Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 1/2002

23. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina

konaného dne 23. 1. 2002

 

Přítomni:

-         6 členů komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Radka Burketová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Rezignace předsedy komise na svoji funkci a členství v komisi
  3. Plán činnosti komise pro vnější vztahy pro 1. pololetí 2002
  4. Zpráva o činnosti oddělení pro vnější vztahy KrÚ
  5. Vizuální styl (manuál) kraje Vysočina
  6. Různé
  7. Závěr

 

1. Zahájení

            Předseda PaedDr. Ivo Strejček přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání komise pro vnější vztahy. Tento program byl bez připomínek přijat. Rovněž k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Rezignace předsedy komise na svoji funkci a členství v komisi

            Rezignace předsedy komise byla v písemné formě zaslána všem členům komise pro vnější vztahy. PaedDr. Ivo Strejček informoval přítomné o důvodech, které ho k tomuto kroku vedly.

 

Usnesení 001/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rezignaci PaedDr. Ivo Strejčka na funkci člena a zároven předsedy komise pro vnější vztahy.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

Usnesení 002/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje ke zvážení, aby se předsedou komise pro vnější vztahy stal člověk s politickým mandátem (člen zastupitelstva kraje nebo rady kraje).

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

3. Plán činnosti komise pro vnější vztahy pro 1. pololetí 2002

            Návrh plánu činnosti komise pro vnější vztahy, zpracovaný PaedDr. Ivo Strejčkem, byl v písemné formě s předstihem rozeslán všem členům komise. Předseda podrobně popsal jednotlivé body tohoto návrhu plánu činnosti. Otevřel diskusi k tématu.

            V souvislosti s obsahem plánu činnosti komise pro vnější vztahy informoval Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina, o průběhu prací a schvalování Programu rozvoje kraje Vysočina. Dále zmínil problematiku změny hranic kraje Vysočina.

            V návaznosti na úkoly plánu činnosti komise pro vnější vztahy podal Ing. Alois Koukola, CSc., zprávu o navázání kontaktu s tajemnicí komise pro meziregionální vztahy kraje Jihomoravského. Na základě získaných informací pohovořil o profilu, struktuře, personálním obsazení a plánu činnosti této komise. Vyzdvihl především orientaci výše zmíněné komise na zahraniční -–konkrétně na italský region Lombardie (zmínil snahu o otevření zastupitelské kanceláře v Brně) a Dolní Rakousko. Konstatoval, že komise pro meziregionální vztahy kraje Jihomoravského přivítala možnost spolupráce s komisí pro vnější vztahy kraje Vysočina a tlumočil členům komise pozvání na zasedání 8. 2. 2002 v Brně. Na základě diskuse byli pověřeni Ing. Tomáš Hermann, Ing. Alois Koukola, CSc. a předseda komise (bude-li již jmenován) účastí na zasedání komise pro meziregionální vztahy kraje Jihomoravského dne 8. 2. 2002 v Brně.

 

Usnesení 003/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Ing. Aloise Koukoly, CSc. o práci meziregionální komise kraje Jihomoravského a

pověřuje

na základě pozvání Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Aloise Koukolu, CSc., a předsedu komise (bude-li již jmenován) účastí na zasedání výše zmíněné komise dne 8. 2. 2002 v Brně.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

            Na základě diskuse došlo k drobným formálním úpravám v návrhu plánu činnosti zpracovaným předsedou komise. Takto upravený plán činnosti byl členy komise pro vnější vztahy schválen.

 

Usnesení 004/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti komise pro vnější vztahy pro 1. pololetí 2002 (viz příloha) a

doporučuje

předložit tento plán činnosti Radě kraje Vysočina k projednání.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

4. Zpráva o činnosti oddělení pro vnější vztahy KrÚ

            Radka Burketová, tajemnice komise, podala zprávu o činnosti oddělení pro vnější vztahy KrÚ. Pohovořila plánované akci „Otevření krajského sídla“, práci na multimediální prezentaci, pracích na logu a znělce kraje Vysočina. Informovala o průběhu příprav krajského koncertu dne 16. 2. 2002 v Horáckém divadle v Jihlavě. Zmínila především změny v obsazení protagonistů. Dále pohovořila o konání pravidelných čtvrtletních tiskových konferencí s vedoucími odboru KrU. První se bude konat 5. 2. 2002 v 9:30 v prostorách Integrované střední školy v Jihlavě. Zodpověděla přítomným vznesené dotazy.

 

Úkol:

1.      Připravit náměty a příspěvky pro plánovanou akci „Otevření krajského sídla“.

2.      Informovat oddělení vnějších vztahů KrÚ o případných kontaktech na odborníky, kteří by se podíleli na vytvoření znělky kraje Vysočina.

3.      Informovat oddělení vnějších vztahů KrÚ o případných kontaktech na školy a školská zařízení v kraji Vysočina, která by byla vhodná pro konání pravidelných čtvrtletních tiskových konferencí vedoucích odborů KrÚ. Tyto školy musí mít vhodné prostory pro tiskovou konferenci a raut, rovněž tak specializovaný obor, který by se na přípravě této akce a následného rautu podílel.

Odpovědnost: členové komise

Termín: 2. zasedání komise pro vnější vztahy (20. 2. 2002)

 

Usnesení 005/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o činnosti oddělení pro vnější vztahy KrÚ přednesenou Radkou Burketovou, tajemnicí komise a

doporučuje

náměty a příspěvky k úkolům 1 – 3 k projednání na 2. zasedání komise pro vnější vztahy dne 20. 2. 2002.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

5. Vizuální styl (manuál) kraje Vysočina

            Členové komise diskutovali o potřebě tvorby jednotného vizuálního stylu kraje Vysočina. Zdůraznili především dlouhodobý význam této činnosti. Tajemnice komise informovala přítomné, že v současné době žádný jednotný vizuální styl kraje Vysočina neexistuje, práce na něm ale probíhají. Pohovořila o průběhu zadávání a tvorby loga kraje a pokračování prací na videozáznamu, který bude sloužit k prezentaci kraje. Následovala rozsáhlá diskuse o tom, co by měl vizuální styl kraje Vysočina obsahovat, kde by měl být používán a kdo by se měl na jeho tvorbě podílet.

            Ing. Tomáš Hermann podal doplňující informace a tlumočil přítomným dosavadní postoj a stanovisko rady kraje.

 

Usnesení 006/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby kraj Vysočina měl jednotný vizuální styl, disponoval svým logem a

nabízí

pomoc při tvorbě jednotného vizuálního stylu a loga kraje Vysočina.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

Usnesení 007/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

doporučuje

přizvat na 2. zasedání komise pro vnější vztahy Mgr. Martina Kalivodu, vedoucího sekretariátu hejtmana, aby seznámil členy komise s výsledky dosavadní práce na jednotném vizuálním stylu kraje Vysočina a informoval je, v čem by mohla být komise při této činnosti nápomocná.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

6. Různé

            Předseda informoval o rezignaci Jana Kotena na funkci člena komise pro vnější vztahy. Tato rezignace byla zaslána Janem Kotenem v písemné formě a odůvodněna nedostatkem časového prostoru z důvodu velkého pracovního a politického vytížení.

 

Usnesení 008/01/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rezignaci Jana Kotena na funkci člena komise pro vnější vztahy.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

7. Závěr

           

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín 2. zasedání komise pro vnější vztahy určil na středu 20. února 2002 s tím, že podrobný program a hodina zasedání budou upřesněny na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                              PaedDr. Ivo Strejček, v.r.

                                                                          předseda komise pro vnější vztahy

                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 23. 1. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 25. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.1.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze