Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2005

11. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 11. října 2005

 

Přítomni:

Dopravní komise:

-         Ing. František Bradáč

-         Mgr. Jaromír Brychta

-         Stanislav Jirků

-         Ing. Václav Kodet (předseda)

-         Petr Krčál

-         Ing. Josef Novotný

-         Ing. Karel Špaček

-         Ing. Pavel Šustr

-         RSDr. Jiří Vlach

-         František Zelníček

-         Ing. Ladislav Staněk (tajemník)

Hosté:

-         Mgr. Petr Kolář (odbor majetkový)

-         Mgr. Václav Novák (odbor regionálního rozvoje)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Projednání aktualizace PRKu - kapitola Doprava - na základě připomínek členů dopravní komise;

3.       Zodpovězení dotazů z posledního zasedání dopravní komise

·        Možnost nehodových míst na komunikacích III. tříd;

·        Zařazení předešlých požadavků do zásobníku;

·        Informace o financování akce Maleč-Rušínov z jiných zdrojů;

·        Informace o pojištění silničního majetku;

4.       Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku

·        Přejezdy s nedostatečnou vzdáleností – oprava komunikace;

·        Most na III/4065 v obci Čenkov;

5.       Projednání jiných požadavků měst a obcí

·        Škody po přívalovém dešti 12. 9. 2005 – SÚS Pelhřimov;

6.       Informace cestou odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina k výsledku sběru dat firmou PAVEX na komunikacích III. tříd v kraji Vysočina;

7.       Informace k projednání rozpočtu roku 2006 v kapitole Doprava a v kapitole Investice k dopravě;

8.       Projednání navržených investičních akcí pro realizaci v programu SROP v plánovacím období na roky 2007 až 2013;

9.       Diskuse, různé;

10.   Závěr.

 

 

1. Zahájení

V. Kodet, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina (dále jen DK), zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Projednání aktualizace PRKu – kapitola Doprava – na základě připomínek členů dopravní komise

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. K navrhovaným změnám se rozvinula diskuse. J. Novotný navrhl přeřadit silnici III. tř. Dolní Rožínka - Horní Rožínka do silnic II. tř. v PRKu. V. Novák sdělil, že opatření v PRKu jsou zaměřena obecně nikoliv konkrétně. Členové komise diskutovali o hloubce a o konkrétnosti PRKu. 

 

Usnesení 030/05/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vznik dokumentu, který naplní jednotlivá opatření v rámci PRKu (koncepce dopravy).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

3. Zodpovězení dotazů z posledního zasedání dopravní komise

·         Možnost nehodových míst na komunikacích III. tříd

Odbor dopravy a silničního hospodářství osloví odbor informatiky ve věci zajištění potřebných dat.

·         Zařazení předešlých požadavků do zásobníku

Požadavky vznesené na zasedání dopravní komise č. 4/2005 byly zařazeny do zásobníku.

·         Informace o financování akce Maleč-Rušínov z jiných zdrojů

Na základě odborného přezkoumání odbor dopravy a silničního hospodářství konstatuje, že financování výše zmiňované akce z jiných zdrojů není možné.

·         Informace o pojištění silničního majetku

Na základě odborného přezkoumání odbor dopravy a silničního hospodářství konstatuje, že pojištění veškerého silničního majetku kraje Vysočina je příliš nákladné, a proto se nevyplatí.

 

4. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku

·         Přejezdy s nedostatečnou vzdáleností – oprava komunikace

·         Most na III/4065 v obci Čenkov

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. K navrhovaným změnám se rozvinula diskuse. L. Staněk tlumočil stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

Usnesení 031/05/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina zařazení akce do zásobníku investičních akcí.

Radě kraje Vysočina prověřit žádost města Třešť s dopadem na celé záplavové území.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Projednání jiných požadavků měst a obcí

·         Škody po přívalovém dešti 12. 9. 2005 – SÚS Pelhřimov

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. K navrhovaným změnám se rozvinula diskuse. L. Staněk tlumočil stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství. Členové komise doporučili navýšení finančních prostředků pro SÚS Pelhřimov, aby odstranila povodňové škody.

 

Usnesení 032/05/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina poskytnout příspěvek na odstranění povodňových škod SÚS Pelhřimov.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

 

6. Informace cestou odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina k výsledku sběru dat firmou PAVEX na komunikacích III. tříd v kraji Vysočina

L. Staněk informoval členy komise o výsledcích sběru dat firmou PAVEX na komunikacích III. tříd v kraji Vysočina (členové komise měli k dispozici materiál k nahlédnutí). Rozvinula se diskuse o závěrech zjištěných firmou PAVEX a aktuální situaci v kraji Vysočina.

 

7. Informace k projednání rozpočtu roku 2006 v kapitole Doprava a v kapitole Investice k dopravě

V. Kodet informoval členy komise o aktuálním průběhu projednávání rozpočtu na rok 2006. L. Staněk podrobně pohovořil o návrhu rozpočtu - kapitola Doprava. P. Kolář podal zpráva o návrhu rozpočtu na rok 2006 – kapitola Investice v dopravě. Rozvinula se rozsáhlá diskuse k návrh rozpočtu na rok 2006 – kapitola Doprava a Investice v dopravě.

8. Projednávání navržených investičních akcí pro realizaci v programu SROP v plánovacím období na roky 2007 až 2013

P. Kolář informoval o projednávání navržených investičních akcí pro realizaci v programu SROP v plánovacím období na roky 2007 až 2013. Zdůraznil problematiku výkupu pozemků.

 

9. Diskuse, různé

L. Staněk přednesl informaci Města Třešť, ve které upozorňuje na nevyhovující technický stav silnice III/4065 a dále o záměrech Města Třešt ve věci ulice Čenkovská v roce 2007. Členové komise vzali informaci Města Třešť na vědomí a souhlasili se zařazením silnice III/4065 do  zásobníku akcí.

 

10. Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání dopravní komise č. 6/2005 byl stanoven na 25. listopadu 2005 od 10:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Ing. Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 17. 6. 2005.

Zapsala Michaela Zpěváková dne 24. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

Úkol:

Pravidelně informovat členy dopravní komise o stavu přípravy dalších akcí.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: trvale

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.11.2005 / 8.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze