Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

13. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 13. října 2005

 

Přítomni:

Výbor regionálního rozvoje:

-         Marie Černá (místopředsedkyně)

-         Milan Havlíček

-         Miroslav Houška

-         Vítězslav Jonáš (předseda)

-         František Kavina

-         Zdeněk Novák

-         Ladislav Péťa

-         Hana Žáková

Hosté:

-         Václav Novák (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

-         Luděk Hrůza (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

-         Dušan Vichr (Odbor regionálního rozvoje KrÚ, oddělení strategického plánování)

-         T. Blažek (Nestátní neziskové organizace v kraji Vysočina)

-         V. Měrka (Sdružení obcí Vysočiny, předseda předsednictva RRAV)

-         Z. Škarková (Sdružení obcí Vysočiny, ředitelka RRAV)

-         L. Hlavinková (Nestátní neziskové organizace v kraji Vysočina)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK);

3.       Grantový program na podporu MAS;

4.       POV – diskuze nad návrhy pravidel;

5.       Příprava na příští plánovací období 2007-2013 – info;

6.       RRAV – spolupráce v roce 2005;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1.       Zahájení

V. Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Předseda podal návrh na předřazení bodu č. 6 „RRAV – spolupráce v roce 2005“ za bod č. 2 „Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)“ a přednesl upravený program jednání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2.       Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)

V. Novák pohovořil o aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina. V této souvislosti představil přítomné zástupce partnerů aktualizace PRKu (ORR, Nestátní neziskové organizace v kraji Vysočina, Sdružení obcí Vysočiny).

V této souvislosti dále stručně shrnul závěry z minulých jednání VRR a pohovořil o dosavadní práci odborů Krajského úřadu kraje Vysočina (ORR, OSH) a komentoval další postup aktualizace. Připomínky a podněty nejprve zpracují pověřené odbory KrÚ, poté se k nim vyjadřují příslušné komise Rady kraje Vysočina a výbory Zastupitelstva kraje Vysočina, v čele s VRR a na závěr budou návrhy projednány v řídícím výboru pro aktualizaci programové části PRKu.

H. Žáková a T. Blažek vznesli připomínky k tématu, které velmi stručně komentovali.

Připomínky k návrhu aktualizace programové části PRKu (příloha zápisu č. 1) budou projednány na zasedání VRR č. 6/2005 dne 3. 11. 2005.

 

Úkol:

Zaslat připomínky k aktualizaci programové části PRKu. (kubova.k@kr-vysocina.cz, novak.v@kr-vysocina.cz).

Odpovědnost: členové VRR, partneři aktualizace.

Termín: 31. 10. 2005.

 

6.       RRAV – spolupráce v roce 2005

V. Měrka, předseda předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočiny, z. s. p. o., (dále jen RRAV), pohovořil o vzniku RRAV, zapojení kraje Vysočina jako člena zájmového sdružení právnických osob, komentoval činnost RRAV v roce 2005, výhled a možnou spolupráci s krajem Vysočina v roce 2006.

Komentoval jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen FV), jehož členové doporučují Zastupitelstvu kraje Vysočina vystoupit z RRAV (usnesení č. 014/05/2005/FV, usnesení č. 016/06/2005/FV). Vyjádřil své znepokojení nad touto situací. Prostřednictvím M. Černé vyzval Radu kraje Vysočina ke společnému jednání.

M. Černá komentovala historii spolupráce kraje Vysočina s RRAV, závěry z jednání FV hovořila o několika možných rovinách  spolupráce RRAV s krajem Vysočina. Tyto alternativy by měly být probrány na příštím zasedání VRR.

Do jednání vstoupil M. Houška.

Z. Škarková, ředitelka RRAV, předložila přítomným Závěrečnou zprávu RRAV (příloha zápisu č. 2).

V. Jonáš podpořil činnost RRAV ve vztahu k obcím, ale v kontextu s jinými agenturami poukázal na nerovnost přidělování finančních příspěvků.

Z. Škarková a V. Měrka upozornili na fakt, že Sdružení obcí Vysočiny existovalo již před vznikem kraje Vysočina, ale spolupráce s krajem je vhodná vzhledem k potřebě vytvořit a udržet v kraji Vysočina kvalitní organizaci pro zpracování projektů, i v souvislosti se vstupem ČR do EU. Dále konstatovali, že RRAV vytváří v kraji konkurenci, díky které nedojde k markantnímu zvýšení cen za poskytované služby.

Z. Škarková pohovořila o nové oblasti činnosti RRAV, kterou je dotační management (pomoc s realizací projektů za úplatu).

Členové VRR podpořili činnost RRAV zejména ve vztahu k obcím.

F. Kavina vstoupil do jednání.

 

Usnesení 015/05/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Závěrečné zprávě RRAV a o spolupráci s krajem Vysočina za rok 2005.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

V. Jonáš ukončil rozsáhlou diskusi s poděkováním a konstatoval, že tato problematika bude projednána na dalším jednání VRR. Z časových důvodů požádal o předřazení bodu č. 4 „POV ‑ diskuze nad návrhy pravidel“.

 

4.       POV – diskuze nad návrhy pravidel

Materiál k tomuto bodu byl předložen v papírové podobě před jednáním.

V. Jonáš poděkoval ORR za kvalitní práci a přípravu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova. Komentoval podkladový materiál a stručně pohovořil o několika verzích.

M. Černá poděkovala předsedovi VRR za iniciativu a aktivitu v této souvislosti. V návrhu jsou tyto zásadní úpravy – každá obec do 1500 obyvatel má garantovanou výši dotace 104 tis. Kč, pokud ve vyhlášeném termínu podá žádost – nejsou vyhlášeny prioritní oblasti, ale obec si může vybrat z 20 oblastí.

Dále konstatovala, že díky učiněným opatřením došlo k celkovému zjednodušení materiálu a snížení administrativy pro obce.

Tato problematika bude uzavřena na jednání VRR č. 6/2005. Předseda se z časových důvodů omluvil z dalšího jednání. Vedení VRR se ujala místopředsedkyně M. Černá.

V diskusi byl důkladně projednán podkladový materiál a závěrem bylo stanoveno:

-         v preambuli doplněno: principy zásad jsou platné do roku 2008,

-         vyřazen čl. 3, odst. 4, 5 a 8,

-         odst. 9 doplněn o: „Obec nebo její místní část…., územní plán nebo Program obnovy venkova“,

-         čl. 5, 1. věta upravena na: Podporu obdrží každá obec, která předloží žádost, …,

-         čl. 8 maximální výše požadované dotace na jednu žádost: 140 tis. Kč, garantovaná výše při splnění podílu příjemce je 104 tis.,

-         čl. 7 doplněno, že žádost  se podává na příslušný úřad pověřené obce,

-         čl. 8 stanoveny poměry podílů: do 100 obyvatel 30:70, od 101 do 300 obyvatel 40:60, od 301 do 1500 obyvatel 50:50,

-         dále doplněna alternativní možnost (šedě proložená) – možnost předběžné kontroly.

ORR provede úpravy a tento materiál bude rozeslán se zápisem jako příloha č. 3. U vlastní žádosti budou dále přepracovány jednotlivé body do nabídky „nehodící škrtněte“ a bude doplněna vzorem.

 

Usnesení 016/05/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

upravené Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova a

vyhlásit

grantový program „Mikroregionální projekty na rok 2006“

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

3.       Grantový program na podporu MAS

M. Černá stručně komentovala předložený podkladový materiál, který byl schválen Radou kraje Vysočina č. 31/2005 dne 4. 10. 2005 (usnesení č. 1308/31/2005/RK).

L. Hrůza komentoval připomínky T. Blažka.

 

Usnesení 017/05/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

vyhlásit

grantový program na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova „Leader Vysočiny“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

5.       Příprava na příští plánovací období 2007-2013 – info

M. Černá informovala o:

-         vyhlášeném výběrovém řízení na Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, které muselo být zrušeno,

-         tom, že kraj Vysočina bude rozhodovat o svém zastoupení v Bruselu – možnost stáže v Bruselu.

 

7.       Diskuse a různé

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

8.       Závěr

Místopředsedkyně M. Černá poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání. Termín zasedání VRR č. 6/2005 byl stanoven na čtvrtek 3. listopadu 2005, ve 14:00 hodin, v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost 2.26).

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání VRR dne 14. 10. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2005 / 24.10.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze