Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2002

14. leden 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 2/2002

Zastupitelstva kraje Vysočina

ze dne 4. února 2002

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – tajemník výboru

-         Kamil Ubr – OŠMS

 

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Metodika financování regionálního školství
 3. Příprava výroční zprávy
 4. Fond rozvoje kraje (FRK) a jeho realizace v oblasti školství
 5. Změny legislativy
 6. Aktuality z OŠMS
 7. Různé
 8. Závěr

 

 

 1. Zahájení

            Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky a byl přijat. Milan Šmíd dále vyzval přítomné k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení.

 

 

 1. Metodika financování regionálního školství

            Zdeněk Ludvík, tajemník výboru, upozornil, že v problematice financování školství je nutné rozdělit veškeré náklady na přímé a nepřímé. Dále přítomným sdělil neoficiální informaci, ze které vyplývá, že přímé náklady škol (hlavně mzdové náklady) budou přerozdělovány tzv „Indexovou metodou“, jejímž základem jsou normativy, vycházející z optimálního počtu 26 žáků na třídu. Ve skutečnosti se, ale počet žáků na třídu pohybuje okolo 22. Z tohoto důvodu by školy měly získat více finančních prostředků na mzdy učitelů, ale s úbytkem žáků to znamená, že by mělo dojít ke snížení počtu učitelů a tudíž i ke snížení mzdových nákladů.

            Petr Kesl vznesl námitku, jak je možné, že při úbytku dětí ve školách dochází k nárůstu pedagogických pracovníků. Kamil Ubr vysvětlil, že toto je problémem hlavně velkých škol, kde dochází ke zřizování speciálních a vyrovnávacích tříd.

            Dále se diskutovalo nad povolováním škol na výjimku a nad dofinancováním přímých nákladů.

            Co se týká nepřímých nákladů Zdeněk Ludvík uvedl, že v rozpočtu kraje je na školství vymezeno 311 mil. Kč a zároveň pohovořil o tom jakým způsobem bude tato částka přerozdělena (provoz škol, pokrytí odpisů, nové nákupy investičního majetku, opravy a údržba). Poznamenal, že ve srovnání s minulým rokem se jedná o nárůst finančních prostředků na provoz.

            Zdeněk Ludvík také informoval o 3 mil. Kč určených na rozvojové programy (soutěže, vzdělávací programy, alternativní vyučování, podpora center celoživotního vzdělávání)

 

Usnesení 008/02/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o financování regionálního školství v roce 2002 v oblasti přímých a nepřímých nákladů.

 

 

 1. Příprava výroční zprávy
            Kamil Ubr přítomné seznámil s představou o informacích, které by měly být součástí výroční zprávy. Informace ve výroční zprávě budou zahrnovat témata:
 • mateřské školy, základní školy, speciální školy, střední školy, terciární vzdělávání, zájmové vzdělávání, vzdělávání dospělých, poradenská činnost, školské služby, dětské domovy a výchovné ústavy, veřejná správa

            Témata pojednávající o typech škol budou dále obsahovat:

a)      tabulky se základními kvantitativními údaji, charakterizujícími jednotlivé školy

b)     další komentáře zahrnující souhrnné údaje, změny v organizaci, výsledky výchovné a vzdělávací činnosti, personální podmínky, materiální podmínky, školské služby, informace o hospodaření

             Účastníci diskutovali nad účelností a způsobu získávání údajů z výroční zprávy. Vyústěním diskuse byl závěr, že struktura výroční zprávy je dostatečně podrobná. Přítomní se také shodli na tom, že budoucí získávání informací od jednotlivých škol by mělo mít takovou formu, aby školy co nejméně zatěžovala.

 

Usnesení 009/02/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě výroční zprávy.

 

 

 1. Fond rozvoje kraje (FRK) a jeho realizace v oblasti školství

            Milan Šmíd přednesl, že čerpání finančních prostředků z FRKu bude probíhat formou klasického fondového hospodaření.

             Předseda také zdůraznil, že by bylo vhodné již na tomto zasedání vybrat program, pro který by byl následně vypsán grant z FRKu.

            Po krátké diskusi se členové komise shodli na vytvoření menší pracovní skupiny, která by zpracovala přesný název programu, na jehož realizaci by byly čerpány finanční prostředky z FRKu, co je jeho cílem a na koho se zaměřuje.

 

Usnesení 010/02/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zpracování aktivit „Zvyšovat úroveň materiálně technického a metodického zabezpečení výuky všech typů škol, rozvíjet programy vzdělávání pedagogických pracovníků“ a „Podpora aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání a prezentujících instituce vzdělávání dospělých v povědomí široké veřejnosti“ z Programu rozvoje kraje pro čerpání finančních prostředků z FRKu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0)

 

Usnesení 011/02/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

sestavení pracovní skupiny ve složení: Alena Štěrbová, Ota Benc, Roman Křivánek, Kamil Ubr

a

ukládá

jí vypracování 2 programů pro čerpání finančních prostředků z FRKu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

 1. Změny legislativy

            Zdeněk Ludvík přítomné informoval, že se začal projednávat školský zákon. Dále sdělil, že v návrzích zákonů, týkajících se reformy veřejné správy, se nenachází části týkající se školství, jelikož se čeká na schválení školského zákona.

 

 

 1. Aktuality z OŠMS

Zdeněk Ludvík stručně pohovořil dění na OŠMS.

 

 

 

 

 1. Různé

             Členové výboru diskutovali nad problematikou Základní umělecké školy v Pelhřimově a o právu zastupitelů na získávání informací z KrÚ.

 

 

 1. Závěr

             Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího jednání výboru na 4. března 2002 ve 13:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Milan Šmíd v.r.

         předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 4. února 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 6. února 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.2.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze