webových stránkách kraje Vysočina.

 

 

6. Diskuse a různé

            Ing. Martin Drápela informoval o tom, že byl plán činnosti zemědělské komise, jehož předkladatelem byl p. Rohovský, schválen radou kraje na jejím 4. zasedání dne 29. 1. 2002 (usnesení 039/04/2002/RK).

            Byla vznesena žádost, aby se zemědělská komise na svém dalším zasedání znovu a podrobněji zabývala problematikou meliorací související s novým zákonem o vodách. Návrh byl všemi členy komise přijat.

            Diskutovalo se o postupu krajského úřadu při připomínkování předpisů a zákonů, o problematice ekologického hnojiva, o problematice optimalizace středních zemědělských škol v kraji Vysočina.

            Ivo Rohovský informoval přítomné, že 27. 3. 2002 ve 14:00 se uskuteční společné zasedání komise zemědělské a komise pro životní prostředí v zasedací místnosti Obecního úřadu Měřín. Toto jednání bude spojeno s prezentací projektu  ochrany vod v povodí řeky Dyje. Vzhledem k nutnosti projednání některých pracovních záležitostí určil předseda komise, že samostatné jednání zemědělské komise se uskuteční ve výše zmíněný den od 13:00 do 14:00 rovněž na Obecním úřadě Měřín.

 

 

7. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise všem přítomným a termín dalšího zasedání zemědělské komise určil na středu 27. 3. 2002 ve 13:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Měřín.

 

 

 

Václav Vacek, v.r.

                                                                                        předseda zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání zemědělské komise Rady kraje Vysočina dne 6. 2. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 8. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.2.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze