Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

22. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 22. ledna 2002

 

 

Přítomni:

-         6 členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         tajemník komise

-         Karel Keller

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Projednání kontroly plnění usnesení

3.      Žádost pana Karla Kellera o slyšení před bezpečnostní komisí

4.      Projednání materiálu „Rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany“ vzhledem k Vnějšímu havarijnímu plánu JE Dukovany

5.      Diskuse a různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

Pavel Maslák, předseda komise, přivítal přítomné. Přednesl program zasedání. Ten byl schválen 6 hlasy. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Projednání kontroly plnění usnesení

Předseda komise pohovořil o přijatých usneseních bezpečnostní komise v roce 2001. Blíže se vyjádřil k problematice letecké záchranné služby. Informoval přítomné o aktuálním vývoji problematiky. Hovořil o financování hasičského záchranného sboru, novele zákona o obecní policii, koncepci prevence kriminality, rozpočtu kraje pro rok 2002.

            Jan Slámečka vznesl dotaz k novele zákona o obecní policii, rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002, personálním obsazení prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, novele zákona o pojišťovnictví.

            Milan Plodík vznesl žádost o aktuální informaci o vlastníkovi ochranného krytu v Chotěboři.

            Pavel Maslák informoval členy komise že je vyhotovován materiál obsahující specifikace priorit hasičského záchranného sboru. Po dopracování bude tento materiál k dispozici členům bezpečnostní komise. Komentoval průběh seminářů o ochraně obyvatelstva. Upozornil na setkání starostů všech obcí kraje Vysočina, která se bude konat dne 24. 1. 2002.

 

 

3. Žádost o slyšení pana Karla Kellera před bezpečnostní komisí

            Pavel Maslák představil přítomným Karla Kellera.

            Karel Keller zdůvodnil svoji žádost o slyšení před bezpečnostní komisí Rady kraje Vysočina. Pohovořil o přípravě bakalářského studijního programu „Krizové řízení“. Zdůraznil především obsah a profil předmětu, zmínil své zkušenosti z praxe. Hovořil o návrhu modelu využití vojenských tradic. Upozornil na konání semináře dne 18. 4. 2002 v Západomoravském muzeu v Třebíči u příležitosti 85 výročí bitvy u Zborova. Vyzdvihl nutnost součinnosti na úrovni krajských komisí, nutnost definovat úkoly a postavení, uspořádání semináře.

            Milan Plodík vznesl dotaz ke konkrétní představě o bakalářském studiu a uplatnění absolventa tohoto studia.

            Martin Bohdálek vznesl dotaz, zda-li bude na bakalářský obor navazovat magisterské studium, dále se zajímal o praktické využití výše zmíněného oboru.

            Ing. Marcel Anděl se dotázal na praktické umístění absolventů v zaměstnáních.

            Ing. Jan Murárik zjišťoval, zda-li byl proveden podrobný průzkum zájmu studentů.

 

Usnesení 001/01/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

posouzení přípravy bakalářského studijního programu „Krizové řízení“ Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina.

Toto usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 002/01/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o konání semináře dne 18. dubna 2002 v Západomoravském muzeu v Třebíči u příležitosti 85. výročí bitvy u  Zborova.

Toto usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Projednání materiálu „Rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany“ vzhledem k Vnějšímu havarijnímu plánu JE Dukovany

            Úvod k problematice přednesl předseda komise. Tajemník podrobně popsal charakter a obsah materiálu „Rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany“. Tlumočil žádost RNDr. Petra Pospíchala, zástupce hejtmana pro oblast dopravy, aby bezpečnostní komise z hlediska bezpečnostního zaujala k tomuto materiálu stanovisko, které bude nezbytné při sestavování priorit silniční sítě v kraji Vysočina.

            V diskusi vznesl Jan Slámečka dotaz k životnosti akce, možnosti finančního podílu ČEZ, a.s., na projektu.

 

Usnesení 003/01/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

z bezpečnostního hlediska zařazení rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany mezi priority silniční sítě kraje Vysočina.

Toto usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Různé

            Předseda komise informoval přítomné, že v okrese Třebíč byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. Tlumočil nabídku vojenské základny v Náměšti nad Oslavou na pomoc při řešení problémů pří zablokování řečišť ledovými krami a to s využitím vojenských pyrotechniků a to i pro jiné mimořádné situace.

            Pavel Maslák podrobně seznámil přítomné s programem zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat 26. února 2002 na Okresním úřadě v Jihlavě, Tolstého 15 (zasedací místnost č. 315, III. patro). Konstatoval, že toto zasedání je veřejné.

            Předseda komise poděkoval Ing. Janu Murárikovi, tajemníkovi bezpečnostní komise, za provedení prezentace Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany pro mezinárodní misi OSART v listopadu 2001

            Členové komise diskutovali o transformaci Policie ČR, reorganizaci Armády ČR a vzniku bakalářského studijního oboru „Krizové řízení“.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Pavel Maslák

                                                                                  předseda bezpečnostní komise

                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina dne 22. 1. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 23. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.2.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze