Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

18. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2005 konaného dne 18. 10. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 10. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné,omluvil pozdější příchod M. Černé a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, V. Kodet, J. Kruntorád.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání, a to včetně stanovení pořadí jejich projednávání:

39. Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky, návrh na změnu

40. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje a přijetí nového usnesení

41. Návrh na stanovení počtu členů dozorčích rad v zakladatelských listinách nemocnic

Zastupitelstvo kraje vznesené návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

1.        Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2005

2.        Zpráva o činnosti rady kraje

3.        Informace o činnosti krajského úřadu

4.        Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005

5.        Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004

6.        Darování pozemku v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová

7.        Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť

8.        Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí

9.        Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř

10.    Směna pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

11.    Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou

12.    Výkup pozemků v k. ú. a obci Střítež pod Křemešníkem

13.    Výkup pozemku v k. ú. a obci Vyklantice

14.    Vzájemné darování pozemků mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem

15.    Vzájemné darování nemovitostí mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem

16.    Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí

17.    Převod stavby komunikace obci Martinice

18.    Vzájemné darování pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

19.    Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic

20.    Darování pozemku v k. ú. a obci Čelistná

21.    Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

22.    Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

23.    Projekt Čisté povodí Svratky

24.    Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci

25.    Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina

26.    Dofinancování evropských projektů v roce 2005

27.    Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - 3.3 OP RLZ

28.    Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina

29.    FOND VYSOČINY - Grantový program "BEZPEČNOST ICT"

30.    FOND VYSOČINY - Grantový program "Webové stránky měst a obcí III"

31.    FOND VYSOČINY - Grantový program LEADER VYSOČINY

32.    Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

33.    POVV 2005 - žádost obce Borovnice o převod dotace

34.    Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005

35.    Grantové schéma 4.2.2 - změna celkových nákladů projektu

36.    Grantové schéma 4.2.2 - návrh na odejmutí podpory na základě kontroly ex-ante

37.    Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu

  1. Založení obchodních společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích
  2. Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky, návrh na změnu
  3. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje a přijetí nového usnesení
  4. Návrh na stanovení počtu členů dozorčích rad v zakladatelských listinách nemocnic
  1. Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0422/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: PhDr. Zdeněk Dobrý, Dr., Ing. arch. Jaroslav Huňáček.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0423/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

PhDr. Zdeňka Dobrého, Dr., Ing. arch. Jaroslava Huňáčka.ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2005.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje doplnil informace o jednání s ministrem pro místní rozvoj R. Martínkem, na němž byl potvrzen společný zájem MMR a krajů na vyhlášení samostatných regionálních operačních programů pro jednotlivé NUTS II v rámci programového období 2007 – 2013.

Krátce zhodnotil cvičení složek integrovaného záchranného systému, které proběhlo 5. 10. 2005, a jehož cílem bylo prověřit schopnost koordinovaného zásahu po simulovaném teroristickém útoku.

Dále referoval o zasedání Rady Asociace krajů ČR, jež se uskutečnilo 6. – 7. 10. 2005 v Karlových Varech. Hlavními projednávanými tématy byla současná situace ve zdravotnictví a s ní spojená otázka zakládání akciových společností a přístup krajů k hrazení základní dopravní obslužnosti, jejímu vymezení a porovnání požadavků krajů na provozovatele.

Stručně popsal aktuální stav jednání o Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina a návštěvu střediska v Havlíčkově Brodě. Výsledky detailní přezkoumání funkčnosti ZZS budou známy do 7. 11. 2005.

Závěrem se zmínil o setkáních se zaměstnanci všech pěti nemocnic kraje Vysočina, jež byla zaměřena na detailní objasnění kroků, které kraj podniká pro založení akciových společní za účelem provozování nemocnic.

P. Šlechtický se s odkazem na zasedání rady kraje č. 29, 13. 9. 2005, dotázal, čeho se týkala dohoda o narovnání mezi Nemocnicí Jihlava a firmou PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r. o.

F. Dohnal na dotaz P. Šlechtického uvedl, že se jednalo o stanovení splátkového kalendáře mezi Nemocnicí Jihlava, která se tak dohodla na vypořádání svého dluhu u zmíněné dodavatelské firmy.

M. Plodík s pověřením od Rady Města Havlíčkův Brod vyjádřil nespokojenost s neúčastí P. Hájka, náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví, a ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, na jednání o záchranné službě na Havlíčkobrodsku, Ledečsku a Chotěbořsku, a to přes jejich opětovné pozvání.

P. Hájek reagoval na M. Plodíka sdělením, že se těchto setkání nemohl zúčastnit z důvodů pracovní zaneprázdněnosti, byl však přítomen spolu s hejtmanem kraje na jiných dvou jednáních, která se týkala dané problematiky.

M. Vystrčil dodal, že možnost společného setkání tedy není uzavřená a doporučil M. Plodíkovi a P. Hájkovi dohodnout nový termín.

V. Novotný v návaznosti na zápis ze zasedání rady kraje č. 29, 13. 9. 2005, požádal o upřesnění informací k výstavbě datového skladu kraje Vysočina, a to včetně sdělení, komu bude zpřístupněn.

F. Dohnal k vystoupení V. Novotného ve věci datového skladu:

datový sklad je nástroj pro ekonomickou a geografickou analýzu ekonomických informací, vyzkoušeno na Fondu Vysočiny, tzn. všechny údaje o projektech ze všech grantových programů jsou v datovém skladu uloženy, informace lze analyzovat ze spousty hledisek, které datový projekt umožňuje, např. kolik peněz, v jakých časových řadách bylo čerpáno v jednotlivých katastrálních územích např. na jednotlivé tématické programy, kolik žadatelů bylo neúspěšných atd. Druhá etapa bude pokračovat s tím, že bychom byli rádi, aby postupně všechny důležité ekonomické agendy byly zapracovány do datového skladu, na řadě je financování našich organizací – ekonomické i neekonomické údaje o nich. Datový sklad je k dispozici na intranetu, možnosti přístupu je možné konzultovat s M. Šulcem, vedoucím analytického oddělení odboru interního auditu. Externí technické zpřístupnění intranetu, je třeba dohodnout s odborem informatiky.

J. Běhounek se dotázal na bližší podrobnosti k financování akcí při změně hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti projednávané na zasedání rady kraje č. 29, 13. 9. 2005.

V. Švarcová k dotazu J. Běhounka ve věci změny hospodářsko-právní formy nemocnic:

Usnesení 1218/29/2005/RK - částka 2 000 tis. Kč byla účelově vyčleněna na akci mezi krajem Vysočina a firmou Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s. a na finanční krytí znaleckých posudků, které nebyly součástí dodávky. Doporučení pro firmu Svejkovský a všechny finanční podmínky pro radu kraje vyšly z pracovní komise, která předcházela jednání rady kraje.

Usnesení 1112/27/2005/RK - původní částka se byla použita na krajský zdravotní plán a na aktualizaci materiálu hodnotová nebo výkonnostní analýza firmy STAPRO + materiálu firmy HZ Praha, spol. s r. o., tzn. porovnání výhod a nevýhod jednotlivých právních forem.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0424/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-02.doc

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová přivítala přítomné zastupitele kraje a v návaznosti na písemnou zprávu poskytla nebo upřesnila informace:

- o účasti odboru regionálního rozvoje v soutěži “Dobrá rada nad zlato” a získání 2 místa za projekt “Partnerství pro Vysočinu”;

- o průběhu druhého kola modelu společného hodnotícího rámce “CAF”; možnost zpřístupnění dokumentů na intranetu dle požadavků vznesených na odbor informatiky;

- o průběhu a výsledcích kontrol ústředních orgánů, které se uskutečnily v letošním roce.

V souvislosti s nepřesnými informacemi uváděnými v tisku, upřesnila současný stav detašovaných pracovišť mimo hlavní areál krajského úřadu a vyvrátila zprávu, že “kraj Vysočina v roce 2001 promarnil příležitost žádat o celý areál bývalých Žižkových kasáren”.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0425/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-03.doc, ZK-07-2005-03, př. 1, ZK-07-2005-03, př. 2, ZK-07-2005-03, př. 3

 

04. Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dotací obci Mnich na rozvoj akceschopnosti jednotky požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0426/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci z rozpočtu kraje z kapitoly Požární ochrana a IZS obci Mnich na rozvoj akceschopnosti jednotky požární ochrany kategorie JPO V s CAS ve výši 7.500,- Kč dle materiálu ZK-07-2005-04, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 31. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-04.doc, ZK-07-2005-04, př. 1

 

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0427/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004 obcím a DSO podle materiálu ZK-07-2005-05, př. 1;

·          přesun rozpočtových prostředků ve výši 208 127 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, položky nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400, § 3636 Územní rozvoj) za účelem úhrady těchto dotací.

odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor

termín: 10. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-05.doc, ZK-07-2005-05, př. 1

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 06 – 20 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

06. Darování pozemku v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová

Usnesení 0428/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 765/2 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 1 534 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrová;

·          dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-06.doc, ZK-07-2005-06, př. 1

 

07. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť

Usnesení 0429/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 94/2 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 713 m2 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

·          dodatek č. 85 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2005-07, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-07.doc, ZK-07-2005-07, př. 1

 

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí

Usnesení 0430/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 1553/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 159 m2, par. č. 1553/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 186 m2, par. č. 1553/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a par. č. 1553/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 44 m2, vše v k. ú. a obci Nové Veselí vytvořených geometrickým plánem č. 497-12/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Veselí;

·          dodatek č. 136 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-08.doc, ZK-07-2005-08, př. 1

 

09. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř

Usnesení 0431/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 139-314/2005 vytvořených pozemků par. č. 4559/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, par. č. 4704/2- ost. plocha, ost. komunikce o výměře 46 m2, par. č. 4704/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 24 m2 a par. č. 4705/1- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 370 m2, vše v k. ú. Příjemky, obec Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

·          dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2005-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-09.doc, ZK-07-2005-09, př. 1

 

10. Směna pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

Usnesení 0432/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

formou směnné smlouvy:

·          převod geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005 zaměřeného dílu "a" pozemku par. č. 1088/10 o výměře 23 m2, sloučeného do pozemku par. č. 1193 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví Františka Palána, bytem Ústí 91;

·          nabytí geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005 nově zaměřených pozemků par. č. 25/7 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 25/8 ostatní plocha, silnice 3 m2 a dílu "d" pozemku par. č. 1193 o výměře 16 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-10.doc, ZK-07-2005-10, př. 1

 

11. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení 0433/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku par. č. 709/4 - orná půda o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou od Františka Holčapka, Šebkovice 152 za kupní cenu 702,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2005-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-11.doc, ZK-07-2005-11, př. 1

 

12. Výkup pozemků v k. ú. a obci Střítež pod Křemešníkem

Usnesení 0434/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 222/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 86 m2, par. č. 423/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 159 m2, par. č. 423/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 313 m2 a dle geometrického plánu č. 95-139/2005 vytvořených pozemků par. č. 446/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 446/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 228 m2 vše v k. ú. a obci Střítež pod Křemešníkem od manželů Miroslava a Marie Urbanových do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 105 622,- Kč;

·          Dodatek č. 101 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-12.doc, ZK-07-2005-12, př. 1

 

13. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vyklantice

Usnesení 0435/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi dle geometrického plánu č. 187-20341/2004 nově odděleného pozemku par. č. 1876/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Vyklantice za kupní cenu 4 540,- Kč ze spoluvlastnictví manželů Antonína Zíky a Anny Zíkové a manželů Vlastimila Prušky a ing. Stanislavy Pruškové do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2005-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-13.doc, ZK-07-2005-13, př. 1

 

14. Vzájemné darování pozemků mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 0436/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemku par. č. 503 - ostatní plocha, silnice o výměře 7581 m2 v k.ú. Karasín a obci Bystřice n. Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina;

·          darování pozemků par. č. 2984/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 311 m2 par. č. 3217/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 par. č. 3217/18 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 313 m2 a par. č. 3217/19 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4361 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

·          dodatek č. 140, Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-14, př. 1;

·          dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-14, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-14.doc, ZK-07-2005-14, př. 1, ZK-07-2005-14, př. 2

 

15. Vzájemné darování nemovitostí mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 0437/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemků par. č. 3084/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 633 m2 a par. č. 3085/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina;

·          darování stavby komunikace na pozemku par. č. 169/3 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

·          dodatek č. 137 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 1;

·          dodatek č. 138 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-15.doc, ZK-07-2005-15, př. 1, ZK-07-2005-15, př. 2

 

16. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí

Usnesení 0438/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, kterou budou do vlastnictví města Velké Meziříčí převedeny stavba tělesa současné silnice III/0028, včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku par. č. 5710/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, stavba stávající silnice II/360, včetně mostů ev. č. 360-044 ev. č. 360-045, součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 5620/1, par. č. 5620/2, par. č. 5621, par. č. 5802/7, par. č. 5802/9, par. č. 5913/13, par. č. 5913/15, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr (PK) par. č. 5802 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ evidence nemovitostí (EN) par. č. 5802/1, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí a na pozemcích par. č. 2467/7, par. č. 2467/12 a par. č. 2523/8 v k. ú. a obci Oslavice a dále pozemky dle materiálu ZK-07-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-16.doc, ZK-07-2005-16, př. 1

 

17. Převod stavby komunikace obci Martinice

Usnesení 0439/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování stavby pozemní komunikace (dříve silnice III/36047A) na pozemku par. č. 1542 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí a obci Martinice včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví obce Martinice;

·          dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-17.doc

 

18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

Usnesení 0440/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 210/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 538 m2 včetně stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 210/2, par. č. 259/5 - zahrada o výměře 84 m2, par. č. 2666/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 192 m2, par. č. 4911/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 859 m2, pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí (EN) par. č. 2666/13 o výměře 5 m2, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr (PK) par. č. 4911 díl 1 o výměře 121 m2, par. č. 4911 díl 5 o výměře 505 m2 a par. č. 4995 o výměře 97 m2 a části pozemku par. č. 210/27 (dle geometrického plánu č. 685-81-2003 nově vzniklého pozemku par. č. 210/28 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2), vše v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Černovice;

·          přijetí daru pozemků par. č. 139/8 - zahrada o výměře 46 m2, par. č. 139/9 - zahrada o výměře 31 m2 a dále dle geometrického plánu č. 676-45-2003 dílu "b" o výměře 254 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr (PK) par. č. 132 a dílu "c" o výměře 32 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr (PK) par. č. 4961/1 z vlastnictví města Černovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 1;

·          Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 2;

·          Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-18.doc, ZK-07-2005-18, př. 1, ZK-07-2005-18, př. 2, ZK-07-2005-18, př. 3

 

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic

Usnesení 0441/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 577/22 - ostatní plocha, jiné plochy o výměře 19 m2 v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice vytvořeného geometrickým plánem č. 106-9562/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;

·          přijetí daru pozemku par. č. 577/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2 v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice vytvořeného geometrickým plánem č. 106-9562/2005 z vlastnictví obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2005-19, př. 1;

·          dodatek č. 90 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2005-19, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-19.doc, ZK-07-2005-19, př. 1, ZK-07-2005-19, př. 2

 

20. Darování pozemku v k. ú. a obci Čelistná

Usnesení 0442/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování části pozemku par. č. 683/1 a části pozemku par. č. 683/5 označeného dle GPL č. 80-162/2005 jako pozemek par. č. 683/67 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 406 m2 v k. ú. a obci Čelistná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čelistná;

·          dodatek č. 102 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2005-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-20.doc, ZK-07-2005-20, př. 1

 

39. Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky, návrh na změnu

F. Dohnal podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s důvody předloženého návrhu vypustit v textu třetí odrážku v části „Kritéria III“.

K. Tvrdý vyjádřil pochybnosti o „vypuštění 3 specifika“, které se váže na základní funkce obce. Navrhovaná změna není v souladu se vznesenými připomínkami na úpravu, proto se s předloženým návrhem neztotožnil.

Z. Dobrý se přiklonil k vyjádření K. Tvrdého a poznamenal, že by se zastupitelstvo kraje mělo zabývat řešením žádostí, které nelze posuzovat podle předložených Kritérií, případně schválit pro tyto případy zásady.

V. Novotný, předseda finančního výboru, v reakci na předešlý příspěvek Z. Dobrého připustil, že přestože se finanční výbor touto záležitostí zabýval, žádný konkrétní návrh na řešení nepředložil.

F. Dohnal závěrem dodal, že se rada kraje změnou kritérií podrobně zabývala a výsledkem jednání je předložený návrh. Dále připustil, že pokud budou navržena systémová kritéria, která by tuto situaci řešila, mohou být předmětem dalších diskusí.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0443/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu Kritérií pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky ve znění materiálu ZK-07-2005-39, př. 1.

odpovědnost: majetkový odbor

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-39, ZK-07-2005-39, př. 1

 

21. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0444/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2005-21, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-21.doc, ZK-07-2005-21, př. 1

 

22. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s navrženými zásadami, kterými by kraj Vysočina jednorázově poskytl dotace obcím na území kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0445/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi podle materiálu ZK-07-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-22.doc, ZK-07-2005-22, př. 1

 

23. Projekt Čisté povodí Svratky

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0446/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji jako spoluúčast na projektu "Čisté povodí Svratky - realizace opatření - I.etapa" ve výši 1 100 000,- Kč pro rok 2006 z rozpočtu kraje Vysočina;

·          smlouvu o poskytnutí dotace ve znění materiálu ZK-07-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-23.doc, ZK-07-2005-23, př. 1

 

24. Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k žádosti obce Obrataň o mimořádnou dotaci finančních prostředků nebo věcí na dovybavení stávající budovy základní školy související s činností vysoké školy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0447/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obci Obrataň a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku;

·          dotaci obci Obrataň ve výši 100 tis. Kč pro zlepšení podmínek vysokoškolského vzdělávání.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-24.doc, ZK-07-2005-24, př. 1

 

25. Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

J. Slámečka podpořil předložený návrh a požádal, zda by příslušný odbor mohl prověřit možnost vytvoření kontrolního systému letních táborů organizovaných na území kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0448/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přesun rozpočtových prostředků ve výši 190.000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva do kapitoly Školství (§3421 Využití volného času dětí a mládeže) na realizaci projektu Letní tábory na Vysočině;

·          přidělení dotace pro Radu dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 1, Jihlava, IČ: 265 24 783 ve výši 190.000,- Kč na realizaci projektu Letní tábory na Vysočině.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-25.doc, ZK-07-2005-25, př. 1, ZK-07-2005-25, př. 2

 

26. Dofinancování evropských projektů v roce 2005

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků obci Přibyslav na dofinancování zmíněného evropského projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0449/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, obci Přibyslav pro Základní školu Přibyslav, okres Havlíčkův Brod na dofinancování evropského projektu The Never Ending Story through Europe ve výši 15 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-26.doc, ZK-07-2005-26, př. 1

 

27. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - 3.3 OP RLZ

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení seznam navržených projektů, poskytnutí prostředků na projekty a vzor smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0450/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí prostředků na projekty uvedené v Seznamu projektů navržených k podpoře dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 4 ve výši a za podmínek stanovených v materiálu ZK-07-2005-27, př. 4;

·          Seznam projektů navržených do zásobníku projektů dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 4 ve výši a za podmínek stanovených v materiálu ZK-07-2005-27, př. 4;

·          Seznam projektů, jimž nebude poskytnuta podpora dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 4;

·          vzor smlouvy s konečným uživatelem dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 6a

pověřuje

OŠMS poskytnutím finančních prostředků dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.

odpovědnost: gestor grantového schématu

termín: do konce roku 2005 podepsat s úspěšnými žadateli smlouvu

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-27.doc, ZK-07-2005-27, př. 1, ZK-07-2005-27, př. 2, ZK-07-2005-27, př. 3, ZK-07-2005-27, př. 4, ZK-07-2005-27, př. 5, ZK-07-2005-27, př. 6

 

40. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje a přijetí nového usnesení

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s důvody předložení návrhu zrušení schváleného usnesení zastupitelstva kraje a schválení nového usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0451/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 0343/05/2005/ZK a

schvaluje

povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3.000.000 Kč na podporu talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina a propagaci kraje v oblasti sportu snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, odbor majetkový

termín: do konce roku 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-40

 

28. Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina

J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na uzavření Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0452/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          uzavření Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina" dle materiálu ZK-07-2005-28, př. 1;

·          převod finančních prostředků ve výši 1 433 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Sociální věci pro rok 2005 u § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a zaměstnanosti, položky 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením za účelem krytí výdajů spojených s poskytnutím půjčky občanskému sdružení Agora CE na realizaci první etapy projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina".

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: březen 2008

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-28.doc, ZK-07-2005-28, př. 1, ZK-07-2005-28, př. 2, ZK-07-2005-28, př. 3

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 29 - 31 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy a následně byly předneseny ke schválení návrhy grantových programů včetně návrhů na jmenování členů řídicích výborů.

 

29. FOND VYSOČINY - Grantový program "BEZPEČNOST ICT"

Usnesení 0453/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Bezpečnost ICT“ dle materiálu ZK-07-2005-29, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Bezpečnost ICT“ ve složení:

ODS – Dušan Novotný (JI); Jaroslav Makovec (PE);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Martin Slavíček (HB);

KSČM – Pavel Kalabus (JI); Roman Ondrušek (PE);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Zdeněk Ryšavý (TR);

SNK – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);

·          Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečnost ICT“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Bezpečnost ICT“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-29.doc, ZK-07-2005-29, př. 1, ZK-07-2005-29, př. 2

 

30. FOND VYSOČINY - Grantový program "Webové stránky měst a obcí III"

Usnesení 0454/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Webové stránky měst a obcí III“ dle materiálu ZK-07-2005-30, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí III“ ve složení:

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Zbyněk Grepl (ZR);

KDU-ČSL – Štěpán Komárek (TR); Josef Švec (ZR);

KSČM – Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Zdeněk Ryšavý (TR);

SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

·          Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí III“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí III“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-30.doc, ZK-07-2005-30, př. 1, ZK-07-2005-30, př. 2

 

31. FOND VYSOČINY - Grantový program LEADER VYSOČINY

Usnesení 0455/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení:

ODS – Vítězslav Jonáš (TR); Milan Šmíd (PE);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Hana Žáková (TR);

KSČM – Milan Havlíček (TR); Jiří Vlach (JI);

ČSSD – Ivana Mojžyšková (HB); Zdeněk Toufar (TR);

SNK –Marie Černá (TR); Zdeněk Jirsa (JI);

·          Marii Černou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „LEADER VYSOČINY“;

·          Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „LEADER VYSOČINY“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-31.doc, ZK-07-2005-31, př. 1

 

32. Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0456/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

·          rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0331/05/2005/ZK příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-07-2005-32, př. 3 ve výši 720 000,- Kč;

·          rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0331/05/2005/ZK příjemci podpory uvedeném v materiálu ZK-07-2005-32, př. 4 ve výši 673 437,- Kč a

rozhoduje

o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-07-2005-32, př. 5 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-07-2005-32, př. 5, a to za účelem realizace akce uvedené v materiálu ZK-07-2005-32, př. 5.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-32.doc

 

33. POVV 2005 - žádost obce Borovnice o převod dotace

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Borovnice o převod dotace, která byla obci poskytnuta v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0457/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod dotace u obce Borovnice ve výši 150 tis. Kč z akce "Výměna střechy na budově obecního úřadu" na akci "Oprava budovy OÚ".

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-33.doc, ZK-07-2005-33, př. 1

 

34. Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0458/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálu ZK-07-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-34.doc

 

36. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na odejmutí podpory na základě kontroly ex-ante

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0459/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg.č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2016, ze dne 29. 7. 2005, usnesení č. 0298/04/2005/ZK, příjemci uvedenému v materiálu ZK-07-2005-36, př. 1 ve výši 1.976.256,- Kč.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-36.doc

 

37. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0460/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o poskytnutí podpory ve výši 1.976.256,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-07-2005-37, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-37.doc

 

35. Grantové schéma 4.2.2 - změna celkových nákladů projektu

F. Dohnal sdělil upřesňující informace ke změně akce navržené Gestorem grantového programu.

P. Šlechtický upozornil, že registrační číslo v navrženém usnesení nesouhlasí s číslem uvedeným v “Protokolu hodnocení žádostí a akcí”.

Překladatel akceptoval upozornění P. Šlechtického a na základě ověření odboru regionálního rozvoje zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0461/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

změnu akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/1883 uvedenou v materiálu ZK-07-2005-35, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-35.doc

 

41. Návrh na stanovení počtu členů dozorčích rad v zakladatelských listinách nemocnic

Na jednání zastupitelstva kraje se dostavila M. Černá.

P. Hájek v rámci svého úvodního slova k předloženému návrhu na stanovení počtu členů dozorčích rad akcentoval význam zastoupení všech politických stran a uskupení zastupitelstva kraje v těchto kontrolních orgánech akciových společností. Z tohoto důvodu bylo doporučeno zvýšení počtu členů z původních 3 na nynějších 6 členů. Dále konstatoval, že již byly osloveny opoziční politické kluby ČSSD a KSČM, aby nominovaly své zástupce do dozorčích rad. Závěrem P. Hájek požádal předsedy obou těchto klubů o vyjádření stanoviska.

V. Novotný předeslal, že ČSSD nesouhlasí se založením akciových společností za účelem provozování nemocnic, toto rozhodnutí považuje za uspěchané a nekoncepční. V případě jeho přijetí však klub bude nominovat své členy do nově vznikajících dozorčích rad, neboť považuje udržení kontroly nad hospodařením akciových společností za důležitý faktor vývoje poskytování a dostupnosti zdravotní péče v kraji.

J. Slámečka nejprve přítomné zastupitele seznámil s důvody odstoupení členů KSČM z pracovní skupiny pro přípravu nové hospodářsko-právní formy nemocnic, a poté vyjádřil kategorický nesouhlas klubu se vznikem navrhovaných obchodních společností. Zdůraznil, že KSČM se nebude žádným způsobem na této transformaci podílet, ponechává si však kompetenci kontroly akciových společností prostřednictvím mandátu člena a orgánů zastupitelstva kraje. 

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0462/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

doporučuje

v zakladatelských dokumentech nemocnic ustanovit šestičlenné dozorčí rady.

odpovědnost: P. Hájek

termín: 18. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 4, zdrželo se 11.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-41

 

38. Založení obchodních společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích

P. Hájek stručně shrnul základní údaje k předloženému návrhu na založení obchodních společností za účelem provozování nemocnic.

Na jeho vystoupení navázal M. Vystrčil a informoval zastupitele o účasti J. Svejkovského, zástupce Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková v. s. o., při projednávání tohoto návrhu v zastupitelstvu kraje. Rovněž přítomné seznámil s plným zněním petice, v níž zaměstnanci Nemocnice Nové Město na Moravě žádají o pozastavení převodu nemocnice na akciovou společnost.

V. Novotný upozornil na možnost porušení §99a zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Citacemi z právního rozboru daného ustanovení poukázal na složitost celého výkladu, který je pro něj, coby laika, obtížně srozumitelný. Zdůraznil, že uváděný rozpor §99a s právním řádem je nutno, podobně jako v jiných případech, řešit standardní cestou. Na základě výše jmenovaných důvodů vznesl protinávrh na odložení rozhodnutí o založení akciových společností.

D. Oulehla v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva kraje Vysočina požádal o prodloužení časové lhůty pro přednesení svého příspěvku, a to z 5 na 10 minut.

Zastupitelstvo kraje schválilo požadovanou změnu v časové lhůtě pro příspěvek D. Oulehly k projednávanému tématu: pro 40 hlasů, proti 1, zdrželo se 0.

D. Oulehla formuloval několik základních připomínek převážně ekonomickoprávního charakteru. Jedná se zejména o KSČM kritizované začlenění podnikání do návrhu stanov akciových společností, a dále již V. Novotným zmíněné možné porušení platné právní normy. Zde opakovaně uvedl, že kraji není dovoleno volit zákonem neupravené postupy. Upozornil také na případný rozpor se Smlouvou o založení Evropského společenství, konkrétně v článcích 92, 93 a 94, týkajících se veřejné podpory. Dle zákona 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, je stanovena desetiletá zpětná lhůta pro zkoumání slučitelnosti poskytnuté veřejné podpory právnickým nebo fyzickým osobám s právem Evropské unie. Eventuální sankce za jeho porušení by pak mohla ohrozit nejen samotné akciové společnosti, ale i působnost a povinnost kraje zajišťovat fungování veřejné zdravotnické služby. Závěrem konstatoval, že není podstatná existence různých právních výkladů, protože způsobilým k závaznému výkladu zákona je pouze soud.

L. Joukl opětovně vyjádřil obavy z možného obchodování s akciemi nově vzniklých společností, jež by nepodléhalo rozhodnutí zastupitelstva kraje.

J. Slámečka oznámil, že zastupitelé za politický klub KSČM v souladu s §84 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podají v případě schválení předloženého návrhu podnět Ministerstvu vnitra ČR na pozastavení výkonu těch usnesení krajských orgánů, která se vztahují k založení akciových společností za účelem provozování nemocnic v kraji Vysočina.

M. Vystrčil reagoval na připomínky V. Novotného a D. Oulehly k výkladu §99a zákona 258/2000 Sb. a poznamenal, že dle výkladu, který má kraj k dispozici, neporuší kraj toto ustanovení, neboť nebude převádět příspěvkové organizace na obchodní společnosti, ani jimi nebude provozována žádná příspěvková organizace. Postup, který byl zvolen, a o němž budou zastupitelé rozhodovat, není tudíž v rozporu se zmíněným ustanovením.

P. Hájek specifikoval zapracované úpravy v podkladovém materiálu a jeho přílohách.

F. Dohnal ještě na doplnění informací k §99a zákona 258/2000 Sb. uvedl, že jednotlivé kraje již poukazovaly na jeho rozpornost a nekoncepčnost, řešení této problematiky je pak záležitostí ústavního soudu. Dále popisem finančních toků jak do stávajících příspěvkových organizací tak i do navrhovaných akciových společností objasnil D. Oulehlou nastolenou otázku veřejné podpory. V souvislosti s připomínkou L. Joukla zdůraznil, že nikdy nebylo uvažováno o privatizaci základní sítě nemocnic, a to přesto, že i v minulosti již kraj obdržel nabídky od soukromých firem.

M. Vystrčil pro upřesnění ještě dodal, že akcie založených obchodních společností budou ve 100% vlastnictví kraje, půjde tedy o majetek spadající do kompetencí zastupitelstva kraje. O prodeji akcií proto nebude moci rozhodovat pouze valná hromada a orgány společnosti, jak uvedl L. Joukl.

M. Báňa se dotázal, jakým způsobem budou účetně řešeny příspěvkové organizace, jejichž hospodaření je v současné době deficitní. Jedná se o Nemocnici Jihlava a Nemocnici Havlíčkův Brod.

F. Dohnal na dotaz M. Báni sdělil, že k převádění pohledávek a závazků příspěvkových organizací bude přistupováno individuálně, ne však na úkor ostatních nemocnic. Konkrétní návrhy budou předloženy zastupitelstvu kraje k projednání.

F. Dohnal na základě požadavku V. Novotného blíže představil přítomného O. Rambouska, jenž byl, coby člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v minulém volebním období a daňový a účetní poradce, nominován do dozorčích rad všech pěti akciových společností.

Předsedající vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo nejprve o protinávrhu V. Novotného:

„Zastupitelstvo kraje

odkládá

rozhodnutí o založení akciových společností do doby přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.”

Usnesení nebylo přijato: pro 15 hlasy, proti 24, zdržel se 1.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0463/07/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

o založení akciových společností:

·         Havlíčkobrodská nemocnice, a. s.;

·         Jihlavská nemocnice, a. s.;

·         Pelhřimovská nemocnice, a. s.;

·         Třebíčská nemocnice, a. s.;

·         Novoměstská nemocnice, a. s.;

schvaluje

·         zakladatelskou listinu a stanovy Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 6upr1;

·         zakladatelskou listinu a stanovy Jihlavské nemocnice, a. s. dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 7upr1;

·         zakladatelskou listinu a stanovy Pelhřimovské nemocnice, a. s. materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 8upr1;

·         zakladatelskou listinu a stanovy Třebíčské nemocnice, a. s. dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 9upr1;

·         zakladatelskou listinu a stanovy Novoměstské nemocnice, a. s. dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 10upr1;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 1;

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 2;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 3;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 4;

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 5.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s.

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 14, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2005-38.doc, ZK-07-2005-38, př. 1, ZK-07-2005-38, př. 2, ZK-07-2005-38, př. 3, ZK-07-2005-38, př. 4, ZK-07-2005-38, př. 5, ZK-07-2005-38, př. 6, ZK-07-2005-38, př. 7, ZK-07-2005-38, př. 8, ZK-07-2005-38, př. 9, ZK-07-2005-38, př. 10

 

42. Rozprava

D. Oulehla v souvislosti s informací o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina vyzval zastupitele, aby případné náměty, jimiž by se měl výbor zabývat v příštím roce, uvedli do nově vytvářené databáze, která je k dispozici u koordinátorek komisí a výborů.

V. Novotný oznámil, že po skončení zasedání zastupitelstva kraje bude klub ČSSD ještě projednávat, zda se, vzhledem k dnešnímu vývoji, připojí k návrhu na pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva iniciovaném politickým klubem KSČM.

Závěrem rozpravy M. Vystrčil poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a mimořádnou kázeň při jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat 29. 11. 2005.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

PhDr. Zdeněk Dobrý                                   ……...……………………………………

 

 

 

Dr., Ing. arch. Jaroslav Huňáček                  …..………………………………….……

 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2005 dne 18. 10. 2005.

Zapsaly: I. Schallnerová, M. Jakoubková, dne 27. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.11.2005 / 30.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze