Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2002

14. leden 2002
 

 
 

Souhrn usnesení

 z 1. zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 14. ledna 2002

 

 

Přítomno:

-         7 členů kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         Ing. František Dohnal – hejtman kraje Vysočina

-         Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky KrÚ

-         Ing. Milan Palán – pracovník ekonomického odboru KrÚ

-         Eva Rydvalová – tajemnice komise

 

Program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

3.      Kontrola plnění usnesení 114/17/01/RK

4.      Pravidla kraje pro zadávání veřejných zakázek, přehled o veřejných zakázkách nad 100 000 Kč

5.      Příprava kontrolních akcí v 1. čtvrtletí 2002

6.      Různé

 

Usnesení 001/01/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje,

že výstupem z každého zasedání bude Pracovní záznam průběhu jednání a Souhrn usnesení. Souhrn usnesení bude  v souladu s Jednacím řádem výborů  ZK Vysočina uveřejňován na webových stránkách krajského úřadu, pracovní záznam průběhu jednání bude rozesílám členům kontrolního výboru a členům rady kraje.

 

Usnesení 002/01/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

úpravu Evidence o veřejných zakázkách, kterou zpracoval majetkový odbor KrÚ, v těchto bodech:

-         rozšíření specifikace předmětu zakázky (rozsah a předmět zakázky)

-         rozšíření evidence o seznam všech uchazečů o veřejnou zakázku a jejich nabídkové ceny

-         rozšíření o odkaz nebo evidenční znak, z kterého by bylo patrné, kde je uložena veškerá dokumentace k příslušné veřejné zakázce

 

Usnesení 003/01/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

doplnění  Pravidel pro zadávání veřejných zakázek o konkrétní mechanismus doložení
a posouzení ceny obvyklé  v místě plnění u všech veřejných zakázek malého rozsahu
(§ 49b zákona 199/94 Sb.) včetně  veřejných zakázek do 100 000 Kč.

 

 

 

                                                                                       Bc. Jaromír Barák, v.r.

                                                                                    předseda kontrolního výboru

                                                                                    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.1.2002 / 2.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze