Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

3. listopad 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 3. listopadu 2005

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

4. Miroslav Houška

7. Ladislav Péťa

2. Marie Černá (místopředsedkyně)

5. Vítězslav Jonáš (předseda)

8. Hana Žáková

3. Milan Havlíček

6. František Kavina

9. Martin Černý (tajemník)

Nepřítomni:

1. Zdeněk Novák

Hosté:

1. Václav Novák (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

2. Dušan Vichr (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

 

3. Tomáš Blažek (Nestátní neziskové organizace v kraji Vysočina)

 

4. Karel Coufal (Agrární komora kraje Vysočina)

-          

5. Miroslav Ileček (Krajská hospodářská komora kraje Vysočina)

 

6. Vladimír Měrka (Sdružení obcí Vysočiny, předseda předsednictva RRAV)

 

7. Zdeňka Škarková (Sdružení obcí Vysočiny, ředitelka RRAV)

 

8. Jan Strejček (Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ)

 

9. Petr Průža (Vedoucí odd. územního plánování OÚPSŘ KrÚ)

 

10. Pavel Mackerle (Urbanistické středisko Brno, s. r. o.)

 

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Aktuální informace o projednávání konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina (J. Strejček, P. Průža);

3.       Aktualizace programové části PRKu (V. Novák, Z. Blažek, K. Coufal, M. Ileček, V. Měrka);

4.       POV;

5.       Spolupráce s RRAV;

6.       Diskuse a různé;

7.       Závěr.

 

 

1.       Zahájení

V. Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl přítomnými schválen.

 

2.       Aktuální informace o projednávání konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina

I. Strejček komentoval dosavadní problematiku ÚP VÚC kraje Vysočina a navázal na předchozí jednání VRR. K tomuto bodu byli dále přizváni P. Průža a P. Mackerle.

P. Mackerle zhodnotil podklady pro zpracování konceptu územního plánu kraje , kde byl kladen důraz především na vnitřní integritu regionu a napojení na evropské sítě (nadregionální i regionální), na základě cílů stanovených v Programu rozvoje kraje (cíl 3). Představil dvě varianty zpracování (endogenní – zaměřena na vnitřní integritu, exogenní ‑ napojení na regiony a dálnici DI). Popsal hlavní rozvojové osy budoucího rozvoje kraje včetně os subregionálních. Krátce pohovořil o železniční dopravě, s důrazem na obě varianty vysokorychlostní železniční dráhy, a pozastavil se nad problematikou oblasti letecké dopravy.

J. Strejček toto doplnil o vyjádření Ministerstva dopravy ČR, které navrhuje směrné zařazení obou variant vysokorychlostní trati (VRT) do Územního plánu kraje. Pro stavební úřady není rozhodující zařazení koridoru VRT do směrné nebo  závazné části Územního plánu, v každém případě to znamená zákaz povolování jiných staveb nesouvisejících s vysokorychlostní dráhou ve vymezeném koridoru.

I. Strejček zdůraznil účel ÚP VÚC kraje Vysočina – koordinace místních ÚP obcí, komentoval obě varianty a upřesnil, že výsledek bude kompilát obou. Vyzval k prostudování ÚP VÚC a dalších materiálů na www stránkách kraje.

Ve velmi stručné diskusi byl komentován obchvat obce Okříšky. Stav této problematiky je zveřejněn na www kraje Vysočina (viz. koncepční materiály).

 

3.       Aktualizace programové části PRKu

V. Novák, na základě výstupů z minulého jednání, provedl sumarizaci připomínek, které byly rozeslány elektronickou poštou Stručně komentoval vzniklé připomínky a vyzval přítomné k diskusi.

Z. Škarková komentovala pozitivní přístup zástupců obcí, kterým byl materiál týkající se PRK postoupen. Poděkovala ORR a VRR za spolupráci a přípravu materiálu.

T. Blažek vznesl připomínky ze strany neziskových organizací, ke kterým V. Novák podal komentář.

M. Černá na základě konzultace s kanceláří „Národní sítě Zdravých měst a regionů“ konstatovala, že v PRKu chybí zmínka o státní správě a Agendě 21. Podpořila názor, že by tato vsuvka měla být do dokumentu dopracována i v zhledem ke skutečnosti, že tato oblast bude podporována z evropských fondů v příštím plánovacím období. Předložila návrh materiálu, kde je tato problematika dopracována jako Dílčí cíl 4.5: „Agenda 21 a místní Agenda 21“ (ve smyslu podpory veřejné správy, bude vyloučeno z Opatření 4.4.1 – toto řeší i připomínku č. 18 v podkladovém materiálu).

H. Žáková vznesla připomínku týkající se problematiky rekreační lodní dopravy. M. Černá navrhla toto zapracovat do cílů cestovního ruchu. (Opatření 1.4.4 „Budování a zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu“).

V. Novák vyzval přítomné k diskusi k oblasti cyklistické dopravy 3.1.5 (M. Černá – na základě konzultace s V. Kodetem, konstatovala, že tato problematika je v kompetenci Odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ).

V. Novák dále komentoval dodatečně předložené připomínky č. 20 – 22.

Bylo dohodnuto, že tento materiál bude doplněn o připomínky a formulace, na kterých se přítomní usnesli a bude rozeslán do 10. 11. 2005 členům VRR, a partnerům aktualizace, kteří se k tomuto obratem vyjádří. Tento materiál by měl být předložen 22. listopadu 2005 Radě kraje Vysočina ke schválení.

 

4.       POV

M. Černá upřesnila, že tento materiál byl předložen RK k diskusi. Na návrh připomínky M. Vystrčila navrhla doplnit čl. 2, bod 3 – větu „Rozhodnutí zastupitelstva o přidělení dotací proběhne nejpozději do konce dubna 2006 a bude neodkladně oznámeno obci písemnou formou“. Dále byla, z organizačních důvodů, vznesena připomínka zapracovat do materiálu poznámku, aby Zastupitelstvo kraje Vysočina zmocnilo Radu kraje Vysočina ke schvalování případných formálních změn u dotovaných projektů.

D. Vichr podal návrh na opatření, které by sankcionovalo obce, které nezrealizují dle smlouvy navrhnutý projekt. Tyto obec by např. nemohly žádat následující rok o podporu. Tento návrh byl zamítnut.

 

Usnesení 018/06/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

po formálních úpravách, materiál týkající se POV.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

M. Černá v této souvislosti poděkovala za pozitivní a aktivní přístup pana předsedy V. Jonáše a D.Vichra a L.Hrůzy z ORR..

 

5.       Spolupráce s RRAV

M. Černý předložil dodatečný podkladový materiál, který doplňuje elektronicky zaslaný materiál. Komentoval historii a současnost této problematické situace. ORR v podrobném materiálu popsal a navrhl řešení, která byla předložena členům VRR.

M. Černá doplnila průběh jednání FV, který revokoval usnesení o vystoupení z RRAV.

V diskusi byla projednána tato témata:

-         kvalita zpracovaných projektů RRAV;

-         existence RRAV bez finanční podpory kraje Vysočina;

-         možnosti další podpory RRAV a spolupráce s RRAV.

Dále byla v této souvislosti projednána veškerá rizika a důležité souvislosti ve spolupráci s RRAV a závěrem bylo přijetí usnesení.

 

Usnesení 019/06/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

variantu č. 2b, která navrhuje setrvání v RRAV, poskytnutí členského příspěvku ve formě de minimis (tedy nejvýše 100 000 EUR za 3 roky za podmínek stanovených Nařízením komise č. 69/2001). Dále zadávat zakázky za podmínek stanovených zákonem o VZ a vnitřními předpisy kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

6.       Diskuse a různé

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

6.       Závěr

Předseda VRR poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VRR č. 7/2005 byl stanoven na 1. prosince 2005, ve 12:00 hodin, v salonku restaurace Buena Vista. Legionářů 24. Jihlava.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala: Kateřina Kubová, DiS. dne 7. 11. 2005

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.11.2005 / 22.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze