Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 5/2005

7. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 7. září 2005

 

Přítomni

-         Jaromíra Hanáčková (místropředsedkyně)

-         Pavel Hodáč

-         Jaroslav Hulák (předseda)

-         Josef Chalupa

-         Věra Chladová

-         Eva Krpálková

-         Luboš Rudišar

-         Olga Zachariášová

-         Horymír Kubíček (tajemník)

 

Návrh programu jednání

1.       Zahájení jednání;

2.       Problematika prezentace kraje Vysočina v rámci EU – výstavní síň Evropa: záměr, výstavní výbor, využití (host – RNDr. Karel Malý, Ph. D., ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace);

3.       Žádost Města Polné o převodu zřizovatelských funkcí pobočky Muzea Vysočiny Jihlava;

4.       Návrh grantového programu Nevyužívané památky;

5.       Informace o přípravě rozpočtu OKPP;

6.       Příprava soutěže o nejkrásnější knihu roku v rámci Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

J. Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina (dále jen Kkpp), přivítal přítomné, omluvil nepřítomnost K. Malého a zahájil jednání. Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými schválen.

 

2.       Problematika prezentace kraje Vysočina v rámci EU – výstavní síň Evropa: záměr, výstavní výbor, využití

H. Kubíček komentoval podkladový materiál, který vznikl ve spolupráci a majetkovým odborem. Tento byl přítomným předložen v papírové podobě před jednáním. Dále konstatoval, že pro letošní rok je v rozpočtu částka na provedení projektu v lokalitě Masarykova nám. č. 55, Jihlava. Jako jednu z možností využití představeného prostoru představil variantu „Výstavní sítě Evropa“, kdy by byl prostor rozčleněn na tři části (kulturní středisko, výstavní prostor – pro partnery kraje Vysočina, klenotnice). Finanční prostředky by mohly být poskytnuty formou podpory z Fondu Vysočiny. Dále, v této souvislosti, představil několik dalších projektů.

Konstatoval, že celá záležitost je ve fázích přípravy a dle předloženého materiálu vyzval přítomné k diskusi na téma využití tohoto prostoru.

Z technického hlediska je představa použití nejmodernějších technologiích, při zachování kulturní hodnoty celého objektu.

Závěr z diskuse:

Přítomní členové Kkpp podpořili předložený návrh tajemníka.

 

Usnesení 010/05/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

souhlasí a podporuje

představu Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina na využití domu č. 55, Masarykovo nám., Jihlava.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

3.       Žádost Města Polné o převodu zřizovatelských funkcí pobočky Muzea Vysočiny Jihlava

Z časových důvodů byl tento bod zařazen dodatečně do jednání.

H. Kubíček pohovořil o návrhu převedení kompetencí z kraje směrem k pobočce Muzea Vysočiny Jihlava v Polné. Hodnota majetku je ca 600 mil. Kč. Materiál, který je přílohou zápisu, bude předložen Radě kraje Vysočina č. 29/2005 ke schválení. Město Polná podalo radě kraje žádost o převzetí pobočky i s finančními dotacemi. Odbor kultury a památkové péče připravil čtyři varianty návrhu (1. zachování stávajícího stavu, 2. plný převod pobočky do zřizovatelské kompetence Města Polná, 3. provoz pobočky zajistí Město Polná – kraj by sbírku dlouhodobě zapůjčil, 4. provoz pobočky zajistí Město Polná – správu sbírek by nadále zajišťovalo Muzeum Vysočiny Jihlava).

Na základě jednání s hejtmanem kraje dále konstatoval, že kraj nechce bránit městům v možnosti převodu zřizovatelských funkcí, ale vzhledem k systémovosti vedení a soudržnosti sbírek považuje toto řešení za nešťastné.

K tomuto bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse:

-         rozhodnutí o této záležitosti považováno za precedent,

-         žádost byla předložena v době, kdy kraj investoval do pobočky v Polné finanční prostředky na inovace (př. technické vybavení – PC).

 

Usnesení 011/05/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

nedoporučuje

radě kraje podporovat převod sbírek Muzea Vysočiny Jihlava – pobočka Polná na Město Polná.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.       Návrh grantového programu Nevyužívané památky

H. Kubíček představil Výzvu k předkládání projektů ke grantovému programu „Nevyužité a ohrožené památky“ – grantový program na podporu zpracování studií a projektů pro zlepšení a zkvalitnění využití objektů kulturních památek. Konstatoval, že v kraji Vysočina je využívána cca 1/3 zámků, tím dochází k jejich chátrání. Toto se týká také špýcharů a stodol, které jsou zařazeny mezi kulturní památky. Pro úplnost uvedl příklad, kdy v rakouském Primmersdorfu bylo s minimálními náklady otevřeno městské centrum v bývalém špýcharu, které funguje od dubna do října. Dále konstatoval, že snaha vyhlásit tento grantový program, v souvislosti s opravami pomníků války, v minulosti nebyla úspěšná.

Alokace finančních prostředků tohoto grantového programu byla stanovena na 2.000.000 Kč, minimální podíl příjemce podpory byl stanoven na 40% celkových nákladů projektu.

Přítomní navrhli, zařadit do subjektů tohoto grantového programu i kapličky.

 

Úkol:

Připomínkovat Výzvu k předkládání projektů ke grantovému programu „Nevyužité a ohrožené památky“.

Odpovědnost: členové Kkpp.

Termín: jednání Kkpp č. 6/2005.

 

5.       Informace o přípravě rozpočtu OKPP

H. Kubíček komentoval podkladový materiál, který byl přítomným zaslán elektronickou poštou s dostatečným časovým předstihem. Představil nové položky v rozpočtu (př.: anketa Zlatá jeřabina, divadelní představení, ceny kraje apod.) a konstatoval, že zákonné zvýšení platů v příspěvkových organizací má za následek 5% nárůst.

 

Usnesení 012/05/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o pracovní verzi rozpočtu kapitoly Kultura – první návrh dle přílohy předloženého materiálu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

6.       Příprava soutěže o nejkrásnější knihu roku v rámci Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě

H. Kubíček komentoval podkladový materiál, který byl přítomným zaslán elektronickou poštou s dostatečným časovým předstihem a konstatoval, že tento materiál byl již Radou kraje Vysočina schválen dne 6. 9. 2005.

H. Kubíček pozval členy Kkpp na 15. Podzimní knižní trh do Havlíčkova Brodu, pozvánka je přílohou zápisu.

 

Usnesení 013/05/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vyhlášení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč a udělení této ceny nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

7.       Diskuse a různé

V rámci tohoto bodu byla diskutována specifická kriteria ke grantovému programu „Nevyužité a ohrožené památky“.

J. Hanáčková se vyslovila pro podporu rozpočtu Horáckého divadla Jihlava z důvodu předem domluveného hostování s divadlem Pasáž Třebíč.

 

8.       Závěr

Předseda Kkpp poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Kkpp č. 6/2005 byl stanoven na čtvrtek 6. října 2005, ve 14:00 hodin v zasedací místnosti KrÚ A 2.21.

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Kkpp dne 7. 9. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 8. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.10.2005 / 3.10.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze