Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 2/2002

15. ledna 2002
 

 
 

 

 

 

Zápis z 2. zasedání rady kraje, konaného dne 15. ledna 2002

v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům z 32. a 1. jednání

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 1. 2002

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtmana M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala a M. Matějkové.

M. Vystrčil přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům z 32. a 1. zasedání
 2. Plán činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na období 2001-2002

(13.05-13.15, I. Rohovský, RK-02-2002-02)

 1. Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodávku produktů firmy Microsoft

(13.15-13.25, P. Pavlinec, RK-02-2002-03)

 1. Vyhlášení dodatečné veřejné zakázky dle § 50 odst.1) písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  do 20% ceny původní veřejné zakázky

(13.25-13.35, P. Pavlinec, RK-02-2002-04)

 1. Návrh na potvrzení jmenování ředitelů Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč a Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

(13.35-13.45, Z. Šálek, RK-02-2002-05)

 1. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku  a odměn ředitelům organizací na úseku Správ a údržeb silnic, které zřizuje kraj Vysočina

(13.45-13.55, Z. Šálek, RK-02-2002-06)

 1. Návrh Zásad Rady kraje Vysočina ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina

(13.55-14.05, Z. Šálek, RK-02-2002-07)

 1. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS zřizovaných krajem Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI

(14.05-14.15, Z. Šálek, RK-02-2002-08)

 1. Informace odboru dopravy a silničního hospodářství o jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci příkazní smlouvy k zajišťování některých činností při výkonu majetkové správy a údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic I. tříd

(14.15-14.25, Z. Šálek, RK-02-2002-09)

 1. Návrh zásad pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

(14.25-14.35, A. Krištofová, A. Vlachová, RK-02-2002-10)

 1. Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě

(14.35-14.45, Z. Ludvík, RK-02-2002-11)

 1. Návrh na schválení Dodatku č. 2 - Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi PC Jihlava a krajem Vysočina

(14.45-14.55, Z. Ludvík, RK-02-2002-12)

 1. Návrh na řešení problematiky protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina 

(14.55-15.05, M. Matějková, RK-02-2002-13)

 1. Návrh logotypu kraje Vysočina

(15.05-15.15, M. Kalivoda, RK-02-2002-14)

 1. Majetkoprávní úkony příspěvkových organizací a organizačních složek kraje Vysočina

(15.15-15.25, P. Kolář, RK-02-2002-15)

 1. Nominace člena bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za SNK

(15.25-15.35, M. Černá, RK-02-2002-16)

 1. Informace o uzavření veřejných zakázek

(15.35-15.45, E. Šarapatková, RK-02-2002-17)

 1. Návrh darovací smlouvy

(15.45-15.55, E. Šarapatková, RK-02-2002-18)

 1. Rozprava členů rady

Navržený programu jednání byl schválen 7 hlasy.

K zápisům z 32. a 1. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Plán činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na období 2001-2002

 

I. Rohovský předložil plán činnosti zpracovaný od listopadu roku 2001 do prosince roku 2002.

M. Černá navrhla zařadit do plánu činnosti komise projednávání energetického generelu.

Předkladatel návrh akceptoval a přednesl rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 002/02/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na období 2001-2002 dle přílohy 1 materiálu RK-01-2001-02 a

doporučuje

komisi zapracovat do plánu činnosti projednávání Územní energetické koncepce kraje Vysočina.

odpovědnost: předseda komise pro životní prostředí

termín: dle plánu činnosti – doporučení do 31. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodávku produktů firmy Microsoft

 

P. Pavlinec informoval o předloženém materiálu. Materiál se týká průběhu veřejné zakázky na dodávku produktů firmy Microsoft.

Po krátké diskusi rada kraje po dohodě s předkladatelem navrhla zařadit bod 3) k projednání za bod jednání 15). Důvodem této změny byla potřeba konzultace ohledně některých skutečností týkajících se bodu 3) s odborem majetkovým.

 

 

4. Vyhlášení dodatečné veřejné zakázky dle § 50 odst. 1) písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, do 20% ceny původní veřejné zakázky

 

Předložený bod 4) byl ze stejného důvodu jako bod 3) zařazen k projednání za bod jednání 15).

 

 

5. Návrh na potvrzení jmenování ředitelů Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč a Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval o předloženém materiálu. Na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 20. 12. 2001 byly schváleny zřizovací listiny příspěvkových organizací (usnesení 083/07/01/ZK). Vzhledem k zajištění kontinuity právních úkonů a právní jistoty subjektů navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství výše uvedenou situaci řešit potvrzením jmenování stávajících ředitelů s účinností od 20. 12. 2001.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 003/02/2002/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  jmenování:

·                      Ing. Milana Drozda, narozeného 8. 1. 1945, bydliště Havlíčkův Brod, V rámech 275, ředitelem Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod,  Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod,  příspěvkové organizace;

·     Josefa Pausera, narozeného 24. 3. 1942, bydliště Jihlava, Mošnova 4, ředitelem Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,  příspěvkové organizace;

·     Bedřicha Válka, narozeného 31. 8. 1938, bydliště Pelhřimov, Tylova 838, ředitelem Správy a údržby silnic Pelhřimov,  Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, příspěvkové organizace;

·     Antonína Švehly, narozeného 11. 1. 1945, bydliště Třebíč, Okrajová  1074/28, ředitelem Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč,  příspěvkové organizace;

·     Josefa Sáblíka, narozeného 10. 11. 1944, bydliště Nové Město na Moravě, Petrovice 62, ředitelem Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace

s účinností od  20. 12. 2001.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

6. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku  a odměn ředitelům organizací na úseku Správ a údržeb silnic, které zřizuje kraj Vysočina

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil návrh „Pravidel“, který je předložen za účelem sjednocení postupu odboru pro stanovení návrhu platového tarifu, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku  ředitelům příspěvkových organizací na úseku Správ a údržeb silnic, zřizovaných krajem Vysočina

Po rozsáhlejší diskusi rada kraje doporučila navrhovateli předložený návrh dopracovat a znovu předložit radě kraje ke schválení. Termín předložení materiálu byl stanoven do 29. 1. 2002 včetně.

Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

 

 

7. Návrh Zásad Rady kraje Vysočina ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal informace k předloženému materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse. Závěrem diskuse Z. Šálek přednesl návrh na stažení předloženého materiálu z programu jednání. Rada kraje návrh akceptovala a stanovila termín na předložení materiálu do 19. 2. 2002 včetně.

 


8. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS zřizovaných krajem Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI

 
Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil přítomným radním návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS zřizovaných krajem Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002. Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. K tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse byl přijat upravený návrh usnesení.

Usnesení 004/02/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

·          návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS zřizovaných krajem Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 poskytovaných z rozpočtu SFDI dle „Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státní fondu dopravní infrastruktury na rok 2002“;

schvaluje

·           výši tranží na období leden – březen 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-02-2002-08 a

ukládá

vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství předložit radě kraje do 15. 3. 2002 vlastní návrh na rozdělení tranží na období duben – prosinec 2002.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

9. Informace odboru dopravy a silničního hospodářství o jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci příkazní smlouvy k zajišťování některých činností při výkonu majetkové správy a údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic I. tříd

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil informaci o postupu jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci změny příkazní smlouvy dle přílohy předloženého materiálu. K tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 005/02/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o postupu jednání za účelem změny příkazní smlouvy dle přílohy 1 materiálu RK-02-2002-09;

vyjadřuje

zásadní nesouhlas se snížením neinvestičních prostředků na údržbu silnic I. třídy v roce 2002 i se způsobem, kterým k tomu došlo a

pověřuje

RNDr. Petra Pospíchala, zástupce hejtmana kraje Vysočina, jednáním o nápravě v této věci.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

10. Návrh zásad pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

 

A. Krištofová, ved. ekonomického odboru, podala informaci k předloženému „Návrhu“. Příspěvkové organizace jsou povinny provádět účetní odepisování dlouhodobého majetku dle stanoveného odpisového plánu. Rozbor majetku a jeho odepisování je uveden v tabulkových přílohách předkládaného materiálu.

Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 006/02/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zásady pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku dle přílohy 1 materiálu RK-02-2002-10 a

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem zpracovávat každoročně odpisové plány v souladu se schválenými zásadami.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: viz zásady

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil přítomným materiál ve věci pořízení traktoru smlouvou o nájmu s právem koupě. Úhrada bude provedena z vlastních příjmů v doplňkové činnosti Školního statku Humpolec. V případě, že rada kraje schválí pořízení traktoru smlouvou o nájmu s právem koupě, žádá Školní statek Humpolec o delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Z. Ludvík přednesl návrh unesení.
Usnesení 007/02/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s tím, aby Školní statek Humpolec pořídil traktor smlouvou o nájmu s právem koupě a

deleguje

Jiřího Vařeku jako zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

12. Návrh na schválení Dodatku č. 2 - Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi PC Jihlava a krajem Vysočina

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval o dopisu ředitele PC Jihlava Mgr. Vyskočila ve věci změny návrhu doby ukončení pronájmu. Vzhledem k ukončení platnosti nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2001 byl vypracován dodatek smlouvy č. 2 a předložen radě kraje ke schválení.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Usnesení 008/02/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 2 - Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přílohy 1 materiálu RK-02-2002-12.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

13. Návrh na řešení problematiky protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

 

J. Bína podal informace o řešení provozu a financování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina. Z předložených návrhů doporučuje radě kraje ke schválení variantu č. 3.

Po krátké diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 009/02/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

způsob zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina dle varianty č. 3 uvedené v materiálu RK-02-2002-13 a

souhlasí

se zadáním veřejné zakázky na provozování protialkoholní záchytné stanice dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě výzvy více zájemcům.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor majetkoprávní

termín: 31. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdržel se 1).

 

 

14. Návrh logotypu kraje Vysočina

 
M. Kalivoda, ved. sekretariátu hejtmana, k předloženému návrhu požádal o stažení materiálu z programu jednání. Důvodem odložení návrhu je vypracování dalších variant návrhu logotypu kraje Vysočina.

Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

 

 

15. Majetkoprávní úkony příspěvkových organizací a organizačních složek kraje Vysočina

 
P. Kolář, ved. odboru majetkového, podrobně informoval o předloženém materiálu.

V přílohách předloženého materiálu je uveden seznam jednotlivých organizací s uvedením nájemce, předmětu pronájmu movitého majetku, doby nájmu, účelu nájmu a výše úhrady.

P. Kolář předložil návrh na úpravu přílohy 2 předloženého materiálu takto:

- ze seznamu jednotlivých organizací vypustit nájemce „Diagnostický ústav sociální péče Dobešovská 1, Černovice“.

Rada kraje návrh předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 010/02/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·                      s uzavřením smluv o pronájmu nemovitého a movitého majetku, který byl svěřen do správy příspěvkovým organizacím kraje Vysočina;

·                      s uzavřením smluv o nájmu nemovitého majetku, který si příspěvkové organizace a organizační složky kraje Vysočina najímají k zabezpečení hlavního účelu a předmětu činnosti

dle přílohy 1 a upravené přílohy 2 materiálu RK-02-2002-15 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrhy dlouhodobých pronájmů a výpůjček nemovitého majetku dle materiálu RK-02-2002-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodávku produktů firmy Microsoft

 

P. Pavlinec společně s P. Kolářem doplnili některé skutečnosti k projednávanému bodu.

Po rozsáhlejší diskusi rada kraje doporučila zapracovat a doplnit do materiálu některé údaje a předložit materiál ke schválení na příštím jednání rady kraje.

 


 

4. Vyhlášení dodatečné veřejné zakázky dle § 50 odst.1) písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, do 20% ceny původní veřejné zakázky

 

P. Pavlinec informoval o předloženém materiálu ve věci vyhlášení dodatečné zakázky na dodávku deseti počítačových sestav firmou Viki s. r. o. k pokrytí akutních potřeb krajského úřadu.

Po krátké diskusi přijala rada kraje upravený návrh unesení.

Usnesení 011/02/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

vyhlášení dodatečné veřejné zakázky dle § 50 odst. 1) písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, do 20% ceny původní veřejné zakázky na dodávku deseti počítačových sestav firmou Viki s. r. o. dle přílohy 1 upraveného materiálu RK-02-2002-04.

odpovědnost: vedoucí odboru informatiky

termín: 31. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

16. Nominace člena bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za SNK

 

M. Černá předložila návrh SNK na jmenování člena bezpečnostní komise. Důvodem nominace nového člena bezpečnostní komise je rezignace F. Šoukala.

M. Černá přednesla návrh usnesení.

Usnesení 012/02/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

Bohumíra Kubouška, bytem Prokopa Holého 721, Havlíčkův Brod, členem bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

17. Informace o uzavření veřejných zakázek

 

E. Šarapatková, ved. sekretariátu ředitelky krajského úřadu, předložila návrh smluv společnosti Deloitte & Touche Czech Republic B.V o poskytování poradenských služeb pro oblast správy a údržby pozemních komunikací II. a III. třídy a pro oblast pojištění majetku kraje.

Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 013/02/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných v souladu s § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění,  a čl. 5 odst. 3 Pravidel kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek, kterými jsou smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností Deloitte & Touche Czech Republic B.V. dle příloh 1 a 2 materiálu RK-02-2002-17.

odpovědnost: ředitelka

termín: ihned

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

18. Návrh darovací smlouvy

E. Šarapatková, ved. sekretariátu ředitelky krajského úřadu, informovala přítomné o návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi Okresním úřadem Jihlava a krajem Vysočina.

E. Šarapatková přednesla návrh usnesení.

Usnesení 014/02/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh darovací smlouvy dle přílohy 1 materiálu RK-02-2002-18 a

ukládá

ředitelce krajského úřadu organizačně a technicky zajistit převzetí majetku uvedeného v předkládané darovací smlouvě.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: ihned

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

19. Rozprava členů rady

 

V průběhu rozpravy se dostavila M. Matějková.

V. Kodet

- vznesl dotaz, zda jsou známé další skutečnosti ve věci podání návrhu Jihomoravského kraje na změny hranic krajů.

M. Vystrčil

- k iniciativě Jihomoravského kraje by měl kraj Vysočina zaujmout stanovisko a vyvolat k této problematice jednání na úrovni krajů;

- zdůraznil nutnost dodržovat jednotné formulace stanovisek odborů v předkládaných materiálech.

M. Matějková

- zmínila vhodnost vytvoření pracovní skupiny složenou se zaměstnanců kraje, která by měla zajistit fyzické převzetí budovy a přestěhování zaměstnanců se do nového sídla KrÚ. Dále sdělila, že k této problematice připraví materiál a předloží jej k projednání na příštím jednání rady kraje.

 

Dále byly oznámeny termíny akcí, které se budou konat v měsíci únoru:

16. 2. 2002 – konání krajského koncertu v Jihlavě;

12. 2. 2002 – 1. zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2002 v Moravských Budějovicích.

 

M. Vystrčil ukončil jednání s tím, že další zasedání rady kraje se uskuteční dne 22. 1. 2002 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na 2. jednání rady kraje dne 15. ledna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.1.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze