Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

10. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 10. 1. 2002

 

 

Přítomno:

-          6 členů rozpočtové komise (viz presenční listina)

-          Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-          Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

-          Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-          Ing. Milan Palán – pracovník ekonomického odboru KrÚ

-          Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Zásady pro tvorbu odpisových plánů příspěvkových organizací kraje

3.      Předběžné čerpání rozpočtu roku 2001

4.      Návrh rozpočtu na rok 2002

·        Forma návrhu rozpočtu

·        Investiční priority kraje

·        Financování rozvoje kraje

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

            RNDr. Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program 5. zasedání rozpočtové komise, ten byl 6 hlasy schválen. K zápisu z 4. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Zásady pro tvorbu odpisových plánů příspěvkových organizací kraje

            K danému bodu pohovořil předseda komise. Uvedl, že dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou příspěvkové organizace povinny provádět účetní odepisování majetku. Vysvětlil přítomným výpočet výše odpisů je prováděn na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Do přechodu zřizovatelské funkce na kraje bylo sestavování a schvalování odpisových plánů v samostatné působnosti státních příspěvkových organizací. Zdůraznil, že kvalita a úroveň dosavadních odpisových plánů – zejména v odvětví školství – je různá. Výsledkem nesprávného odepisování je narušení reprodukce majetku či dokonce ztrátové hospodaření. Sdělil přítomným, že ekonomický odbor navrhuje počínaje rokem 2002 celý proces účetního odpisování majetku vhodným způsobem usměrnit. Za tím účelem předloží radě kraje návrh zásad pro sestavování a schvalování odpisových plánů. O těchto zásadách podrobně pohovořil. Doplňující informace přednesli Ing. Milan Palán, Ing. Petr Kolář a Ing. Anna Krištofová.

            Na základě rozsáhlé diskuse členů komise bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 001/01/02/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

akceptuje

různost ročních odpisových sazeb a

doporučuje

odborům KrÚ vypracovat důkladnou  analýzu k problematice tvorby odpisových plánů příspěvkových organizací kraje a předložit tyto dokumenty na zasedání rozpočtové komise dne 7. 2. 2002.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Předběžné čerpání rozpočtu roku 2001

            K problematice pohovořil tajemník komise. Poskytl členům komise předběžnou verzi čerpání rozpočtu za období 1-12/2001 (čerpání za krajský úřad, zastupitelstvo a ostatní rozpočtové výdaje). Podrobněji popsal jednotlivé položky, rozpisy rozpočtu, výsledky do počátku roku a procenta čerpání. Zdůraznil nutnost vyčerpání státní dotace do konce roku 2001. Předseda komise tlumočil stanoviska z jednání s Ministerstvem financí ČR a dopady čerpání rozpočtu za období 1-12/2001 na rok 2002. Doplňující komentář podala Ing. Anna Krištofová.

            Následovala rozsáhlá diskuse k tématu.

 

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2002 (forma návrhu rozpočtu, investiční priority kraje, financování rozvoje kraje)

            Úvodní slovo k problematice pronesl předseda komise. Ekonomický odboru KrÚ připravil pro členy komise materiál obsahující návrh struktury rozpočtu na rok 2002 doplněnou zatím především o údaje týkající se předpokládaných příjmů

            Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, pohovořila o formě návrhu rozpočtu. Podrobně popsala členění příjmové stránky rozpočtu (daňové a nedaňové příjmy, dotace, kapitálové příjmy). Součet jednotlivých položek bude vyjadřovat příjmy celkem. Popsala a charakterizovala problematiku ISPROFIN. Pohovořila o výdajové stránce návrhu rozpočtu, přičemž podrobně popsala jednotlivé kapitoly (zemědělství, školství, kultura, zdravotnictví, životní prostředí, územní plánování, doprava, sociální věci, požární ochrana a integrovaný systém, zastupitelstvo kraje, krajský úřad, regionální rozvoj, rezerva a rozvoj kraje). Předseda komise podal doplňující komentář  ke kapitole školství. Informoval, že na žádost odboru školství, mládeže a sportu KrÚ budou dotace na školství v přímých výdajích vyjádřeny v jedné částce, podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak odbor školství, mládeže a sportu KrÚ vypracuje rozdělení této částky na více položek. Tyto údaje budou pak spolu s doplňujícím komentářem předloženy rozpočtové komisi Rady kraje Vysočina a finančnímu výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k projednání. Předseda komise dále podrobněji pohovořil ke kapitolám zastupitelstvo kraje a krajský úřad.

            Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ, informoval o investičních prioritách, jejichž seznam bude přílohou rozpočtu kraje na rok 2002. Podrobněji komentoval a zdůvodňoval sestavení výše zmíněného seznamu.

            Rozsáhlá diskuse byla věnována problematice Fondu rozvoje kraje. Předseda komise vyzdvihl úkol rozpočtové komise ve vztahu k Fondu rozvoje kraje. Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, tlumočil stanovisko finančního výboru, přičemž vyzdvihl nutnost stanovení pravidel a priorit.

 

Usnesení 002/01/02/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

vyjadřuje

kladné stanovisko k návrhu vzniku Fondu rozvoje kraje a

doporučuje

v I. fázi rozdělování prostředků Fondu rozvoje kraje podporu jednomu až dvěma grantovým programům.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Různé

            Diskutovalo se o pravidlech pro tvorbu rozpočtu pro rok 2002.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na čtvrtek 7. 2. 2002 na Okresním úřadě v Jihlavě, Tolstého 15 (zasedací místnost č. 315, III. patro).

 

 

                                                                                    RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                                    předseda rozpočtové komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise Rady kraje Vysočina dne 10. 1. 2002.

Zapsaly Radka Šimůnková a Kateřina Nedvědová dne 14. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.1.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze