Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

1. prosinec 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

konaného dne 1. prosince 2005

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

5. Vítězslav Jonáš (předseda)

9. Hana Žáková

2. Marie Černá (místopředsedkyně)

6. František Kavina

10. Martin Černý (tajemník)

3. Milan Havlíček

7. Zdeněk Novák

 

4. Miroslav Houška

8. Ladislav Péťa

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Novák

Hosté:

1.       Miloš Vystrčil (hejtman kraje Vysočina)

2.       Dušan Vichr (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

3.       Martina Kršňáková (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení regionálního rozvoje)

4.       Jaroslav Hulák (radní kraje Vysočina)

Program:

1.       Zahájení;

2.       Diskuse o alokaci do FV v souvislosti s aktualizovaným PRK;

3.       Diskuse a různé;

4.       Závěr.

 

1.       Zahájení

V. Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl přítomnými schválen.

 

2.       Diskuse o alokaci do FV v souvislosti s aktualizovaným PRK

J. Hulák komentoval situaci ve FV v souvislosti s aktualizovaným PRK. Informoval o alokaci FV pro rok 2006 – část finančních prostředků do programu prevence kriminality a protidrogové prevence bude pravděpodobně převedena na systémové financování. Do vánoc si vyžádají od garantů připomínky a návrhy na grantové programy na příští rok.

M. Černá konstatovala, že j dobré skloubit představu se skutečným stavem. Do konce roku by měly všechny dotčené subjekty (jednotlivé odbory KrÚ) podat návrhy na grantové programy a na základě požadavků a další diskuzi vzhledem k aktualizovanému PRKu a možnostem podpory ze strukturálních fondů EU, bude navržena alokace FV na rok 2006.

V. Jonáš vyzdvihl složitost agendy grantových programů a podle jeho slov by bylo vhodné grantová schémata zkonkrétnit, především v oblasti specifických kriterií.

D. Vichr komentoval podkladový materiál „Alokace FV pro rok 2005“ a „Fond Vysočiny ‑ statistický přehled grantových programů“ (oba materiály jsou přílohou zápisu).

 

3.       Diskuse a různé

M. Havlíček informoval o tom, že dne 2. 12. 2005 je uzávěrka grantového programu FV „Leader Vysočiny“. Vyzval přítomné aby obecně podpořili problematiku MAS, směrem k navýšení finančních prostředků v příštím plánovacím období do iniciativy LEADER. Pokud by nedošlo k navýšení finančních prostředků v rámci státního rozpočtu na LEADER ČR v příštím roce, navrhl, aby kraj vyhlásil další takový grantový program.

 

4.       Závěr

Předseda VRR poděkoval všem přítomným za celoroční práci a ukončil jednání. Termín zasedání VRR č. 1/2006 bude včas členům výboru oznámen.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala: Kateřina Kubová, DiS. dne 2. 12. 2005

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2005 / 19.12.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze