Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2002

25. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 25. ledna 2002

 

 

 

Přítomno:      

-         8 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Mgr. Věra Jourová – tajemnice výboru

-         Mgr. Dušan Vichr – odbor regionálního rozvoje KrÚ kraje Vysočina

-         RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana kraje Vysočina

-         Mgr. Tomáš Kučera – zástupce firmy Garep s. r. o. Brno

-         Mgr. Daniel Seidenglanz – zástupce firmy Garep s. r. o. Brno

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Program rozvoje kraje Vysočina – shrnutí před projednáním Zastupitelstvem kraje Vysočina

3.       Plán činnosti na rok 2002

4.       Různé, diskuse

5.       Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

 

 

1. Zahájení

 

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 1. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2002 a přivítala všechny přítomné členy a hosty, které představila. Ing. Marie Černá seznámila členy výboru s modelem číslování zasedání a přednesla program 1. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Program rozvoje kraje Vysočina – shrnutí před projednáním Zastupitelstvem kraje Vysočina        

            Ing. Černá hovořila o shrnutí Programu rozvoje kraje /PRK/ Vysočina před jeho projednáváním radou kraje a zastupitelstvem kraje. Zmínila se o závěrečných fázích tohoto dokumentu po ¾ roku prací, které v něm byly prováděny včetně sbírání připomínek a prací na aktualizaci. Od ukončení prací  všech 14 pracovních skupin, ve kterých pracovalo na 150 lidí /listopad 2001/ zpracovala fa Garep s. r. o. Brno závěry práce těchto pracovních skupin včetně změny Profilu kraje a kapitoly Finanční alokace. Vznikl materiál s mnoha úpravami, z nichž některé byly reakcí na změněné podmínky, některé už na základě zkušeností s faktickým zahájením činnosti kraje.Návrh aktualizovaného PRKu a navíc i materiál, kde budou přesně vyznačeny změny bude samozřejmě před projednáváním k dispozici členům zastupitelstva kraje.

 Ing. Černá se domnívá, že tento materiál nebude platit beze změny celé volební období, jelikož se kraj dynamicky vyvíjí, mění se výchozí podmínky. Předpokládá, že během roku by se přijímaly připomínky, které bude evidovat odbor regionálního rozvoje, podrobně se jim věnovat a řešit je. Ing. Černá  zmínila materiál, který byl rozdán všem členům výboru a postihoval všechny změny, které v materiálu nastaly. Ing. Černá zmínila připravenost Rady kraje Vysočina akceptovat závěry jednání dnešního výboru regionálního rozvoje k předloženému materiálu a zapracovat je do  stanoviska pro Zastupitelstvo kraje Vysočina.

Ing. Černá zmínila zejména podněty, které přišly od Sdružení rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici, které se týkají dopravní části PRKu. Předala slovo Ing. Nekulovi, který zastupoval sdružení. Ing. Nekula hovořil o rozdílech, o kterých se domnívali, že jsou podstatné z hlediska aktualizace. Vydali k tomu stanovisko, ve kterém shrnuli další iniciativy, které je přesvědčily o tom, že se nejedná o náhodu. Na základě toho vypracovali písemný materiál, se kterým se obrátili na pana hejtmana a RNDr. Petra Pospíchala a nyní i na firmu Garep. Zmínil se o změnách  v aktualizaci PRKu, které zpochybnily důležitost tahu, na kterém se 4 roky pracuje. Zmínil se o informacích, které vypadly a zasluhují aktualizaci. Hovořil o zajímavých aktivitách, které jsou z okresu Třebíč. RNDr. Vystrčil navrhl řešení postupu, které bylo pro všechny členy přijatelné.

RNDr. Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, vysvětlil Ing. Nekulovi postup, kterým dopravní komise dospěla ke změnám, které byly zapracovány do aktualizace PRKu.  Mgr. Seidenglanz vysvětlil formulaci „nová aktivita“.

 

USNESENÍ  001/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zařazení 4  návrhů  aktivit /v opatření 3.1.1. aktivita f) příprava přehledů doporučených akcí na dálnici a silnicích první třídy procházejících územím kraje Vysočina; v opatření 3.1.2. aktivita d) příprava aktuálních seznamů prioritních akcí na silnicích druhých a třetích tříd; aktivita i) řešení problematiky rekreační dopravy; aktivita j) podpora doplňování sítě cyklostezek a cyklotras/ Dopravní komise Rady kraje Vysočina jako „nové aktivity“  do aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

USNESENÍ 002/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

odboru dopravy požádat ŘSD ČR o dodání přehledu prioritních akcí v majetku státu.

doporučuje

odboru dopravy dodat přehled akcí v majetku kraje.

Termín: březen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

USNESENÍ 003/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vypustit větu „V souvislosti s tím je relevantní řešit i otázku adekvátního připojení města Třebíče“ na straně 156 nového materiálu, opatření 3. 1. 1. a ponechat původní znění „Z pohledu rozvoje kraje zůstává  dlouhodobou prioritou přestavba tahu E59 Jihlava-Znojmo /Hatě/ na rychlostní silnici v parametrech, odpovídajících záměrům výstavby navazující trasy na rakouském území s adekvátním připojením města Třebíče“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

USNESENÍ 004/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zpracovateli doplnit aktuální stav na „dokončení úprav povrchu na silnici I/38“ na straně 14 a 18 v Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina a

doporučuje

zpracovateli doplnit  Přehled obcí kraje Vysočina se schválenou územně-plánovací dokumentací o Moravské Budějovice a případně další obce, které nejsou v přehledu zahrnuty.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

 

 

USNESENÍ 005/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zpracovateli, na základě připomínek ze semináře k PRKu ze dne 7. 1. 2002,   změnit    název  dílčího cíle 3. 4. z „Vytváření koncepčních dokumentů rozvoje kraje“ na „Vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje kraje“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

USNESENÍ 006/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

navrhuje

zpracovateli na základě připomínky ze semináře k PRKu  ze dne 7. 1. 2002 změnu formulace aktivit v cíli 4 dle návrhu, tak, aby měl dokument jednotný „rukopis“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

USNESENÍ 007/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

předkládat všechny návrhy na  aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina do konce kalendářního roku na odbor regionálního rozvoje, poté projednat příslušnými komisemi a výbory a po projednání ve VRR předložit na 1. zasedání zastupitelstva v daném roce

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Plán činnosti na rok 2002

 

            Navrhovaný plán činnosti byl upraven   - v měsíci březnu o „informace o činnosti RRAV a spolupráce s krajem.“ Plán činnosti byl doplněn o větu „Na všech zasedáních bude výbor projednávat aktuální záležitosti, týkající se rozvoje kraje.“

 

USNESENÍ 008/01/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

upravený plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina /příloha č.1/.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Diskuse a různé

 

            Na základě diskuse byla vytvořena formulace k I/38 – „Trasa je stabilizovaná vyhláškou o územním rozhodnutí, o stavební uzávěře z roku 1999.“  V průběhu jednání probíhala rozsáhlá diskuse k jednotlivým bodům programu. Na základě pravomoci, která vychází z jednacího řádu bude prováděn zápis a soupis přijatých usnesení. 13. 2. 2002 obdrží členové výboru podkladové materiály týkající se Rozpočtu kraje Vysočina včetně Fondu rozvoje kraje Vysočina. Na zasedání se hovořilo o záměru zřízení FRK, který bude námětem pro další zasedání.

 

 

 

 

 

 

5. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

           

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a termín dalšího zasedání stanovila na pátek 15. 2. 2002 v 8:00 hod. v budově Okresního úřadu v Jihlavě, Tolstého 15.

                                                                       

 

                                                                         Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                   Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 25. ledna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 1. února 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje pro rok 2002

  

Na všech zasedáních bude výbor projednávat aktuální záležitosti, týkající se rozvoje kraje.

Leden

-         koordinace aktualizace PRKu

-         seznámení s návrhem rozpočtu kraje Vysočina  s důrazem na oblast regionálního rozvoje kraje

-         výměna informací s ORR a OÚP a SŘ, stanovení zásad komunikace

seznámení se vztahem kraje k RRAV a předpokládaným dalším vývojem

-         schválení plánu činnosti VRR

Únor

-         projednání výsledku aktualizace PRKu

-         investice do rozvoje kraje ve vztahu k návrhu rozpočtu kraje na rok 2002

-         projednání návrhů vyhlášení možných grantových programů v rámci kraje

Březen

-         plnění úkolů, které vzniknou v souvislosti se schválením rozpočtu (monitoring, analýza a vyhodnocování využití prostředků pro rozvoj kraje ve spolupráci s Finančním výborem)

-         výměna informací s ORR a OÚP a SŘ

-         informace o činností RRAV a spolupráce s krajem

Duben

-         podrobné seznámení se schválenými grantovými programy, dohoda o způsobu sledování a vyhodnocování jejich úspěšnosti a efektivity

-         informace o stavu přípravy koncepčních materiálů jednotlivých resortů

 

Květen - září

-         grantové programy – vyhodnocení, monitoring

-         koncepční materiály – seznámení a připomínkování

-         výměna informací s ORR a OÚP a SŘ – diskuse

-         činnost RRAV – sledování průběhu a spolupráce

 

Říjen

            příprava komplexního vyhodnocení činnosti VRR

            sumarizace stavu a přehledu o existenci koncepčních rozvojových materiálů

            PRK – zhodnocení jeho významu, potřeby změn

            příprava plánu činnosti na rok 2003

 

Listopad - prosinec

            podrobné seznámení s čerpáním rozpočtu

            vyhodnocení potřeb a využití rozvojových prostředků

            informace o činnosti RRAV a působení zástupců kraje v tomto orgánu

plán činnosti na rok 2003

            vyhodnocení spolupráce s RK, ZK, ORR a OÚP a SŘ

            sumarizace realizovaných grantových programů v roce 2002

           sumarizace návrhů na aktualizaci PRKu

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.2.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze