Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2002

16. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání finančního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 16. ledna 200

 

 

Přítomno:

-         5 členů finančního výboru zastupitelstva kraje – viz.presenční listina

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-         Ing. Marie Černá – zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-         Ing. Petr Kolář –vedoucí majetkového odboru KrÚ

-         Ing. Michal Šulc – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu

2.      Finanční čerpání rozpočtu kraje Vysočina za rok 2001

3.      Zpráva o převodu majetku na krajský úřad za rok 2001

4.      Fond rozvoje kraje na rok 2002 – grantové programy

5.      Regionální rozvojová agentura Vysočina

6.      Rozprava – závěr

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

            Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přenesl návrh programu jednání, který byl schválen 5 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

            Vladimír Dolejš shrnul závěry ze 7. zasedání finančního výboru a podal přítomným informace o 5. zasedání rozpočtové komise rady kraje ze dne 10. 1. 2001, kterého se zúčastnil.

 

 

2. Finanční čerpání rozpočtu kraje Vysočina za rok 2001

K problematice pohovořila Ing. Anna Krištofová. Informovala o finančním krytí rozpočtu, hospodaření krajského úřadu v závěru roku 2001. Podrobněji popsala čerpání jednotlivých položek, uvedla, že u krajského úřadu byl rozpočet přečerpán o 200 000 Kč, u zastupitelstva kraje o 50 000 Kč. Otevřela diskusi a prostor pro dotazy.

Byly vzneseny dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu. Členové finančního výboru zdůraznili, že jednotlivé položky by měly být pro lepší orientaci v rozpočtu detailněji rozepsány. Finanční výbor ocenil celkovou práci a přístup ekonomického odboru KrÚ.

Usnesení 001/01/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje Vysočina za rok 2001.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

3. Zpráva o převodu majetku na krajský úřad za rok 2001

            Zprávu o převodu majetku krajský úřad za rok 2001 přednesl Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ. Popsal jednotlivé etapy převodu majetku na kraj Vysočina. Zdůraznil, že k fyzickému předávání majetku dochází postupně. Rozdal přítomným podkladový materiál obsahující podrobný přehled majetku kraje Vysočina, který byl svěřen do správy příspěvkovým organizacím a organizačním složkám kraje Vysočina. Komentoval druh majetku, pořizovací cenu v Kč, rozdělení podle odvětví a okresů. Konstatoval, že majetek při předávání nebyl pro právní stránce zcela v pořádku. Informoval o tom, že probíhá důkladné mapování stavu předaného majetku a nejaktuálnějších problémů.

            V diskusi se hovořilo o problematice pořizovacích cen, o inventarizaci majetku, stavu, ve kterém se předaný majetek nachází, o delimitačních protokolech. Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ, zdůraznil, že v roce 2002 preferuje kraj především vyřešení havarijních případů stavu majetku.

            Rozsáhlá diskuse byla věnována problematice pojištění majetku kraje. RNDr. Miloš Vystrčil tlumočil stanovisko rady kraje, zmínil především snahu kraje o standartizaci pojištění a nutnost důkladného zmapování situace. Členové výboru zdůraznili nutnost nastavení a vytvoření správného a funkčního mechanismu.

 

Usnesení 002/01/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o převodu majetku na krajský úřad za rok 2001.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

4. Fond rozvoje kraje na rok 2002 – grantové programy

            Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, podrobně popsala vizi Fondu rozvoje kraje, myšlenky a inspirace, které k tomuto návrhy vedly. Vznesla úvahu, zda-li by neměl být název Fondu rozvoje kraje ze strategických důvodů změněn na FOND VYSOČINY. Zdůraznila, že Fond rozvoje kraje se stane jedním z nástrojů pro postupnou realizaci PRKu. Pohovořila o prostředcích, které by měl Fond rozvoje kraje obsahovat, pravidla a statut fondu, schvalovací a realizační procedury tvorby a využití Fondu rozvoje kraje. Informovala o nutnosti vzniku monitorovacího orgánu plnění Fondu rozvoje kraje. Tento orgán by měl mít přehled o přidělených grantech a měl by průběžně informovat zastupitelstvo kraje. Ing. Marie Černá přiblížila přítomným roli zastupitelstva kraje v tomto procesu. Zastupitelstvo kraje zvolí řídící orgány a monitorovací výbor, bude vyhlašovat a schvalovat grantové programy a výši přidělených prostředků. Zástupkyně hejtmana zdůraznila nezávislost Fondu rozvoje kraje a vyhlašování grantů na rozpočtovém roku. Pohovořila o výhodách Fondu rozvoje kraje, vyzdvihla mimo jiné i posílení prestiže kraje a trénink subjektů na podávání grantů.

            Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina, doplnil výklad Ing. Marie Černé. Podrobněji zmínil strukturu žádostí a vyhlašování grantů, složení hodnotících komisí a monitorovacího výboru.

            V následující diskusi byly vzneseny dotazy k složení hodnotících komisí a monitorovacího výboru, využití Regionální rozvojové agentury Vysočina, možnost zapojení ziskového sektoru, možnosti zpětné podpory na proběhlé akce, rozčlenění různosti grantů. Členové výboru kladně zhodnotili myšlenku a dosavadní postup při tvorbě Fondu rozvoje kraje.

            Ing. Marie Černá přislíbila členům finančního výboru poskytnutí definitivní verze návrhu Fondu rozvoje kraje, která by měla být hotová nejdéle v 1. polovině února 2002.

 

Usnesení 003/01/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o Fondu rozvoje kraje.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

5. Regionální rozvojová agentura Vysočina

            Ing. Marie Černá podala zprávu o procesu vstupu do Regionální rozvojové agentury Vysočina, zdůvodnila výhody tohoto kroku. Pohovořila o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina a jejím přínosu pro kraj. V diskusi zodpověděla přítomným všechny dotazy.

 

Usnesení 004/01/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o Regionální rozvojové agentuře Vysočina..

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

6. Rozprava - závěr

            Členové výboru schválili návrh průkazek pro členy finančního výboru zastupitelstva kraje.

            Členové vnesli požadavek na prohlídku nového sídla krajského úřadu. Ta bude uskutečněna po skončení 9. zasedání finančního výboru dne 14. 2. 2002.

 

 

 

Úkol:

Zajistit účast Petra Jelínka, koordinátora výstavby, na prohlídce nového sídla krajského úřadu členy finančního výboru.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 9. zasedání finančního výboru (14. 2. 2002)

 

 

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na čtvrtek 14. února 2002 v 9.00 na Okresním úřadu v Jihlavě, Tolstého 15 (zasedací místnost 315, III. patro).

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Vladimír Dolejš, v.r.

                                                                                            předseda finančního výboru

                                                                                           Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 16. 1. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 17. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.1.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze