Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva č.V/SROP/3.2/2/2005

 

 
 

KRAJ VYSOČINA

 

vyhlašuje

 

VÝZVU

K   PŘEDKLÁDÁNÍ   AKCÍ

DO   GRANTOVÉHO   SCHÉMATU

 

 

„ PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE

V KRAJI VYSOČINA 2004-2006“

 

V RÁMCI OPATŘENÍ 3.2 SROP

 

 

č. V/SROP/3.2/2/2005

 

1.      Poskytovatel grantu: Vysočina, kraj

 

2.      Číslo kola výzvy: V/SROP/3.2/2/2005

 

3.      Soulad s opatřeními Společného regionálního operačního programu

 

Grantové schéma „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina“ je vyhlášeno v rámci opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech, priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Společného regionálního operačního programu.

 

4.      Cíle grantového schématu

 

Všeobecný cíl:

Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění.

 

Specifické cíle:

Podprogram A:

Snížení sociální izolace zdravotně nebo sociálně handicapovaných skupin obyvatel a jejich začlenění k pracovnímu uplatnění a reintegraci do komunity nebo zvýšení jejich předpokladů k tomuto začlenění a neintegraci.

Podprogram B:

Prevence vzniku sociálně patologických jevů nebo kriminality u skupin dětí nebo mládeže nebo dospělých ohrožených těmito jevy.

Podprogram C:

Vytváření místních a regionálních komunitních plánů a rozvoj spolupráce nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, krajem či obcemi zaměřené na zmírnění sociální izolace znevýhodněných skupin obyvatel nebo jejich začlenění k pracovnímu uplatnění.

 

5.      Zaměření grantového schématu

 

Opatření se zaměří na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora bude orientována na:

·        poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva (viz definice Příručky pro žadatele a příjemce podpory).

·        rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi.

·        vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Podpora v rámci opatření bude poskytována na realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod. (další formy poskytování služeb mohou být podporovány, pokud jsou v souladu se zaměřením opatření).

Zaměření aktivit je podrobněji specifikováno v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP (dále jen „Pokyny“), které jsou zveřejněny ne webových stránkách kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz.

6.      Oprávnění žadatelé

 

O podporu v rámci grantového schématu mohou žádat:

-         obce nebo svazky obcí na území kraje Vysočina (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení))

-         organizace zřizované krajem Vysočina či obcemi na území kraje Vysočina dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

-         nestátní neziskové organizace (nemusí mít sídlo na území kraje Vysočina):

-         občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

-         obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

-         církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

-         nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997. V rámci SROP musí tyto organizace vystupovat v roli konečných uživatelů dotace (tj. ne jako nositelé grantových schémat)

-    Hospodářská komora ČR a její složky[1]

 

7.      Celkový finanční objem grantového schématu

 

97 036 656Kč, z toho pro druhé kolo výzvy 46 412 000

 

8.      Struktura financování

 

V rámci grantového schématu bude veřejná podpora poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Dotace bude poskytnuta po ukončení akce nebo etapy a po předložení závěrečné nebo dílčí zprávy, vyúčtování a kontrole dokladů. Podrobně je struktura financování uvedena v Pokynech.

Pro nestátní neziskové organizace jsou možné zálohy z rozpočtu kraje dle čl. 31 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory.

 

9.      Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v rámci grantového schématu

 

Minimální výše: 300 000,- Kč              Maximální výše: 10 000 000,- Kč

 

10.  Místo realizace projektů

 

Akce podporované v rámci grantového schématu budou realizovány na území kraje Vysočina nebo budou mít výsledky nebo dopad na občany bydlící nebo instituce a organizace působící na území kraje Vysočina.

 

11.  Doba trvání akce

 

Realizace akce musí být ukončena včetně předložení Závěrečné zprávy do 24 měsíců od podpisu smlouvy, přičemž alespoň 1. etapa akce musí být ukončena a vyúčtována do 30. 6. 2006.

 

12.  Termíny výzvy

 

Příjem žádostí: 27. 9. 2005

Místo pro příjem žádostí: oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina, Tolstého 15.

Příjem žádostí: pondělí, středa od 8:00 do 16:00

                         úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00

                         pátek od 8:00 do 13:00

Ukončení příjmu žádostí: dne 11. 11. 2005 ve 12 hod. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: leden 2006

 

13.  Kritéria pro poskytnutí dotace na akci:

 

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými akcemi. Budou vybrány ty akce, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Všechny akce budou hodnoceny podle kritérií uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 (dále jen „Pokyny“):

·        splnění formálních náležitostí;

·        splnění kritérií přijatelnosti;

·        hodnotící kritéria.

 

14.  Uznatelné náklady

 

Výčet uznatelných a neuznatelných nákladů je uveden v Pokynech.

 

15.  Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

 

Žádost o podporu v rámci grantového schématu musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v souladu s metodikou  v programu MSSF Elza. Formulář žádosti v programu ELZA bude k dispozici po vyhlášení GS u gestora programu nebo na www.vysocina-finance.cz. Podrobné informace a podmínky GS nalezne zájemce v Pokynech.

V části Další informace v žádosti uvede žadatel označení podprogramu grantového schématu, ze kterého bude žádat podporu, např. Podprogram A. Stejné označení uvede i na obálce. 

 

16.  Další informace

 

Gestorem programu je Oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava.

Průběžné informace ke zpracování budou poskytovat:

Ing. Adéla Kuchyňová, tel. 564 602 851, e-mail: kuchynova.a@kr-vysocina.cz a

Ing. Jana Zikánová, tel: 564 602 845, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz.

 

Tato Výzva byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 27. 9. 2005 a vyhlášena usnesením č. /2005/RK.[1] dle definice uvedené v §3 zákona č. 30/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se projekt bude týkat oblastí v souladu s opatřením

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 27.9.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze