Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 7/2005

3. listopad 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 7/2005

konaného dne 3. listopadu 2005

 

Přítomni:

Komise kultury a památkové péče:

-         Jaromíra Hanáčková (místopředsedkyně);

-         Pavel Hodáč;

-         Jaroslav Hulák (předseda);

-         Josef Chalupa;

-         Věra Chladová;

-         Eva Krpálková;

-         Zdeňka Marková;

-         Petr Píša;

-         Jarmila Rosecká;

-         Luboš Rudišar;

-         Olga Zachariášová

-         Horymír Kubíček (tajemník).

 

Návrh programu:

1.       Zahájení jednání;

2.       Zajištění výkonu přenesené působnosti OKPP na úseku památkové péče v roce 2005;

3.       Problematika spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Brno, detašované pracoviště  Telč a s NPÚ, ústřední pracoviště Praha;

4.       Podpora a rozvoj živé kultury v kraji Vysočina;

5.       Diskuse a různé;

6.       Závěr.

 

1. Zahájení

Jaroslav Hulák, předseda komise kultury a památkové péče, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání- ten byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zajištění výkonu přenesené působnosti OKPP na úseku památkové péče v roce 2005

            Horymír Kubíček podal členům komise aktuální informaci – dva betlémy z Vysočiny byly vybrány na výstavu 100 nejkrásnějších jesliček světa, která se koná každoročně v Římě. Zdůraznil prestiž této akce, pohovořil o její historii a charakteru. V neděli 20. 11. 2005 se uskuteční výstava a slavnostní rozloučení s těmito dvěma betlémy.

            Jaroslav Hulák zmínil, že ve Žďáru nad Sázavou se koná každoročně výstava betlémů z celého světa (vystavované exponáty se neustále obměňují).

            Rozvinula se diskuse o betlémářské tradici na Vysočině.

            Horymír Kubíček zdůraznil, že další významnou akcí je oslava 155 let nepřetržité divadelní sezóny v Jihlavě.

 

            Horymír Kubíček podrobně pohovořil o výkonu přenesené působnosti OKPP na úseku památkové péče v roce 2006. Informoval o:

·        počet rozhodnutí vydaných obecními úřady v oblasti památkové péče;

·        počet rozhodnutí vydaných krajem v oblasti památkové péče;

·        přehled movitých a nemovitých národních kulturních památek, které kraj spravuje (přibudou další 2 movité národní kulturní památky);

·        počet závazných stanovisek obnovy vydaných OKPP;

·        počet závazných stanovisek na jednotlivých pověřených obecních úřadech;

·        odvolání, která OKPP řešil (mírně se zvyšující trend);

·        přezkoumání rozhodnutí pověřených obcí;

·        přezkoumání rozhodnutí krajského úřadu, které prování Ministerstvo kultury ČR;

·        případy, kdy bylo přerušeno či zastaveno řízení;

·        rozhodnutí dle správního řádu (nutné opatřit si vyjádření Národního památkového ústavu, na které se čeká až 50 dnů)

·        metodická a kontrolní činnost;

·        stížnosti;

·        pořádání seminářů (blíže specifikoval zaměření), jejich přínos;

·        informace jsou ventilovány rovněž na poradách kraje se starosty obcí a ve zpravodaji.

Jaroslav Hulák zmínil složitosti a úskalí nového správního řádu a nového stavebního zákona. V této souvislosti zmínil Horymír Kubíček, že k novému správnímu řádu probíhají školení, kterého se účastní nejen zaměstnanci kraje, ale i pověřených obcí – díky OSŘKŽÚ, který tato školení provádí, je teoretická příprava na velmi vysoké úrovni.

Rozvinula se diskuse k III. etapě reformy veřejné správy.

 

3. Problematika spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Brno, detašované pracoviště Telč a s NPÚ, ústřední pracoviště Praha

            Horymír Kubíček pohovořil o dosavadní spoluprácí s Národním památkovým ústavem, ústřední pracoviště Praha. Kritizoval nepružnost této instituce. Zmínil, že Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR, jejíž předsedkyní je Martina Matějková, se snaží prosadit vznik krajských poboček Národních památkových ústavů. Nyní je zadán projekt na přestavbu objektu pro Národní památkový ústav, detašované pracoviště Telč.

            Josef Chalupa vyzdvihl potřebu krajské pobočky Národního památkového ústavu. Zdůraznil problematiku vzdělání a odbornosti pracovníků v této oblasti – konstatoval, že chybí systém vzdělávání.

            Rozvinula se diskuse o dopadu tohoto modelu na obce.

            Z jednání odešla Zdeňka Marková.

 

4. Podpora a rozvoj živé kultury v kraji Vysočina

            Horymír Kubíček informoval o programech podpory a grantových programech Fondu Vysočiny v oblasti kultury a jejich dopadu.

            Jaroslav Hulák pohovořil o semináři Partnerství pro Vysočinu – zhodnotil tento projekt kladně, vyzdvihl jeho význam. Tlumočil snahu o zachování a podporu Fondu Vysočiny.

            Jaromíra Hanáčková vznesla kritiku k pravidlům pro poskytování příspěvku na krajské a národní postupové přehlídky. Na toto téma se rozvinula diskuse.

 

Usnesení 018/07/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje aktualizovat pravidla pro poskytování příspěvku na krajské a národní postupové přehlídky.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

            Horymír Kubíček podal informaci o návrhu rozpočtu na rok 2006 – kapitola Kultura. Sdělil, že rada kraje z tohoto návrhu vyřadila příspěvek na sbírky hmatového modelování v OGV. Tento příspěvek byl navrhován ve výši 400.000,- Kč (odměna kurátora + nákup exponátů do sbírky). Zdůraznil jedinečnost této sbírky.

            Rozvinula se diskuse o obsahu, významu a přínosu této sbírky.

 

Usnesení 019/07/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje zvážit zařazení sbírky hmatového modelování v OGV do návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

5. Diskuse a různé

            Josef Chalupa pozval členy komise na tyto akce:

·        20. 11. 2005 křest knihy „Neskončený takřka svět“;

·        1.12. 2005 vernisáž výstavy velehorských fotografií;

·        11. 12. vánoční koncert Jakuba Pustinu.

Horymír Kubíček uvedl, že pokud by členové měli námět do programu na některé z jednání komise, mohou je zasílat koordinátorce komise Kateřině Kubové (kubova.k@kr-vysocina.cz).

 

6. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání komise kultury a památkové péče č. 8/2005 byl stanoven na čtvrtek 8. prosince 2005 od 14:00.

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání komise kultury a památkové péče dne 3. 11. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 3. 11. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.11.2005 / 9.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze