Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 6/2005

6. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 6. října 2005

 

Přítomni

Členové komise:

-         Jaromíra Hanáčková (místropředsedkyně)

-         Pavel Hodáč

-         Jaroslav Hulák (předseda)

-         Eva Krpálková

-         Petr Píša

-         Luboš Rudišar

-         Tomáš Škaryd

-         Olga Zachariášová

-         Horymír Kubíček (tajemník)

Hosté:

-         Martina Matějková (radní kraje Vysočina)

 

Návrh programu jednání

1.       Zahájení jednání;

2.       Spolupráce kraje Vysočina na úseku kultury se zahraničními partnery – poznávací cesty po Vysočině, výstavy  a projekty se zahraničními partnery;

3.       Návrh nejvýznamnějších kulturních, společenských a sportovních akcí roku 2006 pořádaných s podporou kraje Vysočina;

4.       Návrh grantových programů Nevyužívané (oživené) památky a Regionální kultura V.;

5.       Koncepce kultury v kraji Vysočina 1. (úvodní slovo, stav zpracování, rozbory);

6.       Diskuse a různé;

7.       Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

J. Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina (dále jen Kkpp), přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. Přednesl návrh programu, podal na návrh pana Hodače návrh na doplnění bodu č. 6 „Problematika kostela v obci Kámen“ do programu, tento bude zařazen za bod č. 5 “ Koncepce kultury v kraji Vysočina 1. (úvodní slovo, stav zpracování, rozbory)“. Program byl sedmi hlasy schválen.

 

2.       Spolupráce kraje Vysočina na úseku kultury se zahraničními partnery – poznávací cesty po Vysočině, výstavy  a projekty se zahraničními partnery

H. Kubíček komentoval podkladový materiál Kkpp-6-2005-2, který byl zaslán elektronickou poštou. Tento materiál byl předkládán Radě kraje Vysočina dne 27. 9. 2005 ke schválení.

Odbor kultury a památkové péče realizoval v říjnu roku 2004 pilotní projekt Poznávací cesty po Vysočině, jejichž záměr schválila rada kraje usnesením č. 0090/04/2004/RK dne 27. ledna 2004 a pověřila odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina na úseku kultury jejich přípravou. Projektu se zúčastnili zástupci kulturních institucí ze spolkové země Dolní Rakousko, se kterými odbor kultury a památkové péče i nadále spolupracuje. Odbor kultury a památkové péče navázal na tyto cesty v červnu prezentací kraje Vysočina pro novináře a ostatní účastníky I. ročníku evropského filmového festivalu Arts&film 2005 v Telči. Dále připravuje realizaci 2. poznávacích cest po Vysočině, které se uskuteční ve dnech 11. - 14. 10. 2005. Účast na projektu přislíbili zahraniční novináři a významní pracovníci v kultuře.

Cílem poznávacích cest je prezentace kulturních památek, včetně památek UNESCO nacházejících se na území kraje Vysočina, výměna zkušeností v oblasti prezentace kulturních zařízení, navázání kontaktů k zapojení kulturních organizací do společných a evropských projektů a programů vedoucích ke zvýšení atraktivnosti regionu a výměna zkušeností v oblasti public relations.

Finanční prostředky určené na financování Poznávacích cest po Vysočině byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 430/08/2004/ZK ze dne 21. 12. 2004 a jejich konkrétní použití je podmíněno schválením rady kraje. Z tohoto důvodu odbor kultury a památkové péče předkládá materiál radě kraje k projednání.

Diskuse:

-         způsob zahájení a uvítání aktérů v sídle kraje Vysočina,

-         forma zpětné vazby (pozvání od partnerů),

-         měření výstupů.

Tajemník komentoval náročnost přípravy servisu pro pozvané hosty.

 

Usnesení 014/06/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Spolupráci kraje Vysočina na úseku kultury se zahraničními partnery – poznávací cesty po Vysočině, výstavy  a projekty se zahraničními partnery.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

3.       Návrh nejvýznamnějších kulturních, společenských a sportovních akcí roku 2006 pořádaných s podporou kraje Vysočina

H. Kubíček spolu s M. Matějkovou komentovali podkladový materiál Kkpp-6-2005-3, který byl členům Kkpp zaslán elektronickou poštou. Tento materiál zpracoval Z. Čech (OSH KrÚ).

M. Matějková pohovořila o možnostech finanční podpory kulturních akcí:

-         grantové programy Fondu Vysočiny - př.: Edice Vysočiny,

-         rozdělení finančních prostředků z kapitoly rozpočtu odboru kultury - př. postupové přehlídky,

-         nejvýznamnější kulturní, společenské a sportovní akce roku 2006 podporovány krajem Vysočina.

Dále upozornila na některé změny v předložených dokumentech: doplněny 3 akce z kapitoly rozpočtu školství – Paragraf (krajská soutěž pro děti ZŠ – 200 tis. Kč, soutěž týmů s právní tématikou i otázky o kraji), Všesokolský slet – 170 tis. Kč, Mezinárodní a mezikrajské atletické utkání v roce 2006 (družba s Dolním Rakouskem a Saskem) – 150 tis.

Stručně komentovala nejnověji zařazené akce (VIII. Den českého strakatého skotu, Kristkova podyjská glyptotéka, Tančírna Třešť, Pacovský okruh 2006).

Paní O. Zachariášová se dostavila na jednání komise.

 

Usnesení 015/06/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o návrhu Návrh nejvýznamnějších kulturních, společenských a sportovních akcí roku 2006 pořádaných s podporou kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

M. Matějková se omluvila z dalšího jednání.

 

4.       Návrh grantových programů Nevyužívané (oživené) památky a Regionální kultura V.

Tajemník podkladové materiály k tomuto bodu Kkpp-6-2005-4 – návrh a výzvu ke grantovému programu Regionální kultura V. (Kkpp-6-2005-4), upozornil na tradici tohoto GP a některé změny pro letošní rok (specifická kriteria a systém hodnocení).

Byla doplněna a upravena specifická kriteria. J. Hulák vznesl připomínku, že by bylo vhodné připravit pro členy tohoto řídicího výboru, podrobný komentář hodnotících kriterií, aby nedocházeno ke vzniku sporných situací při hodnocení.

K tomuto bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse jejímž závěrem byly tato změny v souvislosti se specifickými kriterii:

-         a) …upřednostňovány budou akce krajského, lokálního nebo celorepublikového charakteru, …,

-         d) snížit bodové rozpětí na 0 – 2,

-         f) snížit bodové rozpětí na 0 – 4.

 

Návrh usnesení

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

navrhuje

mezi specifická kriteria, výzvy ke grantovému programu Regionální kultura V., zařadit podmínku týkající se podpory projektu ze strany města, či obce.

Usnesení nebylo přijato. Pro 3 hlasy, proti 5, zdržel se 0.

 

Usnesení 016/06/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje Radě kraje Vysočina

schválit (po zapracování vznesených připomínek)

grantový program Regionální kultura V.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0

K Výzvě ke grantovému programu Nevyužívané (oživené) památky nebyly dále členy Kkpp vzneseny žádné připomínky. Tajemníkem komise byl upraven rozsah studie proveditelnosti a doplněna míra spoluúčasti obce (města) na programu. Bylo diskutováno všech pět kriterií. Konečná verze bude zaslána elektronicky a projednána na dalším jednání Kkpp.

 

5.       Koncepce kultury v kraji Vysočina 1. (úvodní slovo, stav zpracování, rozbory)

Tajemník komentoval podkladový materiál, který byl předložen přímo na jednání. Vypracování koncepce bylo původně zadáno firmě „Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS Praha)“. Rada kraje Vysočina doporučila odboru kultury a památkové péče, aby koncepci vypracovali jeho pracovníci. Tajemník, který je vedoucím tohoto odboru, upřesnil legislativní proces tvorby koncepce kultury a uvedl, že krajská koncepce musí navazovat na koncepci Ministerstva kultury ČR. Dílčí jednotlivé koncepce již pracovány jsou.

Vyzval přítomné k prostudování předloženého materiálu a případnému připomínkování. Elektronicky bude členům zaslán i komentář k materiálu (příloha zápisu č. 1) a tato problematika bude projednána na jednání Kkpp č. 7/2005.

 

T. Škaryd se omluvil z dalšího jednání.

 

6.       Problematika kostela v obci Kámen

P. Hodač vznesl připomínku na převod kostela v obci Kámen na zřizovanou organizaci kraje – hrad Kámen a upozornil na stav kostela v obci Kámen. Kubíček upřesnil, že již dříve, v této souvislosti, probíhala jednání s Radou kraje Vysočina.

 

Závěr:

Přítomní podpořili myšlenku převodu kostela Panny Marie Sedmibolestné v Kámeni do majetku kraje Vysočina, resp. převod kostela na příspěvkovou organizaci kraje – hrad Kámen, a vyzvali tajemníka komise, aby vedl další případná jednání v souvislosti s problematikou majetkového převodu kostela v obci Kámen.

 

Usnesení 016/06/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

Doporučuje,

aby vedoucí OKPP KrÚ H. Kubíček jednal ve věci majetkového převodu kostela v obci Kámen do majetku kraje Vysočina – pro hrad Kámen (příspěvkovou organizaci kraje Vysočina).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

7.       Diskuse a různé

Dne 17. 10. 2005 proběhne jednání k problematice Žádosti Města Polné o převodu zřizovatelských funkcí pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Tato problematika bude poté opětovně projednána Radou kraje Vysočina na základě závěrů z tohoto semináře

Závěr

Předseda Kkpp poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Kkpp č. 7/2005 byl stanoven na čtvrtek 3. listopadu 2005, ve 14:00 hodin v zasedací místnosti KrÚ A 3.15.

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Kkpp dne 6. 10. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 7. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.10.2005 / 19.10.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze