Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

20. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005 konaného dne 20. 9. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 20. 9. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

J. Slámečka vznesl protinávrh zařadit bod 73. Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti k projednání po bodu 3.

Protinávrh nebyl přijat: pro 17 hlasů, proti 18, zdrželo se 10.

Zastupitelstvo kraje přijalo navržený programu jednání.

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2005

2.       Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých od počátku volebního období do 31. 7. 2005

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina

5.       Žádost Města Humpolec o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

6.       Žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

7.       Žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

8.       Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové

9.       Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

10.   Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny

11.   Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny

12.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005

13.   Zhodnocování volných finančních prostředků kraje

14.   Návrh na podporu zavádění technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005

15.   Návrh na schválení smlouvy členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime

16.   Vzájemné darování pozemků v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov

17.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Přibyslav

18.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč

19.   Darování pozemku v k. ú. a obci Studnice

20.   Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín

21.   Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Třešť

22.   Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Slavíkov u Chotěboře a obci Slavíkov

23.   Prodej pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec

24.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou

25.   Darování pozemku v k. ú. a obci Rynárec

26.   Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna usnesení 0196/03/2005/ZK a rozšíření rozsahu vykupovaných pozemků

27.   Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice

28.   Nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"

29.   Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pořežín, k. ú. Velká Losenice a obci Velká Losenice

30.   Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav

31.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem, změna usnesení

32.   Převod správy nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

33.   Návrh budoucích majetkových převodů silnic v České Bělé

34.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

35.   Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

36.   Návrhy na změny zřizovacích listin Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

37.   Žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků

38.   Finanční výpomoc Obci Police na dopravu žáků

39.   Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

40.   Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů podpořených ze SROP, schválení poskytnutí spolufinancování projektům z 1. kola SROP

41.   Smlouva o spolupráci krajů

42.   Schválení rozpočtové změny v rámci zvláštního účtu Technická pomoc SROP

43.   Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina

44.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006

45.   Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva

46.   Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"

47.   Dotace na zajištění ICT služeb ve vybraných školách

48.   Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z

49.   Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 - 2. část

50.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium

51.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na podporu integrace romské komunity

52.   Podpora převodu vzdělávacích činností

53.   Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

54.   Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005

55.   Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214

56.   Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA

57.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji

58.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně

59.   Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích

60.   Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

61.   Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

62.   Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

63.   Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za naučnou knihu na Podzimním knižním trhu

64.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005

65.   Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko

66.   Návrhy dodatků zřizovacích listin krajem zřizovaných zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče

67.   Žádost obce Křižánky o přidělení dotace

68.   FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

69.   FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy

70.   FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny - ROZVOJ VESNICE 2005

71.   FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006

72.   FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006

73.   Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti

74.   Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0348/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 12.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jaroslava Bambasová, Mgr. Jaromír Brychta.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0349/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Jaroslavu Bambasovou a Mgr. Jaromíra Brychtu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých od počátku volebního období do 31. 7. 2005

M. Vystrčil po stručném komentáři k předloženým zprávám informoval zastupitelstvo kraje o připomínkování některých právních norem projednávaných v současné době Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Jedná se o zákony, které, budou-li schváleny ve stávající podobě, mohou mít negativní dopad na činnost krajů. Je jím zákon o státním fondu dopravní infrastruktury, zákon o územně správním členění, zákon o střetu zájmů vztahující se na uvolněné členy krajských a obecních zastupitelstev a zákon o dozorové činnosti. Druhou část svého úvodního slova věnoval přehledu nejvýznamnějších událostí. Připomenul vyhlášení vítěze krajského kola Vesnice roku 2005, jímž se stala obec Jakubov u Moravských Budějovic, dále návštěvu veřejného ochránce práv O. Motejla, setkání se starosty všech obcí uskutečněné 15. 9. 2005 v Polné a setkání rady kraje s poslanci a senátory. Rovněž zmínil aktuální stav řešení petice občanů, kteří si stěžují na exhalace produkované firmou Kronospan CR, spol. s r. o. V souvislosti s přípravou rozpočtu kraje na rok 2006 předběžně upozornil zastupitele na jeho projednávání v rámci standardního semináře, který se pravděpodobně bude konat v rozmezí od 14. do 18. 11. 2005.

P. Šlechtický požádal o sdělení bližších informací k zakázce kraje “Podpora talentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina” a k prodeji bytové jednotky v Jihlavě, o níž jednala rada kraje 9. 8. 2005.

M. Vystrčil na první část dotazu P. Šlechtického uvedl, že veřejná zakázka umožní transparentní a kvalitní výběr tělovýchovné jednoty či klubu, který nabídne nejlepší podmínky pro podporu talentované mládeže. Konkrétní zadání bude P. Šlechtickému poskytnuto odborem školství mládeže a sportu.

Na druhou část dotazu P. Šlechtického odpovídal F. Dohnal a sdělil, že rada kraje při posuzování návrhu na prodej bytové jednotky vycházela ze žádosti Nemocnice Jihlava, která má uvedený byt ve své správě. V souladu s obecným záměrem snižování bytového fondu rada kraje souhlasila s jeho prodejem, a to za tržní cenu.

V. Novotný s odkazem na zasedání rady kraje č. 27 požádal o upřesnění rozpočtového opatření vztahujícího se k analýze výkonnosti nemocnic a ke změně jejich hospodářsko-právní formy. O doplnění podrobností dále požádal u zakázky kraje „Zpravodaj a Věstník“ projednané dne 9. 8. 2005.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odpověděla V. Novotnému, že analýza výkonnosti nemocnic vychází z přijatého usnesení zastupitelstva kraje a je nezbytná pro aktualizaci zdravotního plánu. Z důvodu kontinuity dat a systémů porovnávání bylo její vypracování opět zadáno firmě STAPRO, s. r. o. Část finančních prostředků je pak určena na uhrazení zakázky firmy HZ Praha, spol. s r. o., která analyzovala výhody a nevýhody jednotlivých právních forem nemocnic.

M. Vystrčil reagoval na dotaz týkající Zpravodaje Krajského úřadu kraje Vysočina a Věstníku právních předpisů kraje Vysočina, stručně oba charakterizoval a dodal, že uvedené výběrové řízení odpovídalo pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Bližší informace je možno získat u M. Kalivody, vedoucího odboru sekretariátu hejtmana.

M. Plodík se nejprve vyjádřil k termínu předání písemné odpovědi na interpelaci z minulého zasedání zastupitelstva kraje, a dále apeloval na věcné řešení otázky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, která byla v nedávné době medializována.

M. Vystrčil souhlasil s potřebou odpolitizování dané problematiky a uvedl, že fungování ZZS bude podrobeno nezávislé kontrole.

J. Běhounek se dotázal na důvody navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu.

M. Vystrčil po dohodě s tazatelem a S. Zikmundovou sdělil, že tento dotaz bude zodpovídán v rámci zprávy o činnosti krajského úřadu.

J. Vašíček vznesl dotaz týkající se provozování invazivní kardiologie firmou Kardiocentrum Vysočina CZ, a. s, o němž jednala rada kraje 23. 8. 2005.

P. Hájek na základě uvedeného dotazu rámcově informoval o průběhu výběrového řízení na provozovatele kardiocentra a zdůraznil, že kraj Vysočina byl jediným krajem, který dosud neměl toto specializované pracoviště.

Na doplňující otázku L. Joukla, s kým byla uzavírána nájemní smlouva a komu bude určen hospodářský profit, odpovídal M. Vystrčil společně s F. Dohnalem. Dlouhodobé nájemní smlouvy schvaluje kraj coby zřizovatel, vlastní nájemní vztah pak vzniká mezi Nemocnicí Jihlava a zmíněnou firmou s tím, že nemocnici také náleží nájem.

M. Báňa se dotázal na konkrétní postup rady kraje v případě vyřizování žádosti Západomoravské vysoké školy Třebíč o příspěvek na stravování studentů. Rovněž požádal o upřesnění zakázky kraje na dodávku kancelářského nábytku pro administrativní objekty na Seifertově ulici v Jihlavě.

M. Matějková na první dotaz M. Báni sdělila, že v době projednávání žádosti o příspěvek nebyly radě kraje známy všechny relevantní informace a po jejich došetření odborem školství mládeže a sportu bude ředitel vysoké škola vyrozuměn o výsledku. Rovněž dodala, že Západomoravská vysoká škola Třebíč již v minulých letech od kraje obdržela finanční příspěvky v celkové výši cca 3 mil. Kč.

F. Dohnal reagoval na dotaz ohledně zakázky kraje "Dodávka kancelářského nábytku" a objasnil zastupitelům majetkoprávní vztahy kraje ke zmíněným objektům včetně konkretizace hlavního kritéria při výběru dodavatele.

L. Joukl s odvoláním na zasedání rady kraje č. 27/2005 požádal o bližší informace k projednávanému rozboru hospodaření zdravotnických zařízení a navazujícímu rozpočtovému opatření k zajištění hmotné zainteresovanosti ředitelů nemocnic. Dále se zeptal na podrobnosti týkající se výběrového řízení na nákup automobilů, o němž rada kraje jednala 26. 7. 2005.

K prvnímu dotazu L. Joukla se vyjádřil P. Hájek a uvedl, že hodnocení hospodářských výsledků nemocnic probíhá 2x ročně a na základě jeho výsledků rada kraje rozhoduje o výši finanční odměny ředitelům. Přesná hodnotící kritéria mohou být zastupitelům v případě zájmu předána. Rovněž se mohou seznámit s analýzami hospodaření nemocnic, které jsou měsíčně zpracovávány.

F. Dohnal v odpovědi na druhý dotaz L. Joukla sdělil, že se jednalo o běžnou výměnu automobilového parku, informoval o možnostech využití vyřazených vozidel a specifikoval důvody nákupu aut od českého i zahraničního výrobce.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0350/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje a

schvaluje

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2005 a navrhovaná řešení dle materiálu ZK-06-2005-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-02.doc, ZK-06-2005-02, př. 1

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová nejprve zastupitele seznámila s výsledky šetření problému s elektronickým odesíláním pozvánek obcím před minulým zasedáním zastupitelstva kraje. Po detailním přezkoumání důvodů nedoručení e-mailu konstatovala, že ze strany krajského úřadu nedošlo k pochybení a nebyla tudíž ohrožena právoplatnost jednání a závěrů, které zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 7. 2005 přijalo.

Dále reagovala na dotaz J. Běhounka a uvedla, že k navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu o 2 pracovníky se kraj zavázal v souvislosti s realizací projektu 3.3 SROP. Bližší informace mohou být zastupitelům předány na vyžádání. Upřesnila administrativní chybou vzniklý nesoulad v příloze č. 1 a obsáhle popsala aktuální stav naplněnosti míst stanovených pro krajský úřad.

S. Zikmundová upozornila zastupitele na otevřený dopis R. Dvořáka, věcně shrnula hlavní okruhy problémů, s nimiž se jmenovaný občan obrací na zastupitelstvo kraje a předložila k posouzení návrh odpovědi. Zastupitelé nevznesli žádné připomínky k předloženému konceptu dopisu p. Dvořákovi.

Závěrem informovala o plánovaných konzultačních dnech k otázkám přezkumu hospodaření, účetnictví a rozpočtu obcí.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0351/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-03.doc, ZK-06-2005-03, př. 1, ZK-06-2005-03, př. 2, ZK-06-2005-03, př. 3

 

04. Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navržených změnách jednacího řádu výborů zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0352/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2005-04, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-04.doc, ZK-06-2005-04, př. 1

 

05. Žádost Města Humpolec o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost města Humpolec o finanční pomoc na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0353/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci městu Humpolec na odstranění povodňových škod ve výši 81.700,- Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 81.700,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 15. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-05.doc, ZK-06-2005-05, př. 1

 

06. Žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0354/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dotaci obci Velký Rybník na odstranění povodňových škod ve výši 92.500,- Kč;

·         povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 92.500,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 15. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-06.doc, ZK-06-2005-06, př. 1

 

07. Žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Pelhřimov o finanční pomoc na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0355/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci městu Pelhřimov na odstranění povodňových škod ve výši 100.000,- Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 100.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 15. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-07.doc, ZK-06-2005-07, př. 1

 

08. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu.

D. Oulehla okomentoval vhodnost osobní účasti navrhovaného kandidáta při jeho volbě.

M. Vystrčil slíbil, že navrhovaný kandidát bude příště na jednání přizván.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0356/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

paní Vlastu Vítkovou přísedící Krajského soudu v Hradci Králové.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-08.doc

 

09. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a přednesl návrh na úpravu usnesení. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0357/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

si vyhrazuje rozhodování

o poskytování jiného peněžitého plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům řídicích výborů Fondu Vysočiny a

rozhoduje

o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-09.doc

 

10. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad.

J. Vlach upozornil na nevhodný postup okresní komise v souvislosti s hodnocením letošního ročníku soutěže vesnice roku.

J. Jonáš přislíbil J. Vlachovi, že celou záležitost nechá prověřit a vyrozumí jej o výsledku šetření.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0358/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny dle materiálu ZK-06-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-10.doc, ZK-06-2005-10, př. 1

 

11. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělit ceny Vesnice Vysočiny zmíněným obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0359/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/05 udělení ceny Vesnice Vysočiny obcím Dukovany, Častrov, Libice nad Doubravou, Vilémov, Radostín a Jakubov u Moravských Budějovic.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-11.doc

 

12. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k předložené zprávě o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0360/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005" dle materiálu ZK-06-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-12.doc, ZK-06-2005-12, př. 1

 

13. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0361/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů včetně její přílohy ve znění materiálu ZK-06-2005-13, př. 1 a

zmocňuje

hejtmana kraje k udělování příslušné plné moci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-13.doc, ZK-06-2005-13, př. 1

 

14. Návrh na podporu zavádění technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu podpořit další rozvoj technologie GPS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0362/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s návrhem na podporu zavádění technologie GPS v roce 2005 dle materiálu ZK-06-2005-14 a

schvaluje

·          zásady pro poskytnutí dotací na pořízení technologie GPS dle materiálu ZK-06-2005-14, př. 2;

·          povýšení kapitoly Informatika, § 5521 Operační a informační střediska IZS o částku 2.000.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor informatiky, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-14.doc, ZK-06-2005-14, př. 1, ZK-06-2005-14, př. 2, ZK-06-2005-14, př. 3

 

15. Návrh na schválení smlouvy členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0363/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s účastí kraje Vysočina v mezinárodním projektu NaturNet-Redime a

pověřuje

hejtmana kraje Vysočina podpisem smlouvy o mezinárodní spolupráci na projektu NaturNet-Redime (Consortium Agreement) mezi vedoucím projektu a partnery projektu podle materiálu ZK-06-2005-15, př. 1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-15.doc, ZK-06-2005-15, př. 1, ZK-06-2005-15, př. 2, ZK-06-2005-15, př. 3

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 – 33 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny ke schválení následující návrhy usnesení.

 

16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov

Usnesení 0364/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru dle GP č. 155-246/2004 dílu "p" o výměře 66 m2 odděleného z pozemku par. č. 2304/2 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2307/1, dílu "r" o výměře 28 m2 odděleného z pozemku par. č. st. 1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2307/1 a dílu "s" o výměře 23 m2 odděleného z pozemku par. č. 58 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2307/1, vše v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov z vlastnictví obce Uhřínov do vlastnictví kraje Vysočina;

·         darování dle GP č. 155-246/2004 dílu "g" o výměře 12 m2 odděleného z pozemku par. č. 2307/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 58 - ostatní plocha, zeleň, dílů "v+f" o celkové výměře 174 m2 oddělených z pozemku par. č. 2307/1 a nově sloučených do pozemku par. č. 2304/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku par. č. 2307/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m odděleného z pozemku par. č. 2307/1, vše v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov;

·         dodatek č. 133 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-16, př. 1;

·         dodatek č. 134 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-16, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-16.doc, ZK-06-2005-16, př. 1, ZK-06-2005-16, př. 2

 

17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Přibyslav

Usnesení 0365/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·       koupi geometrickým plánem č. 1112-21/2005 ze dne 8. 7. 2005 zaměřeného pozemku označeného novým par. č. 1688/3 ostatní plocha, silnice o výměře 1 046 m2 v k. ú. a obci Přibyslav od Jaroslava Servíta, bytem Niklfeldova 585, Přibyslav, za kupní cenu 35 564,- Kč, do vlastnictví kraje Vysočina;

·       dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-17.doc, ZK-06-2005-17, př. 1

 

18. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč

Usnesení 0366/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej pozemku par. č. st. 6696 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a pozemku par. č. 654/5 ostatní plocha o výměře 109 m2 v obci a katastrálním území Třebíč do vlastnictví kupujícího TTS energo, s. r. o., Třebíč, Průmyslová 163, za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-18.doc

 

 

19. Darování pozemku v k. ú. a obci Studnice

Usnesení 0367/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 1092/3 - ost. pl., jiná plocha o výměře 325 m2 v k. ú. a obci Studnice vytvořený GP 79-192/2005 do vlastnictví obce Studnice;

·         dodatek č. 87 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-06-2005-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-19.doc, ZK-06-2005-19, př. 1

 

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín

Usnesení 0368/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 739/10 - ost. pl. silnice o výměře 2 m2, par. č. 739/11 - ost. pl. silnice o výměře 60 m2, par. č. 739/12 - ost. pl. silnice o výměře 132 m2 a par. č. 739/13 - ost pl. silnice o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Sedletín vytvořených GP 70-660/2004 do vlastnictví obce Sedletín;

·          dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-20.doc, ZK-06-2005-20, př. 1

 

21. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Třešť

Usnesení 0369/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru dle geometrického plánu č. 1215-162/2005 pozemku par. č. 2568/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví města Třešť do vlastnictví kraje Vysočina;

·         přijetí daru dle geometrického plánu č. 1215-162/2005 pozemku par. č. 2567/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 a dále stavby odbočovacího pruhu na pozemcích par. č. 2567/5, par. č. 2568/4 a na části pozemku par. č. 4568, vše v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví firmy ČEPRO, a. s., do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2005-21, př. 1;

·         dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2005-21, př. 2;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-21.doc, ZK-06-2005-21, př. 1, ZK-06-2005-21, př. 2

 

22. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Slavíkov u Chotěboře a obci Slavíkov

Usnesení 0370/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování stavby vyřazené silnice III/34424 v délce 0,754 km, tj. od vyústění silnice III/34422 do konce silnice v místní části Štikov včetně pozemků par. č. par. č. 701/2 - ost. plocha, silnice o výměře 255 m2 a par. č. 1205 - ost. plocha, silnice o výměře 5 634 m2 v k. ú. a obci Slavíkov touto komunikací zastavěných do vlastnictví obce Slavíkov;

·          dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-22.doc, ZK-06-2005-22, př. 1

 

23. Prodej pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec

Usnesení 0371/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 1033/2 - ost. pl., silnice o výměře 5 m2 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec vytvořených GP č. 377-64/2005 Luboši Kubíkovi, bytem Štursova 1664/11, Žďár nad Sázavou za 110,- Kč;

·         dodatek č. 132 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-23.doc, ZK-06-2005-23, př. 1

 

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou

Usnesení 0372/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku par. č. 1660/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 zaměřeného geometrickým plánem č. 725-185/2005 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou za kupní cenu 2 100,- Kč do vlastnictví manželů Milana a Jany Munduchových, bytem U Koupaliště 360, Luka nad Jihlavou;

·          dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-24.doc, ZK-06-2005-24, př. 1

 

25. Darování pozemku v k. ú. a obci Rynárec

Usnesení 0373/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 1010/1 - ost. plocha, silnice o výměře 3 184 m2 v k. ú. a obci Rynárec do vlastnictví obce Rynárec;

·         dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2005-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-25.doc, ZK-06-2005-25, př. 1

 

26. Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna usnesení 0196/03/2005/ZK a rozšíření rozsahu vykupovaných pozemků

Usnesení 0374/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          nabytí pozemků pro stavbu silnice"II/353 Bohdalov - obchvat" v rozsahu dle materiálu ZK-06-2005-26, př. 1 za ceny stanovené dohodou, tj. za 50,- Kč/m2 a cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo bezúplatným převodem;

·          změnu usnesení 0196/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 tak, že bude doplněno o následující text:

Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par. č. 693/15 v obci a k. ú. Rudolec, který je určen geometrickým plánem č. 141-2005001/2004 ze dne 25. 3. 2005, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za těchto podmínek:

-        kraj Vysočina bude o tuto nemovitost řádně pečovat a po dobu 10 let od dne jejího nabytí užívat jako pozemek pod komunikací,

-        po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo,

-        nedodržení těchto povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-26.doc, ZK-06-2005-26, př. 1

 

27. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice

Usnesení 0375/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemku par. č. 704/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 408 m2 v k. ú. a obci Bácovice a stavby silničního tělesa silnice III/01932 na pozemku par. č. 704/2 z vlastnictví obce Bácovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2005-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-27.doc, ZK-06-2005-27, př. 1

 

28. Nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"

Usnesení 0376/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje:

·          nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice" v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-06-2005-28, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

·          bezúplatné nabytí pozemku par. č. 5213/9, ostatní plocha o výměře 84 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku par. č. 2683/3, ostatní plocha v k. ú. Moravské Budějovice od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha za podmínek:

-        kraj Vysočina bude o tuto nemovitost řádně pečovat a po dobu 10 let od dne jejího nabytí užívat jako pozemek pod komunikací;

-        po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo;

-        nedodržení těchto povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-28.doc, ZK-06-2005-28, př. 1

 

29. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pořežín, k. ú. Velká Losenice a obci Velká Losenice

Usnesení 0377/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           bezúplatné nabytí pozemků par. č. 328/23 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/24 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/27 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/28 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/30 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice a par. č. 2966/5 - ostatní plocha, silnice a par. č. 2966/6 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:

-        kraj Vysočina bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a po dobu 10 let ode dne jejího nabytí užívat jako pozemky pod komunikací;

-        po dobu 10 let nepřevede tyto pozemky na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo;

-        nedodržení těchto povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu;

·          dodatek č. 135 Zřizovací listiny SÚS Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-29.doc, ZK-06-2005-29, př. 1

 

30. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav

Usnesení 0378/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků st. par. č. 519 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 492 m2, st. par. č. 592/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1377 m2, st. par.č. 592/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 a budovy bez č.p./č.e. - jiná stavba stojící na pozemku st. par. č. 519 a budovy č. p. 281 - jiná stavba stojící na pozemku st. par. č. 592/2, vše v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč od Jednoty, obchodního a výrobního družstva Havlíčkův Brod;

·          dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do konce r. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-30.doc, ZK-06-2005-30, př. 1

 

31. Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem, změna usnesení

Usnesení 0379/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení č. 0181/03/2005/ZK a

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 759/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, par. č. 759/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 759/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 345 m2 a par. č. 748/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 502 m2 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem od Josefa Skaly ml., Marty Krbcové a Anny Šteflové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 11 682,- Kč;

·          dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2005-31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-31.doc, ZK-06-2005-31, př. 1

 

32. Převod správy nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0380/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764 dle materiálu ZK-06-2005-32, př. 1;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 dle materiálu ZK-06-2005-32, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-32.doc, ZK-06-2005-32, př. 1, ZK-06-2005-32, př. 2

 

33. Návrh budoucích majetkových převodů silnic v České Bělé

Usnesení 0381/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí silnice I/34 v úseku od konce větví nové mimoúrovňové křižovatky na příjezdu od Havlíčkova Brodu po křižovatku se silnicí III/3509 (uzlový bod A019) v obci Česká Bělá.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3 měsíce od výzvy ŘSD k převzetí vyřazované komunikace

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-33.doc,

 

34. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0382/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-06-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-34.doc, ZK-06-2005-34, př. 1, ZK-06-2005-34, př. 2

 

35. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostmi obcí a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko o odsouhlasení změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0383/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          předložené žádosti obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zásobování vodou ve znění materiálu ZK-06-2005-35, př. 1, tabulka 1a;

·          změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v souvislosti s převedením 25 území obcí z území kraje Vysočina k území Jihomoravského kraje ve znění materiálu ZK-06-2005-35, př. 1;

neschvaluje

předložené žádosti obcí a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti odkanalizování ve znění materiálu ZK-06-2005-35, př. 1, tabulka 1b.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 15. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-35.doc, ZK-06-2005-35, př. 1, ZK-06-2005-35, př. 2, ZK-06-2005-35, př. 3

 

36. Návrhy na změny zřizovacích listin Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrhy na změny zřizovacích listin zmíněných příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0384/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 1;

·          dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 2;

·          dodatek č. 96 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 3;

·          dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 4;

·          dodatek č. 131 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 5.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 1. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-36.doc, ZK-06-2005-36, př. 1, ZK-06-2005-36, př. 2, ZK-06-2005-36, př. 3, ZK-06-2005-36, př. 4, ZK-06-2005-36, př. 5

 

37. Žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Strážek o poskytnutí finanční dotace z důvodu nesplnění kritérií pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0385/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Strážek o poskytnutí finanční dotace ve výši 200 tis. Kč z důvodu nesplnění kritérií pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. 130/06/2002/ZK dne 24. 9. 2002.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Žďár nad Sázavou

termín: do 30. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-37.doc, ZK-06-2005-37, př. 1

 

38. Finanční výpomoc Obci Police na dopravu žáků

V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu poskytnout obci Police dotaci na úhradu prokazatelné ztráty z přepravy žáků z obcí ležících na území Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0386/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci obci Police ve výši 50 000,- Kč na úhradu prokazatelné ztráty z přepravy žáků z obcí ležících na území Jihomoravského kraje;

·          rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 50 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: říjen. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-38.doc, ZK-06-2005-38, př. 1, ZK-06-2005-38, př. 2, ZK-06-2005-38, př. 3, ZK-06-2005-38, př. 4

 

39. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na hospodaření v lesích ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0387/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          převod v rámci kapitoly Zemědělství z paragrafu 1037 ve výši 20 000 tis. Kč na paragraf 1036;

·          poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-06-2005-39, př. 1;

·          vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu ZK-06-2005-39, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-39.doc, ZK-06-2005-39, př. 1, ZK-06-2005-39, př. 2

 

40. Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů podpořených ze SROP, schválení poskytnutí spolufinancování projektům z 1. kola SROP

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem smlouvy o spolufinancování projektu SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0388/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 dle materiálu ZK-06-2005-40, př. 1;

·          poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 v podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu a to ve výši:

-        398 371,- Kč obci Bratřice na projekt Turistická ubytovna Bratřice (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008);

-        1 563 765,- Kč Městu Bystřici nad Pernštejnem na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);

·           převod finančních prostředků ve výši 398 371,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.

odpovědnost: odd. Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-40.doc, ZK-06-2005-40, př. 1, ZK-06-2005-40, př. 2, ZK-06-2005-40, př. 3, ZK-06-2005-40, př. 4, ZK-06-2005-40, př. 5, ZK-06-2005-40, př. 6

 

41. Smlouva o spolupráci krajů

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Smlouvu o spolupráci krajů mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem.

Z. Dobrý se dotázal, jaké bude zastoupení v řídících a pracovních skupinách pro koordinaci tvorby ROP.

D. Oulehla požádal o přehled smluvních vztahů uzavřených s krajem Vysočina a zdůvodnění, proč kraj Vysočina nemá zastoupení v tzv. Středoevropském regionu Central Europe.

Na dotaz Z. Dobrého M. Černá sdělila, že by ve skupinách měli být zapojeni zástupci všech partnerských skupin a nominovaní zástupci jednotlivých politických stran.

Na základě vzneseného požadavku D. Oulehly připraví odbor sekretariátu ředitele a KŽÚ přehled smluvních vztahů a odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana odpoví na zastoupení kraje Vysočina v Central Europe.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0389/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Smlouvu o spolupráci krajů mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem podle materiálu ZK-06-2005-41, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-41.doc, ZK-06-2005-41, př. 1

 

42. Schválení rozpočtové změny v rámci zvláštního účtu Technická pomoc SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtové změny v rámci zvláštního účtu Technická pomoc SROP ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0390/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 503 854,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k financování projektů technické asistence SROP s tím, že po obdržení podpory ze strukturálních fondů budou prostředky vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-42.doc, ZK-06-2005-42, př. 1, ZK-06-2005-42, př. 2

 

43. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout žadatelům příspěvek na zpracování projektové dokumentace k žádostem do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0391/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

·          o poskytnutí dotace subjektům uvedeným v materiálu ZK-06-2005-43, př. 1 a ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2005-43, př. 1 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě;

·          o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat dle materiálu ZK-06-2005-43, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-43.doc, ZK-06-2005-43, př. 2

 

44. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0392/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

"Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006" dle materiálu ZK-06-2005-44, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-44.doc, ZK-06-2005-44, př. 1

 

45. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu úprav dokumentů grantových schémat v rámci opatření 1.1. SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0393/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./2/2005 dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 1;

·          Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/2/2005 dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 2;

bere na vědomí

·          pracovní verzi výzvy č. V/MSP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 3;

·          pracovní verzi výzvy č. V/DP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 4;

zmocňuje

radu kraje provádět:

·          formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 1;

·          formální úpravy Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 2 a

pověřuje

odbor regionálního rozvoje k předložení upravených dokumentů pro 2. kolo výzev, výše uvedených grantových schémat, příslušné pobočce Centra pro regionální rozvoj.

odpovědnost: ORR

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-45.doc, ZK-06-2005-45, př. 1, ZK-06-2005-45, př. 1a, ZK-06-2005-45, př. 1b, ZK-06-2005-45, př. 1c, ZK-06-2005-45, př. 1d, ZK-06-2005-45, př. 1e, ZK-06-2005-45, př. 1f, ZK-06-2005-45, př. 1g, ZK-06-2005-45, př. 1h, ZK-06-2005-45, př. 1i, ZK-06-2005-45, př. 1j, ZK-06-2005-45, př. 1k, ZK-06-2005-45, př. 1l, ZK-06-2005-45, př. 1m, ZK-06-2005-45, př. 1n, ZK-06-2005-45, př. 1o, ZK-06-2005-45, př. 2, ZK-06-2005-45, př. 3, ZK-06-2005-45, př. 4, ZK-06-2005-45, př. 5

 

46. Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0394/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

"Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina" dle materiálu ZK-06-2005-46, př. 1 a

ukládá

radě kraje připravit podklady do příštího zasedání zastupitelstva kraje pro poskytnutí podpory projektům realizovaným v roce 2005 v souladu s těmito Zásadami.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-46.doc, ZK-06-2005-46, př. 1

 

M. Matějková předložila návrh na schválení bodů č. 48 - 51, 53, 56 - 58 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a předsedající přednesl následující návrhy usnesení ke schválení.

 

48. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z

Usnesení 0395/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši celkem 93 846 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-48.doc

 

49. Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 - 2. část

Usnesení 0396/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu SIPVZ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 3 064 602 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2005-49, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 995 505 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2005-49, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-49.doc, ZK-06-2005-49, př. 1

 

50. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium

Usnesení 0397/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 1. - 3. čtvrtletí 2005 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2005 ve výši 277 414,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-50.doc

 

51. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na podporu integrace romské komunity

Usnesení 0398/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci z MŠMT ČR na realizaci projektu zaměřeného na integraci romské komunity městu Jihlava pro jimi zřizovanou Základní školu Jihlava, Jarní 380, ve výši 90 000 Kč dle materiálu ZK-06-2005-51.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-51.doc

 

53. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

Usnesení 0399/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 45 210 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-53.doc

 

56. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA

Usnesení 0400/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve výši 85 638 Kč dle materiálu ZK-06-2005-56, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 1 112 783 Kč dle materiálu ZK-06-2005-56, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-56.doc, ZK-06-2005-56, př. 1, ZK-06-2005-56, př. 2

 

57. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji

Usnesení 0401/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení neinvestiční dotace pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji na rok 2005 ve výši 2 993 000,- Kč na projekt Pedagogické centrum Vysočina - metodická podpora rozvoje škol a školských zařízení v kraji.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-57.doc

 

58. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně

Usnesení 0402/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši celkem 660 000,- Kč školám uvedeným v materiálu ZK-06-2005-58, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-58.doc, ZK-06-2005-58, př. 1

 

47. Dotace na zajištění ICT služeb ve vybraných školách

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu rozpočtového opatření vztahujícího se k účelové dotaci MŠMT ČR na zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0403/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 471 000 Kč dle tabulky 2, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 3 487 380 Kč dle tabulky 1 a soukromým školám v celkové výši 10 000 Kč dle tabulky 3 materiálu ZK-06-2005-47, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-47.doc, ZK-06-2005-47, př. 1

 

52. Podpora převodu vzdělávacích činností

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navržené podpoře uvedeným městům a obcím na převod vzdělávacích činností. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0404/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci městu Humpolec ve výši 181 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2005-52;

·          dotaci městům a obcím dle materiálu ZK-06-2005-52, př. 2 v celkové výši 78 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-52.doc, ZK-06-2005-52, př. 1, ZK-06-2005-52, př. 2

 

54. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k navrženému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0405/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-06-2005-54, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2005-54, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-54.doc, ZK-06-2005-54, př. 1, ZK-06-2005-54, př. 2, ZK-06-2005-54, př. 3

 

55. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0406/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214, dle materiálu ZK-06-2005-55, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-55.doc, ZK-06-2005-55, př. 1

 

59. Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích

M. Matějková podrobně seznámila zastupitelstvo kraje s uvedeným záměrem a přednesla souhlasné stanovisko výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost.

P. Šlechtický vyslovil svůj názor a stanovisko k předloženému záměru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle varianty A.

Usnesení 0407/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          záměr převést výkon činností škol a školských zařízení při zdravotnických zařízeních pod příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 2 s účinností od 1. 1. 2006;

·          záměr ukončit činnost základních škol při zdravotnických zařízeních, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 3 ke dni 30. 6. 2006;

·          sloučení příspěvkové organizace Speciální mateřská škola a Základní škola při nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710 s příspěvkovou organizací Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329, která je organizací přejímající dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 4 s účinností od 1. 1. 2006;

·          změnu názvu příspěvkové organizace Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329 na Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329 dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 5 s účinností od 1. 1. 2006;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá 154 dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 6;

·          dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 7 s účinností od 1. 1. 2006;

·          dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 8 s účinností od 1. 1. 2006.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2005 a k termínům

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-59.doc, ZK-06-2005-59, př. 1, ZK-06-2005-59, př. 2, ZK-06-2005-59, př. 3, ZK-06-2005-59, př. 4, ZK-06-2005-59, př. 5, ZK-06-2005-59, př. 6, ZK-06-2005-59, př. 7, ZK-06-2005-59, př. 8, ZK-06-2005-59, př. 9, ZK-06-2005-59, př. 10, ZK-06-2005-59, př. 11, ZK-06-2005-59, př. 12, ZK-06-2005-59, př. 13, ZK-06-2005-59, př. 14, ZK-06-2005-59, př. 15

 

60. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout základním uměleckým školám dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0408/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          navýšení výdajů kapitoly Školství (§ 3231 Základní umělecké školy) o částku 1 000 tis. Kč a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva;

·          zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz:

-        ZUŠ Pacov, Španovského 319, o částku 144 tis. Kč určenou na opravu koncertního křídla;

-        ZUŠ Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, o částku 95 tis. Kč určenou na opravu koncertního křídla;

·          zvýšení závazného ukazatele investiční dotace pro ZUŠ Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí, 31 o částku 175 tis. Kč určenou na pořízení piana;

·          investiční dotaci městu:

-        Telč ve výši 300 tis. Kč určenou pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, na pořízení koncertního klavíru;

-        Nové Město na Moravě ve výši 217,5 tis. Kč určenou pro ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Vratislavovo náměstí 121, na pořízení klavíru;

·          neinvestiční dotaci městu:

-        Chotěboř ve výši 16,1 tis. Kč určenou pro ZUŠ Chotěboř, Náměstí T.G. Masaryka 322, na pořízení křídlovky;

-        Polná ve výši 52,4 tis. Kč určenou pro ZUŠ Polná, Zámek 485, na opravu koncertního křídla.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: do konce roku 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-60.doc, ZK-06-2005-60, př. 1, ZK-06-2005-60, př. 2

 

61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového schématu v rámci opatření 3.2 SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0409/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2005 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-06-2005-61, př. 1;

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2005 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-06-2005-61, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-61.doc, ZK-06-2005-61, př. 1, ZK-06-2005-61, př. 2

 

62. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0410/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky zřizovacích listin Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Hradu Kámen, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Krajské knihovny Vysočiny, Horáckého divadla Jihlava, Muzea Vysočiny Třebíč, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2005-62, př. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-62.doc, ZK-06-2005-62, př. 1, ZK-06-2005-62, př. 2, ZK-06-2005-62, př. 3, ZK-06-2005-62, př. 4, ZK-06-2005-62, př. 5, ZK-06-2005-62, př. 6, ZK-06-2005-62, př. 7, ZK-06-2005-62, př. 8, ZK-06-2005-62, př. 9, ZK-06-2005-62, př. 10

 

63. Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za naučnou knihu na Podzimním knižním veletrhu

M. Matějková seznámila zastupitelstvu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0411/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          ve smyslu § 35 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností;

·          zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře o částku 80 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva) o částku 80 tis. Kč;

·          změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Krajské knihovny Vysočiny o částku 20 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním slavnostního večera.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Krajské knihovny Vysočiny

termín: 31. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-63.doc, ZK-06-2005-63, př. 1

 

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení žádost Jihlavského spolku amatérských filmařů o zvýšení částky na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0412/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, navýšení dotace o částku 75 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005;

·          snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 75 000 Kč a zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005, ORJ 1800, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 75 000 Kč na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-64.doc, ZK-06-2005-64, př. 1, ZK-06-2005-64, př. 2

 

65. Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko

P. Hájek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o přidělení finančních prostředků z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0413/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na předfinancování projektu Nemocnice Jihlava s názvem "Centrum maternofetální medicíny" ve výši 7 705 tis. Kč, které budou poskytnuty formou půjčky s tím, že po vrácení příslušných uznatelných nákladů z EHP/Norska budou tyto prostředky vráceny zpět kraji Vysočina; podmínky poskytnutí finančních prostředků budou upraveny při vydání rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí půjčky.

odpovědnost: Nemocnice Jihlava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-65.doc, ZK-06-2005-65, př. 1, ZK-06-2005-65, př. 2

 

66. Návrhy dodatků zřizovacích listin krajem zřizovaných zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče

J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o návrzích dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví a sociální péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0414/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 1;

·          Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 2;

·          Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 3;

·          Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 4;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 5;

·          Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 6;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 7;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 8;

·          Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 9;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 10;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 11;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 12;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 13;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 14;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 15;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 16;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 17;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 18;

·          Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 19;

·          Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 20;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 21;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 22;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 23;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 24;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 25;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 26;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 27;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 28;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 29;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 30;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 31.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatky příspěvkovým organizacím

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-66.doc, ZK-06-2005-66, př. 1, ZK-06-2005-66, př. 2, ZK-06-2005-66, př. 3, ZK-06-2005-66, př. 4, ZK-06-2005-66, př. 5, ZK-06-2005-66, př. 6, ZK-06-2005-66, př. 7, ZK-06-2005-66, př. 8, ZK-06-2005-66, př. 9, ZK-06-2005-66, př. 10, ZK-06-2005-66, př. 11, ZK-06-2005-66, př. 12, ZK-06-2005-66, př. 13, ZK-06-2005-66, př. 14, ZK-06-2005-66, př. 15, ZK-06-2005-66, př. 16, ZK-06-2005-66, př. 17, ZK-06-2005-66, př. 18, ZK-06-2005-66, př. 19, ZK-06-2005-66, př. 20, ZK-06-2005-66, př. 21, ZK-06-2005-66, př. 22, ZK-06-2005-66, př. 23, ZK-06-2005-66, př. 24, ZK-06-2005-66, př. 25, ZK-06-2005-66, př. 26, ZK-06-2005-66, př. 27, ZK-06-2005-66, př. 28, ZK-06-2005-66, př. 29, ZK-06-2005-66, př. 30, ZK-06-2005-66, př. 31

 

67. Žádost obce Křižánky o přidělení dotace

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje žádost o přidělení dotace na plynofikaci obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0415/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Křižánky o poskytnutí dotace na podporu plynofikace obce Křižánky a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-67.doc, ZK-06-2005-67, př. 1, ZK-06-2005-67, př. 2

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68 - 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy a následně byly předneseny ke schválení návrhy grantových programů včetně návrhů na jmenování členů řídicích výborů.

 

68. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Usnesení 0416/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému sběru nakládání s bioodpadem dle materiálu ZK-06-2005-68, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Bioodpady 2005“ ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Jiří Holešák (HB);

KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB); Jaroslav Hulák (ZR);

KSČM – Ladislav Brož (PE); Jiří Vlach (JI);

ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Ivana Mojžyšková (HB);

SNK – Pavel Gregor (TR); Antonín Mičán (JI);

·          Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového programu „Bioodpady 2005“;

·          Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Bioodpady 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-68.doc, ZK-06-2005-68, př. 1

 

69. FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy

Usnesení 0417/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" dle materiálu ZK-06-2005-69, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ ve složení:

ODS – Ladislav Med (PE); Daneš Burket (TR);

KDU-ČSL – Jiří Blažek (PE); Jaroslav Poborský (HB);

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR); Jaroslav Miklík (ZR);

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB); Josef Vašíček (HB);

SNK – Milan Blažek (PE); Radek Číhal (TR);

·          Jiřího Blažka předsedou řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“;

·          Josefa Klečanského s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-69.doc, ZK-06-2005-69, př. 1

 

70. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny - ROZVOJ VESNICE 2005

Usnesení 0418/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Rozvoj vesnice 2005" dle materiálu ZK-06-2005-70, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2005“ ve složení:

ODS –Vladislav Nechvátal (JI); Jaromír Brychta (ZR);

KDU-ČSL – Marie Ostatnická (HB); Hana Žáková (TR);

KSČM – Milan Havlíček (TR); Milan Plodík (HB);

ČSSD – Antonín Daněk (PE); Ladislav Péťa (TR);

SNK – Marie Černá (TR); Zdeněk Jirsa (JI);

·          Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2005“;

·          Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-70.doc, ZK-06-2005-70, př. 1

 

71. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006

Usnesení 0419/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu "Sport pro všechny 2006" dle materiálu ZK-06-2005-71, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2006“ ve složení:

ODS – Milan Šmíd (PE); Pavel Trvaj (TR);

KDU-ČSL – Jan Karas (TR); Petr Kesl (PE);

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Jan Slámečka (ZR);

ČSSD – Jiří Běhounek (PE); Petr Krčál (ZR);

SNK – Jindřich Skočdopole (JI); Josef Bulušek (PE);

·          Milana Šmída předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2006“;

·         Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2006“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-71.doc, ZK-06-2005-71, př. 1

 

72. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006

Usnesení 0420/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "VOLNÝ ČAS 2006" dle materiálu ZK-06-2005-72, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“ ve složení:

ODS – Tomáš Koukal (JI); Jan Štefáček (HB);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Jiří Vondráček (HB);

KSČM – Roman Ondrušek (PE); Jaroslava Bambasová (PE);

ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR); Libor Joukl (HB);

SNK – Zdeňka Marková (ZR); Tomáš Homa (JI);

·          Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“;

·         Pavlínu Zábranskou (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-72.doc, ZK-06-2005-72, př. 1

 

73. Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti

P. Hájek ve svém úvodním slově shrnul hlavní důvody navrhované změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti. Podrobně popsal složitý proces projednávání dané tematiky a informoval o již učiněných dílčích krocích a výstupech, k nimž patří vypracování analýzy porovnání hospodářsko-právních forem lůžkových zdravotnických zařízení, vytvoření pracovní skupiny pro přípravu transformace nemocnic a realizace odborných seminářů věnovaných otázkám hospodaření a právní formy nemocnic. U vybraného typu obchodní společnosti dále upozornil na řadu kontrolních mechanizmů jejího řízení, transparentnost účetnictví a propracovanost právní norem. Na závěr pak zdůraznil, že nově vzniklé akciové společnosti budou ve 100 % vlastnictví kraje.

V. Novotný sdělil, že dle jeho názoru je uvedená transformace projednávána předčasně, neboť nebyly ještě vyčerpány všechny možnosti hospodaření se stávajícími příspěvkovými organizacemi, a rovněž nebyly zodpovězeny některé otázky ekonomického rázu, jako např. celková výše nákladů na vlastní převod nemocnic, a to včetně plateb poradenským firmám, řešení oddlužení příspěvkových či akciových společností ad. Dotázal se, zda si je rada kraje vědoma určitých specifik sítě nemocnic v kraji Vysočina, která souvisejí s předchozím správním členěním, a jež se projevují v odlišné spádovosti území ve srovnání s ostatními kraji. Za základní také považuje otázku, k jakým pozitivním změnám v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče dojde.

D. Oulehla ve svém příspěvku apeloval na potřebu celostátně pojaté koncepce rozmístění zdravotnických zařízení, lékové politiky, léčebných standardů a tomu odpovídající právní formě nemocnic. Zdůraznil, že obchodní společnosti obecně nejsou zakládány k zajištění veřejné služby, ale primárně pro tvorbu zisku, je proto nezbytné předjímat, jaké dopady bude mít navrhovaná transformace nejen na zaměstnance, ale především na kvalitu poskytované péče. Upozornil na chybějící exaktní vyjádření ekonomického přínosu a návaznost na právní normy; v této souvislosti zmínil připravovaný návrh zákona upravující právní formu veřejných neziskových zdravotnických zařízení. Rovněž se dotázal na stanoviska zdravotních pojišťoven a na způsob řešení případného konkurzu. V předloženém usnesení dále poukázal na významový rozpor mezi pojmy „nemocnice“ a „lůžková zdravotní péče“, která nezahrnuje ambulantní a jinou péči, a doporučil formulační upřesnění.

L. Joukl na příkladu dvou srovnatelných zdravotnických zařízení, která se liší hospodářsko-právní formou (příspěvková organizace a akciová společnost), uvedl, že kladné hospodářské výsledky nemusejí být bezprostředně závislé na jejich právní formě. Odpovědnost za řízení nemocnic pak dle jeho mínění náleží kraji nikoli akciovým společnostem, které je možno i prodat.

P. Šlechtický vyjádřil obavy z tlumení neziskových či méně ziskových činností v transformovaných nemocnicích, motivovaného snahou o dosažení co nejlepších hospodářských výsledků. Rovněž podotkl, že se představitelům kraje nepodařilo přesvědčit zdravotnický personál o správnosti tohoto kroku.

M. Báňa vznesl dotaz, zda při zakládání akciových společností bude diferencovaně přistupováno k managementům nemocnic v Novém Městě na Moravě, Pelhřimově a v Třebíči, které se dle zjištěných ekonomických ukazatelů k 31. 12. 2004 vykazují pozitivními čísly. A dále jak budou řešeny pohledávky nemocnic v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Možnost úvěrového krytí pokládá za diskutabilní vzhledem k již zvažovanému úvěru kraje na opravy komunikací II. a III. třídy v příštím roce. Závěrem konstatoval, že není možné bez doplnění těchto zásadních informací, k nimž patří i ekonomický vývoj nemocnic v 1. pololetí 2005, rozhodovat o záměru transformace.

J. Běhounek upozornil, že změnou hospodářsko-právní formy nemocnic nebude vyřešena otázka jejich struktury, zaplacení dluhů či chybějícího krajského zdravotního plánu. Současně připomenul věcnou poznámku D. Oulehly vztahující se k formulaci usnesení a navrhl nahrazení výrazu lůžková zdravotní péče pojmem nemocnice.

J. Bambasová uvedla, že se neztotožňuje se záměrem založení akciových společností, neboť z něj vyplývá celá řada rizik, ať již ve zhoršení kvality zdravotní péče či její dostupnosti všem vrstvám obyvatelstva. V delším časovém horizontu jde zejména o ztrátové obory, další důležitou otázkou je, jak bude nakládáno se ztrátovými zařízeními. Přítomným zastupitelům dále oznámila svoji rezignaci na členství v pracovní skupině pro přípravu nové hospodářsko-právní formy nemocnic.

J. Vašíček se vyslovil k rozdílům, které spatřuje mezi diskutovanými formami nemocnic. Oba typy mohou při dobrém nastavení pravidel, kvalitnímu managementu a dozorování vykazovat kladné hospodářské výsledky. Odlišnost shledává v principech, na nichž jsou založeny.

M. Černá zdůraznila, že se jedná o schválení záměru, jehož jednotlivé kroky budou v průběhu realizace zpřesňovány a pouze tento zvolený postup může dát odpovědi na otázky, které zde zazněly.

P. Hájek reagoval na předešlé připomínky a dotazy sdělením, že mnohé odpovědi již byly písemně vypracovány a předávány účastníkům zdravotnických seminářů. Zmíněné materiály jsou stále k dispozici všem členům zastupitelstva. K příspěvku L. Joukla uvedl, že změnou příspěvkových organizací na novou právní formu nedochází k jejich prodeji soukromým subjektům, nejde tedy o privatizaci. Dále vyjádřil svůj nesouhlas s názorem P. Šlechtického, který se týkal negativního postoje lékařů k záměru transformace. Na doplnění poznamenal, že ve všech nemocnicích jsou plánována diskusní fóra za účasti zástupců odborových svazů, lékařů a managementu, během nichž budou dílčí procesy hospodářsko-právní změny detailně projednávány. Rovněž konstatoval, že stávající deficitní systém financování zdravotnictví se odráží na fungování jak příspěvkových organizací tak akciových společností. Tyto však umožní efektivnější hospodaření, lepší ohodnocení kvalifikovaných pracovníků včetně zabezpečení kvalitnější zdravotní péče.

L. Joukl k odpovědi P. Hájka sdělil, že by mohlo dojít k postupné privatizaci nemocnic, neboť rozhodovací pravomoc v případě prodeje akcií nebude mít zastupitelstvo kraje ale valná hromada dané akciové společnosti.

Z. Dobrý se v rámci svého příspěvku mj. dotázal, zda rada kraje uvažovala o eventuálním převodu příspěvkových organizací i z jiných oblastí než je zdravotnictví. Předložený záměr pak označil za předčasný, neboť porovnávané výsledky hospodaření vycházejí pouze z roční zkušenosti s novými právními formami.

V. Novotný vznesl protinávrh

Zastupitelstvo kraje

odkládá

projednávání bodu 73. Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti do poloviny roku 2006 a po vyhodnocení zkušeností s fungováním nových akciových společností v jiných krajích zahájit nové projednávání změny hospodářko-právní formy našich nemocnic.

Protinávrh nebyl přijat: pro 17 hlasů, proti 26, zdržel se 1.

Předkladatel akceptoval doporučení D. Oulehly a J. Běhounka týkající se změny ve formulaci usnesení, a to nahrazení pojmu „lůžková zdravotní péče“ pojmem „nemocnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0421/06/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr založení akciových společností za účelem provozování nemocnic.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 16, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2005-73.doc, ZK-06-2005-73, př. 1

 

74. Rozprava

J. Karas se vyjádřil k systému zabezpečení a financování LSPP a upozornil na základní disproporce, které spočívají jednak v poskytování finančních dotací obcím II. stupně a povinností obcí III. stupně

tuto službu zajišťovat, a dále v rozsahu spádových oblastí. Doporučil odstranění nesrovnalostí v přidělování finančních prostředků k 1. 1. 2006.

P. Hájek k připomínce J. Karase sdělil, že si je těchto problémů vědom a k jejich řešení bude přistupováno na základě individuálních jednání.

M. Báňa se nesouhlasně vyslovil k návrhu J. Karase na změnu financování LSPP. Dále požádal o upřesňující informace týkající se případného úvěru na opravy komunikací II. a III. třídy.

J. Vlach v souvislosti s novým správním řádem poukázal na jeho administrativní, materiální i personální náročnost, která se negativně odrazí ve fungování obcí zejména nižších stupňů.

Na uvedenou poznámku J. Vlacha reagovala S. Zikmundová a zrekapitulovala zastupitelům průběh a okolnosti projednávání novely daného zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Námitky Rady Asociace krajů ČR vztahující se k její navrhované podobě nebyly podpořeny zástupci Svazu měst a obcí. Dále informovala o usnesení přijatém Komisí pro veřejnou správu Rady Asociace krajů ČR, v němž se prostřednictvím asociace krajů obrací na poslaneckou sněmovnu a vládu, aby zvážila odložení účinnosti správního řádu, a to minimálně o 2 roky.

J. Kruntorád požádal o písemnou odpověď na dotaz, jaký je aktuální stav příprav architektonické soutěže a následné realizace výstavby nové Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

J. Brychta se vyjádřil k problematice normativů na žáka základních škol v obcích a městech.

B. Kotlán vyzval zastupitele, aby uvážili případné vyhlášení soutěže o nejlepší výrobky kraje Vysočina.

M. Vystrčil ocenil podnět B. Kotlána a závěrem rozpravy poděkoval všem zastupitelům za pozornost, kterou věnovali dnešnímu jednání. Další termíny zasedání zastupitelstva kraje jsou 18. 10. 2005, 29. 11. 2005 a 21. 12. 2005.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Jaroslava Bambasová                        ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Jaromír Brychta                        …..………………………………….……

 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005 dne 20. 9. 2005.

Zapsaly: I. Schallnerová, M. Jakoubková, dne 29. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2005 / 22.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze