Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Realizace veřejných sbírek

Informace pro obce o způsobu konání veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 

 
 

Informace pro obce o způsobu konání veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, účinného ode dne 1. 6. 2001

 

Dne 1. 6. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, který nahradil do té doby platný zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách. Tento nový zákon znamenal zásadní změnu v úpravě problematiky veřejných sbírek, se kterou by chtěl krajský úřad obce, které mají v úmyslu veřejnou sbírku pořádat,  tímto způsobem blíže seznámit a usnadnit jim tak postup při jejím konání.

Největší změnou oproti dřívější zákonné úpravě problematiky veřejných sbírek je to, že veškeré zastřešení sbírek, zejména jejich osvědčování, kontrola a dozor nad jejich konáním, přešlo do kompetence krajských úřadů.

Nová právní úprava dále klade oproti dřívější úpravě velké nároky na osobu konající sbírku, a to hlavně co do  rozsahu náležitostí, které má splňovat oznámení o konání veřejné sbírky. Tyto náležitosti jsou přesně vyjmenovány v zákoně a pro usnadnění celého postupu před a v průběhu konání veřejné sbírky je vhodné příslušná ustanovení zákona prostudovat a postupovat v souladu s nimi.

           

Co vlastně veřejná sbírka je?

Podle znění zákona je veřejná sbírka získávání a shromažďování dobrovolných peněžních příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejný účel. Tímto účelem může být například humanitární nebo charitativní pomoc, rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu, ochrana kulturních památek, apod.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud obec pořádá sbírku např. šatstva nebo jiných věcí, není třeba postupovat podle zákona o veřejných sbírkách.

 

Subjekty, které mohou veřejnou sbírku konat

Jsou jimi obce, kraje a právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, přičemž podmínky pro zahájení veřejné sbírky jsou pro obce a kraje stanoveny odlišně od podmínek stanovených pro právnické osoby. Tato odlišnost spočívá v náležitostech, které musí splňovat oznámení o konání veřejné sbírky. 

 

Podmínky, za nichž lze sbírku konat

Osoba, která chce sbírku konat, musí její konání písemně oznámit krajskému úřadu, příslušnému podle jejího sídla. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů před dnem zahájení sbírky. Krajský úřad je povinen do 30 dnů ode dne doručení oznámení doručit osvědčení data přijetí oznámení osobě konající sbírku.

Uvedené lhůty jsou důležité zejména proto, že konání a propagaci sbírky lze zahájit nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení krajského úřadu o přijetí oznámení o konání sbírky. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pokud oznámení nemá náležitosti uvedené v ustanovení § 5 zákona, osoba sbírku konající je krajským úřadem vyzvána k doplnění oznámení a je jí pro tento účel stanovena lhůta. Doba, po kterou není výzvě vyhověno, se do uvedených 30 dnů nezapočítává.

 

Pokud je sbírka konaná z důvodů hodných zvláštního zřetele (živelné pohromy, ozbrojený konflikt, apod.), lze krajskému úřadu navrhnout, aby ji zahájil ve lhůtě kratší než 30 dnů. Tuto možnost je dobré využít zejména v těch případech, kdy účel sbírky do značné míry závisí na rychlosti, jakou budou finanční prostředky získány. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat oznámení o konání sbírky, které musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti. Tyto náležitosti přesně vyjmenovává § 5 zákona. Náležitosti oznámení se liší podle toho, zda je osobou pořádající sbírku obec nebo kraj, nebo jiná právnická osoba. Je možné říci, že obce mají oproti jiným osobám v případě konání veřejné sbírky jednodušší postavení, protože zákonem stanovených náležitostí oznámení je méně. 

 

Pro každou sbírku musí obec, která ji koná, zřídit zvláštní bankovní účet - vždy musí jít o bankovní účet z řízený pouze za účelem shromažďování prostředků získaných veřejnou sbírkou. Z tohoto pravidla nejsou výjimky.

 

Způsoby, jimiž lze sbírku konat

Zákon o veřejných sbírkách stanoví ve svém  § 9 šest způsobů, jimiž lze sbírku konat, jsou to:

-         shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu

-         sběracími listinami

-         pokladničkami

-         prodejem předmětů

-         prodejem vstupenek

-         pronájmem telefonní linky

Jinými, než těmito způsoby sbírku konat nelze!

 

Činnost krajského úřadu

Krajský úřad provádí kontrolu a dozor nad konáním sbírek. Osoba konající sbírku je povinna umožnit krajskému úřadu provedení kontroly a poskytnout mu za tímto účelem součinnost.

Jak již bylo uvedeno výše, pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, osvědčí krajský úřad právnické osobě, která konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení. Toto osvědčení nemá povahu rozhodnutí.

Pokud však podmínky uvedené podmínky splněny nebudou, nebo je účel oznámené sbírky v rozporu se zákonem o veřejných sbírkách, rozhodne krajský úřad, že sbírku nelze konat .

Krajský úřad má oprávnění se kdykoliv v průběhu konání sbírky přesvědčit, zda je konána v souladu s oznámením a právními předpisy.

Krajský úřad ukládá právnické osobě, která neplní zákonné podmínky pro konání veřejné sbírky, pokuty.

 

Povinnosti právnické osoby, která sbírku koná, v průběhu a po ukončení sbírky

Na základě zkušeností získaných za dobu účinnosti zákona doporučujeme věnovat velkou pozornost i postupu, který musí osoba konající sbírku dodržovat po jejím zahájení.

Zejména je třeba dodržet 30-ti denní lhůtu od data zahájení sbírky pro oznámení, že sbírka byla zahájena.  V případě nedodržení této povinnosti má krajský úřad povinnost uložit osobě konající sbírku pokutu.

Stejně tak je třeba krajský úřad informovat o změně skutečností rozhodných pro konání sbírky.

Pokud se sbírka koná déle než 1 rok, je osoba konající sbírku povinna předložit do třech měsíců po uplynutí každého jednotlivého roku od data zahájení sbírky krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky.       

Do tří měsíců po ukončení konání sbírky je třeba předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení vyúčtování sbírky.  

 
Změna a zánik účelu veřejné sbírky
Změnit účel konané sbírky lze pouze z důvodu zániku původního účelu sbírky.

Pokud účel sbírky zanikl a právnická osoba nemá v úmyslu pokračovat v konání pro změněný účel, je povinna ji bez zbytečného odkladu ukončit.

 

 

 

 

 

Výše uvedený přehled je pouze informativní a nelze ho brát jako vyčerpávající návod ke konání veřejné sbírky.

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se bez obav obraťte na Krajský úřad kraje Vysočina, Sekretariát ředitelky, Mgr. Václava Douchová, tel.: 564 602 299 nebo Ekonomický odbor, Ing. Anna Krištofová, tel.: 564 602 232

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.11.2002 / 30.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze