Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 3/2005

21. listopad 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 21. 11. 2005

Přítomni:

1. Marie Černá

4. Emilie Katolická

7. Ivana Mahelová (tajemnice)

2. Petr Drdla

5. Alois Koukola

 

3. Jana Fischerová

6. Zdeněk Studenec

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Jirsa

4. Jaroslav Ptáček

2. Petr Kesl

5. Dagmar Zvěřinová

3. Hana Müllerová

 

Hosté:

1. Ladislav Seidl (OSH KrÚ)

3. Petra Dolíhalová (Destinační kancelář TR)

2. Hana Štěpničková (Destinační kancelář TR)

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Formalizace spolupráce s regionem Champagne-Ardenne;

3.       Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti zahraničních vztahů a evropských projektů;

4.       Nová podoba tiskových materiálů kraje, ediční záměry;

5.       Role veletrhů cestovního ruchu v marketingových aktivitách kraje, plán veletržních prezentací;

6.       Představení aktivit Destinační kanceláře Třebíč;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr;

9.       Prohlídka vybraných atraktivit cestovního ruchu v Třebíči.

 

1.       Zahájení

M. Černá, předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina (dále jen Kcrvv), přivítala přítomné v prostorách MěÚ Třebíč a zahájila jednání.

 

2.       Formalizace spolupráce s regionem Champagne-Ardenne

L. Seidl shrnul dosavadní spolupráci s regionem Champagne-Ardenne. Jelikož se dosavadní kontakty jeví jako velmi perspektivní, navrhuje OSH ukotvit vztah mezi Vysočinou a regionem Champagne-Ardenne pomocí smlouvy o vzájemné spolupráci. Smyslem uzavření takové smlouvy by měla být formalizace vztahů, nastavení základních principů komunikace a spolupráce a pojmenování prioritních oblastí spolupráce. Rada kraje v dubnu projednala návrh smlouvy (RK-15-2005-46, př. 1), tento byl také předložen v papírové formě členům Kcrvv (Kcrvv-03-2005-02). Návrh smlouvy je připraven dle zákona č. 129/2000 Sb. Předběžný zájem o podpis smlouvy vyjádřila také francouzská strana. Podrobnosti o regionu Champagne-Ardenne jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje Vysočina.

Do jednání vstoupila E. Katolická.

 

3.       Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti zahraničních vztahů a evropských projektů

L. Seidl pohovořil o historii záměru zpracování Analýzy. Rada kraje souhlasila na svém jednání č. 14/2005 se zpracováním „Analýzy potřeb kraje Vysočina v oblasti zahraničních vztahů a evropských projektů“. Sekretariát hejtmana se při přípravě smlouvy o dílo se zpracovatelem  analýzy a při přípravě následné realizace setkal s problémy, které se týkaly odlišné představy subjektů o smluvních podmínkách. Došlo také k navýšení ceny za dílo ze strany zhotovitele a zejména k posunu v představách kraje o obsahu samotné analýzy.

Pro zpracování analýzy bude proto zvolena cesta řádného poptávkového řízení na zhotovitele tohoto koncepčního dokumentu. Návrh zadání byl členům komise předložen na jednání a přítomní byli vyzváni k jeho připomínkování (příloha zápisu Kcrvv-03-2005-03). V současné době jsou prověřovány možné zdroje jejího financování.

 

4.       Nová podoba tiskových materiálů kraje, ediční záměry

I. Mahelová komentovala důvody, které vedly k rozhodnutí sjednotit podobu veškerých tištěných materiálů vydávaných krajem. Vychází z nového design manuálu, zpracovaného v průběhu letošního roku. Nový layout materiálů využívá barevných ploch, které umožní vizuálně oddělit jednotlivé řady tiskovin při zachování jednotícího designu. Přítomní obdrželi náhledy návrhů jednotlivých typových řad materiálů. Stávající propagační materiály budou v rámci aktualizace vydány v nové podobě, z ekonomických důvodů postupně po spotřebování skladových zásob. Náklady na většinu připravovaných materiálů jsou zahrnuty do projektu, s nímž se oddělení cestovního ruchu uchází o podporu ze zdrojů ze strukturálních fondů.

 

5.       Role veletrhů cestovního ruchu v marketingových aktivitách kraje, plán veletržních prezentací

I. Mahelová pohovořila o prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu. Na rok 2006 bylo radou kraje schváleno 19 veletrhů: VAKANTIEBEURS Utrecht (10.–15.1.), REGIONTOUR Brno (12.–15. 1.), FERIEN Vídeň (12.–15.1.), VAKANZ Lucemburk (20.–22.1.), FITUR Madrid (25.–29.1.), ITF Slovakia Tour Bratislava (26.–29.1.), TOUR EXPO Olomouc (3.–5.2.), SALON DES VACANCES Brusel (9.–13.2.), BIT Miláno (18.–21.2.), CBR Mnichov (18.–22. 2.), HOLIDAY WORLD Praha (23.–26.2), ITB Berlin (8.–12.3.), INFOTOUR Hradec Králové (10.–11.3.), MITT Moskva (22.–25.3.), MOBIL SALON České Budějovice (7.–9.4.), DOVOLENÁ Ostrava (21.–23.4.), TT Varšava (září), MADI Praha (listopad), TUC Lipsko (listopad).

Sedm tuzemských akcí zůstává v rozsahu letošního roku, prezentaci v  hlavních zdrojových zemích doplní 5 veletrhů nových. Na 8 zahraničních veletrzích bude využito nabídky dotovaného vystavovatelského sektoru CzechTourismu. Náklady na veletrhy v I.pololetí 2006 jsou zahrnuty do projektu předloženého v rámci SROP.

 

6.       Představení aktivit Destinační kanceláře Třebíč

K tomuto bodu byly pozvány zástupkyně Destinační kanceláře Třebíč (H. Štěpničková, P. Dolíhalová), která vznikla 2. května 2004. Pro úplnost byl přítomným předložen materiál týkající se činnosti kanceláře, který je přílohou zápisu (Kcrvv-03-2005-05). Destinační kancelář je přímo navázána na infocentra a cestovní agenturu a tím dochází ke zlepšení celkové koordinace. H. Štěpničková stručně pohovořila o formách spolupráce s podnikatelskými subjekty ve městě. K tomuto bodu se rozvinula stručná diskuse.

 

7.       Diskuse a různé

L. Seidl seznámil členy Kcrvv se stávající situaci v informování veřejnosti celostátními tv stanicemi o dění v kraji Vysočina. Poukázal na současný stav, kdy podle sledování společnosti Newton Information Technology, nebyla v době od 7. – 13. 11. 2005 v celostátních zpravodajských denících odvysílána jediná zpráva týkající se kraje Vysočina. Tuto situaci bude OSH okamžitě řešit a to jak opatřeními přijatými uvnitř odboru, tak svými aktivitami směrem k tv stanicím.

M. Černá konstatovala, že jeden z důvodů vzniku této situace byla i téměř 13ti měsíční nepřítomnost tiskového mluvčího.

Přítomní se shodli na tom, že problém je trvalý a je nutné ho řešit. Zejména zaměřit se na regionální zpravodajství. Bylo podotknuto, že analýza by měla kromě holých statistických faktů obsahovat i téma zpráv.

 

Usnesení 004/003/2005/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Informace L. Seidla včetně návrhů opatření a

doporučuje

oddělení vnějších vztahů KrÚ kraje Vysočina zaměřit se především na regionální zpravodajství.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

M. Černá stručně informovala o prezentaci kraje v Montrealu (5.-11.11.2005) v rámci představení turistického potenciálu ČR americkým a kanadským touroperátorům, členům asociace ASTA. Smyslem prezentace bylo přilákat profesionály cestovního ruchu na příští mezinárodní akci této asociace, která se v březnu 2006 uskuteční v Praze a nese název International Destination Expo. 

V návaznosti na to se rozvinula diskuse o očekávané úrovni služeb ze strany návštěvníků a zejména o jazykové výbavě pracovníků v cestovním ruchu.

V souvislosti s tím byl zmíněn projekt MMR, jehož prostředky směřují do oblasti vzdělávání ve 4 krajích (Ústecký, Zlínský, Pardubický, Vysočina). Snahou bude využít tyto prostředky mj. na jazykové kursy pro pracovníky ve službách pro turisty.

 

8.       Závěr

M. Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. Zasedání Kcrvv č. 4/2005 bylo stanoveno na 15. prosince 2005, v 10:00 hod., v hotelu Vivaldi, Rančířov u Jihlavy (www.hotelvivaldi.cz).

 

9.       Prohlídka vybraných atraktivit cestovního ruchu v Třebíči

Další jednání probíhalo formou prohlídky vybraných atraktivit cestovního ruchu v Třebíči. Prohlídka byla ponechána časovým možnostem členů Kcrvv.

 

Ing. Marie Černá v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala: Kateřina Kubová, DiS. dne 22. 11. 2005.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.11.2005 / 28.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze