Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2005

30. listopad 2005
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2005

konaného dne 30. 11. 2005

Přítomni:

1. Novotný Vladimír (předseda)

6. Křišťan Tomáš

2. Hulák Jaroslav (místopředseda)

7. Hink Vladimír

3. Dobrý Zdeněk

8. Kruntorád Jaroslav

4. Kotlán Bohumil

9. Krištofová Anna (tajemnice)

5. Pípal Zbyněk

 

Nepřítomni:

1. Forman Zdeněk

Hosté:

1. Vystrčil Miloš (hejtman kraje Vysočina)

Program:

  1. Zahájení;
  2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
  3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1-10/2005;
  4. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006;
  5. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

(Zdeněk Dobrý);

  1. Diskuse, různé;
  2. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání, ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto materiály:

·         Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 11. 2005;

·         Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 25. 10. – 14. 11. 2005;

·         Přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v roce 2006.

 

Anna Krištofová tyto materiály podrobně komentovala. Dále zmínila kladný vývoj v souvislosti s dotací na mandatorní výdaje v lesích a problematiku dotace od MF ČR na oddlužení nemocnic - účelovost v průvodním dopise je špatně popsána, znamenalo by to porušit rozpočtovou kázeň, je snaha dojednat na MF ČR nový průvodní dopis, který by lépe řešil účelovost. Dále informovala, že NKÚ zahájil kontrolu dotací na oddlužení nemocnic a v nejbližších dnech bude pracovníky MF ČR zahájen přezkum hospodaření kraje za rok 2005. Přislíbila, že bude členy výboru o výsledcích kontrol průběžně informovat.

 

V následující diskusi byly vzneseny tyto dotazy:

·         Zdeněk Dobrý – bližší vysvětlení rozpočtového opatření č. 248 (ekonomický odbor zašle elektronicky)

·         Bohumil Kotlán – negativní vývoj zhodnocování volných finančních prostředků Komerční bankou (Anna Krištofová uvedla, že na příští rok se počítá s tím, že se finanční prostředky z portfolií budou stahovat).

 

Usnesení 026/08/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol:

Na příští zasedání finančního výboru předložit přehled rozpočtových změn za celý rok 2005 (pouze objemově RK a ZK).

Odpovědnost: ekonomický odbor

Termín: zasedání finančního výboru č. 9/2005 (14. 12. 2005)

 

3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1-10/2005

Členové výboru obdrželi s předstihem materiál „Čerpání rozpočtu kraje za období 1-10/2005“. Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala.

 

Usnesení 027/08/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o čerpání rozpočtu kraje za období 1-10/2005.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 – 4. pracovní verze“.

 

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala. V příjmové části návrhu rozpočtu pohovořilo o tom, že výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2006, kde podíl krajů činí 8,92% na sdílených daních. Stanovené procento pro kraj Vysočina činí 7,338590. Predikce MF ČR je snížena o vliv předpokládaných daňových novel a dále je snížena o 5%. Uvedla, že kraj neočekává v roce 2006 jiné investiční dotace (např. ISPROFIN atd.). V souvislosti s výdajovou částí rozpočtu komentovala obsah jednotlivých kapitol, přičemž upozornila na změny, které byly oproti předchozí verzi návrhu rozpočtu provedeny. Blíže komentovala objemově vyšší a významnější položky v jednotlivých kapitolách. Sdělila, že byl v návrhu rozpočtu zohledněn nárůst cen energií a 3%ní navýšení osobních výdajů. Zmínila, že proběhl seminář zastupitelstva kraje k rozpočtu na rok 2006 – blíže komentovala návrhy a připomínky, které zde byly jednotlivými kluby vzneseny.

 

V následují diskusi byly vzneseny tyto dotazy a podněty:

·         Tomáš Křišťan – příspěvky na údržbu silnic (Anna Krištofová uvedla, že na stanovení výše je metodika - viz příloha rozpočtu D1);

·         Zdeněk Dobrý – vznesl návrh, aby jako součást rozpočtu byly schvalovány i přílohy (změny akcí by byly schvalovány jako změny rozpočtové);

·         Vladimír Hink – zkušenosti z minulých let co se týče predikce MF ČR (Miloš Vystrčil uvedl, že zkušenosti kraje jsou kladné);

·         diskuse – daňový dopad na obce a kraje v roce 2006; RUD.

 

Miloš Vystrčil pohovořil o výhledu plánovaných investic a problémů, které bude v roce 2006 nutno řešit:

·         dopravní infrastruktura – připravenost akcí z hlediska projektové dokumentace je nedostatečná, nutno rychle řešit, tvoří se střednědobý investiční plán, financování je plánováno z peněz EU, možnost uzavření rámcového úvěru v souvislosti s nutností zajistit spolufinancování evropských projektů;

·         areál bývalých vojenských kasáren Otakara Jaroše – je záměr zde postupně budovat administrativní centrum krajských orgánů (Správa sociálního zabezpečení, VZP a jiné), je nutné v této věci jednat s Ministerstvem obrany ČR a Magistrátem města Jihlavy;

·         jednání o prodloužení nájmu prostor budovy bývalého okresního úřadu na ulici Tolstého 15 pro potřeby krajského úřadu;

·         zdravotnictví – kraj bude muset pokrýt finanční nárůst v souvislosti se zvyšováním tarifů a změnou tříd mezd zdravotnických pracovníků;

·         bude nutné zpracovat střednědobý výhled investic i v jiných oblastech než doprava;

·         další jednotlivosti: biatlonový areál v Novém Městě na Moravě, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě – kofinancování při budování technologického parku, Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě – nové sídlo;

·         budoucnost Fondu Vysočiny.

 

Byly vzneseny tyto dotazy a podněty:

·         Bohumil Kotlán – majetkoprávní vypořádání za komunikace mezi Vysočinou a Jihomoravským krajem (Miloš Vystrčil sdělil, že finanční vypořádání ze strany Jihomoravského kraje v blízké době nepředpokládá);

·         Vladimír Hink – předpokládá se nějaká změna ohledně rozložení a financování LSPP (Miloš Vystrčil změna je možná tehdy, pokud by ji někdo inicioval);

·         Jaroslav Kruntorád – podpora myšlenky soustředit nově vznikající krajské instituce na jednom místě – je to strategické a ekonomické.

 

Vladimír Novotný uvedl, že další připomínky k rozpočtu mohou členové výboru zasílat elektronicky na jeho emailovou adresu novotny.v@kr-vysocina.cz. Závěrečné doporučení ohledně rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 bude přijato na zasedání finančního výboru č. 9/2005 dne 14. 12. 2005.

 

Usnesení 028/08/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

Zdeněk Dobrý pohovořil o velkém rozsahu této kontroly – obsahově i časově. Sdělil, že členové kontrolní skupiny byly vyzváni, aby podali průběžnou zprávu o výsledcích svých bodů kontroly – jejich závěry tlumočil členům výboru. V souvislosti s rozsahem kontroly a časovým vytížením pracovníků kontrolní skupiny i ZZS kraje Vysočina požádal členy výboru o akceptaci prodloužení termínu ukončení kontroly na první čtvrtletí roku 2006. Průběžné informace budou podávány pravidelně na každém zasedání výboru.

 

Usnesení 029/08/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

průběžnou informaci o kontrole ZZS kraje Vysočina a

akceptuje

prodloužení termínu ukončení kontroly na první čtvrtletí roku 2006. Průběžné informace budou podávány pravidelně na každém zasedání výboru.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

Nebyly vzneseny žádné další náměty ani připomínky.

 

7. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 9/2005 byl stanoven dle předem schváleného harmogramu na středu 14. prosince 2005 od 10:00 v salónku restaurace Buena Vista, Legionářů 24, Jihlava (bližší informace, mapka, jídelní a nápojový lístek jsou k dispozici na www.buena-vista.cz).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 3. 12. 2005.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2005 / 19.12.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze