Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 1/2002

9. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání komise volnočasových aktivit 

Rady kraje Vysočina

konaného dne 9. ledna 2002

 

 

 

Přítomno:            9 členů komise – viz prezenční listina

                                   Hermann Tomáš, Ing. – radní kraje Vysočina

                                  Burda Jan, Bc. – tajemník komise            

 

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého zasedání

3.      Zhodnocení naplnění plánu činnosti pro rok 2001

4.      Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina – harmonogram dalších prací

5.      Informace o výjezdním zasedání „Environmentální výchova…“

6.      Úprava plánu činnosti komise pro rok 2002

7.      Návrh uspořádání výjezdních zasedání komise

8.      Diskuse a různé

9.      Závěr

 

 

1. Zahájení, schválení programu

 

Předseda komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina Ing. Josef Plucar zahájil 6. zasedání a přivítal všechny přítomné. Zápis z 5. zasedání komise volnočasových aktivit byl bez připomínek přijat. Ing. Josef Plucar přednesl program 6. zasedání komise volnočasových aktivit. Mgr. Křivánek požádal o přeřazení bodu 5 a 6. Takto změněný program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                       

Předseda v několika větách shrnul 5. zasedání a přistoupil ke kontrole usnesení z 5. zasedání komise volnočasových aktivit. Všechna usnesení byla splněna.

 

 

3. Zhodnocení naplnění plánu činnosti pro rok 2001

 

Tajemník komise hovořil o plánu činnosti na rok 2001, který byl schválen v srpnu 2001. Seznámil přítomné se stavem plnění jednotlivých bodů plánu práce a uvedl důvody, které vedly k nesplnění některých bodů a zároveň informoval o situaci, která v jednotlivých oblastech nastala.

4. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina – harmonogram

    dalších  prací

 

            Tajemník komise hovořil o prvním návrhu koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina, s tím, že došlo k určitým změnám. Uvedl, že koncepce má v současné chvíli ucelenou podobu, a že postupně dochází k vyjasňování sporných záležitostí

 

Usnesení 001/01/02/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi komise připravit návrh koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu kraje Vysočina

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 25. ledna 2002

 

 

5. Úprava plánu činnosti komise pro rok 2002

 

            Předseda hovořil o změnách, které na základě připomínek ke struktuře zpracovaných plánů činností, nastaly. Mezi hlavní změny uvedl:

· příprava návrhu finančního plánu programu rozvoje kraje

· práce na průběžných aktualizacích rozvoje kraje

            Tajemník poté zdůraznil nutnost provedení změn a doplnění plánu práce na rok 2002.

 

Usnesení 002/01/02/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

připraví návrhy změn plánu práce činnosti na rok 2002

Odpovědnost: členové komise

Termín: 6.února 2002

 

6. Informace o výjezdním zasedání „Environmentální výchova…“                                                                                               

               

                Místopředseda komise, Mgr. Křivánek, informoval členy komise o plánované akci, o které byl informován panem Bc. Zrůstem. Seznámil členy s programem jednání na této akci.

 

7. Návrh na uspořádání výjezdních zasedání komise

 

            Místopředseda  hovořil o výhodách výjezdních zasedání. Domnívá se, že by to splnilo 2 cíle, a to:

· lépe se poznat

· více zainteresovanosti, kdyby člen připravil program pro výjezdní zasedání

            Navrhl výjezdní zasedání na březen, kdy by se navštívil Vrak bar v Jihlavě, který se zabývá protidrogovou problematikou. Ing. Mička pozval v červenci členy komise na výjezdní zasedání do Havlíčkova Brodu.

 

Usnesení 003/01/02/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

pověřuje

místopředsedu zorganizovat výjezdní zasedání ve Vrak baru v Jihlavě

Odpovědnost: místopředseda komise

Termín: 13. března 2002

 

8. Diskuse a různé

 

            Ing. Hermann, radní kraje Vysočina, hovořil o Programu rozvoje kraje Vysočina. Poděkoval členům komise za to, že se tímto dokumentem zabývali a vnesli do něj konkrétní pohled. Hovořil o Fondu rozvoje kraje Vysočina a o pravidlech, které se musí stanovit, aby z toho bylo zřejmé, komu vznikne nárok na poskytnutí grantu. Rozsáhlá diskuse na téma grantové politiky a grantového systému.

 

9. Závěr

           

Předseda Ing. Josef Plucar poděkoval všem přítomným členům komise volnočasových aktivit a termín dalšího zasedání stanovil na středu 6. 2. 2002 ve 12:00 hod.

                                                           

 

 

                                                                               Ing. Josef Plucar, v. r.

předseda  komise volnočasových aktivit

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 9. ledna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 15. ledna 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.1.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze