Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 33/2005

25. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2005, které se konalo dne 25. 10. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2005

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 25. 10. 2005.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a sdělil přítomným, že hostem zasedání rady kraje bude plk. Mgr. Vladislav Husák, policejní president Policie ČR.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 58. Havárie přípravy teplé užitkové vody v Domově důchodců Třebíč, Koutkova 302 do navrženého programu jednání. Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.

1.        Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2005

2.        Demolice objektu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

3.        Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky

4.        Návrh na provedení rozpočtového opatření - provozní náklady areálu staré nemocnice v Jihlavě

5.        Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

6.        Bezúplatné nabytí movitého majetku

7.        Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň

8.        Výkup pozemku v k. ú.a obci Černov

9.        Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"

10.    Předání majetku do správy příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč

11.    Stavba okružní křižovatky v Humpolci

12.    Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

13.    Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov

14.    Financování odvedení dešťových vod ze silnice II/132 ve městě Počátky, místní části Leskovec

15.    Stavba chodníku v k. ú. a obci Pokojovice

16.    Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina

17.    Návrh na provedení rozpočtového opatření - programové financování ze státního rozpočtu, Program záchrany architektonického dědictví

18.    Návrh na provedení rozpočtového opatření - programovém financování ze státního rozpočtu, investice v Nemocnici Nové Město na Moravě

19.    Příprava investičních akcí pro podání projektů do SROP

20.    Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat" a změna ceny nabývaných nemovitostí

21.    Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice", změna ceny nabývaných nemovitostí

22.    Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2005

23.    Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - parkovací stání pro Český statistický úřad Krajská reprezentace Jihlava

24.    Bezúplatný převod majetku

25.    Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006

26.    Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava

27.    Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod

28.    Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

29.    Fond Vysočiny - Vyúčtování projektu "Čtení je nejlepší formou učení"

30.    FV - Projekt "Jan Franz: Kritiky a korespondence"

31.    Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazného ukazatele

32.    Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazného ukazatele

33.    Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně

34.    Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - návrh na změnu účelu čerpání

35.    Prezentace turistických možností kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v roce 2006

36.    Souhrnná zpráva pro jednání o aktualizaci Pracovního programu (pro roky 2006 - 2007), součásti Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko

37.    Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium

38.    Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2005

39.    Průběžná informace o ukončení činnosti příspěvkových organizací Školní statek, Jihlava, Školní statek, Havlíčkův Brod a Školní statek, Třebíč pro jednání rady kraje č. 33/2005 dne 25. 10. 2005 zpracoval: J. Tobiáš předkládá: Z. Ludvík Popis problému:

40.    Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

41.    Stanovení požadavků zřizovatele pro účastníky konkursních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení

42.    Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890 a na funkci ředitele (ředitelky) Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Br

43.    Týden vzdělávání dospělých

44.    Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005

45.    Návrh na provedení rozpočtového opatření - výuková CNC pracoviště

46.    Zapojení kraje Vysočina do hodnocení výsledků základního vzdělávání žáků

47.    Dodatek k volebnímu řádu pro volby do školských rad

48.    Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina

49.    Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2005 - Program rozvoje zdravotnických knihoven ČR

50.    Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise

51.    Přeměna schválené mimořádné dotace na návratnou finanční výpomoc u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace,

52.    Návrh rozpočtového opatření u kapitoly zdravotnictví na rok 2005 - sytém jakosti u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

53.    Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí movitých uzavřených mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina

54.    Podání žádosti o dotaci na MPSV pro rok 2006

55.    Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Zemědělství

56.    Jmenování člena rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

57.    FOND VYSOČINY - Grantový program "Krajina Vysočiny 2005"

58.    Havárie přípravy teplé užitkové vody v Domově důchodců Třebíč, Koutkova 302

59.    Rozprava členů rady

Usnesení 1338/25/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 25. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2005 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

02. Demolice objektu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na udělení souhlasného stanoviska s demolicí objektu v areálu zmíněné příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1339/33/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s odstraněním objektu "stará interna, RTG" v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace stojící na pozemku par. č. st. 1337 v k. ú. a obci Třebíč a následným výmazem této stavby z katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-02.doc

 

03. Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1340/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o uzavřených dodatcích ze smlouvám o dílo dle materiálu RK-33-2005-03, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-03.doc, RK-33-2005-03, př. 1

 

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření - provozní náklady areálu staré nemocnice v Jihlavě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1341/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Nemovitý majetek, snížení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociální oblasti a zdravotnictví (§ 4316 - Domovy důchodců, akce Domov důchodců Velké Meziříčí - Úpravy klidových ploch) o částku 478 781 Kč při současném zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 478 781,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava;

·          povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci, o částku 478 781,- Kč na krytí nákladů spojených se správou nevyužívaného a nepronajatého nemovitého majetku ve vlastnictví kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-04.doc

 

05. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků v k. ú. Příseka a  v k. ú. Studénky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1342/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření výpůjčních a nájemních smluv na pronájem částí pozemků za cenu ve výši 4,- Kč/m2/rok v k. ú. Příseka a cenu ve výši 3,- Kč/m2/rok v k. ú. Studénky podle materiálu RK-33-2005-05, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-05.doc, RK-33-2005-05, př. 1

 

06. Bezúplatné nabytí movitého majetku

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem bezúplatného nabytí movitého majetku do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1343/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o převod dvou portálových jeřábů výrobní čísla 131-201 a 32-634-5369 do vlastnictví kraje Vysočina v rámci převodu nemovitého majetku tvořícího areál Kasáren Otakara Jaroše dle Usnesení Vlády ČR č. 349;

·         nabytí dvou portálových jeřábů výrobní čísla 131-201 a 32-634-5369 do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-06.doc

 

07. Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1344/33/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 463/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 580 m2 a ideální 1/2 pozemku par. č. 463/9 - orná půda o výměře 130 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň od Věry Janákové, bytem Bítov 1, 391 20 Radenín, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 8 820,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-07.doc

 

08. Výkup pozemku v k. ú.a obci Černov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vykoupit pozemek od spoluvlastníků Antonína a Mileny Staňkových, bytem Horní Cerekev do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1345/33/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 416/14 - ostatní plocha o výměře 506 m2 v k.ú. a obci Černov od Antonína a Mileny Staňkových, bytem Horní Cerekev - Chrástov č. p. 3 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 10.626,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-08.doc

 

09. Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh schválit nabytí pozemků pro výše uvedenou stavbu do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1346/33/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          nabytí pozemků pro stavbu " II/360 Štěpánovice-Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1. etapa" v rozsahu a za ceny uvedené v materiálech RK-33-2005-09, př. 1 a př. 2;

·          nabytí porostů rostoucích na nabývaných pozemcích za cenu zjištěnou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-09.doc, RK-33-2005-09, př. 1, RK-33-2005-09, př. 2

 

10. Předání majetku do správy příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrženém předání majetku do správy zmíněné příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1347/33/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         dodatky zřizovacích listin příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč kterým se vyjímá ze správy pozemek parc. č. 882 v obci a k. ú. Třebíč;

·         dodatky zřizovacích listin příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč, 9. května 3 kterým se předává do správy pozemek parc. č. 882 v obci a k. ú. Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-10.doc

 

11. Stavba okružní křižovatky v Humpolci

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Jihlava na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou okružní křižovatky na pozemcích v k. ú. a obci Humpolec a schválení zveřejnění záměru darovat části pozemků do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1348/33/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou okružní křižovatky na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina par. č. 2745/2- ost. pl. silnice a par. č. 2737 - ost. pl. silnice, oba v k. ú. a obci Humpolec a

schvaluje

zveřejnění záměru darovat do vlastnictví města Humpolec části pozemků č. 2745/2- ost. pl. silnice a par. č. 2737 - ost. pl. silnice, oba v k. ú. a obci Humpolec, zastavěné chodníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-11.doc

 

12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1349/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-33-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-12.doc, RK-33-2005-12, př. 1

 

13. Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na výkup pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1350/33/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků dle materiálu RK-33-2005-13, př. 1 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-13.doc, RK-33-2005-13, př. 1

 

14. Financování odvedení dešťových vod ze silnice II/132 ve městě Počátky, místní části Leskovec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovaným řešením financování kanalizace ve městě Počátky, místní části Lískovec. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit k dopracování.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-14.doc

 

15. Stavba chodníku v k. ú. a obci Pokojovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Pokojovice na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou zastávkového pruhu a chodníku v k. ú. a obci Pokojovice a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1351/33/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou zastávkového pruhu a chodníku na pozemku par. č. par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Pokojovice část pozemku par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice, zastavěnou chodníkem a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          darování části pozemku par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice zastavěné chodníkem do vlastnictví obce Pokojovice;

·          přijetí daru stavby zastávkového pruhu na silnici III/40513 v obci Pokojovice od obce Pokojovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-15.doc

 

16. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu udělit souhlasné stanovisko s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1352/33/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-33-2005-16.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-16.doc

 

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - programové financování ze státního rozpočtu, Program záchrany architektonického dědictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s uvedeným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1353/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení rozpočtu příjmů kraje Vysočina o částku 400 000,- Kč (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a povýšení rozpočtu výdajů kraje Vysočina (kapitola Nemovitý majetek, položka ISPROFIN v kultuře, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, běžné výdaje) na akci "Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava vnějšího pláště" o částku

400 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-17.doc

 

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - programovém financování ze státního rozpočtu, investice v Nemocnici Nové Město na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1354/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu příjmů kraje Vysočina o částku 11 000 000,- Kč (položka 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a povýšení rozpočtu výdajů kraje Vysočina o částku 11 000 000,- Kč (kapitola Nemovitý majetek, § 3522 Ostatní nemocnice, kapitálové výdaje, položka ISPROFIN ve zdravotnictví) - akce "Nemocnice Nové Město na Moravě - reko gynekologie";

·         povýšení závazného ukazatele dotace na investice vůči Nemocnice Nové Město na Moravě na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - reko gynekologie" o 11 000 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-18.doc

 

19. Příprava investičních akcí pro podání projektů do SROP

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje se schválení podání zmíněných projektů do dalšího kola výzvy SROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1355/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí,

že z důvodů nedokončené majetkoprávní přípravy nebude na akci "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba"podán projekt do 5. kola výzvy SROP a

schvaluje

·          podání projektů "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa", "II/150 Pavlíkov - Vilémovice" a "III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Sříteže" do dalšího kola výzvy SROP;

·          zařazení akcí "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa", "II/150 Pavlíkov - Vilémovice" a "III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Sříteže" do přílohy M4, rozepisující položku Investice v dopravě kapitoly Nemovitý majetek, s tím, že výdaje na tyto akce budou kryty vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci schválené výše položky.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-19.doc

 

20. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat" a změna ceny nabývaných nemovitostí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření nájemních smluv na pronájem částí pozemků v k. ú. a obci Bohdalov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1356/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         uzavření nájemních smluv na pronájem částí pozemků dle materiálu RK-33-2005-20, př. 1 v k. ú. a obci Bohdalov pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat" za 4,- Kč/m2/rok;

·         zvýšení kupní ceny pozemků vykupovaných pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat" od vlastníků Davida Skály a Ivety Skálové v rozsahu dle materiálu RK-33-2005-20, př. 2 na celkovou kupní cenu ve výši 47.600,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-20.doc, RK-33-2005-20, př. 1, RK-33-2005-20, př. 2

 

21. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice", změna ceny nabývaných nemovitostí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení zvýšení kupní ceny pozemků v k. ú. Moravské Budějovice. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1357/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení kupní ceny pozemků vykupovaných pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice“ v rozsahu dle materiálu RK-33-2005-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-21.doc, RK-33-2005-21, př. 1

 

58. Havárie přípravy teplé užitkové vody v Domově důchodců Třebíč, Koutkova 302

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1358/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zařazení nové akce „DoDů Koutkova Třebíč, výměna ohřevu TUV“, do přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích kapitoly Nemovitý majetek s tím, že výdaje na tuto akci budou kryty vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci schválené výše položky.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-58

 

22. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2005

M. Chvátalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, informovala radu kraje o čerpání rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1359/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2005" dle materiálu RK-33-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-22.doc, RK-33-2005-22, př. 1

 

23. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - parkovací stání pro Český statistický úřad Krajská reprezentace Jihlava

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, I. Šmídová, vedoucí oddělení organizačního odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložily radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1360/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce podle materiálu RK-33-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: do 30. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-23.doc, RK-33-2005-23, př. 1, RK-33-2005-23, př. 2, RK-33-2005-23, př. 3

 

24. Bezúplatný převod majetku

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, I. Šmídová, vedoucí oddělení organizačního odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložily radě kraje ke schválení bezúplatný převod nepotřebného majetku příspěvkovým organizacím kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1361/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí věcného daru podle materiálů RK-33-2005-24, př. 2, př. 3 a př. 4.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 31. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-24.doc, RK-33-2005-24, př. 1, RK-33-2005-24, př. 2, RK-33-2005-24, př. 3, RK-33-2005-24, př. 4

 

25. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006

Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o navrženém rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje ve veřejné linkové osobní dopravě a veřejné drážní dopravě. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli návrh dopracovat a předložit jej na některém z příštích jednání rady. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-25.doc

 

26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava

L. Sedláková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1362/33/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Václava Kodeta a Ing. Miroslava Stejskala pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Zdeňka Jirsu a Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Dodávku průmyslové posypové soli pro cestmistrovství Jihlava a Telč pro rok 2006".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 27. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-26.doc

 

27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod

L. Sedláková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1363/33/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Bc. Jiřího Vondráčka a Ing. Jaroslava Pospíchala pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Ing. Janu Fischerovou, CSc. a Miluši Bakešovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku "Sůl průmyslová posypová volně ložená" pro cestmistrovství Havlíčkův Brod, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou pro období duben 2006 - březen 2007.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 27. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-27.doc

 

28. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh na prodloužení doby realizace projektu „Židé na Vysočině 1939-1949“ do 30. 6. 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1364/33/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-33-2005-28, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-28.doc, RK-33-2005-28, př. 1, RK-33-2005-28, př. 2

 

29. Fond Vysočiny - Vyúčtování projektu "Čtení je nejlepší formou učení"

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s důvody odstoupení kraje od smlouvy o poskytnutí podpory na projekt „Čtení je nejlepší formou učení“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1365/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

odstoupení kraje od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 049/104/05 uzavřené s obcí Nová Říše na realizaci projektu "Čtení je nejlepší formou učení" v rámci grantového programu "Líbí se nám v knihovně".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-29.doc

 

30. FV - Projekt "Jan Franz: Kritiky a korespondence"

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh ohledně neschválení prodloužení doby realizace projektu "Jan Franz: Kritiky a korespondence". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1366/33/2005/RK

Rada kraje

neschvaluje

prodloužení doby realizace projektu "Jan Franz: Kritiky a korespondence" v rámci grantového programu "Edice Vysočiny II.".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-30.doc, RK-33-2005-30, př. 1

 

31. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazného ukazatele

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1367/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci "Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů" ve výši 290 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 290 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;

·          změnu závazného ukazatele "Příspěvku na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2005 o částku 290 tis. Kč.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-31.doc

 

32. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazného ukazatele

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1368/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR poskytnutou v rámci programového financování ISPROFIN ve výši 147 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 147 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;

·         změnu závazného ukazatele - "Investiční dotace" u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2005 o částku 147 tis. Kč na financování akce "Modernizace stávajícího kamerového systému pomocí digitálního záznamového zařízení".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-32.doc

 

33. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na stanovení platu řediteli zmíněné příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1369/33/2005/RK

Rada kraje

stanoví

plat řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, Josefu Filovi, s účinností od 1. 11. 2005 dle materiálu RK-33-2005-33, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 31. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-33.doc, RK-33-2005-33, př. 1

 

34. Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - návrh na změnu účelu čerpání

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s navrženou změnou investičního plánu na rok 2005 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1370/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu investičního plánu na rok 2005 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě včetně změny účelu použití investiční dotace z rozpočtu kraje dle materiálu RK-33-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-34.doc, RK-33-2005-34, př. 1

 

56. Jmenování člena rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

F. Dohnal předložil radě kraje ke schválení návrh na jmenování člena rozpočtové komise. V průběhu jednání přišli M. Matějková, V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1371/33/2005/RK

Rada kraje

jmenuje

Ing. Daniela Zatočila, ředitele pobočky Volksbank CZ, a. s. v Jihlavě členem Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina s účinností od 1. 11. 2005.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 31. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-56.doc

 

35. Prezentace turistických možností kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v roce 2006

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o navržených turistických možnostech presentace kraje na veletrzích cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1372/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu podle materiálu RK-33-2005-35, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit prezentaci turistického potenciálu kraje na těchto veletrzích.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: leden - listopad 2006

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-35.doc, RK-33-2005-35, př. 1

 

36. Souhrnná zpráva pro jednání o aktualizaci Pracovního programu (pro roky 2006 - 2007), součásti Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje se zprávou o aktualizaci Pracovního programu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1373/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

souhrnnou zprávu pro jednání o aktualizaci Pracovního programu (pro roky 2006 - 2007), součásti Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko a

souhlasí

s dalším postupem při aktualizaci PP dle materiálu RK-33-2005-36.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: leden 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-36.doc, RK-33-2005-36, př. 1

 

37. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o navrhované změně schváleného rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1374/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·       zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3121 - Gymnázia) o účelovou dotaci MŠMT ČR na sportovní gymnázia ve výši 181 032,- Kč dle materiálu RK-33-2005-37;

·       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě o částku 181 032,- Kč dle materiálu RK-33-2005-37 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 4. čtvrtletí 2005 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2005 ve výši 181 032,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-37.doc

 

38. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2005

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh na úpravu rozpočtu škol a školských zařízení kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1375/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, o částku 3 195 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2005 dle materiálu RK-33-2005-38;

·         změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 dle materiálu RK-33-2005-38, př. 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-33-2005-38, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2005-38, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-38.doc, RK-33-2005-38, př. 1, RK-33-2005-38, př. 2, RK-33-2005-38, př. 3

 

39. Průběžná informace o ukončení činnosti příspěvkových organizací Školní statek, Jihlava, Školní statek, Havlíčkův Brod a Školní statek, Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o stavu ukončení činnosti uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1376/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

průběžnou informaci o stavu ukončení činnosti příspěvkových organizací Školní statek, Jihlava, Školní statek, Havlíčkův Brod a Školní statek, Třebíč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-39.doc, RK-33-2005-39, př. 1

 

40. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh na přidělení účelové dotace od MŠMT ČR na projekt PILOT 1. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1377/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) ve výši 45 210 Kč o účelovou dotaci MŠMT na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 45 210 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-40.doc

 

41. Stanovení požadavků zřizovatele pro účastníky konkursních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje předloženým materiálem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1378/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

základní požadavky a náležitosti k vyhlášení konkurzů, které musí obsahovat přihlášky uchazečů do konkurzů na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-33-2005-41, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-41.doc, RK-33-2005-41, př. 1

 

42. Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890 a na funkci ředitele (ředitelky) Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na vyhlášení a organizaci konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) výše uvedených škol. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1379/33/2005/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu zajistit vyhlášení a organizaci konkurzního řízení:

·          na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890;

·          na funkci ředitele (ředitelky) Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329;

jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329 ve složení dle doplněného materiálu RK-33-2005-42, př. 1 a

souhlasí

s přizváním zástupce obcí a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20. 12. 2005 - konkurs na Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-42.doc, RK-33-2005-42, př. 1

 

43. Týden vzdělávání dospělých

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků na realizaci aktivit v rámci Týdne vzdělávání dospělých. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1380/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled aktivit navržených k realizaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálů RK-33-2005-43, př. 1 a př. 2;

schvaluje

spoluúčast kraje na financování aktivit Týdne vzdělávání dospělých v maximální celkové výši do 121 000,- Kč a

pověřuje

OŠMS předložením návrhu na poskytnutí dotací konkrétním realizátorům akcí po skončení Týdne vzdělávání dospělých na základě předložených zpráv a vyúčtování.

odpovědnost: OŠMS

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-43.doc, RK-33-2005-43, př. 1, RK-33-2005-43, př. 2

 

44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005

M. Matějková seznámila radu kraje s návrhem na udělení souhlasného stanoviska se změnou použití investičního plánu příspěvkových organizací na rok 2005. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1381/33/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

·         s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2005 v rozsahu materiálu RK-33-2005-44, př. 1;

·         s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu u Střední průmyslové školy Jihlava dle materiálu RK-33-2005-44, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-44.doc, RK-33-2005-44, př. 1

 

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - výuková CNC pracoviště

M. Matějková informovala radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1382/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          použití schválených prostředků kapitoly Školství určených na vytvoření CNC pracovišť na podporu projektu Adaptabilní školy (snížení § 3299, kapitálové výdaje) na zvýšení závazných ukazatelů investiční dotace a příspěvku na provoz v celkové výši 3 990 tis. Kč;

·          zvýšení závazných ukazatelů investiční dotace u Střední průmyslové školy Jihlava (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 1 867 tis. Kč a u Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště Jihlava (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku
1 990 tis. Kč dle materiálu RK-33-2005-45;

·          zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední průmyslové školy Jihlava (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 133 tis. Kč dle materiálu RK-33-2005-45.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava a Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-45.doc

 

46. Zapojení kraje Vysočina do hodnocení výsledků základního vzdělávání žáků

M. Matějková předložila radě kraje návrh na udělení souhlasného stanoviska se zapojením kraje do hodnocení výsledků základního vzdělávání žáků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1383/33/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace o projektech hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle materiálů RK-33-2005-46, př. 1př. 2;

souhlasí

se zapojením kraje Vysočina do realizace projektů Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2006 a Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd 2006 a

doporučuje

školám na území kraje Vysočina, které poskytují základní vzdělávání, zapojit se do projektů Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2006 a Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd 2006.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: průběžně informovat radu kraje o vývoji obou projektů

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-46.doc, RK-33-2005-46, př. 1, RK-33-2005-46, př. 2

 

47. Dodatek k volebnímu řádu pro volby do školských rad

M. Matějková předložila radě kraje ke schválení návrh dodatku k volebnímu řádu pro volby do školských rad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1384/33/2005/RK

Rada kraje

vydává

Dodatek č. 1 k volebnímu řádu pro volby do školských rad podle materiálu RK-33-2005-47, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-47.doc, RK-33-2005-47, př. 1

 

48. Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina

M. Matějková předložila radě kraje návrh na jmenování členů školské rady. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1385/33/2005/RK

Rada kraje

jmenuje

dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členy školské rady za zřizovatele podle materiálu RK-33-2005-48, př. 1.

odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: září - prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-48.doc, RK-33-2005-48, př. 1

 

49. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2005 - Program rozvoje zdravotnických knihoven ČR

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informoval radu kraje o navrženém rozpočtovém opatření a povýšení rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR pro Nemocnici Nové Město na Moravě na řešení projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1386/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3522 -Ostatní nemocnice) na rok 2005 o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na realizaci projektu "Rozšíření poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality" v rámci programu "Program rozvoje zdravotnických knihoven" v částce 21 tis. Kč;

·         zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 21 tis. Kč a

ukládá

řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě promítnout zvýšení příspěvku na provoz o 21 tis. Kč do finančního plánu na rok 2005.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický; ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-49.doc

 

M. Vystrčil na zasedání rady kraje přivítal plk. Mgr. Vladislava Husáka, policejního presidenta Policie ČR a představil účastníky jednání: F. Dohnala, prvního náměstka hejtmana kraje, M. Černou, náměstkyni hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, P. Hájka, náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví a životní prostředí, V. Kodeta radního kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství, M. Matějkovou, radní kraje Vysočina pro oblast školství a kultury, I. Rohovského, radního kraje Vysočina pro oblast vodního hospodářství a zemědělství, J. Vondráčka, radního kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, J. Huláka, radního kraje Vysočina pro oblast grantové politiky, S. Zikmundovou, ředitelku Krajského úřadu kraje Vysočina, M. Kalivodu, vedoucího sekretariátu hejtmana, J. Murárika, vedoucího oddělení krizového řízení odboru sekretariátu hejtmana.

V. Husák poděkoval za přijetí a omluvil ředitele Krajské správy Policie ČR z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. Záměrem této návštěvy je zlepšení komunikace se zástupci krajů, seznámení se s problémy krajů a hledání společného řešení.

K základním diskutovaným tématům patřila absence krajské správy Policie ČR kraje Vysočina, početní stav policistů v kraji, problematika výstavby krajského operačního střediska Policie ČR, problematika bezpečnosti na dálnici D1, problematika zlepšení dopravy v kraji a systém GPS pro OŘ PČR v kraji Vysočina.

K problematice stavu policistů v kraji je na základě statistických údajů patrné, že kraj Vysočina se nachází na posledních místech co do počtu policistů, dlouhodobý nedostatek je zejména u dopravních policistů.

Dle sdělení V. Husáka je současný početní stav policistů neměnný; rozloženost početních stavů policistů se dá, dle potřeby, do jisté míry řešit v rámci kraje, s možností převodu pohraniční a cizinecké policie do jednotlivých správ kraje.

K možnosti vzniku jednoho krajského operačního střediska v Jihlavě a případného finančního zabezpečení výstavby, se V. Husák vyjádřil, že zřízení krajského operačního střediska je vázáno na schválení zákona o územně správním členění; do té doby je možné tuto situaci řešit v rámci vnitřního policejního opatření přesunem některých okresních ředitelství do kompetencí jiných krajských ředitelství; připustil možnost zřízení subjektu, který by plnil roli krajského ředitelství.

K otázce zvyšování počtu policistů ve výkonu na DO PČR a bezpečnosti na dálnici D1, J. Husák sdělil, že problematika prevence na komunikacích a bezpečnosti silničního provozu je předmětem jednání; navrhovaným možným řešením je převedení části pracovníků celní stráže, kteří se zabývají dopravní problematikou, do početního stavu dopravní policie.

K problematice systému finanční spoluúčasti a poskytování dotací pro OŘ PČR v kraji Vysočina J. Husák připustil, že rámci policejních norem je schopen přijmout dar pouze policejní president;vyjádřil podporu při poskytování finančních nebo věcných darů od subjektů, u kterých je vyloučeno podezření z korupce; tuto formu pomoci jednotlivým policejním ředitelstvím zdůrazní na poradě krajských ředitelů.

Na základě diskutovaných námětů byla dohodnuta další spolupráce zástupců kraje a krajského úřadu kraje Vysočina s Policií ČR.

 

50. Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešli M. Černá, V. Kodet. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1387/33/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Marii Černou a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Simonu Kafoňkovou a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Praní prádla a zajištění služeb s tím spojených pro Nemocnici Třebíč" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-50.doc

 

51. Přeměna schválené mimořádné dotace na návratnou finanční výpomoc u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1388/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         rozpočtové opatření v rámci rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci, § 4316 Domovy důchodců - zvýšení položky 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Domov důchodců Velký Újezd při současném snížení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku;

·         poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizaci, ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a

ukládá

Domovu důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizaci, vrátit návratnou finanční výpomoc ve výši 1 000 tis. Kč do 31. 3. 2006.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Domova důchodců Velký Újezd

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-51.doc

 

52. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly zdravotnictví na rok 2005 - sytém jakosti u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Na základě závěrů rady kraje byl tento materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-52.doc

 

53. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí movitých uzavřených mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrhy dodatků ke Smlouvám o nájmu věcí movitých. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1389/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-33-2005-53, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Havlíčkův Brod;

·         uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-33-2005-53, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava;

·         uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-33-2005-53, př. 3 mezi Vysočinou a Nemocnicí Nové Město na Moravě;

·         uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-33-2005-53, př. 4 mezi Vysočinou a Nemocnicí Pelhřimov;

·         uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-33-2005-53, př. 5 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč.

odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí, ředitelé nemocnic

termín: přelom říjen/listopad 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-53.doc, RK-33-2005-53, př. 1, RK-33-2005-53, př. 2, RK-33-2005-53, př. 3, RK-33-2005-53, př. 4, RK-33-2005-53, př. 5

 

54. Podání žádosti o dotaci na MPSV pro rok 2006

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1390/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí uvedené v materiálu RK-33-2005-54, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací na poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na místní a regionální úrovni na rok 2006 dle materiálu RK-33-2005-54, př. 2 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro přerozdělení dotace vyplacené kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením dle materiálu RK-33-2005-54, př. 1;

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-54.doc, RK-33-2005-54, př. 1, RK-33-2005-54, př. 2, RK-33-2005-54, př. 3

 

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Zemědělství

I. Rohovský seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zdravotnictví. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1391/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Zemědělství, povýšení § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 50 tis. Kč za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě znaleckého posudku k dalšímu bezpečnému provozu vodního díla Mostiště po provedených zabezpečovacích pracích snížením § 1019 Ostatní zemědělská činnost o částku 50 tis. Kč.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-55.doc

 

57. FOND VYSOČINY - Grantový program "Krajina Vysočiny 2005"

P. Hájek předložil ke schválení radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1392/33/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu "Krajina Vysočiny 2005" na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí dle materiálu RK-33-2005-57, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2005-57.doc, RK-33-2005-57, př. 1

 

59. Rozprava

V rámci rozpravy rada kraje hovořila o materiálu „Studie protipovodňových opatření na území kraje Vysočina“, který zpracoval odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 33/2005 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 11. 2005, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2005 dne 25. 10. 2005.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 28. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.11.2005 / 10.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze