Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2005

9. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 9. září 2005

 

Přítomni:

Dopravní komise:

·        Radek Číhal;

·        Ing. Václav Dipold;

·        Stanislav Jirků;

·        Ing. Václav Kodet (předseda);

·        Ing. Josef Novotný;

·        Ing. Karel Špaček;

·        Ing. Pavel Šustr;

·        RSDr. Jiří Vlach;

·        František Zelníček;

·        Ing. Ladislav Staněk (tajemník).

Hosté:

·        Ing. Hana Strnadová (odbor majetkový);

·        Mgr. Dušan Vichr (odbor regionálního rozvoje).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (Měřín, Věžná);

3.      Projednání jiných požadavků měst a obcí (Batelov, Jiřice, Bohdalov-Kyjov, Velké Meziříčí, Kozlov, Maleč-Rušínov, požadavek SÚS Havlíčkov Brod a SÚS Pelhřimov k navýšení příspěvku po záplavových deštích);

4.      Informace k sestavování rozpočtu roku 2006 v kapitole Doprava a v kapitole Investice k dopravě;

5.      Seznámení s dokumentem Vážící místa a SOD, nejvíce nehodová místa v kraji na komunikacích II. tříd;

6.      Informace o návrhu legislativní změny zákona č. 111/1994 Sb.;

7.      Seznámení s novelizací PRKu – opatření 3.1 Doprava;

8.      Diskuse, různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Václav Kodet, předseda dopravní komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Představil nového člena komise Františka Zelníčka, který byl politickým klubem ČSSD nominován na místo RNDr. Petra Pospíchala. Dále přednesl program jednání. Ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda shrnul závěry z minulého jednání.

 

2. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (Měřín, Věžná)

3. Projednání jiných požadavků měst a obcí (Batelov, Jiřice, Bohdalov-Kyjov, Velké Meziříčí, Kozlov, Maleč-Rušínov, požadavek SÚS Havlíčkov Brod a SÚS Pelhřimov k navýšení příspěvku po záplavových deštích)

Ing. Václav Kodet vznesl návrh na zařazení dvou dalších žádostí – obec Loukovice a obec Březí nad Oslavou. Tento návrh byl 9 hlasy schválen.

Členové komise přistoupili k projednávání jednotlivých žádostí v tomto pořadí:

 

Žádost obce Měřín

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil kladné stanovisko ODSH a OM.

 

Usnesení 019/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení akce do zásobníku investičních akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Věžná

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil kladné stanovisko ODSH a OM.

 

Usnesení 020/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení akce do zásobníku investičních akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Batelov

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil kladné stanovisko ODSH a OM.

Na základě připomínky Ing. Karla Špačka bylo doplněno číslo komunikace, o kterou se v žádosti jedná - II/639 a II/134.

 

Usnesení 021/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení akce do zásobníku investičních akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Jiřice

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil stanovisko ODSH, který nedoporučuje vzhledem k vysokým finančním částkám a s ohledem na jiné vlastnictví (ne krajské) poskytnutí dotace.

Ing. Václav Kodet podpořil toto stanovisko.

Rozvinula se diskuse. Členové komise vznesli námět, aby byl vyvinut tlak na ŘSD, aby problematikou oprav mostů zabývalo. Ing. Václav Kodet přislíbil přednést tuto problematiku na zasedání Komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR.

 

Usnesení 022/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

nedoporučuje

poskytnutí dotace obci Jiřice.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obcí Kyjov a Chroustov

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil stanovisko ODSH a OM - doporučují převod realizovat.

 

Usnesení 023/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje schválit zařazení místní komunikaci Chroustov-Kyjov do silniční sítě III. třídy a bezplatně převést z vlastnictví obcí do majetku kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost města Velké Meziříčí

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil stanovisko ODSH - nedoporučuje poskytnout finanční prostředky, neboť se nejedná o krajské komunikace. Problematika by mělo řešit ŘSD.

 

Usnesení 024/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zamítnutí žádosti Městského úřadu Velké Meziříčí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Kozlov

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil kladné stanovisko ODSH a OM.

 

Usnesení 025/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

převod komunikace III/36047 do vlastnictví obce Kozlov.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost Ing. Pavla Rensy

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil kladné stanovisko ODSH a OM, odvolal se na existenci pravomocného rozhodnutí.

Rozvinula se diskuse o tom, kdo by měl tuto záležitost financovat a zda-li se na toto opatření nedá požádat o finance z jiných zdrojů.

 

Úkol:

Zjistit, zda-li je možné tyto případy financovat i z jiných zdrojů.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: zasedání dopravní komise č. 5/2005 (14. 10. 2005)

 

Usnesení 026/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

kladné vyřízení žádosti Ing. Pavla Rensy.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Loukovice

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci, uvedl, že zmíněná komunikace již v zásobníku je, stačí pouze doplnit nové informace a odpovědět starostovi dopisem (zajistí ODSH).

 

Usnesení 027/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení akce do zásobníku investičních akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Březí nad Oslavou

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci a tlumočil kladné stanovisko ODSH a OM.

 

Usnesení 028/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení akce do zásobníku investičních akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost SÚS HB a PE

Ing. Ladislav Staněk popsal situaci, uvedl, že se jedná o příspěvek spojený s likvidací škod na silniční síti spojených s přívalovými dešti. ODSH doporučuje povýšení příspěvku v souvislosti s odstraňováním škod po přívalových deštích – materiál bude zpracován do rady kraje.

Ing. Pavel Šustr vznesl dotaz ohledně pojištění tohoto druhu majetku.

 

Úkol:

Prověřit možnost pojištění tohoto druhu majetku.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: zasedání dopravní komise č. 5/2005 (14. 10. 2005)

 

Usnesení 029/04/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

povýšení příspěvku v souvislosti s odstraňováním škod po přívalových deštích.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Informace k sestavování rozpočtu roku 2006 v kapitole Doprava a v kapitole Investice k dopravě

Ing. Václav Kodet informoval členy komise o harmonogramu přípravy rozpočtu, komentoval předběžné debaty, které se k rozpočtu vedou.

Ing. Ladislav Staněk podrobně pohovořil o prvním návrhu rozpočtu - kapitola Doprava. Uvedl, že je požadováno navýšení oproti roku 2005 o cca 2,5 milionu Kč (zpracování analýzy transformace SÚS a realizace s tím spojených úkolů), komentoval: příspěvek pro SÚS, financování ztrát linkové a drážní dopravy, žákovské jízdné, v souvislosti s nárůstem cen PHM navýšení příspěvku na provoz SÚS, výměna dopravního značení.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k návrh rozpočtu na rok 2006 – kapitola Doprava. Ing. Karel Špaček vznesl připomínku k poměru ztrát linkové a drážní dopravy. Diskutovalo se rovněž o financování ztrát a fungování drážní dopravy, tvorbě jízdních řádů.

Ing. Hana Strnadová pohovořila o rozpočetu na rok 2006 – kapitola Investice v dopravě.

Rozvinula se diskuse k problematice tvorby a připravenosti projektové dokumentace, investičních akcích pro příští rok, problému souvislých oprav.

Ing. Václav Kodet přislíbil, že na jednání dopravní komise č. 5/2005 budou členové informováni o aktuálním projednávání rozpočtu kraje na rok 2006.

Ing. Pavel Šustr podal přítomným informaci, že stát vyhlašuje výběrové řízení na některých úsecích na jiné drážní dopravce než ČD.

 

5. Seznámení s dokumentem Vážící místa a SOD, nejvíce nehodová místa v kraji na komunikacích II. tříd

Ing. Ladislav Staněk komentoval vznik a obsah dokumentu Vážící místa (je rovněž zveřejněn na webových stránkách kraje Vysočina), informoval o počtu a rozmístění vážících míst, přípravě nových.

Ing. Ladislav Staněk dále informoval, že Policie ČR zpracovala materiál „Vyhodnocení nehodových lokalit na dálnicích a silnicích I. a II. třídy v letech 2003 – 2004“. Komentoval strukturu a obsah materiálu.

Ing. Karel Špaček vznesl připomínku, aby se ODSH dotázal Policie ČR, zda existuje statistika nehodovosti rovněž na silnicích III. třídy.

 

Úkol:

Zaslat členům dopravní komise materiál „Vyhodnocení nehodových lokalit na dálnicích a silnicích I. a II. třídy v letech 2003 – 2004“.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: zasedání dopravní komise č. 5/2005 (14. 10. 2005)

 

Úkol:

Vznést dotaz na Policii ČR, zda existuje statistika nehodovosti rovněž na silnicích III. třídy.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: zasedání dopravní komise č. 5/2005 (14. 10. 2005)

 

6. Informace o návrhu legislativní změny zákona č. 111/1994 Sb.

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály „Připomínky k návrhu legislativní změny zákona č. 111/1994 Sb.“.

Ing. Ladislav Staněk tento materiál okomentoval, podrobněji pohovořil o připomínkách, které zpracoval ODSH.

Ing. Václav Kodet uvedl, že připomínky budou rovněž předneseny na setkání Rady kraje Vysočina s poslanci a senátory.

Ing. Václav Kodet dále informoval o připravované novele zákona č. 104/2000 Sb. – právě probíhá meziresortní připomínkové řízení – Krajský úřad kraje Vysočina zpracoval rozsáhlé připomínky.

 

7. Seznámení s novelizací PRKu – opatření 3.1 Doprava

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály „Seznámení s novelizací PRKu – opatření 3.1 Doprava“.

Mgr. Dušan Vichr seznámil členy komise s aktuálním vývojem dokumentu PRK.

Ing. Ladislav Staněk komentoval změny, které byly oproti původní verzi v tomto dokumentu provedeny.

Rozvinula se diskuse ke kapitole „Rozvoj cyklistické dopravy“ – zda má být zařazena do oblasti dopravy či cestovního ruchu. Členové dopravní komise vznesli připomínku, aby s cyklistickou dopravou bylo počítáno v rozpočtu kraje na rok 2006.

Ing. Václav Kodet podal aktuální informace o VRT.

Na příštím jednání bude problematika novelizace PRKu – opatření 3.1 Doprava znovu projednávána, budou vypořádány připomínky členů komise a přijato usnesení.

 

Úkol:

Zaslat členům dopravní komise změnový dokument PRKu – opatření 3.1 Doprava, aby bylo možné porovnat změny, které byly provedeny.

Odpovědnost: ORR + koordinátorka

Termín: 16. 9. 2005

 

Úkol:

Zaslat připomínky k PRKu – opatření 3.1 Doprava.

Odpovědnost: členové dopravní komise

Termín: 30. 9. 2005

 

8. Diskuse, různé

Ing. Václav Kodet citoval dopis generálního ředitele ČD – obsahem je informace o organizačních změnách, které se dotknou kraje. Dále zmínil další vývoj kauzy problému zimní údržby v obci Milešín.

Ing. Václav Kodet na žádost Mgr. Jaromíra Brychty, který se omluvil, tlumočil tyto dotazy a jejich řešení:

·        Bohdalov-Chroustov – možnost převzetí krajem, a to výměnou? (vyřešeno viz bod 2)

·        dosazení dopravní značky „Náledí, smyk“ na úseku Jamné-Stáj? (dotaz na SÚS)

·        možnost spolupodílení kraje na prvním kruhovém objezdu ZR – křižovatka 353/II a 37/I? (v kompetenci státu)

 

Ing. Josef Novotný otevřel diskusi k problematice obchvatu Bystřice nad Pernštejnem.

RSDr. Jiří Vlach upozornil na problematiku přivaděče u Stříteže (OM připraví jednání k této problematice!).

Ing. Pavel Šustr pohovořil o komunikaci I/38.

 

9. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání dopravní komise č. 5/2005 byl stanoven na pátek 14. října 2005 od 10:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Ing. Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 9. 9. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 9. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.10.2005 / 7.10.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze