Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2005

29. listopad 2005
 

 
 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005 konaného dne 29. 11. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 29. 11. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byla omluvena J. Bambasová.

Byla určena zapisovatelka: I. Schallnerová.

M. Vystrčil navrhl zastupitelstvu kraje vyřazení bodu 18. Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň (Zdrojové materiály: ZK-08-2005-18.doc, ZK-08-2005-18, př. 1).

Zastupitelstvo kraje vznesený návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.      Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2005, složení slibu nového člena zastupitelstva

2.      Rezignace člena zastupitelstva kraje

3.      Zvolení člena Rady kraje Vysočina

4.      Poskytnutí měsíční odměny podle § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů panu Ing. Františku Dohnalovi

5.      Zpráva o činnosti rady kraje

6.      Informace o činnosti krajského úřadu

7.      Žádost o finanční podporu rozvojové aktivity SK Nové Město na Moravě

8.      Žádosti o finanční podporu při zavádění technologie GPS

9.      Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci

10.  Žádost obce Kojčice o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

11.  Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2005

12.  Žádost obce Žirov o finanční pomoc po povodních v roce 2005

13.  Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - snížení rozpočtu kapitol

14.  Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2005

15.  Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř

16.  Prodej a koupě pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov

17.  Prodej pozemku v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice

19.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice

20.  Předání majetku do správy příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč

21.  Převod pozemku a silnice III/36047 v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci Kozlov

22.  Výkupy pozemků v k. ú. Chvojnov

23.  Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Želetava

24.  Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice

25.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Želiv

26.  Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň

27.  Darování pozemků obci Krahulov

28.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Kožlí a v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

29.  Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. a obci Chotěboř

30.  Prodej budovy v k. ú. a obci Chrudim

31.  Uznání vlastnického práva města Třebíč

32.  Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava

33.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s obcemi Kyjov a Bohdalov

34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření, zrušení usnesení

35.  Dotace městu Náměšť nad Oslavou

36.  Dotace městu Počátky

37.  Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Štěměchy

38.  Výkup pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí

39.  Výkup pozemků v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek

40.  Nabídka bezplatného převodu pozemku v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí

41.  Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - vymezení nemovitého majetku předaného do správy

42.  Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu

43.  Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační práce u skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov

44.  Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na 1. etapu sanace staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren

45.  Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium

46.  Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2005

47.  Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

48.  Poskytnutí finančního příspěvku - Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles

49.  Změny ve školském rejstříku

50.  Darování movitého majetku kraje

51.  Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

52.  Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35

53.  Investiční záměr do Operačního programu Průmysl a podnikání

54.  Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

55.  Podání žádosti na MPSV pro rok 2006

56.  Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic

57.  Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Třebíč

58.  Změna zástupce Kraje Vysočina v Regionální radě Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

59.  POVV 2005 - žádost obce Nová Říše o převod dotace

60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek Asociaci krajů ČR

61.  Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005

62.  Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2006

63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finanční podpory nositelům projektů nadregionálních cyklotras

64.  FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."

65.  FOND VYSOČINY - Grantový program "Krajina Vysočiny 2005"

66.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0464/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Jan Karas.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0465/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Janu Fischerovou, CSc., Ing. Jana Karase ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva kraje vznesl připomínku V. Novotný a upozornil na nutnost opravy chybně uvedené iniciály ve svém jméně. Připomínka byla akceptována a zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2005 byl následně ověřen.

 

02. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci F. Dohnala na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 3. 11. 2005. Jeho náhradníkem za KDU-ČSL se stal T. Havlík, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu T. Havlíkem hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0466/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

4. 11. 2005 jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Tomáši Havlíkovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-02.doc

 

04. Poskytnutí měsíční odměny podle § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů panu Ing. Františku Dohnalovi

M. Vystrčil v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), navrhl zastupitelstvu kraje, aby schválilo poskytnutí finanční odměny F. Dohnalovi. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0467/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytování měsíční odměny panu Ing. Františku Dohnalovi po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce podle § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, Odbor sekretariátu hejtmana

termín: 1. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 8.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-04.doc

 

03. Zvolení člena Rady kraje Vysočina

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na zvolení zastupitele M. Houšky uvolněným členem rady kraje a se stanovením V. Kodeta náměstkem hejtmana. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0468/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

členem Rady kraje Vysočina Ing. Miroslava Houšku;

stanovuje

·          Ing. Miroslava Houšku uvolněným členem rady kraje s účinností od 29. 11. 2005;

·          Ing. Miroslavu Houškovi výši odměny dle platného nařízení vlády s účinností od 29. 11. 2005;

·          Ing. Václava Kodeta uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 29. 11. 2005;

·          Ing. Václavu Kodetovi výši odměny dle platného nařízení vlády s účinností od 29. 11. 2005, a

určuje

v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci, Ing. Václava Kodeta.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 14.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-03.doc

 

05. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil doplnil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje č. 30 – 35/2005 informace související s přípravou kraje na další plánovací období pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie 2007 – 2013. Akcentoval jednak zodpovědný přístup kraje k tvorbě regionálního operačního programu za NUTS II Jihovýchod, začlenění priorit kraje Vysočina do tzv. tematických operačních programů vytvářených pro ČR, a rovněž i nutnou personální připravenost krajského úřadu.

V rámci informací z oblasti zdravotnictví seznámil M. Vystrčil přítomné s hlavními důvody, na jejichž základě rada kraje stanovila termín fungování nemocnic jako akciových společností nejdříve od 1. 7. 2006. Jsou jimi jednak nucená správa Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, stávající situace na Ministerstvu zdravotnictví ČR a rozdílný přístup rejstříkových soudů při zápisu nemocnic jako a. s.

Stručně komentoval odvolání ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (ZZS) J. Sedláka a pověření E. Richterové jejím dočasným řízením. Vyjmenoval stěžejní nedostatky zjištěné kontrolou fungování ZZS a zdůraznil, že audit provedený nezávislou firmou současně potvrdil správnost obecného trendu slučování ZZS do jednoho subjektu s krajskou působností.

Dále se vyjádřil k postupu Ministerstva financí ČR, které poskytne kraji Vysočina na oddlužení nemocnic částku cca 16,7 mil. Kč. Dotace je určená na úhradu závazků nemocnic vzniklých před 1. 1. 2003, takové závazky však již nemocnice nemají. Budou proto vyvolána jednání s ministerstvem o změně určení uvedené dotace.

Základními zprávami z bloku týkajícího bezpečnosti kraje bylo setkání rady kraje s policejním prezidentem Policie ČR V. Husákem a projednání krajského pandemického plánu Bezpečností radou kraje Vysočina. Odpovědnost za vyhlášení případné pandemie tzv. ptačí chřipky a následná opatření nese Krajská hygienická stanice kraje Vysočina.

M. Vystrčil také referoval o jednání s ministrem kultury V. Jandákem ohledně možného převodu kulturních památek na kraj. Dále zmínil standardní průběh projednávání návrhu rozpočtu kraje na rok 2006. Závěrem připomenul setkání se starosty pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností, které se konalo 28. 11. 2005. Jedním z hlavních diskutovaných témat byl stav komunikací v kraji Vysočina.

D. Oulehla sdělil zastupitelstvu kraje své nesouhlasné stanovisko k argumentaci JUDr. Svejkovského týkající se pravomoci zastupitelstva kraje nakládat s majetkem akciových společností. Z ustanovení § 32 a § 59 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle jeho názoru jasně vyplývá, ze tato pravomoc je ve vyhrazené působnosti rady kraje.

L. Joukl navázal na D. Oulehlu a podotkl, že již na minulém zasedání zastupitelstva kraje upozorňoval na možnou ztrátu vlivu zastupitelstva na rozhodování o majetku akciových společností.

M. Vystrčil k poznámce D. Oulehly a L. Joukla uvedl, že k zásadní změně vlivu na rozhodování o movitém majetku a. s. oproti příspěvkovým organizacím nedochází, nemovitý majetek mají nemocnice pouze v nájmu. Oběma připomínkami se rada bude zabývat a nechá zpracovat odborný výklad této problematiky.

V. Novotný požádal o upřesnění informací k poptávkovému řízení na zpracování analýzy potřeb kraje Vysočina v oblasti zahraničních vztahů a evropských projektů; zařazenému do programu rady kraje č. 30/2005 (27. 9. 2005). Současně se dotázal na důvody prodloužení smlouvy o výpůjčce parkovacích míst v areálu krajského úřadu, schválené na radě kraje č. 33/2005 (25. 10. 2005).

M. Vystrčil odpověděl V. Novotnému, že zakázka na zpracování analýzy byla zrušena mj. pro neakceptovatelnost nároků agentury EPMA. K druhému dotazu se vyjádří S. Zikmundová v rámci informací o činnosti krajského úřadu.

J. Běhounek se dotázal na neveřejné přílohy bodu 27 z rady kraje č. 34 (1. 11. 2005).

M. Vystrčil reagoval sdělením, že se jedná o zprávu o “Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje” zpracovanou firmou M. C. TRITON, spol. s r. o., která je na vyžádání všem zastupitelům dostupná.

D. Oulehla v souvislosti s podáním podnětu Ministerstvu vnitra ČR na pozastavení výkonu usnesení krajských orgánů vztahujících se k založení akciových společností vznesl námitku proti formulaci “in fraudem legis” v právním rozboru JUDr. Svejkovského. V podnětu 17 zastupitelů není tento termín použit a nikdo přijatým usnesením nepřikládá obsah podvodu. Dále zdůraznil, že jde o legitimní opoziční reakci.

M. Vystrčil souhlasil s legitimním nárokem zastupitelů prověřit rozhodnutí přijatá radou a zastupitelstvem kraje. D. Oulehlou kritizovaný rozbor ustanovení § 99a zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, byl radou kraje osvojen, se zmiňovaným výrazem se však její členové neztotožňují.

Z. Dobrý se dotázal, zda je v kompetenci rady kraje odložit účinnost založení akciových společností, která byla schválena zastupitelstvem kraje.

M. Vystrčil uvedl, že odložení termínu založení akciových společností nezpochybňuje usnesení přijaté zastupitelstvem kraje. S důvody, které radu kraje k tomuto kroku vedly, seznámil zastupitelstvo již ve svém úvodním slově. Přesný právní výklad bude Z. Dobrému poskytnut písemně.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0469/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-05.doc

 

06. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová podala podrobný komentář k dění kolem nového správního řádu, jehož aplikace může být provázena řadou komplikací vycházejících z dosud ústředními orgány neposkytnuté metodiky, nedostatku odborných školitelů či z neprovázanosti se zákonem o archivnictví, který rovněž vstoupí v platnost od 1. 1. 2006. Výsledkem snahy krajského úřadu eliminovat negativní dopad zavedení správního řádu na činnost obcí je proškolení cca 1 300 úředníků samospráv, a to pomocí vlastních odborníků, a dále zveřejnění příspěvků k této tématice na krajských webových stránkách.

V souvislosti s projednávanou dozorovou novelou v Parlamentu ČR upozornila na některé zásadní změny a možné důsledky jejího přijetí.

Dále informovala zastupitelstvo o usnesení přijatém vládou ČR, dle něhož kraj Vysočina musí opustit všechny prostory, které nyní z titulu výpůjčky užívá.

V reakci na dotaz V. Novotného, který se týkal parkovacích míst v areálu krajského úřadu, uvedla, že bylo doporučeno prodloužit smlouvu s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a Českým statistickým úřadem – Jihlava vzhledem k úzké pracovní součinnosti s oběma organizacemi.

Za významný úspěch označila vyhodnocení webových stránek kraje Vysočina jako informačně nejúplnějších a nejotevřenějších v průzkumu, který provedla o. p. s. Otevřená společnost.

Stručně seznámila zastupitele s ukončením 2. kola sebehodnocení krajského úřadu uskutečněného v rámci modelu společného hodnotícího rámce CAF, jenž slouží k porovnávání činnosti úřadů veřejné správy v celé Evropě.

Své úvodní slovo ukončila základními statistickými informacemi o zaměstnancích krajského úřadu a sdělením, že 5. 12. 2005 zahájí Ministerstvo financí ČR přezkum hospodaření za rok 2005.

J. Vlach se nesouhlasně vyjádřil k postupu pracovníků krajského úřadu, kteří si od obce vyžádali zpracování informací, jež nebyly primárně určeny pro úřad ale pro agenturu.

S. Zikmundová uvedla, že je o tomto problému částečně informována, jedná se o žádost z odboru regionálního rozvoje a požadované údaje měly směřovat k Regionální rozvojové agentuře Vysočiny. Danou situaci však ještě detailně prověří, podá J. Vlachovi písemnou zprávu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0470/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-06.doc, ZK-08-2005-06, př. 1, ZK-08-2005-06, př. 2, ZK-08-2005-06, př. 3

 

07. Žádost o finanční podporu rozvojové aktivity SK Nové Město na Moravě

M. Vystrčil na základě doporučení Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina požádal zastupitelstvo kraje o schválení žádosti SK Nové Město na Moravě o poskytnutí dotace na výstavbu biatlonového areálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0471/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace SK Nové Město na Moravě na výstavbu biatlonového areálu ve výši do 33 % skutečných investičních nákladů v roce 2005 a 2006 na vybudování tohoto areálu, maximálně však ve výši 28,695 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení realizace stavebních prací ve dvou ucelených etapách plánovaných pro jednotlivé roky na základě předložených dokladů; do 15 dnů po jejich předložení;

·          zvýšit kapitolu Nemovitý majetek, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku odpovídající 33% prokázaných nákladů jednotlivých stavebních etap, maximálně však o 28,695 mil. Kč a snížit o stejnou částku Fond strategických rezerva za účelem poskytnutí investiční dotace SK Nové Město na Moravě na výstavbu biatlonového areálu. Rozpočtovou změnu provést v letech 2005 a 2006 za podmínek uvedených v předchozím bodě.

odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-07.doc, ZK-08-2005-07, př. 1

 

08. Žádosti o finanční podporu při zavádění technologie GPS

M. Vystrčil stručně informoval zastupitelstvo kraje o žádostech města Žďár nad Sázavou a Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na zavádění technologie GPS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0472/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou ve výši 21.500,- Kč na projekt "GPS Městská policie Žďár nad Sázavou" a dotaci Statutárnímu městu Jihlava pro městskou policii ve výši 40.000,- Kč na projekt "Zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005" z prostředků kapitoly Informatika (§ 5521 Operační a informační střediska IZS).

odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-08.doc

 

09. Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci

M. Vystrčil zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh na zamítnutí žádost obce Strážek o dotaci na stabilizaci svahu a opevnění koryta potoka Bobrůvka v obci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0473/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Strážek o dotaci na stabilizaci svahu a opevnění koryta potoka Bobrůvka v obci dle materiálu ZK-08-2005-09.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdržel se 7.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-09.doc, ZK-08-2005-09, př. 1

 

10. Žádost obce Kojčice o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Kojčice o poskytnutí dotace na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0474/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci obci Kojčice na odstranění povodňových škod ve výši 276.000,- Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 276.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 14. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-10.doc, ZK-08-2005-10, př. 1, ZK-08-2005-10, př. 2, ZK-08-2005-10, př. 3, ZK-08-2005-10, př. 4

 

11. Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2005

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na rozdělení státní účelové dotace obcím na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce a jejich odbornou přípravu.

Na základě připomínky P. Šlechtického, týkající se nižších dotací pro Jihlavsko, potvrdil, že činnost dobrovolných hasičů zde přebírají profesionální hasičské sbory. Nejvíce jednotek SDH je naopak na Třebíčsku a Žďársku.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0475/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH obcí mimo katastrální území obce a odbornou přípravu za rok 2005 v celkové výši 2.120.000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 dle materiálu ZK-08-2005-11, př. 1.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor

termín: 14. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-11.doc, ZK-08-2005-11, př. 1

 

12. Žádost obce Žirov o finanční pomoc po povodních v roce 2005

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Žirov o poskytnutí dotace na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0476/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace obci Žirov na odstranění povodňových škod ve výši 95.000,- Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 95.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 14. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-12.doc, ZK-08-2005-12, př. 1

 

13. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - snížení rozpočtu kapitol

M. Vystrčil zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na změnu rozpočtu kraje na rok 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0477/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv v celkové výši 155 790 tis. Kč dle materiálů ZK-08-2005-13, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-13.doc, ZK-08-2005-13, př. 1, ZK-08-2005-13, př. 2

 

14. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2005

M. Vystrčil krátce shrnul základní údaje ze zprávy o čerpání rozpočtu kraje v období leden – říjen 2005.

P. Šlechtický se v souvislosti s čerpáním výdajů na kapitole krajský úřad dotázal na položku 5195 odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Konkrétně, zda se v roce 2005 musí uvedená položka odvádět v plném rozsahu. Dále upozornil na chybu ve výpočtu procentuelního plnění u ZUŠ v kapitole školství.

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, k dotazu P. Šlechtického uvedla, že krajský úřad zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností, ale nenaplňuje zákonný limit, rozdíl pak doplácí povinným odvodem. Přesná data budou P. Šlechtickému poskytnuta písemně. Chybný výpočet, na nějž zastupitel upozornil, bude opraven.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0478/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2005" dle materiálu ZK-08-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-14.doc, ZK-08-2005-14, př. 1

 

15. Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř

J. Hulák seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na poskytnutí dotace městu Chotěboř na zpracované územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0479/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace městu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na zpracované územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.

odpovědnost: odbor OÚPSŘ, odbor ekonomický

termín: do 15. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-15.doc

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16, 17, 19–29, 31–33 a 37–40 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

16. Prodej a koupě pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 0480/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku par. č. 1397/24 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov od firmy MADETA a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 360,- Kč;

·          prodej pozemku par. č. 3371/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy MADETA a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83 za kupní cenu 2 640,- Kč;

·          Dodatek č. 105 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2005-16, př. 1;

·          Dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2005-16, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-16.doc, ZK-08-2005-16, př. 1, ZK-08-2005-16, př. 2

 

17. Prodej pozemku v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice

Usnesení 0481/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku par. č. 3061 - ostatní plocha, silnice o výměře 487 m2 v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice vytvořeného geometrickým plánem č. 116-9833/2005 manželům Karlovi a Antonii Deabisovým za kupní cenu 14 600,- Kč;

·          dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-17, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-17.doc, ZK-08-2005-17, př. 1

 

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice

Usnesení 0483/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3011/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 3011/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, par. č. 3011/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 481 m2, par. č. 3011/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 3011/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 193 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvěrkovice;

·          přijetí daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3027/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 3029/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2, par. č. 3029/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 3029/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 3029/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 a par. č. 3029/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví obce Zvěrkovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-19, př. 1.

·          Dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-19, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-19.doc, ZK-08-2005-19, př. 1, ZK-08-2005-19, př. 2

 

20. Předání majetku do správy příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč

Usnesení 0484/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-20, př. 1;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč, 9. května 3, dle materiálu ZK-08-2005-20, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-20.doc, ZK-08-2005-20, př. 1, ZK-08-2005-20, př. 2

 

21. Převod pozemku a silnice III/36047 v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci Kozlov

Usnesení 0485/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/36047 na pozemku par. č. 940 a pozemku par. č. 940 - ostatní plocha o výměře 2904 m2 v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci Kozlov včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-21.doc

 

22. Výkupy pozemků v k. ú. Chvojnov

Usnesení 0486/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků dle materiálu ZK-08-2005-22, př. 1 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2005-22, př. 2;

·          dodatek č. 108 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2005-22, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-22.doc, ZK-08-2005-22, př. 1, ZK-08-2005-22, př. 2, ZK-08-2005-22, př. 3

 

23. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Želetava

Usnesení 0487/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků par. č. 3392/4 - ostatní plocha o výměře 354 m2, par. č. 3392/5 - ostatní plocha o výměře 1119 m2, par. č. st. 371/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m2, nově odměřené pozemky par. č. st. 383/2 - zastavěná plocha o výměře 76 m2, par. č. st. 472/2 - zastavěná plocha o výměře 107 m2 dle GP č. 466-9857/2005 ze dne 19. 5. 2005 a stavbu komunikace na pozemku par. č. 3392/5, vše v k. ú. a obci Želetava, do vlastnictví SAK, s. r. o., Budišov 304, PSČ 675 03, za kupní cenu 112.600,- Kč;

·          dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-23.doc, ZK-08-2005-23, př. 1

 

24. Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice

Usnesení 0488/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 2512/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 269 m2 a par. č. 2512/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Kožichovice od Miloslava Jičínského, bytem Kožichovice 34, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu v celkové výši 14 658,- Kč;

·          Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-24.doc, ZK-08-2005-24, př. 1

 

25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Želiv

Usnesení 0489/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku par. č. st. 230/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Želiv do vlastnictví manželů Jaroslava a Libuše Hnátových, bytem Želiv, Na Struhách 275, za kupní cenu 70,- Kč;

·          Dodatek č. 109 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2005-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-25.doc, ZK-08-2005-25, př. 1

 

26. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň

Usnesení 0490/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej budovy č.p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemku par. č. st. 6/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005 ze dne 20. 10. 2005 jako par. č. st. 6/1 - zast. plocha o výměře 166 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím včetně vnitřního vybavení domu, vše v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Petra a Dany Jonákových, bytem Lidmaň 62, za kupní cenu 454.980,- Kč;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň dle materiálu ZK-08-2005-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-26.doc, ZK-08-2005-26, př. 1

 

27. Darování pozemků obci Krahulov

Usnesení 0491/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 1084/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 527 m2, par. č. 1084/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m2, par. č. 1084/9 ostatní plocha, ostatní komunikace 298 m2 a par. č. 1084/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2 v k. ú. a obci Krahulov do vlastnictví obce Krahulov;

·          dodatek č. 96 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-27.doc, ZK-08-2005-27, př. 1

 

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Kožlí a v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0492/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků uvedených v materiálu ZK-08-2005-28, př. 1 do vlastnictví obce Kožlí;

·          dodatek č. 87 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2005-28, př. 2;

·          přijetí daru pozemku par. č. 1554/7ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Kožlí, zaměřeného geometrickým plánem č. 292-6/2005 ze dne 14. 4. 2005;

·          dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2005-28, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-28.doc, ZK-08-2005-28, př. 1, ZK-08-2005-28, př. 2, ZK-08-2005-28, př. 3

 

29. Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. a obci Chotěboř

Usnesení 0493/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru spoluvlastnického podílu ve výši 114/1000 pozemku par. č. 593/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Chotěboř od města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 2 Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637, dle materiálu ZK-08-2005-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-29.doc, ZK-08-2005-29, př. 1

 

31. Uznání vlastnického práva města Třebíč

Usnesení 0494/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s uznáním vlastnického práva města Třebíč k budově č.p. 42 stojící na pozemku st. par. č. 692, pozemku st. par. č. 692 - zastavěná plocha a nádvoří výměře 1244 m2, pozemku par. č. 1634 - zahrada o výměře 800 m2 a pozemku par. č. 1635 - zahrada o výměře 1133 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč, a to formou souhlasného prohlášení;

schvaluje

dodatek č. 4 Zřizovací listiny Speciálních škol Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-31.doc, ZK-08-2005-31, př. 1

 

32. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava

Usnesení 0495/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava od spoluvlastníků, tj. Klause Andersena, bytem Jihlava, Březinova 2, Heleny Martoňové, bytem Jihlava, Nad Plovárnou 27, Valtra Střechy, bytem Jihlava, Nová 3875/12, Pavla Střechy, bytem Jihlava, Zahradní 12, Aloise Střechy, bytem Jihlava, U Pivovaru 7 a Anny Prokešové, bytem Jihlava, Březinova 13, do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 36 800,- Kč;

·          dodatek Zřizovací listiny č. 47 Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-08-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-32.doc, ZK-08-2005-32, př. 1

 

33. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s obcemi Kyjov a Bohdalov

Usnesení 0496/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, v níž obec se Bohdalov zaváže k darování pozemků par. č. 497/2 - ost. plocha o výměře 3276 m2, par. č. 497/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, par č. 497/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 497/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m2, par. č. 497/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, par. č. 497/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1020 m2, par. č. 497/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 983 m2, par. č. 497/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 a par. č. 497/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, komunikace těmito pozemky zastavěné a obec Kyjov k darování pozemku par. č. 264/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7296 m2 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a komunikace tímto pozemkem zastavěné do vlastnictví kraje Vysočina a kraj Vysočina se zaváže přijmout uvedené nemovitosti do svého vlastnictví za podmínky, že obec Kyjov uzavře s krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě darovací, podle níž převezme do svého vlastnictví vyřazenou část silnice III/35431 včetně pozemků touto komunikací zastavěných

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-33.doc

 

37. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Štěměchy

Usnesení 0497/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej budovy č.p. 125 na pozemku par. č. st. 136 a pozemků par. č. st. 136 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 810 m2, par. č. 1196/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 126 m2 a par. č. 1202/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 620 m2, vše v k. ú. a obci Štěměchy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví KOREKT DIPS spol. s r. o., se sídlem Vinohradská 78, 618 00 Brno za cenu 1.500.000,- Kč, jako zájemci, který při výběru zájemce obálkovou metodou podal nejvyšší nabídkovou cenu;

·          dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-37, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-37.doc, ZK-08-2005-37, př. 1

 

38. Výkup pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0498/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku zaměřeného geometrickým plánem č. 261-51/2005 par. č. 881/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí od manželů Martina a Eriky Jandových, bytem Mostiště 49, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 12 290,- Kč.

·          Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-38.doc, ZK-08-2005-38, př. 1

 

39. Výkup pozemků v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek

Usnesení 0499/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 490/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2, par. č. 573/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 358 m2 a par. č. 573/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 109 m2, vše v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek z vlastnictví Marie Holečkové, bytem Bor 1, 592 62 Nedvědice, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 53 780,- Kč;

·          Dodatek č. 145 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-39.doc, ZK-08-2005-39, př. 1

 

40. Nabídka bezplatného převodu pozemku v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0500/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

odmítá

nabídku bezúplatného převzetí pozemku par. č. 777/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1701 m2 v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, obec Velké Meziříčí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-40.doc

 

30. Prodej budovy v k. ú. a obci Chrudim

M. Vystrčil rámcově seznámil zastupitelstvo kraje s problematikou prodeje budovy v k. ú. a obci Chrudim do vlastnictví PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.

Z. Dobrý poukázal na, dle jeho názoru, nedostačující prezentaci nabídky prodeje uvedené nemovitosti.

M. Plodík poznamenal, že komplikacím s prodejem budovy, resp. snížení její prodejní ceny, se dalo předejít včasným zřízením věcného břemene.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, k předchozím připomínkám uvedl, že majetkový odbor přistoupil k vyjednávání podmínek prodeje s vlastníkem okolních nemovitostí, jímž je PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s, až po důkladném zvážení dané situace. I přes zřízení práva věcného břemene by tato budova byla obtížně prodejná.

M. Báňa navrhl doplnění usnesení o částku 400 tis. Kč, za níž bude budova prodávána.

M. Vystrčil akceptoval připomínku M. Báni a přednesl upravený návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0501/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej budovy bez čp. postavené na pozemcích st. par. č. 5206 a st. par. 5904 v k. ú. a obci Chrudim do vlastnictví PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s. se sídlem Chrudim IV, Tovární 1130, PSČ 537 23, za 400 tis. Kč;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, dle materiálu ZK-08-2005-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdržel se 10.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-30.doc, ZK-08-2005-30, př. 1

 

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření, zrušení usnesení

M. Vystrčil doplnil podrobnosti k návrhu na zrušení usnesení zastupitelstva kraje a schválení rozpočtového opatření, které se týkají projektu "II/405 Jihlava - Příseka".

V. Kodet v návaznosti na poznámku M. Báni upřesnil financování tohoto projektu.

Z dalšího jednání se omluvil K. Tvrdý. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0502/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 0276/04/2005/ZK a

schvaluje

převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu "II/405 Jihlava - Příseka" v celkové výši 40 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 2005-2006 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-34.doc

 

35. Dotace městu Náměšť nad Oslavou

M. Vystrčil zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na poskytnutí investiční dotace městu Náměšť nad Oslavou.

Z. Dobrý se dotázal na výsledky jednání o povrchu komunikace v ulici mjr. Šandery.

V. Kodet odpověděl, že na základě požadavku města Náměště nad Oslavou má uvedená komunikace asfaltový povrch.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0503/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí investiční dotace městu Náměšť nad Oslavou na akci "Rekonstrukce komunikace ul. mjr. Šandery v Náměšti nad Oslavou" ve výši 6 000 000,- Kč z prostředků kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-35.doc

 

36. Dotace městu Počátky

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace městu Počátky na částečnou úhradu nákladů na provedení kanalizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0504/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí investiční dotace městu Počátky ve výši 31 837,- Kč na úhradu 50 % prokazatelných nákladů na provedení kanalizace v místní části Leskovec;

·          rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení položky Investice v dopravě, § 2212 Silnice, akce III/15245 Dalešice - most o částku 31 837 Kč při současném zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o tuto částku, položka Investiční dotace obcím.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-36.doc

 

41. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - vymezení nemovitého majetku předaného do správy

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s obsahem dodatku Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0505/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 9 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Vrchlického 61, Jihlava dle materiálu ZK-08-2005-41, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-41.doc, ZK-08-2005-41, př. 1, ZK-08-2005-41, př. 2, ZK-08-2005-41, př. 3

 

42. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje se změnami v předložených zásadách, které spočívají zejména ve vynětí povinnosti kraje dokladovat stanovisko obce, v jejímž katastru se převáděné nemovitosti nacházejí, a to při zachování plné informovanosti obecní samosprávy.

Z. Dobrý se nesouhlasně vyjádřil k navrhovaným změnám v zásadách a zdůraznil potřebu odborného názoru na danou problematiku.

D. Oulehla s odvoláním na § 14 odst. 5 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) poukázal na rozpor takto formulovaných zásad s normativní úpravou. Dále upozornil na nadbytečnost či nepřesnost některých článků uvedených zásad. Doporučil projednávání takovýchto materiálů nejprve ve výborech zastupitelstva kraje.

M. Vystrčil v reakci na předešlé připomínky sdělil, že zásady posuzovalo právní oddělení odboru sekretariátu ředitele a KŽÚ a jeho souhlasné stanovisko je v podkladech uvedeno.  Doplnil, že obce nemají povinnost vyjadřovat se k převodům majetku kraje, proto dlouhodobě nelze některé převody realizovat. Dodatečné návrhy výborů zastupitelstva, jež by znamenaly zefektivnění zásad, budou zastupitelstvu kraje předloženy.

J. Slámečka vznesl protinávrh na stažení materiálu a jeho projednání finančním  a kontrolním výborem zastupitelstva kraje před opětovným posouzením v zastupitelstvu kraje.

Předsedající vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o protinávrhu J. Slámečky:

Zastupitelstvo kraje

ukládá

Finančnímu a Kontrolnímu výboru kraje Vysočina projednat Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a předložit je Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení nebylo přijato: pro 17 hlasů, proti 14, zdrželo se 5.

M. Vystrčil přednesl původní návrh usnesení, který zastupitelstvo kraje přijalo.

Usnesení 0506/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2005-42, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 8, zdržel se 7.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-42.doc, ZK-08-2005-42, př. 1

 

43. Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační práce u skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov

I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí dotace Dolní Cerekvi na předsanační práce u skládky v k. ú. Nový Rychnov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0507/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace Obci Dolní Cerekev z rozpočtu kraje roku 2005 ze zvláštního účtu na předsanační práce související s přípravou sanace skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov v celkové výši 59 685,- Kč, což činí 100 % požadovaných finančních prostředků.

odpovědnost: OLVHZ

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-43.doc, ZK-08-2005-43, př. 1, ZK-08-2005-43, př. 2

 

44. Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na 1. etapu sanace staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren

I. Rohovský doplnil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu na příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0508/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na 1. etapu sanace staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren v maximální výši 75 % nákladů sanace, maximálně však ve výši 5,3 mil. Kč.

odpovědnost: OLVHZ

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-44.doc, ZK-08-2005-44, př. 1, ZK-08-2005-44, př. 2

 

45. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na přidělení dotace Gymnáziu Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0509/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 4. čtvrtletí 2005 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2005 ve výši 181 032,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-45.doc

 

46. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2005

M. Matějková detailně komentovala předloženou úpravu rozpočtu škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0510/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání:

·          právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2005-46, př. 1;

·          právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2005-46, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-46.doc, ZK-08-2005-46, př. 1, ZK-08-2005-46, př. 2, ZK-08-2005-46, př. 3

 

47. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

M. Matějková doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení dotace Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, na realizaci projektu PILOT 1. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0511/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 45 210 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-47.doc

 

48. Poskytnutí finančního příspěvku - Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles

M. Matějková požádala zastupitelstvo kraje, aby schválilo v souvislosti s pořádáním Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles poskytnutí finančního příspěvku městu Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0512/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku městu Třebíč ve výši 11 273,- Kč pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-48.doc

 

49. Změny ve školském rejstříku

M. Matějková podrobně představila zastupitelstvu kraje jak návrh změn ve školském rejstříku tak pravidla pro posuzování změn studijních a učebních oborů.

M. Báňa z důvodů jednotnosti zřizovatelů základních uměleckých škol (ZUŠ) a speciálních škol v kraji navrhl převod zřizovatelských kompetencí na obce. Poukázal na vzrůstající zájem o ZUŠ a problémy s povolením zvýšené kapacity.

M. Matějková na základě připomínky M. Báni objasnila financování učitelů ZUŠ, vycházející z normativů, jež neumožňují zohledňovat navýšení počtu dětí v těchto školách. Vzhledem k průběžnému poklesu žáků základních škol se však i při zachování stávajících kapacit ZUŠ procento jejich žáků zvyšuje.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0513/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·          Přehled záměrů změn ve školském rejstříku - projednávání listopad 2005 dle materiálu ZK-08-2005-49, př. 2;

·          Pravidla pro posuzování změn ve školském rejstříku v roce 2005 dle materiálu ZK-08-2005-49, př. 1;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-08-2005-49, př. 2 kódy 1A,B,C,D,E,F,G, 2A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 3D,E,F,4B,C, 6A,B,C,D,E,F, 8A,B,F, 11A,B,C,D, 12A,E,F, 13E,F,G,H, 14A,B,C,D, 15A, 16A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, 17A,B, 19A, 20E,H, 22A,B, 24A,B,C,D,E,F,G,H, 25A,B,C,G, 27B,C,E,F,G, 31A,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S;

doporučuje

provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu ZK-08-2005-49, př. 2 kódy 5A,B,C,D, 10A,B, 18A, 26A,C, 28A,B,C, 29B,C,D, 30A,B,C,D.

odpovědnost: OŠMS

termín: do 30. 11. 2005 odeslat příslušnému správnímu orgánu

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-49.doc, ZK-08-2005-49, př. 1, ZK-08-2005-49, př. 2

 

50. Darování movitého majetku kraje

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení rady kraje darovat historický stůl, nacházející se v Gymnáziu, Chotěboř, žadateli J. J. Dobrzenskému. V této souvislosti předložila variantní návrh řešení žádosti o darování movitého majetku a doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke zřizovací listině upravující seznam movitých věcí gymnázia dle varianty A.

Z. Dobrý připomínkoval chybějící znalecký odhad ceny stolu a nevyjasnění vlastnických práv.

M. Matějková označila darovací akt jako projev dobré vůle, neboť existující doklady nejsou dostatečně průkazné a nelze tedy vyloučit, že uvedený stůl byl původně majetkem rodiny Dobrzenských. Shodné stanovisko obdrželi i od Města Chotěboř.

K poznámce P. Šlechtického o písemném záznamu ze Státního archivu Havlíčkův Brod dodala, že není zřejmé, zda se jedná o totožný majetek.

Předsedající vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o variantě A. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0514/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637 dle materiálu ZK-08-2005-50, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 8, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-50.doc, ZK-08-2005-50, př. 1

 

51. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

M. Matějková na základě žádostí ředitelů Krajské knihovny Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, týkajících se rozšíření doplňkové činnosti, předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin obou jmenovaných organizací.

Z. Dobrý konstatoval, že u předkládaných návrhů by měl být uveden i odhad tržeb k doplňkové činnosti.

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, upřesnila důvody a zaměření doplňkové činnosti u těchto organizací.

M. Vystrčil ještě doplnil, že požadovaný odhad tržeb bude Z. Dobrému zaslán písemně.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0515/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky zřizovacích listin Krajské knihovny Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkových organizací kraje Vysočina, dle materiálů ZK-08-2005-51, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-51.doc, ZK-08-2005-51, př. 1, ZK-08-2005-51, př. 2

 

52. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek Zřizovací listiny Pedagogicko - psychologické poradny, Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0516/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35 dle materiálu ZK-08-2005-52, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

termín: 16. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-52.doc, ZK-08-2005-52, př. 1, ZK-08-2005-52, př. 2c

 

53. Investiční záměr do Operačního programu Průmysl a podnikání

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na předfinancování níže uvedeného projektového záměru a navrhl doplnit text usnesení o přesné určení programu a časového období.

Předsedající přečetl upravený návrh usnesení, který zastupitelstvo kraje svým hlasováním přijalo.

Usnesení 0517/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závazek kraje k předfinancování projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice v rámci programu REALITY na období 2004 - 2006.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, odbor majetkový

termín: 31. 10. 2008

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-53.doc

 

54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

V. Kodet požádal zastupitelstvo kraje, aby v souladu s platnými zásadami schválilo poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0518/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-08-2005-54, př. 1;

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-54.doc, ZK-08-2005-54, př. 1

 

55. Podání žádosti na MPSV pro rok 2006

J. Vondráček podal detailní komentář k financování sociálních služeb v kraji Vysočina v roce 2005 a k předloženým zásadám pro přerozdělení dotace MPSV ČR na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2006.

D. Oulehla požádal o upřesnění výkladu pojmu zařízení sociálních služeb, a to konkrétně té části, která se týká právní subjektivity.

P. Šlechtický se vzhledem ke stanovenému termínu uzávěrky žádostí o poskytnutí dotace, který je 9. 12. 2005, dotázal, zda je tento termín neziskovým organizacím znám a zda jsou seznámeny s poměrně složitě strukturovanými formuláři.

J. Vondráček k dotazu P. Šlechtického uvedl, že nestátní neziskové organizace spolupracovaly na vytváření zásad i jejich formulářů a jsou připraveny dodržet uvedený termín.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, reagoval na požadavek D. Oulehly sdělením, že jeden právní subjekt může provozovat i více sociálních zařízení, která vlastní právní subjektivitu nemají. Své vysvětlení doplnil konkrétním příkladem.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0519/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro přerozdělení dotace vyplacené kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením dle materiálu ZK-08-2005-55, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-55.doc, ZK-08-2005-55, př. 1

 

56. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic

J. Vondráček detailně seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zásad o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic.

D. Oulehla se s odkazem na čl. 6 Smlouvy o poskytnutí dotace dotázal, jakými příslušnými ustanoveními zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se mohou řídit tyto smluvní vztahy.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na tento dotaz uvedl, že to jsou ustanovení týkající se oblasti smluvního práva a dohod.

D. Oulehla upozornil, že termín dotace není v obchodním právu obsažen, a vyzval ke zvážení nahrazení obchodního zákoníku občanským zákoníkem.

K. Kotrba, vedoucí právního oddělení odboru sekretariátu ředitele a KŽÚ, souhlasil s D. Oulehlou, že pojem dotace není upraven ani v obchodním ani občanském zákoníku. Smlouva je koncipována tak, aby se použila obecná ustanovení o smluvních vztazích z obchodního zákoníku, a je v souladu s nastaveným systémem.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0520/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

"Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic" dle materiálu ZK-08-2005-56, př. 1.

odpovědnost: OSVZ

termín: 31.12.2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-56.doc, ZK-08-2005-56, př. 1

 

57. Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Třebíč

J. Vondráček představil zastupitelstvu kraje konkrétní návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Třebíč, který vychází z právě schválených zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0521/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč, ve výši 200 tis. Kč na realizaci "Pracovní a motivační aktivizace nezaměstnaných bez domova pomocí stavebních prací na Azylovém domě pro muže v Třebíči" v souladu se "Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic" a

·          zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapitoly Sociální věci § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol. 6323 Investiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o částku 200 tis. Kč.

odpovědnost: OSVZ

termín: 31.12.2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-57.doc, ZK-08-2005-57, př. 1

 

58. Změna zástupce Kraje Vysočina v Regionální radě Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

M. Černá požádala zastupitelstvo o odvolání současného člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod F. Dohnala a jmenování F. Bradáče jako jeho nástupce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0522/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

odvolává

současného člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Ing. Františka Dohnala, a to z důvodu jeho rezignace ze všech funkcí samosprávy kraje Vysočina;

schvaluje

jako člena Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod za kraj Vysočina Ing. Františka Bradáče.

odpovědnost: oddělení sekretariátu Regionální rady

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-58.doc

 

59. POVV 2005 - žádost obce Nová Říše o převod dotace

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí obce Nová Říše o převod dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0523/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod dotace u obce Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce "Oprava místní komunikace v obci Nová Říše" na akci "Oprava silničních obrubníků vč. chodníků v obci Nová Říše".

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-59.doc, ZK-08-2005-59, př. 1

 

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek Asociaci krajů ČR

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření, který souvisí s příspěvkem Asociaci krajů ČR na uhrazení části výdajů za vytvoření jednotné metodiky pro zpracování regionálních operačních programů pro NUTS II na další plánovací období 2007 – 2013.

L. Joukl se dotázal, jak bude asociace postupovat v případě neschválení požadovaného příspěvku.

Z. Dobrý doporučil, aby zastupitelstvu kraje byla předkládána rovněž zpráva o činnosti Asociace krajů ČR, včetně plnění jejího rozpočtu.

M. Vystrčil na dotaz L. Joukla uvedl, že asociace s tímto mimořádným výdajem v rozpočtu na rok 2005 nepočítala, existují však i náhradní řešení. K požadavku Z. Dobrého sdělil, že zastupitelstvo kraje bude s činností asociace pravidelně seznamováno v rámci zprávy o činnosti rady kraje. Podrobnější informace budou poskytovány na základě individuálního zájmu zastupitelů.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0524/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí finančního příspěvku Asociaci krajů ČR ve výši 50 tis. Kč k pokrytí neplánovaného mimorozpočtového výdaje za vypracování "jednotné metodiky pro tvorbu regionálních operačních programů pro regiony soudržnosti NUTS II" a

schvaluje

přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Regionální rozvoj, § 6113 Zastupitelstva krajů na úhradu příspěvku do rozpočtu Asociace krajů ČR.

odpovědnost: ORR, OE

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-60.doc, ZK-08-2005-60, př. 1

 

61. Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005

M. Černá zdůvodnila zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0525/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálu ZK-08-2005-61, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-61.doc, ZK-08-2005-61, př. 1

 

62. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2006

M. Černá doporučila zastupitelstvu kraje schválit zásady pro poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0526/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2005-62, př. 1;

·          vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu  ZK-08-2005-62, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-62.doc, ZK-08-2005-62, př. 1, ZK-08-2005-62, př. 2

 

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finanční podpory nositelům projektů nadregionálních cyklotras

M. Černá doplnila zastupitelstvu kraje informace k návrhu rozpočtového opatření, který se vztahuje k poskytnutí podpory nositelům projektů nadregionálních cyklotras. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0527/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace * Statutárnímu městu Jihlava ve výši 193 000,- Kč na realizaci projektu "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs" podle materiálu ZK-08-2005-63, př. 1 za podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace uvedenému v materiálu ZK-08-2005-63, př. 3;

·          poskytnutí dotace městu Náměšť nad Oslavou ve výši 48 085,- Kč na realizaci projektu Realizace Mlynářské stezky podle materiálu ZK-08-2005-63, př. 2 za podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace uvedenému v materiálu ZK-08-2005-63, př. 3;

·          převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv v celkové výši 241 085 Kč do rozpočtu kapitoly Regionální rozvoj, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

odpovědnost: ORR, OE

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-63.doc, ZK-08-2005-63, př. 1, ZK-08-2005-63, př. 2, ZK-08-2005-63, př. 3

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 64–65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

64. FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."

Usnesení 0528/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA V.“ dle materiálu ZK-08-2005-64, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura V.“ ve složení:

ODS – Martina Matějková (HB); Jaromíra Hanáčková (TR);

KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Jaroslav Staněk (HB);

KSČM – Jan Slámečka (ZR); Jarmila Rosecká (ZR);

ČSSD – Sylva Tesařová (ZR); Pavla Kučerová (PE);

SNK – Zdeňka Marková (ZR); Olga Zachariášová (JI);

·          Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura V.“;

·          Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Regionální kultura V.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-64.doc, ZK-08-2005-64, př. 1

 

65. FOND VYSOČINY - Grantový program "Krajina Vysočiny 2005"

Usnesení 0529/08/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí dle materiálu ZK-08-2005-65, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ ve složení:

ODS – Igor Vrubel (PE); Vladimír Bílek (JI);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Lukáš Dniš (TR);

KSČM – Ivo Novotný (TR); Pavel Šlechtický (JI);

ČSSD – Václav Janoušek (HB); Lubomír Strnad (TR);

SNK – Pavel Vosátka (TR); Antonín Mičán (JI);

·         Jaroslava Huláka předsedou řídícího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“;

·         Jana Joneše (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2005-65.doc, ZK-08-2005-65, př. 1

 

66. Rozprava

V. Novotný podrobně přítomným zastupitelům popsal vlastní negativní zkušenost s uveřejněním článku v Novinách kraje Vysočina.

D. Oulehla v souvislosti s nedávným 110. výročím narození gen. L. Svobody poukázal na nedostatečnou péči kraje o jeho odkaz a opomíjení tohoto rodáka ve významných publikacích.

Z. Dobrý podpořil vystoupení V. Novotného a poznamenal, že při projednávání rozpočtu vždy kritizuje výši finančních prostředků na krajské noviny, neboť opoziční zastupitelé nemají dostatečný vliv na užití těchto veřejných prostředků.

M. Vystrčil závěrem rozpravy poděkoval všem zastupitelům za účast a konstruktivní jednání, pozval přítomné na Barevné Vánoce, které se budou konat 19. 12. 2005 v sídle kraje Vysočina v Jihlavě. Příští zasedání zastupitelstva kraje se uskuteční ve středu 21. 12. 2005.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová CSc.                       ……...……………………………………

 

 

Ing. Jan Karas                                           …..………………………………….……

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005 dne 29. 11. 2005.

Zapsala I. Schallnerová dne 8. 12. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

Do souhrnu usnesení ze zasedáni zastupitelstva kraje č. 8/2005 bylo administrativní chybou zařazeno i usnesení 0482/08/2005/ZK k bodu 18.Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň. Tento bod však byl již při schvalování programu zasedání zastupitelstva vyňat z projednávání (viz usnesení 0464/08/2005/ZK – schválený návrh programu)a zastupitelstvo kraje o něm tedy na svém zasedání nehlasovalo. Proto bylo ze souhrnu usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje uvedené usnesení dodatečně vyřazeno. Opravný záznam byl proveden jak v tištěném souhrnu usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005 tak v elektronické databázi schválených usnesení zastupitelstva kraje (KEVIS).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.12.2005 / 12.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze