Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

26. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

konaného dne 26. října 2005

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Zdeněk Forman;

·        Vladimír Hink;

·        Jaroslav Hulák (místopředseda);

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Tomáš Křišťan;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Zbyněk Pípal.

Hosté:

·        Ing. František Dohnal (1. náměstek hejtmana);

·        Ing. Marie Černá (náměstkyně hejtmana);

·        JUDr. Simeona Zikmundová (ředitelka KrÚ);

·        Ing. Martina Chvátalová (ekonomický odbor, zástup za tajemnici výboru);

·        Ing. Zdeňka Škarková (ředitelka RRAV);

·        Vladimír Měrka (předseda představenstva RRAV).

 

Návrh programu:

  1. Zahájení;
  2. Finanční kontrola u dopravců

(JUDr. Simeona Zikmundová);

  1. Návrh postupu poskytování členského příspěvku RRAV pro rok 2006

(Ing. Zdeňka Škarková, Vladimír Měrka);

  1. Čerpání rozpočtu kraje za období 1-9/2005;
  2. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006;
  3. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

(PhDr. Zdeněk Dobrý);

  1. Diskuse, různé;
  2. Závěr.

 

1. Zahájení

Ing. Vladimír Novotný přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání – vznesl návrh na přehození projednávání některých bodů programu z důvodů časově omezených možností ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina. Tento návrh byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

4. Čerpání rozpočtu kraje za období 1-9/2005

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály.

·        Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2005;

·        Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 9. 2005 – 17. 10. 2005;

·        Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. 2005 – 21. 10. 2005;

·        Přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovatelných z prostředků EU v roce 2006.

Ing. Martina Chvátalová podrobně komentovala materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2005“. Pohovořila o plynulosti čerpání rozpočtu, problematice daňových příjmů (výpadek z I. poloviny roku byl snížen).

Uvedla, že počátkem měsíce října 2005 proběhlo jednání s jednotlivými správci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, a to v souvislosti s nízkým čerpáním finančních prostředků v některých  kapitolách. Celková částka, kterou je možné z jednotlivých kapitol odebrat, činí 156 450 tis. Kč. Návrh na provedení tohoto rozpočtového opatření bude projednán v radě kraje a poté bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Navrhuje se schválit přesun těchto nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ke krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Dále podrobně komentovala čerpání jednotlivých kapitol, upozornila na kapitoly, kde je čerpáno méně a z jakého důvodu.

            Ing. Martina Chvátalová rovněž okomentovala rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 9. 2005 – 17. 10. 2005.

            Rozvinula se diskuse. Byly vzneseny tyto připomínky a dotazy:

·        Vladimír Hink – problematika lesů, kraj by neměl být dlužníkem;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý – dotazy: nárůst daňových a nedaňových příjmů je mnohonásobně vyšší než odhad; kapitola školství – položka 3299 (Ing. Martina Chvátalová je zodpověděla).

·        Ing. Vladimír Novotný – dotaz: aktuální stav správy portfolia (od září funguje třetí správce);

·        PhDr. Zdeněk Dobrý – dotazy: rozpočtová opatření č. 200 - kapitola Doprava, č. 206 - kapitola Školství, č. 208 - kapitola Zdravotnictví (odpovědi zašle ekonomický odbor písemně nebo elektronicky PhDr. Zdeňku Dobrému);

·        Ing. Zbyněk Pípal – dotaz: nízké čerpání položky 4152 (týká se oblasti informatiky.

 

Usnesení 021/07/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci z oblasti aktuálního rozpočtového hospodaření a

navrhuje,

aby extrémy v čerpání rozpočtu byly v materiálu písemně odůvodněny správcem příslušné kapitoly.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2006 – komentář (2. pracovní verze)“.

Ing. Martina Chvátalová pohovořila o postupu při tvorbě rozpočtu, harmonogramu projednávání rozpočtu, uvedla, že cílem je schválit rozpočet na rok 2006 na zasedání zastupitelstva kraje 21. 12. 2005. Podrobně komentovala obsah jednotlivých kapitol návrh rozpočtu na rok 2006.

Jaroslav Hulák informoval členy výboru o aktuální fázi projednávání rozpočtu na rok 2006.

Ing. František Dohnal pohovořil o:

·        odhad příjmů v příštím roce, propočty MF ČR, snaha o to, aby výdaje v kapitolách nebyly vyšší než v příštím roce;

·        problematika nárůstu cen energií a nárůst tarifních mezd;

·        sporné body návrhu rozpočtu na rok 2006 – dopravní obslužnost (rozsah zůstane zachován, vzhledem k nárůstu pohonných hmot dojde k nárůstu cen jízdného); akce podporované přímo z rozpočtu kraje (akce budou rozděleny do tří kategorií); systémová diskuse o opravách a stavbách nových komunikací, příspěvek pro SÚS, - finanční vize pro příští rok; finanční příspěvek RRAV; financování POV; systémová podpora obcím na ochranu majetku.

 

Usnesení 022/07/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě a projednávání návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Návrh postupu poskytování členského příspěvku RRAV pro rok 2006

Předseda výboru uvítal a představil hosty: Ing. Marii Černou, Ing. Zdeňku Škarkovou a Vladimíra Měrku.

Vladimír Měrka popsal historii vzniku RRAV, její činnosti, potřeby, význam a financování. Pohovořil o aktuální situaci a životaschopnosti agentury, zdůraznil její přínos a pomoc vůči menším obcím v kraji.

Ing. Marie Černá komentovala, jak proběhl vstup kraje do sdružení, co si kraj sliboval od spolupráce s RRAV, zhodnotila platformu pro spolupráci jako dobrou. Vyzdvihla, že pro obce je RRAV nejdosažitelnějším a nejprůhlednějším partnerem. Tlumočila důvody, proč by bylo chybné vystoupit z RRAV.

Vladimír Hink tlumočil svoje stanovisko ke kontrole toku finančních prostředků RRAV, sdělil, že se přimlouvá za pokračování spolupráce s RRAV, vyzdvihl, že je nutno zlepšit komunikaci a aktivity mezi odborem regionálního rozvoje a RRAV.

PhDr. Zdeněk Dobrý pojmenoval problém, který byl na minulých jednáních finančního výboru rozsáhle diskutován: vyúčtování roku 2004 bylo stručné a ne zcela průhledné, nebyl zodpovězen obsah a efekt provedené činnosti; služby je možno objednat i u jiných firem a často i levněji.

Vladimír Měrka pohovořil o problematickém způsobu vyhodnocování příspěvku – vypichování jednotlivých prací a hodin atd. považuje za neobjektivní – efektivnost je lépe zhodnotit celkově za rok (výroční zpráva byla rozdána přímo na jednání všem členům finančního výboru). Dále zmínil fungování tržního prostředí a uvedl, že rádi okomentují všechny údaje ve výroční zprávě.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k činnosti RRAV, efektivitě výsledků, ceně služeb, spolupráce s ostatními subjekty.

Ing. Zdeňka Škarková podrobně komentovala činnost RRAV, tlumočila zkušenosti z fungování a financování agentur v ostatních krajích.

 

Závěr:

Členové výboru se po rozsáhlé diskusi rozhodli ponechat první dvě části usnesení z minulého jednání a v třetí části konkretizovat svůj návrh dalšího postupu.

 

Usnesení 023/07/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

upozorňuje

zastupitelstvo kraje na rizika způsobu poskytování členského příspěvku RRAV dle materiálu FV-06-2005-02;

doporučuje

zastupitelstvu kraje požádat RRAV o předložení materiálů efektivnosti využití členského příspěvku členů.

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

po doplnění informací Vladimíra Měrky a Ing. Zdeňky Škarkové revokuje svoje usnesení č. 016/06/2005/FV ze dne 21. září 2005 a doporučuje zastupitelstvu kraje výběr z variant 1b a 2 dle materiálu FV-06-2005-02.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

2. Finanční kontrola u dopravců

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Finanční kontrola u dopravců“ včetně průvodního dopisu ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina.

            JUDr. Simeona Zikmundová sdělila, že kraj zajišťuje v souladu s § 19a zákona o silniční dopravě základní dopravní obslužnost území kraje. Za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti jsou mezi dopravcem a krajem uzavírány smlouvy k zajištění závazků veřejné služby, kterým je zajištění základní dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje - kraj je objednatelem služby, jednotliví dopravci jsou dodavateli této služby na základě uzavřené smlouvy.

JUDr. Simeona Zikmundová uvedla, že za současného stavu je prováděna Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina v souladu se smlouvou standardní kontrola plnění závazků vyplývajících pro dodavatele - dopravce ze smlouvy. Kraj (žádný z jeho orgánů) však není oprávněn u dodavatele – dopravce provádět veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, protože dodavatel – dopravce není žadatelem ani příjemcem veřejné finanční podpory. K působnosti finančního výboru v této věci lze konstatovat, že tento může plně v souladu se zákonem o krajích provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje v rámci kraje – nikoliv veřejnosprávní kontrolu u subjektu, který není žadatelem ani příjemcem veřejné finanční podpory.

 

Usnesení 024/07/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci JUDr. Simeony Zikmundové k problematice finanční kontroly u dopravců.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl požadavek kontrolní skupiny Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na administrativní vybavení. JUDr. Simeona Zikmundová navrhla, aby členové kontrolní skupiny definovali svůj požadavek, sdělili jej koordinátorce, která ho bude tlumočit ředitelce úřadu.

 

6. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

Ing. Vladimír Novotný podal členům výboru informaci o rozšíření kontrolní skupiny o další 2 členy z Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, který má ve svém plánu rovněž kontrolu ZZS kraje Vysočina – probíhá nyní tedy společná kontrola.

Ing. Zdeněk Dobrý popsal dosavadní průběh kontroly ZZS kraje Vysočina:

·        zahájení 21. 9. 2005 – seznámení ředitele s programem kontroly;

·        14. 10. 2005 společná schůzka členů kontrolní skupiny s dvěma novými členů z Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina – přerozdělení bodů činnosti kontroly mezi rozšířenou kontrolní skupinu;

·        dosavadní průběh kontroly;

·        předpokládaný konec – polovina listopadu – na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 30. 11. 2005 bude předložena závěrečná zpráva.

 

Usnesení 025/07/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Ing. Vladimíra Novotného o rozšíření kontrolní skupiny o další 2 členy z Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

bere na vědomí

průběžnou informaci PhDr. Zdeňka Dobrého o kontrole ZZS kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

7. Diskuse, různé

Ing. Vladimír Novotný konstatoval, že úkol z minulého zasedání výboru byl splněn – Ing. Ladislav Seidl zaslal členům výboru informaci o aktuálním stavu vývoje materiálu „Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti mezinárodních vztahů“.

 

Úkol:

Až bude materiál „Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti mezinárodních vztahů“ vyhotoven, tak jej zaslat členům finančního výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: dle vyhotovení materiálu

 

Ing. Zdeněk Forman vznesl dotaz na využití finanční částky deseti milionů Kč, která byla odsouhlasena na realizaci spojky na dálnici Náměšť nad Oslavou – z jakého důvodu se nepokračuje ve výstavbě v Náměšti nad Oslavou.

 

Úkol:

Kontaktovat příslušného resortního radního, tlumočit dotaz Ing. Zdeňka Formana a odpověď rozeslat členům výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: ihned po schválení zápisu

 

8. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání finančního výboru č. 8/2005 byl stanoven na středu 30. listopadu 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost č. 1.21).

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26. 10. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 26. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.11.2005 / 8.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze