Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Neperiodické publikace

 

 
 
Neperiodickou publikací se rozumí rozmnoženina literárních, vědeckých a uměleckých děl, určená k veřejnému šíření, která je vydávána jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji,  tvoří-li obsahově jeden celek.

 

Právní úprava:

  • zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění vyhlášky č. 156/2003 Sb.

 

Povinnosti vydavatele:

Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala tyto údaje:

  • název díla
  • jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů
  • obchodní  jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala
  • rok prvního vydání, je-li znám
  • u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad
  • označení nositele autorských práv
  • číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno
  • obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána

 

Neperiodická publikace, která neobsahuje tyto údaje nesmí být veřejně šířena.

 

Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace ve lhůtě do 30 dnů ode dne vydání tzv. povinné výtisky těmto oprávněným příjemcům :                       

1 výtisk neperiodického tisku, který je pořízen slepeckým písmem se zasílá Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana


 

název

adresa

telefon

e-mail

počet výtisků

1

Národní knihovna ČR

Klementinum 190
110 01 Praha 1

221 663 111 

posta@nkp.cz

2

2

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno

541 646 111

541 646 201

mzk@mzk.cz 

1

3

Vědecká knihovna v Olomouci

Bezručova 2
779 11 Olomouc

585 205 300

vkol@vkol.cz

1

4

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1
115 72 Praha

222 113 555   

knihovna@mlp.cz

1

5

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

Ve Smečkách 15
115 17 Praha 1

222 210 492

222 211 523

ktn@ktn.cz

1

místně příslušné krajské knihovně dle sídla vydavatele, v Kraji Vysočina je příslušná:

6

Krajská knihovna Vysočiny

Žižkova 4344
580 01 Havlíčkův Brod

569 400 499

777 327 844

knihovna@kkvysociny.cz

1


  

Vydavatel může požádat o přidělení ISBN (International Standard Book Numbering). Jedná se o číslo pro jednotnou, mezinárodně srozumitelnou a využitelnou identifikaci knih, umožňující vydavatelům šířeji prezentovat své publikace. Bližší informace: Národní agentura ISBN, Národní knihovna ČR, Klementinum 190,    110 01 Praha 1, tel. 221 663 306, e-mail: isbn@nkp.cz

 

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor kultury a památkové péče ukládá, vybírá a vymáhá pokuty vydavatelům neperiodických publikací a osobám šířícím neperiodické publikace podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů při nesplnění povinnosti uvedení povinných údajů, které musí neperiodická publikace obsahovat,  při šíření publikace, která neobsahuje povinné údaje, při nedodání stanoveného počtu výtisků určeným příjemcům a při nesplnění nabídkové povinnosti.

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 6.3.2008 / 12.10.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Periodický tisk, neperiodické publikace, audiovizuální díla

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze