Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 6/2005

 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní Rady kraje Vysočina č. 6/2005

konané dne 24. 11. 2005

Přítomni:

1. Dionýz Domik

4. Pavel Maslák

7. Edita Richterová

2. Roman Heinz

5. Jan Murárik

8. Miloš Vystrčil

3. Zdeněk Linhart

6. Drahoslav Ryba

 

Nepřítomni:

1. Simeona Zikmundová

Hosté:

1. Martin Kalivoda (OSH KrÚ)

3. Jiří Šulc (KVS)

5. Alena Dvořáková (KHS)

2. Jan Říha (KHS)

4. Věra Švarcová (OSVZ KrÚ)

6.

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

1.      Projednání organizačních změn v Bezpečnostní radě kraje (Ing. Jan Murárik);

2.      Vyhodnocení plnění usnesení BRK (Ing. Jan Murárik);

3.      Projednání plánu práce BRK na rok 2006 (Ing. Jan Murárik);

4.      Bezpečnostní situace na území kraje za období ½ 2005 (plk. JUDr. Roman Heinz);

5.      Statistika činnosti HZS za období ½ 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

6.      Stav zavádění a financování technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005    (JUDr. Simeona Zikmundová, Mgr. Martin Kalivoda);

7.      Informace o zpracování studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina (Ing. Jan Murárik, Mgr. Martin Kalivoda);

8.      Informace o průběhu opravy VD Mostiště (Ing. Jan Murárik);

9.      Informace o zrušení utlumených OPISů územních odborů HZS kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

10.  Vyhodnocení cvičení Horizont 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

11.  Informace o novele Plošného pokrytí území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

12.  Vstupní informace k realizaci výstavby Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

13.  Různé;

14.  Ukázka kontejneru Mero (plk. Ing. Drahoslav Ryba, místo HZS Sokolovská 2, Jihlava).

 

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní Rady kraje Vysočina (dále jen BRK), uvítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že BRK je usnášeníschopná. Představil hosty BRK a zahájil jednání. V úvodu podal návrh na úpravy v programu:

Vyřadit z návrhu programu:

bod č. 4 „Bezpečnostní situace na území kraje za období ½ 2005“, bod č. 5 „Statistika činnosti HZS za období ½ 2005“ a bod č. 7 „Informace o zpracování studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina“.

Zařadit do návrhu programu:

Místo vyřazeného bodu č. 4 zařadit samostatné bod č. 13 „Projednání opatření pro případnou pandemii ptačí chřipky“.

Tím dojde k přečíslování některých bodů:

Bod č. 14 „Různé“, bod č. 15 „Ukázka kontejneru Mero (plk. Ing. Drahoslav Ryba, místo HZS Sokolovská 2, Jihlava).

 

Upravený návrh programu:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

1.      Projednání organizačních změn v Bezpečnostní radě kraje (Ing. Jan Murárik);

2.      Vyhodnocení plnění usnesení BRK (Ing. Jan Murárik);

3.      Projednání plánu práce BRK na rok 2006 (Ing. Jan Murárik);

13.   Projednání opatření pro případnou pandemii ptačí chřipky;

6.       Stav zavádění a financování technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005 (JUDr. Simeona Zikmundová, Mgr. Martin Kalivoda);

8.       Informace o průběhu opravy VD Mostiště (Ing. Jan Murárik);

9.       Informace o zrušení utlumených OPISů územních odborů HZS kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

10.   Vyhodnocení cvičení Horizont 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

11.   Informace o novele Plošného pokrytí území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

12.   Vstupní informace k realizaci výstavby Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba);

14.   Různé;

15.   Ukázka kontejneru Mero (plk. Ing. Drahoslav Ryba, místo HZS Sokolovská 2, Jihlava).

 

Upravený návrh programu byl 7 hlasy schválen.

Dále byl stanoven termín zasedání BRK č. 7/2005 na 16. 12. 2005, v 9:30 hod., v zasedací místnosti KrÚ A 3.15, následuje pracovní oběd (12:00 hod.) v salonku restaurace Buena Vista, Legionářů 24, Jihlava.

 

1.      Projednání organizačních změn v Bezpečnostní radě kraje (Ing. Jan Murárik)

J. Murárik, na základě změn pracovního zařazení, informoval o změnách na pozicích ve složení BRK.

1.       na základě rezignace na pozici 1. náměstka hejtmana kraje ukončil činnost v BRK Ing. František Dohnal,

2.       na základě usnesení Rady kraje Vysočina č.1400/2005/RK byl odvolán ředitel Zdravotnické záchranné služby (ZZS) MUDr. Jan Sedlák k 1. 11. 2005.

Členkou BRK se stala MUDr. Edita Richterová, která byla jmenována do funkce ředitelky (ZZS) s účinností od 2.11. 2005 do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení. M. Vystrčil, v této souvislosti, předal E. Richterové jmenovací dekret a popřál jí mnoho úspěchů v nové funkci.

 

Usnesení 011/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

personální změny v obsazení bezpečnostní rady kraje dle materiálu BRK-06-2005-01P a

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady kraje a řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina změny zapracovat do dokumentace bezpečnostní rady kraje, dokumentace krizového štábu, poplachového plánu IZS a souvisejících dokumentů.

odpovědnost: hejtman kraje, ředitel HZS, tajemník BRK

termín: do 31. 11.2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-01P.

 

2.      Vyhodnocení plnění usnesení BRK (Ing. Jan Murárik)

J. Murárik, dle předloženého materiálu, komentoval stav plnění usnesení BRK. Konstatoval, že mimo usnesení č. Usnesení 004/01/05/BRK a závěrů z mimořádného zasedání BRK č. 4/2005 ze dne 9. 7. 2005, byla všechna usnesení splněna. Úkoly v uvedených usneseních dále pokračují.

M. Kalivoda stručně nastínil kroky řešení problematické situace na dálnici D1 – Předběžný termín dokončení studie proveditelnosti je 16. 12. 2005. Jejím účelem je podrobně popsat technické možnosti zlepšení bezpečnostní situace na dálnici D1 a řešení okolní infrastruktury. V současné době probíhá 2. kolo připomínkování této studie (řeší např.: kamerové body, poloportály s inteligentním dopravním značením, meteohlásky). Dále upozornil, že jde o jedinečný materiál, který umožní dále lépe a efektivněji jednat o finančních prostředcích s příslušnými institucemi (ŘSD, MD ČR Evropská komise apod.).

M. Vystrčil si vyžádal na zasedání BRK č. 7/2005, kdy bude představena stručná prezentace (cca 20 min.), stručný report (max. rozsah 1A4), kde budou uvedeny závěry a stručné shrnutí této rozsáhlé problematiky.

 

Usnesení 012/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

vyhodnocení plnění usnesení BRK dle materiálu BRK-06-2005-02P a

ukládá

dále pokračovat v plnění usnesení 004/01/05/BRK dle materiálu BRK-01-2005-04Ppr3upr2 a úkolů z 4. mimořádného zasedání BRK 9. 7. 2005

odpovědnost: členové BRK

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-02P.

 

3.      Projednání pracovního plánu BRK na rok 2006 (Ing. Jan Murárik)

J. Murárik stručně komentoval, dle podkladového materiálu „Pracovní plán  BRK na rok 2006“. Další připomínky mohou přítomní zasílat na adresu tajemníka BRK (murarik.j@kr-vysocina.cz, 567 602 131, 724 650 142) nejdéle do 9. 12. 2005 do 12:00 hod. Doplněný „Pracovní plán BRK na rok 2006“ bude předložen na prosincovém zasedání BRK ke schválení.

 

Usnesení 013/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

návrh Pracovního plánu BRK na rok 2006 dle materiálu BRK-06-2005-03P, BRK-06-200503Ppr1,

žádá

členy BRK, zástupce KHS a KVS o zaslání připomínek k materiálu BRK 06-2005-03P do 9. 12. 2005

a ukládá

předložit tajemníkovi BRK další podklady pro jednání BRK a po zapracování těchto podkladů předložit plán ke schválení předsedovi BRK

odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK

termín: do 9. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-03P, BRK-06-2005-03Ppr1.

 

13.  Projednání opatření pro případnou pandemii ptačí chřipky

J. Murárik stručně pohovořil o celé problematice a současném stavu, kdy hrozí reálné nebezpečí zavlečení viru H5N1. Pro tento případ byla již vydána odpovídající veterinární opatření. Po vyjádření orgánů státní správy a KHS byla, na žádost hejtmana kraje, dne 24. 10. 2005 svolána pracovní porada, která se zabývala rizikem výskytu ptačí chřipky v kraji a připraveností kraje na řešení situace spojené s možným výskytem.

Stručně komentoval přílohy materiálu (Stanovisko pro předsedu vlády, Zápis z pracovní porady ohledně rizika výskytu ptačí chřipky, Zápisy z pracovních porad k dopracování Krajského pandemického plánu).

J. Říha (ředitel KHS) informoval o Krajském pandemickém plánu (KPP), který vychází z národního pandemického plánu. Sdělil, že odpovědnost za zpracování a další upřesňování KPP nese KHS a KrÚ bude na zpracování KPP spolupracovat po předchozím vyžádání pomoci ředitelem KHS. Upřesnil, že z důvodu medializace a mnohým dotazů občanů je na internetových stránkách KrÚ i KHS zveřejněna komplexní problematika ptačí chřipky.

J. Murárik krátce komentoval zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje v § 69 pravomoci KHS při zavádění mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

Dále byla stručně komentována „driftová“ (krátkodobá)“ a „šiftová“ (velká změna, avizuje pandemii)“ varianta ptačí chřipky.

V. Švarcová informovala o pracovní poradě s řediteli nemocnic, komentovala současný stav, a podotkla, že v době skutečného vypuknutí pandemie, nejsou kapacity nemocnic v žádném případě dostačující.

A. Dvořáková doplnila, že v případě vypuknutí pandemie je v Krajském pandemickém plánu zahrnut výčet specializovaných oddělení, která by hospitalizovala nemocné pacienty (např.: JIP).

J. Šulc komentoval změny a návrhy, ke kterým došlo ve veterinární oblasti od setkání dne 24. 10. 2005:

-         Evropská komise i Státní veterinární správa vyhodnocují rizika a tím reagují na vypuknutí nákaz v okolních státech. Výsledkem jsou rozhodnutí (např.: č. 759 Evropské komise ‑ ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzi ptáků, závazek členských zemí, že povolí přesuny zásilek obsahujících méně než 5 živých ptáků v zájmovém z chovu ze třetích zemí apod.). Dále Evropská komise reagovala vydáním rozhodnutí na situaci v Chorvatsku (pozastavení dovozu živé drůbeže, polotovary, syrové krmivo, lovecké trofeje a peří do zemí EU).

-         Zasedání Ústřední nákazové komise ve dnech 18. 10. 2005 a 26. 10. 2005. Ta projednala otázky typu: aktuální nákazová situace, opatření vydaná Evropskou komisí, analýza rizik, opatření přijatá ČR, doporučení pro chovatele, hospodářský chov drůbeže pod širým nebem. Závěr ústřední nákazové komise usnesení č. 2 ze dne 26. 10. 2005 se uložilo ředitelům KVS, v jejichž místě se nachází letiště, aby provedli bezodkladně kontrolu plnění povinností.

-         KVS reagovala na zasedání Ústřední nákazové komise dne 26. 10. 2005, kdy uspořádala beseda s chovateli drůbeže (pozváno 27 největších zástupců chovatelů drůbeže v kraji) – závěr: požadavky chovatelů směrem ke SVS - vetší mediální informovanost a zvážení dlouhodobosti mimořádných veterinárních opatření (ze dne 21. 10. 2005 zákaz shromažďování ptáků na určitém místě – trhy, výkonnostní zkoušky, výstavy, lety holubů apod.; ze dne 1. 11. 2005 jediným místem vstupu živých ptáků ze třetích zemích je veřejné letiště Praha Ruzyň).

Dále informoval o:

-         rozhodnutí Evropské komise č. 745,

-         tlaku občanů v souvislosti s nálezy uhynulých ptáků - v této souvislosti byla zveřejněna zpráva, která dává návod k postupu v případě nálezu uhynulého kusu – KVS převezme kusy a řeší vzniklou situaci,

-         uspořádání semináře specialistů asanačních podniků – potvrzení, či úhyn bude řešen zpracováním v kafilérii ve Věži u Havlíčkova Brodu,

-         k dispozici je připravena barevná prezentace o změnách, které vir způsobuje na vnitřních orgánech.

Závěr:

Mimořádné veterinární opatření – omezení dovozu drůbeže ze třetích zemí. Ústřední nákazová komise sdělila, že nebude-li v zemích EU zaznamenán výskyt viru H5N1 nebude ČR přijímat opatření týkající se uzavřeném chovu drůbeže.

M. Kalivoda upřesnil, že v případě medializace této problematiky budou novináři odkazováni na odborníky.

M. Vystrčil vznesl dotaz, v souvislosti se způsobem vyhlášení pandemické situace, na rozsah organizační skupiny KPP. A. Dvořáková konstatovala, že tato problematika vychází z Národního pandemického plánu a nejdéle do března 2006 bude rozsah skupiny KPP upřesněn. V současné době nejsou dána jednotná kriteria.

 

Usnesení 014/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci k problematice ptačí chřipky dle materiálů BRK 06-2005-013P, BRK 06-2005-013Ppr1, BRK 06-2005-013Ppr2, BRK 06-2005-013Ppr3, BRK 06-2005-013Npr4,

na základě případné žádosti ředitele KHS ukládá

-         tajemníkovi koordinovat spolupráci a opatření mezi krajem Vysočina, KVS, KHS při realizaci preventivních opatření proti viru H5N1 a při případné indikaci viru v ČR

-         tajemníkovi BRK koordinovat dopracování novely PRK ve spolupráci s OSVZ KrÚ, KVS, KHS a P ČR.

odpovědnost: tajemník BRK, ředitel KHS

termín: do odvolání

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK 06-2005-013P, BRK 06-2005-013Ppr1, BRK 06-2005-013Ppr2, BRK 06-2005-013Ppr3, BRK 06-2005-013Npr4.

 

6.       Stav zavádění a financování technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005 (JUDr. Simeona Zikmundová, Mgr. Martin Kalivoda)

M. Kalivoda komentoval problematiku dle předloženého materiálu. Zastupitelstvo kraje Vysočina se rozhodlo podpořit rozvoj systému GPS a vypsalo systémovou podporu (celkově 2 mil. Kč). Přítomní obdrželi výsledky projektu a zpracovaná data o tom, kdo o podporu žádal.

J. Murárik vznesl dotaz na R. Heinze, zda by Policie ČR v roce 2006 ve svém rozpočtu našla finanční prostředky na spoluúčast na rozvoji GPS.

R. Heinz podporuje vznik GPS a na dotaz reagoval s tím, že finanční prostředky nejsou hlavním problémem, ten vidí v těchto oblastech:

-         Krajská správa policie není samostatně hospodařící jednotkou (systém programového financování),

-         Policie ČR využívá systému Matra (Pegas),

-         zavedení GPS by muselo být jednotné v celé ČR,

-         riziko přetížení systému Matra, proto zavedena 2. varianta systému Maják (linka 158) ‑ zakázka je zadána veřejné firmě což by bylo velmi finančně nákladné,

-         zákon o policii upravuje cca 20 úkolů, z nich je účast v integrovaném záchranném systému jedna. Je nutno vyloučit, při využívání technologie GPS P ČR, aby výstup zobrazující pohyb policejních vozidel nebyl zneužit. Koordinátor P ČR za těchto podmínek podporuje zavádění technologie pro GPS.

 

Usnesení 015/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Stav zavádění a financování technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005 dle materiálu BRK-06-2005-06P, BRK-06-2005-06Ppr1

ukládá

-       řediteli HZS kraje Vysočina předložit na nejbližším jednání bezpečnostní rady informaci o způsobu zavádění technologie GPS mezi jednotkami HZS kraje Vysočina, včetně možností integrace se systémy GPS již využívanými složkami IZS v kraji Vysočina,

-       koordinátorovi PČR pro kraj Vysočina – předložit na příštím jednání bezpečnostní rady informaci o způsobu zavádění technologie GPS mezi jednotkami PČR v kraji Vysočina, včetně možností integrace se systémy GPS již využívanými složkami IZS v kraji Vysočina.

odpovědnost:   ředitel HZS kraje Vysočina, koordinátor PČR pro kraj Vysočina

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-06P, BRK-06-2005-06Ppr1.

 

8.       Informace o průběhu opravy VD Mostiště (Ing. Jan Murárik)

J. Murárik komentoval podkladový materiál a stručně shrnul celou problematiku. Upozornil na dvě změny v materiálech:

-         upravený materiál (košilka), je doplněn o stanovisko Povodí Moravy. s. p., VODNÍ DÍLA – TBD a. s., AQUATIS a. s. (BRK-06-2005-08Pupr1),

-         Společné vyjádření Povodí Moravy. s. p., VODNÍ DÍLA – TBD a. s., AQUATIS a. s. označeno jako příloha č. 5.

 

Usnesení 016/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o stavu vodního díla Mostiště dle materiálu BRK-06-2005-08Pupr1,BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 08Pupr1pr1, BRK-06-2005-08Pupr1pr 2, BRK-06-2005-08Pupr1pr3, BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 08Pupr1pr4, BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 08Pupr1pr5 a na základě dokončení všech sanačních prací v I. etapě (do15.11.2005) a současně souhlasných stanovisek pracovní skupiny Mostiště, Povodí Moravy, s.p., VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a AQUATIS a.s.

ukládá

tajemníkovi BRK informovat dotčené subjekty o zrušení usnesení,

ruší

opatření BRK uvedená v usnesení BRK č. 010/05/05/BRK ze dne 04.08.2005.

odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK

termín: 24. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-08Pupr1,BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 08Pupr1pr1, BRK-06-2005-08Pupr1pr2, BRK-06-2005-08Pupr1pr3, BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 08Pupr1pr4, BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 08Pupr1pr5.

 

M. Vystrčil poděkoval všem zúčastněným a upřesnil, že 9. 12. 2005 se koná závěrečné vyhodnocení činnosti pracovní skupiny VD Mostiště.

 

9.       Informace o zrušení utlumených OPISů územních odborů HZS kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba komentoval předložený podkladový materiál. V souladu s Plánem hlavních úkolů HZS kraje Vysočina bylo před rokem zřízeno Krajské operační středisko (KOPIS). V době zkušebního provozu KOPIS byla ponechána okresní operační střediska, která ke dni 1. února 2006 budou zrušena. Bylo zřízeno záložní operační středisko (ul. Sokolovská).

 

Usnesení 017/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o chystané organizační změně HZS kraje Vysočina provedené k 1. únoru 2006 za účelem zrušení utlumených OPIS územních odborů Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou HZS kraje Vysočina dle materiálů BRK-06-2005-09P, BRK-06-2005-09Ppr1.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-09P, BRK-06-2005-09Ppr1.

 

10.   Vyhodnocení cvičení Horizont 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba komentoval průběh cvičení Horizont 2005, které podle jeho slov splnilo účel. Upozornil na problematické situace, poděkoval všem složkám za účast a konstatoval, že cvičení bylo vyhodnoceno, připomínky projednány a zaujata stanoviska.

P. Maslák upřesnil, že pracovní vyhodnocení proběhne dne 12. 12. 2005 a zdůraznil, že následně po skončení cvičení poslal hejtman kraje Vysočina děkovný dopis všem cvičícím složkám.

M. Vystrčil vznesl další připomínku ke koordinaci vynášení raněných a jejich následném ošetření. Prodleva mezi vynesením raněných a započetím provádění ošetření byla u prvních vynesených cca 15 min. což je kritická doba. Dále se rozvinula stručná diskuse k tématu prověřovacího (utajeného) a taktického (ostrého) cvičení.

M. Richterová vznesla požadavek na vybavení ZZS ochrannými prostředky.

 

Usnesení 018/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje bere na vědomí

informaci o vyhodnocení cvičení HORIZONT 2005 dle materiálu BRK-06-2005-10P, BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 10Ppr1,

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina vyhodnocení cvičení projednat na společné poradě IZS do konce roku 2005,

ukládá

1.      tajemníkovi BRK ve spolupráci s představiteli složek IZS zúčastněných na cvičení HORIZONT 2005 zabezpečit Analýzupořízení osobních ochranných pracovních prostředků, osobních dozimetrů, detekčních přístrojů a označení vedoucích složek IZS, jejichž prostřednictvím velitel zásahu IZS koordinuje činnost složek IZS, a to v termínu do konce března 2006,

2.      představitelům složek IZS do plánů odborné přípravy složek IZS zařadit činnost složek IZS dle STČ 01/IZS a vyhodnocení cvičení HORIZONT 2005,

3.      řediteli HZS kraje Vysočina:

-                 vyhlásit prověřovací cvičení na I. fázi cvičení HORIZONT 2005,

-                 prověřit využitelnost součinnostního kanálu IZS 112 u digitálního rádiového spojení v rámci mezikrajské pomoci na území kraje Vysočina (např. AČR).

odpovědnost: ředitel HZS, vedoucí složek IZS kraje Vysočina a tajemník BRK

termín: zasedání BRK, březen 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-10P, BRK ‑ 06 ‑ 2005 ‑ 10Ppr1.

 

11.   Informace o novele Plošného pokrytí území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba komentoval podkladový materiál. Byla zpracována novela Plošného pokrytí území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (systém zaveden před 10 lety).

Závěry plošného pokrytí byly projednány s řediteli územních odborů HZS kraje Vysočina na pravidelné poradě vedení HZS kraje Vysočina dne 1. listopadu 2005.

Změny oproti původnímu plošnému pokrytí jsou ve:

1.       zrušení stanice Hrotovice – důvodem bylo dlouhodobé nedosahování limitu zásahů;

2.       snížení typu stanice Jihlava z C2 na C1 – z důvodu snížení počtu obyvatel ve městě Jihlava pod vyhláškou stanovený limit;

3.       zrušení předurčenosti stanice Havlíčkův Brod pro práci s jeřáby – důvodem je redislokace vyprošťovacího prostředku na stanici Žďár nad Sázavou v důsledku působnosti firmy PRETOL s.r.o. v Havlíčkově Brodě;

4.       početní stav v jednotkách HZS kraje Vysočina byl stanoven na 441 příslušníků.

M. Vystrčil komentoval možnost diskutovat na toto téma a podpořil myšlenku, aby stanice v Hrotovicích nebyla zrušena. Zavázal se poslat dopis generálnímu řediteli HZS ČR a náměstkovi MV ČR gen. mjr. Ing. M. Štěpánovi. Kopie dopisu bude zaslána dotčeným subjektům. Bylo by vhodné, aby byl pro Radu kraje Vysočina připraven v této souvislosti materiál, kde by byly uvedeny přesné výpočty stupně nebezpečí území obce.

 

Usnesení 019/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o novele plošného pokrytí kraje Vysočina jednotkami požární ochrany a jejích dopadů do počtů a typů stanic HZS kraje Vysočina  dle materiálu BRK 06-2005-11P, BRK 06-2005-11Ppr 1

a ukládá

-         řediteli HZS kraje Vysočina předložit novelu Nařízení kraje č.1/2003, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany do konce listopadu 2005;

-         tajemníkovi BRK vyžádat informaci u HZS kraje Vysočina o realizaci závěrů plošného pokrytí do konce března 2007.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK 06-2005-11P, BRK 06-2005-11Ppr1.

 

12.   Vstupní informace k realizaci výstavby Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba komentoval podkladový materiál hovořící o realizaci integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina, které vychází z koncepce MV ČR z roku 2003. Podle jeho slov, je nutné usilovat o budování společných středisek. V této souvislosti podal návrh na ustanovení pracovní skupiny při BRK z řad zástupců složek IZS (HZS kraje Vysočina, ZZS kraje Vysočina, PČR, městské Policie Jihlava), dále pak zástupce z řad Krajského úřadu kraje Vysočina.

P. Maslák doplnil výklad s tím, že jde o plnění vize a její „zlegalizování“.

 

Usnesení 020/06/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

vstupní informaci k nutnosti výstavby CIP OŘ IZS a KŘ kraje Vysočina v návaznosti na plnění úkolů stanovených koncepcí dle materiálu BRK 06-2005-12N, BRK 06-2005-12 P pr1

a ukládá

řediteli HZS kraje Vysočina zabezpečit jmenování zástupců v PS za HZS kraje Vysočina;

řediteli ZZS kraje Vysočina zabezpečit jmenování zástupců v PS za ZZS kraje Vysočina;

koordinátorovi PČRpro kraj Vysočina zabezpečit jmenování zástupců v PS za PČR;

ředitelce krajského úřadu zabezpečit:

-          jmenování zástupců v PS za KrÚ,

-          jmenování tajemníka PS pro řešení problematiky,

-          stanovení jednacího řádu PS.

doporučuje hejtmanovi

-          ustanovit PS,

-          jmenovat předsedu PS,

pro řešení problematiky výstavby CIP OŘ IZS a KŘ kraje Vysočina

odpovědnost: hejtman kraje, ředitel HZS kraje Vysočina, ředitel ZZS kraje Vysočina, koordinátor PČR pro kraj Vysočina, ředitelka krajského úřadu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály BRK-06-2005-12N, BRK 06-2005-12 Ppr1.

 

14.   Různé

M. Vystrčil obecně sdělil , že areál naproti úřadu v budoucnu může sloužit jako krajské sídlo státních institucí. Jde o vizi v horizontu 20 ti let. Dále vyzval přítomné k účasti na ukázce kontejneru Mero, sám se z časových důvodů z této ukázky omluvil.

P. Maslák vznesl dotaz na jmenování D. Domika do funkce ředitele KVV Jihlava. Ten sdělil, že jeho jmenování bylo podmíněno absolvováním jazykové zkoušky (Stanag II) – ke jmenování by mělo dojít dne 1. 12. 2005.

D. Ryba informoval o splnění jazykové podmínky (Stanag 1). Která byla nutná pro jeho setrvání ve funkci ředitele HZS.

P. Maslák v různém shrnul důležité termíny: 12. 12. 2005 Vyhodnocení složek cvičení Horizont 2005, 16. 12. 2005 zasedání BRK č. 7/2005.

J. Murárik informoval o vytvoření „Brožury o integrovaném záchranném systému“, která bude vydána i v cizojazyčné mutaci. Dále vznesl dotaz na D. Rybu, zda by bylo možné uskladnit výstroj pro členy krizového štábu v prostorách HZS kraje Vysočina. D. Ryba nabídl J. Murárikovi schůzku v prostorách HZS za účelem vytvoření podmínek pro uskladnění výstroje.

M. Vystrčil komentoval možnost finanční dotace ve výši 600.000,- pro P ČR na výstavbu Krajského operačního střediska P ČR v Jihlavě, které by integrovalo a řídilo operační střediska okresních ředitelství R ČR v kraje Vysočina. V případě, že P ČR bude připravena realizovat tento projekt, pak se kraj Vysočina nebude bránit finanční dotaci poskytnout.

D. Domik stručně pohovořil o transformaci Armády ČR, která probíhá dle plánů. Dále informoval o tom, že byl zachován muniční sklad v Dobroníně a k 1. 12. 2005 přebírá KVV do své podřízenosti rekrutační středisko.

R. Heinz informoval o statistikách vražd v kraji Vysočina: 13 (11 objasněno 2 v šetření) Kraj Vysočina je v 1. polovině statistické tabulky vražd v rámci ČR. Nejvíce vražd má hlavní město Praha, nejméně Pardubický kraj.

M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání a z další části jednání se omluvil.

 

15.   Ukázka kontejneru Mero (plk. Ing. Drahoslav Ryba, místo HZS Sokolovská 2, Jihlava)

Členové BRK se zúčastnili ukázky na stanici HZS v Jihlavě, kde byl prezentován kontejner Mero, který používá HZS v případě likvidace velkých ropných havárií. Dále byl prezentován kontejner sloužící k týlovému zabezpečení štábů a jednotek, při déle trvajícím zásahu v polních podmínkách.

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

Zpracovala: Kateřina Kubová dne 28. 11. 2005

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.12.2005 / 6.12.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze