Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 38/2005

6. prosinec 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2005, které se konalo dne 6. 12. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2005

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 12. 2005.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil pozdější příchod M. Matějkové.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

71. Změny a rozšíření kompetencí členů rady kraje;

72. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička“;

73. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006;

74. Jmenování člena a zároveň předsedy Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

75. Návrh Rozhodnutí o registraci a Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2005
 2. Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 3. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 5. Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2005 včetně souhlasu s "Rozšířením digitalizace pro RDG oddělení" formou nákupu na splátky
 6. Změna závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2005 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 7. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti se zřízením krajského pracoviště pro Národní onkologický registr
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 10. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Křižanov
 11. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005
 12. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
 13. Organizace lékařské služby první pomoci
 14. Mimořádné odměny ředitelů zdravotnických zařízení
 15. Zdravotní plán kraje Vysočina
 16. Výběrová komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 17. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví - použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na mimořádné oddlužení zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresní úřady
 18. Změny platů a mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 19. Stavební záměr "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna"
 20. Návrh účetního řešení finančně nekrytého zůstatku investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 21. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
 22. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 23. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 24. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
 25. Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice
 26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí
 27. Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
 28. Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
 29. "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice", výkupy pozemků
 30. Informace o přípravě architektonické soutěže na sídlo Krajské knihovny Vysočiny
 31. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 32. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
 33. Stavební záměr "Domov mládeže Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"
 34. Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina, jmenování zástupců za zřizovatele
 35. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
 36. Návrh na odvolání ředitelky ISŠ obchodní Jihlava
 37. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890
 38. Stanovení platu
 39. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 40. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - výukové CNC pracoviště
 43. Metodika poskytování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
 44. 2. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR - rozpočet
 45. Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy
 46. Grantové schéma 3.2 SROP
 47. Krajské projekty Adaptabilní školy
 48. Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina"
 49. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
 50. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 51. Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek
 52. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po přívalových deštích" pro SÚS Pelhřimov
 54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
 55. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
 56. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 57. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 58. Náhrada výdělku
 59. Dodatek "Smlouvy o financování projektu ROWANet ze SROP"
 60. Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006
 62. Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
 63. Návrh na změnu zástupců kraje v orgánech RRAV
 64. Rozhodnutí o přidělení zakázky na zpracování Regionálního operačního programu, Smlouva se zpracovatelem Regionálního operačního programu
 65. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 66. Profil kraje Vysočina - prosinec 2005
 67. Program rozvoje kraje Vysočina - programová část
 68. Návrh smlouvy o partnertsví pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
 69. Jmenování člena a zároveň předsedy řídicího výboru grantového programu "Bezpečnost ICT" za KDU-ČSL
 70. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005
 71. Změny a rozšíření kompetencí členů rady kraje
 72. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička“
 73. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
 74. Jmenování člena a zároveň předsedy Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina
 75. Návrh Rozhodnutí o registraci a Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu
 76. Rozprava členů rady

Usnesení 1554/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2005 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

02. Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1555/38/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

·          s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, automobilu Renault Trafic dle materiálu RK-38-2005-02. Prodej bude realizován prostřednictvím autobazaru. Pokud se nepodaří prodat tento automobil za odhadní cenu do jednoho měsíce od jeho předání do autobazaru, dojde ke snížení prodejní ceny o 5.000,- Kč, a to i opakovaně vždy po jednom měsíci od poslední úpravy prodejní ceny směrem dolů až do doby, kdy se dosáhne reálné tržní ceny automobilu v čase a místě prodeje obvyklé, za níž se podaří výše uvedený automobil prostřednictvím autobazaru prodat;

·          s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, pračky typ R 22 - IVC PRIMUS dle materiálu RK-38-2005-02 jako celku na náhradní díly opravárenské firmě a v případě jejího nezájmu o odkup na náhradní díly s její fyzickou likvidací.

odpovědnost: ředitelka Domova důchodců Velké Meziříčí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-02.doc

 

03. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o navrhované změně zřizovacích listin zmíněných příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1556/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2005-03, př. 1;
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2005-03, př. 2;
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2005-03, př. 3;
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2005-03, př. 4;
 • dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2005-03, př. 5.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-03.doc, RK-38-2005-03, př. 1, RK-38-2005-03, př. 2, RK-38-2005-03, př. 3, RK-38-2005-03, př. 4, RK-38-2005-03, př. 5

 

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Na jednání rady kraje se dostavila M. Matějková. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1557/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v rámci výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 410 tis. Kč s určením pro u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 6 410 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-04, př. 1;

·          změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-38-2005-04, př. 1;

·          změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Havlíčkův Brod dle materiálu RK-38-2005-04, př. 1;

·          aktualizovaný plán oprav Nemocnice Havlíčkův Brod pro rok 2005.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-04.doc, RK-38-2005-04, př. 1, RK-38-2005-04, př. 2

 

05. Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2005 včetně souhlasu s "Rozšířením digitalizace pro RDG oddělení" formou nákupu na splátky

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje informace k návrhu změny investičního plánu výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatelka požádala radu kraje o stažení návrhu k dopracování a předložení na příštím jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatelky rada kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-05.doc, RK-38-2005-05, př. 1, RK-38-2005-05, př. 2, RK-38-2005-05, př. 3

 

06. Změna závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2005 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou závazného ukazatele. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení s tím, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví připraví na příští zasedání rady kraje pro informaci podrobnější strukturu mzdových nákladů nemocnic kraje Vysočina.

Usnesení 1558/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2005 pro nemocnice zřizované krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2005-06, př. 1, a

ukládá

ředitelům nemocnic zapracovat uvedenou změnu do finančního plánu pro rok 2005.

odpovědnost: ředitelé nemocnic zřizovaných krajem Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-06.doc, RK-38-2005-06, př. 2

 

07. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti se zřízením krajského pracoviště pro Národní onkologický registr

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1559/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v rámci výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 250 tis. Kč s určením pro nemocnice zřizované krajem při současném snížení § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče o stejnou částku 250 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-07, př. 1;

·          navýšení závazných ukazatelů "Dotace na investice" a "Dotace na provoz" u nemocnic zřizovaných krajem dle materiálu RK-38-2005-07, př. 1 s určením na úhradu nákladů spojených s nákupem položek pro pracoviště Národního onkologického registru a

ukládá

ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov předložit faktury za nákup na odbor sociálních věcí a zdravotnictví; finanční prostředky budou nemocnicím poskytnuty ve výši fakturovaných hodnot.

odpovědnost: ředitelé nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov a Nové Město na Moravě, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-07.doc, RK-38-2005-07, př. 1

 

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje doporučila návrhy bodů 8, 9 k dopracování dle vnesených připomínek. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-08.doc

 

09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

viz bod 8

Zdrojové materiály: RK-38-2005-09.doc

 

10. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Křižanov

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit na příští jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-10.doc, RK-38-2005-10, př. 1

 

11. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrženou změnou závazného ukazatele výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1560/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na rok 2005 na částku 7 971 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelka Domova důchodců Náměšť nad Oslavou

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-11.doc, RK-38-2005-11, př. 1

 

12. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh na úpravu investičního plánu zmíněné příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1561/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, na rok 2005 dle materiálu RK-38-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Ústavu sociální péče Zboží

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-12.doc, RK-38-2005-12, př. 1, RK-38-2005-12, př. 2

 

13. Organizace lékařské služby první pomoci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1562/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

ponechání systému zajištění lékařské služby první pomoci v souladu s usnesením rady kraje č. 726/39/2002/RK ze dne 19. listopadu 2002 a potvrzeného pro roky 2004 a 2005 usneseními č. 1350/40/2003/RK a č. 0068/03/2005/RK pro 1. pololetí roku 2006 a

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví:

·          informovat příslušné obce o schváleném usnesení;

·          předložit do konce února 2006 návrh zajištění lékařské služby první pomoci v kraji Vysočina na 2. pololetí roku 2006.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: únor 2006

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-13.doc, RK-38-2005-13, př. 1

 

14. Mimořádné odměny ředitelů zdravotnických zařízení

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh mimořádných odměn ředitelů zdravotnických zařízení kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Z jednání rady kraje se omluvil P. Hájek. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1563/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-38-2005-14, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-14.doc, RK-38-2005-14, př. 1

 

15. Zdravotní plán kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje informace k návrhu Zdravotního plánu Vysočina. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje doporučila poskytnout zdravotní plán v elektronické všem členům zastupitelstva kraje a členům zdravotní komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1564/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 4. 2006.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-15.doc, RK-38-2005-15, př. 1, RK-38-2005-15, př. 1a, RK-38-2005-15, př. 1b, RK-38-2005-15, př. 1c, RK-38-2005-15, př. 1d

 

16. Výběrová komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1565/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

složení výběrové komise na obsazení funkčního místa ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2005-16, př. 3upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-16.doc, RK-38-2005-16, př. 1, RK-38-2005-16, př. 2, RK-38-2005-16, př. 3

 

17. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví - použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na mimořádné oddlužení zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresní úřady

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1566/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu o částku 16 761 tis. Kč poskytnutou mimořádně Ministerstvem financí k částečné kompenzaci rozdílu vzniklého chybou při stanovení celkové částky pro oddlužení nemocnic kraje Vysočina;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, ORG 5000, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 761 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-38-2005-17, př. 1upr1;

·          zvýšení závazného ukazatele "Dotace na provoz" na rok 2005 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-38-2005-17, př.1upr1 a

ukládá

·          ředitelům Nemocnice Jihlava a Nemocnice Havlíčkův Brod použít finanční prostředky ze státního rozpočtu výhradně k úhradě závazků, které jsou předmětem žalob nebo návrhů na konkurzy, a dále zejména k úhradě závazků v souladu s vyjádřením ministerstva financí;

·          vedoucímu odboru kontroly zajistit kontrolu použití účelových finančních prostředků (ÚZ 98350) poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši 16 761 tis. Kč u příslušných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina v termínu do 31. 12. 2005.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, odbor kontroly, ředitelé Nemocnice Jihlava a Nemocnice Havlíčkův Brod

termín: do 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-17.doc, RK-38-2005-17, př. 1, RK-38-2005-17, př. 2, RK-38-2005-17, př. 3

 

18. Změny platů a mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na změnu platů a mimořádných odměn ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na základě závěrů rady kraje a se souhlasem předkladatelky byl návrh odložen na příští zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-18.doc, RK-38-2005-18, př. 1

 

19. Stavební záměr "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh uvedeného stavebního záměru. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1567/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          stavební záměr "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna" dle materiálu RK-38-2005-19, př. 1;

·          zařazení akce "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna" do návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitola Nemovitý majetek, položka Investice v sociálních věcech ve výši 5,8 mil. Kč a snížení položky Reserva kraje v návrhu rozpočtu o stejnou částku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-19.doc, RK-38-2005-19, př. 1

 

20. Návrh účetního řešení finančně nekrytého zůstatku investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o navrhovaném řešení finančně nekrytého zůstatku investičního fondu příspěvkových organizací kraje Vyočina. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, M. Palán, pracovník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje se souhlasem předkladatelky materiál odložila na příští zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-20.doc, RK-38-2005-20, př. 1, RK-38-2005-20, př. 2

 

21. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtu kraje na rok 2006. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1568/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 120 960 tis. Kč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2006 v celkové výši a členění dle materiálu RK-38-2005-21, př. 1upr1 - Hlavní kniha rozpočtu 2006 v rozsahu stran 1 až 57 včetně;

·          stanovit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu RK-38-2005-21, př. 1upr1 (hlavní kniha rozpočtu roku 2006, část D);

·          svěřit radě kraje provádění:

1)     všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;

2)     všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;

3)     všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a)      ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě odvodu z provozu příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu jako příspěvek na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty z minulých let;

b)      ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

-         příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

-         příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;

-         příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu

a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;

4)     úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření;

·          vzít na vědomí přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-38-2005-21, př. 4 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2006 probíhat formou rozpočtových opatření.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-21.doc, RK-38-2005-21, př. 1, RK-38-2005-21, př. 2, RK-38-2005-21, př. 3, RK-38-2005-21, př. 4

 

22. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1569/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-38-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-22.doc, RK-38-2005-22, př. 1

 

23. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1570/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Havlíčkův Brod pozemek par. č. 127/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 255 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 127/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 255 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-23.doc

 

Rada kraje se shodla na projednání bodů 24 – 27, 29, 31,32, 72 v bloku.

 

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov

V průběhu jednání přišel J. Vondráček, odešly M. Černá, M. Matějková.

Usnesení 1571/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 820/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 490 m2 a par. č. 820/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Kalhov zaměřených geometrickým plánem č. 75-86/2005 ze dne 9. 11. 2005 do vlastnictví obce Kalhov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-24.doc

 

25. Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice

Usnesení 1572/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 2527/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 nově odměřeného dle geometrického plánu č. 484-89/2005 do vlastnictví Petra Nováka, bytem za kupní cenu 3.654,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-25.doc

 

26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí

Usnesení 1573/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemků:

·          par. č. 1506/10 zahrada o výměře 32 m2, st. par. č. 285 zastavěná plocha, rodinný dům o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřených geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 882,-Kč do vlastnictví manželů Marie a Karla Krandových, bytem ;

·          par. č. 1506/11 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřených geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 693,-Kč do vlastnictví Jitky a Marie Novákových, bytem ;

·          par. č. 1506/12 zahrada o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřených geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 504,-Kč do vlastnictví Josefa Pechy, bytem .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-26.doc

 

27. Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

Usnesení 1574/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit výkupy pozemků a porostů na nich dle materiálu RK-38-2005-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-27.doc, RK-38-2005-27, př. 1

 

29. "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice", výkupy pozemků

Usnesení 1575/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zařazení akce "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice" do přílohy M4 Investice v dopravě, § 2212 Silnice s tím, že finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtovaných prostředků v rámci přílohy M4.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-29.doc

 

31. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

Usnesení 1576/38/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-38-2005-31.

odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě

termín: 15. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-31.doc

 

32. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň

Usnesení 1577/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej budovy č.p. 54 včetně součástí, příslušenství a vnitřního vybavení domu (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/6, pozemku par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 - zast. plocha o výměře 127 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Růženy a Petra Lazarových, bytem , za kupní cenu 453.810,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-32.doc

 

72. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička“

Usnesení 1578/38/2005/RK

Rada kraje

mění

usnesení 217/09/2003/RK tak, že v materiálu RK-09-2003-13, př. 2 u pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 206/29 v k. ú. Oslavička se místo vlastníka Josefa Střechy uvádí noví vlastníci Anna Blahová, bytem id. 1/12 celku, Radomíra Patlejchová, bytem id. 1/12 celku, Jaroslav Pospíšil, bytem id. 7/18 celku, Marie Potůčková, bytem id. 5/36 celku, Věra Přívratská, bytem id. 1/12 celku, Ing. Josef Střecha, bytem id. 1/6 celku a Dana Pospíšilová, bytem id. 1/18 celku, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení 056/02/2003/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2003-19, př. 2 u pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 206/29 v k. ú. Oslavička se místo vlastníka Josefa Střechy uvádí noví vlastníci Anna Blahová, bytem id. 1/12 celku, Radomíra Patlejchová, bytem id. 1/12 celku, Jaroslav Pospíšil, bytem id. 7/18 celku, Marie Potůčková, bytem id. 5/36 celku, Věra Přívratská, bytem id. 1/12 celku, Ing. Josef Střecha, bytem id. 1/6 celku a Dana Pospíšilová, bytem id. 1/18 celku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12.2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-72

 

28. Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou usnesení týkající se majetkoprávní přípravy výše uvedené stavby. V průběhu jednání přišly M. Černá, M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1579/38/2005/RK

Rada kraje

mění

usnesení 1269/39/2003/RK tak, že materiál RK-39-2003-03, př. 1 se mění dle materiálu RK-38-2005-28, př. 1,, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení 326/07/2003/ZK tak, že materiál ZK-07-2003-07, př. 1, se mění dle materiálu RK-38-2005-28, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-28.doc, RK-38-2005-28, př. 1, RK-38-2005-28, př. 2

 

30. Informace o přípravě architektonické soutěže na sídlo Krajské knihovny Vysočiny

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o přípravě architektonické soutěže na sídlo Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1580/38/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o přípravě architektonické soutěže na sídlo Krajské knihovny Vysočiny a

ukládá

odboru majetkovému předložit radě kraje návrh na vyhlášení dvoukolové architektonické soutěže na sídlo Krajské knihovny Vysočiny.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-30.doc

 

33. Stavební záměr "Domov mládeže Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje se zmíněným stavebním záměrem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1581/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

stavební záměr "Domov mládeže Jihlava - Rekonstrukce kuchyně" dle materiálu RK-38-2005-33, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-33.doc, RK-38-2005-33, př. 1

 

34. Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina, jmenování zástupců za zřizovatele

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na jmenování zástupců školských rad na školách kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1582/38/2005/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (dále jen "školský zákon") a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členy školské rady za zřizovatele podle materiálu RK-38-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-34.doc, RK-38-2005-34, př. 1

 

35. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1583/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně - projekt HODINA v celkové výši 1 181 828 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-38-2005-35;

·          změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky ve výši 58 700 Kč dle materiálu RK-38-2005-35, př. 1, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 58 700 Kč dle materiálu RK-38-2005-35, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 1 123 128 Kč dle materiálu RK-38-2005-35, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-35.doc, RK-38-2005-35, př. 1, RK-38-2005-35, př. 2

 

36. Návrh na odvolání ředitelky ISŠ obchodní Jihlava

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na odvolání ředitelky ISŠ obchodní Jihlava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1584/38/2005/RK

Rada kraje

odvolává

PhDr. Danu Hamerníkovou z funkce ředitelky Integrované střední školy obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109 ke dni 31. 12. 2005 dle § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu přijetí usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0339/05/2005/ZK ze dne 22. 7. 2005, kterým bylo rozhodnuto o sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 a Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, čímž bude k 31. 12. 2005 zrušena funkce ředitele Integrované střední školy obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109.

odpovědnost: OŠMS

termín: do 23. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-36.doc

 

37. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1585/38/2005/RK

Rada kraje

jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890 ve složení dle doplněného materiálu RK-38-2005-37, př. 1.

odpovědnost: OŠMS, odd. organizace školství

termín: 12. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-37.doc, RK-38-2005-37, př. 1

 

38. Stanovení platu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na stanovení platu řediteli Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1586/38/2005/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat RNDr. Pavla Svobody, ředitele Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, s účinností od 1. 1. 2006 dle materiálu RK-38-2005-38, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-38.doc, RK-38-2005-38, př. 1

 

39. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1587/38/2005/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s § 10 písm. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2005-39, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-39.doc, RK-38-2005-39, př. 1

 

40. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozpočtové změny v rámci kapitoly Školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1588/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 dle materiálu RK-38-2005-40, př. 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-38-2005-40, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-38-2005-40, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-40.doc, RK-38-2005-40, př. 1, RK-38-2005-40, př. 2, RK-38-2005-40, př. 3

 

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k uvedenému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1589/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          použití schválených prostředků kapitoly Školství určených na vybavení škol výpočetní technikou (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) na zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz a investiční dotace v celkové výši 1 534 tis. Kč;

·          zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz u Gymnázia Pacov (§ 3121 Gymnázia) o částku 161 tis. Kč; u Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciální školy Jihlava (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 158 tis. Kč, u Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště Humpolec (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 285 tis. Kč, u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 366 tis. Kč, u Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy Žďár nad Sázavou (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 142 tis. Kč, u Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště Třebíč (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 340 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-41;

·          zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Gymnázia Pacov (§ 3121 Gymnázia) o částku 82 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-41 a

souhlasí

·          s úpravou a použitím investičního fondu Gymnázia Pacov a Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště Třebíč dle materiálu RK-38-2005-41;

·          s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu a s úpravou a použitím rezervního fondu Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště Třebíč dle materiálu RK-38-2005-41.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, ředitelé Gymnázia Pacov, Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciální školy Jihlava, Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště Humpolec, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy Žďár nad Sázavou, Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště Třebíč

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-41.doc, RK-38-2005-41, př. 1

 

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - výukové CNC pracoviště

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1590/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          použití schválených prostředků kapitoly Školství určených na vytvoření CNC pracovišť na podporu projektu Adaptabilní školy (snížení § 3299, kapitálové výdaje) na zvýšení závazného ukazatele investiční dotace a příspěvku na provoz v celkové výši 2 000 tis. Kč;

·          zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 1 794 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-42;

·          zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 206 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-42 a

souhlasí

·          s úpravou a použitím investičního fondu Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč ve výši 110 tis. Kč za účelem realizace centrálního odsávání CNC pracoviště dle materiálu RK-38-2005-42;

·          s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu ve výši 110 tis. Kč a s úpravou a použitím rezervního fondu Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč dle materiálu RK-38-2005-42.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-42.doc

 

43. Metodika poskytování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách

Na základě nově vzniklých skutečností Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stažení bodu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-43.doc, RK-38-2005-43, př. 1

 

44. 2. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR – rozpočet

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1591/38/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

finanční požadavky sportovních svazů na uspořádání nominačních závodů a

ukládá

OŠMS uhradit v rámci schváleného rozpočtu z kapitoly Školství (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost) nezbytně nutné náklady na nominační závody v rámci ZODM dle materiálu RK-38-2005-44 z rezervy rozpočtu 2. ZODM.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-44.doc, RK-38-2005-44, př. 1

 

45. Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh záměrů změn v systému škol. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1592/38/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Přehled záměrů změn v systému škol, v jejich označení a v názvech právních subjektů dle materiálu RK-38-2005-45, př. 2upr1;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          souhlasit se záměry změn v systému škol, v jejich označení a v názvech právních subjektů, které jsou uvedeny v materiálu RK-38-2005-45, př. 2upr1;

·          schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální škola, Havlíčkův Brod. U Trojice 2104 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 3upr1;

·          schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 4;

·          schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Moravské Budějovice dle materiálu RK-38-2005-45, př. 5;

·          schválit dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu RK-38-2005-45, př. 6;

·          schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 7;

·          schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 8;

·          schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 9;

·          schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá 154 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 10;

·          schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Pelhřimov, Komenského 1326 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 11;

·          schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč, 9. května 3 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 12;

·          schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 13;

·          schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velká Bíteš, U stadionu 285 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 14upr1;

·          schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Humpolec, Husova 391 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 15;

·          schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola Pacov, Španovského 319 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 16;

·          schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle materiálu RK-38-2005-45, př. 17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-45.doc, RK-38-2005-45, př. 1, RK-38-2005-45, př. 2, RK-38-2005-45, př. 3, RK-38-2005-45, př. 4, RK-38-2005-45, př. 5, RK-38-2005-45, př. 6, RK-38-2005-45, př. 7, RK-38-2005-45, př. 8, RK-38-2005-45, př. 9, RK-38-2005-45, př. 10, RK-38-2005-45, př. 11, RK-38-2005-45, př. 12, RK-38-2005-45, př. 13, RK-38-2005-45, př. 14, RK-38-2005-45, př. 15, RK-38-2005-45, př. 16, RK-38-2005-45, př. 17

 

46. Grantové schéma 3.2 SROP

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1593/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit:

-          poskytnutí prostředků na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu RK-38-2005-46, př. 3 ve výši a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-38-2005-46, př. 3;

-          akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu RK-38-2005-46, př. 3;

-          akci uvedenou v Tabulce č. 3 materiálu RK-38-2005-46, př. 3 jako náhradní ve výši a za podmínek stanovených v Tabulce č. 3 materiálu RK-38-2005-46, př. 3;

-          spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu RK-38-2005-46, př. 3 do výší uvedených v Tabulce č. 1 materiálu RK-38-2005-46, př. 3 z fondu strategických rezerv;

·          pověřit OŠMS poskytováním finančních prostředků příjemcům podpory na realizaci akcí dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.

odpovědnost: OŠMS

termín: 21. 12. 2005 - projednání zastupitelstvem kraje

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-46.doc

 

47. Krajské projekty Adaptabilní školy

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh vzoru Smlouvy o partnerství v rámci projektu Adaptabilní školy. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit na příští zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-47.doc, RK-38-2005-47, př. 1, RK-38-2005-47, př. 2

 

48. Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina"

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s doporučením nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1594/38/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina" FC VYSOČINA JIHLAVA a. s., Jihlava, Jiráskova 69,

PSČ 586 01.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce roku 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-48.doc, RK-38-2005-48, př. 1

 

49. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006

L. Svoboda, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace na územně plánovací činnost obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1595/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000, par. 3635, v celkové výši 5 797 161,00 Kč, dle materiálu RK-38-2005-49, př. 1, a

nedoporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace obcím Nová Cerkev a Žižkovo Pole z důvodů nesplnění podmínek "Pravidel".

odpovědnost: OÚPSŘ

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-49.doc, RK-38-2005-49, př. 1

 

50. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

K materiálu, který zpracoval odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1596/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálu RK-38-2005-50, př. 1, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-38-2005-50, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-50.doc, RK-38-2005-50, př. 1, RK-38-2005-50, př. 2

 

51. Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou části usnesení č. 0144/02/2005/ZK. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1597/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu v příloze č. 1 usnesení č. 0144/02/2005/ZK o poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v souladu s materiálem RK-38-20005-51, př. 1upr1.

odpovědnost: OKPP

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-51.doc, RK-38-2005-51, př. 1

 

52. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, E. Rydvalová vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložili radě kraje ke schválení návrh Pravidel. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1598/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle materiálu RK-38-2005-52, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor kontroly

termín: 1. 1. 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-52.doc, RK-38-2005-52, př. 1, RK-38-2005-52, př. 2

 

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po přívalových deštích" pro SÚS Pelhřimov

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1599/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, ORJ 1000, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 458 680,- Kč s určením pro Správu údržbu silnic Pelhřimov při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 458 680,- Kč;

·          změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Správy a údržby silnic Pelhřimov ve výši 458 680,- Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Správy a údržby silnic Pelhřimov.

termín: 9. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-53.doc, RK-38-2005-53, př. 1, RK-38-2005-53 př. 2

 

54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje informace k návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1600/38/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-38-2005-54.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-54.doc

 

55. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1601/38/2005/RK

Rada kraje

deleguje

·         Ing. Václava Kodeta a Jaroslavu Hromádkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Ing. Jana Karase a Ing. Petra Kováře, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku svislých dopravních značek vč. upínacího materiálu v roce 2006;

·         Ing. Marii Černou a Ing. Petra Kováře, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Ing. Jana Karase a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku motorové nafty do nadzemních nádrží v roce 2006.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 9. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-55.doc

 

56. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1602/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2005 - 30. 11. 2005 dle materiálu RK-38-2005-56, př. 1;

·          odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2005 - 30. 11. 2005 dle materiálu RK-38-2005-56, př. 2.

odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-56.doc

 

57. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1603/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2005 - 30. 11. 2005 dle materiálu RK-38-2005-57, př. 1.

odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-57.doc

 

58. Náhrada výdělku

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1604/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu RK-38-2005-58.

odpovědnost: OSH, EO

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-58.doc

 

63. Návrh na změnu zástupců kraje v orgánech RRAV

M. Černá předložila radě kraje návrh na změnu zástupců kraje v orgánech PRAV. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1605/38/2005/RK

Rada kraje

projednala

materiál RK-38-2005-63 a

ukládá

M. Černé předložit návrh změn zastoupení kraje Vysočina v orgánech RRAV do zastupitelstva kraje č. 9/2005.

odpovědnost: M. Černá

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-63.doc

 

59. Dodatek "Smlouvy o financování projektu ROWANet ze SROP"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, předložili radě kraje ke schválení návrh Dodatku smlouvy o financování projektu Společného regionálního operačního programu. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1606/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek smlouvy o financování projektu Společného regionálního operačního programu mezi krajem Vysočina a Českou republikou, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj, dle materiálu RK-38-2005-59, př. 1.

odpovědnost: OI

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-59.doc, RK-38-2005-59, př. 1

 

60. Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, informovali radu kraje o uvedeném návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1607/38/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

přijetí dotace z MMR ve výši 188 420,72 Kč na zvláštní účet kraje projektu INTERREG IIIC - ICHNOS za účelem financování aktivit projektu v následující etapě.

odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-60.doc, RK-38-2005-60, př. 1

 

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Na základě závěrů z diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1608/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu schválit převod finančních prostředků ve výši max. 14 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina s tím, že rozpočtové opatření bude provedeno v roce 2006 a finanční prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v roce 2006 průběžně dle potřeby a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit radě kraje v průběhu měsíce ledna stručnou zprávu o výstupech projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-61.doc

 

62. Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje informace k navrhovanému postupu při poskytování členského příspěvku RRAV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1609/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          rozhodnout o poskytování členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře Vysočina v režimu stanoveném Nařízením Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001;

·          navrhnout Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina stanovit členský příspěvek kraje Vysočina na rok 2006 ve výši 0 Kč.

odpovědnost: ORR

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-62.doc, RK-38-2005-62, př. 1, RK-38-2005-62, př. 2

 

64. Rozhodnutí o přidělení zakázky na zpracování Regionálního operačního programu, Smlouva se zpracovatelem Regionálního operačního programu

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení s tím, že v průběhu měsíce ledna 2006 předkladatel připraví radě kraje návrh pracovní skupiny v rámci návrhu smlouvy o dílo.

Usnesení 1610/38/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výzvy o zakázku kraje Vysočina a Jihomoravského kraje "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013" podle materiálu RK-38-2005-64, př. 1;

rozhoduje

o přidělení zakázky kraje Vysočina a Jihomoravského kraje "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013" společnosti ELBONA a. s., IČ 27160831 se sídlem: Burzovní palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, a

schvaluje

Smlouvu o dílo mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem na straně objednatele a společností ELBONA a. s., IČ 27160831 se sídlem: Burzovní palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, na straně zhotovitele podle RK-38-2005-64, př. 2upr1.

odpovědnost: ORR

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-64.doc, RK-38-2005-64, př. 1, RK-38-2005-64, př. 2

 

65. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Projednávání se zúčastnili I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1611/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rekonstrukce domu č. 56 v Přibyslavi na penzion" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "Smlouva") ze dne 19. 8. 2005 dle materiálu RK-38-2005-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-65.doc

 

66. Profil kraje Vysočina - prosinec 2005

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s aktualizací Profilu kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1612/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2005-66, př. 1upr1;

·          uložit odboru regionálního rozvoje předložení další aktualizace Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2006.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-66.doc, RK-38-2005-66, př. 1

 

67. Program rozvoje kraje Vysočina - programová část

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení programovou část Programu rozvoje kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1613/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit programovou část Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2005-67, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 21. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-67.doc, RK-38-2005-67, př. 1

 

68. Návrh smlouvy o partnertsví pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace výše uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnili V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1614/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Jihlava - Raabs - Třebíč" mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-38-2005-68, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-68.doc, RK-38-2005-68, př. 1, RK-38-2005-68, př. 2, RK-38-2005-68, př. 3

 

75. Návrh Rozhodnutí o registraci a Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnili I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1615/38/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

·     s daty uvedenými v Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému podle materiálu RK-38-2005-75, př. 1;

·     s Podmínkami k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu podle materiálu RK-38-2005-75, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-75, RK-38-2005-75, př. 1, RK-38-2005-75, př. 2, RK-38-2005-75, př. 3

 

69. Jmenování člena a zároveň předsedy řídicího výboru grantového programu "Bezpečnost ICT" za KDU-ČSL

K materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1616/38/2005/RK

Rada kraje

jmenuje

členem a zároveň předsedou řídicího výboru grantového programu "Bezpečnost ICT" Jaroslava Huláka, bytem .

odpovědnost: OSH

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-69.doc

 

70. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005

Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2005. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 36/2005 a č. 37/2005 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 8/2005, které se bude konat dne 21. 12. 2005.

Navržený program jednání:

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2005
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
5. Uzavření budoucích darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov
6. Darování pozemků v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
7. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín - změna usnesení
8. Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
9. Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"
10. Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
11. Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice
12. Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
13. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí
16. Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
17. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička
18. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006
20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006
21. Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
22. Profil kraje Vysočina - prosinec 2005
23. Program rozvoje kraje Vysočina - programová část
24. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
25. Smlouva o partnerství pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
26. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
27. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
28. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
29. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
30. Náhrada výdělku
31. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
32. Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy
33. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
34. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005
35. Grantové schéma 3.2 SROP
36. Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek
37. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
38. Zdravotní plán kraje Vysočina
39. Fond Vysočiny - grantový program Veřejně přístupný internet II
40. Fond Vysočiny - grantový program GIS V
41. Fond Vysočiny - grantový program "Nevyužívané památky"
42. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
43. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
44. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
45. Rozprava členů zastupitelstva

 

71. Změny a rozšíření kompetencí členů rady kraje

M. Vystrčil informoval radu kraje o změnách a rozšíření kompetencí členů rady kraje. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1617/38/2005/RK

Rada kraje

stanovuje

Ing. Miroslavu Houškovi, členu rady kraje KDU-ČSL, kompetence – finance, majetek a

rozšiřuje

Jaroslavu Hulákovi, členu rady kraje KDU-ČSL, kompetence o informatiku s účinností od 6. 12. 2005.

odpovědnost: rada kraje

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-71

 

73. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

M. Matějková předložila radě kraje ke schválení návrh plán činnosti uvedeného Výboru. V průběhu jednání přišel J. Vondráček, odešel M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1618/38/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu RK-38-2005-73, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. prosince 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-73, RK-38-2005-73, př. 1

 

74. Jmenování člena a zároveň předsedy Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na jmenování člena rozpočtové komise. V průběhu jednání přišel M. Houška. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1619/38/2005/RK

Rada kraje

jmenuje

členem a zároveň předsedou Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina Miroslava Houšku, bytem .

odpovědnost: OSH

termín: 6. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2005-74

 

76. Rozprava

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 38/2005 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 12. 2005, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2005 dne 6. 12. 2005.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 12. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.12.2005 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze